4
ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዎጎ ዎጋ ዓይሁዶ ዓሶ ቤርቶ ሺኢኬሢ
ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዴሮ''ም ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ፥ ቄኤሶና * ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶኮ ሱኡጋሢና ዬያጉዲ ሓሣ ሶዶቄ ጌይንታ ዓሳ ዔያቶ ኮራ ሙካዖ፥ ዬንሢ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢ ዬሱሴኮ ሓይባ''ፓ ዔቂፆ ዛሎ'' ዒኢካ ዓሶ ዔርዜሢሮ፤ ሓሣ ዬያጉዲ ሓይቄ ዓሶኮ ዔቂሢ ዓኣያ ማዔሢ ዓሶም ፔጋሲ ኬኤዜሢሮ ዔያታ ዻጋና ጎሪ''ንቴኔ። ሓሣ ዔያቶ ዓርቄኔ፤ ዒማ''ና ሳዓ ዓሜ''ያታሢሮ ሳዓ ካራንዳኣና ቱኡዞ ማኣራ ቱኪ'' ዎይሤኔ። ያዒ ማዔቶዋ ዔያታ ኬኤዜ ቃኣሎ'' ዋይዜ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ፤ ዬማና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓቲንቆኮ ፓይዳ'' ዶንጎ ሺያ ባንሢ ዼ'ግ ጌዔኔ።
ዚሮ ጉቴ''ሎ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሱኡጎና ጪሞ ማዔ ዓሶና ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ዎላ'' ዬሩሳላሜይዳ ቡኪንቴኔ። ዒኢካ ቡኬ ዓሶ ባኣካ'' ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ ማዔ፥ ሃኣናንታ ቃያፓንታ ዮሓኒሴንታ ዒስኪንዲሮሴንታ ቄኤሶ ሱኡጋሢኮ ዒጊኖ ማዔ ዓሳኣ ዓኣኔ። ዬካፓ ዔያታ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢ ዔኪ ሙኪ ዔያቶ ባኣካ'' ዔቂሳዖ፦ «ሓያ ዒንሢ ዓይጎ ዎልቄና ሓሣ ዖ ሱ'ንሢና ማዼይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ።
ዬማና ጴፂሮሴ ዓያና ጌኤሺ ቢታንቶ ዴሞ ጌሊ፦ «ዒንሢ ዴሮ''ኮ ሱኡጎና ጪሞ ማዔ ዓሳ! ኑኡኒ ሓኖ'' ዖኦጪንታሢ ፔቴ'' ዎቦ ዓሢም ኮሺ ባኣዚ'' ማዺንቴሢሮና ሓሣ ዒዚ ዎይቲ ዻቄታቶዋ ዬኖ ዛሎ''ሮ ማዔቶ፥ 10 ሓይ ዓሢ ዻቂ ዒንሢ ቤርታ ዔቄሢ፦ ዒንሢ ሱፄሢ ሓሣ ፆኦሲ ሓይባ''ፓ ዔቂሴሢ፥ ናዚሬቶ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱ'ንፆና ማዔያታሢ ዒንሢንታ ዒስራዔኤሌ ዴሮ'' ቢያሢም ዔርቴያ ማዖንጎ። 11 ዒንሢ ማኣሮ ማዣ ዓሳ ቦሂ ኬኤሬ ሹጫሢ ዒዛኬ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ማኣሮ ዶዲሺ ዓርቃ ሄላ''ሢ ማዔኔ። + 12 ዬያሮ ዻቂንታ ዒዛና ማዓንዳፓዓቴም ሜሌ'' ዓይጎ ዓሲናታዖ ባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኑ ዻቃኒ ኮይሳያ ሓሣ ፆኦሲ ዓሲም ዒንጌ ሱ'ንሢ ዒዛ ሱ'ንፆይዳፓ ዓታዛ ዓጮ'' ቢያይዳ ዖኦኒያ ባኣሴ» ሂዚ ጌዔኔ።
13 ዎጎ ዎጋ ዓሳ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዒጊጩዋዖ ቢያ ባኮ ጎናሲ ኬኤዛሢ ዛጌ ዎዶ''ና ዔርዞ ማኣሮ ጌሊባኣ፥ ጉሪ ዓሲታሢ ዔያቶ ዔራያታሢሮ ዲቃቲ ሄርሻዖ፥ ዔያታ ዬሱሴና ዎላ'' ዓኣያ ማዔሢ ዔሬኔ። 14 ዻቄ ዓሢያ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ኮራ ዔቂ ዓኣሢ ዛጋዖ ጎዖንዶ ጎይሢ ዔያታ ባይዜኔ። 15 ዬያሮ ዎጎ ዎጎ ቤዞይዳፓ ዻካ''ሮ ዔያቶ ሺኢሻዖ ሂዚ ጌዒ ዔያታ ዞርቴኔ። 16 «ዓካሪ ሓንሢ ዓሶንሢ ኑ ዎዶ''ንዶይ? ሓይ፥ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዼኤፖ ዓኮ ባካ ዔያቶ ዛሎ''ና ማዺንቴሢ ዬሩሳላሜ ዓጫ'' ናንጋ ዓሶም ቢያ ዋይዚንቴኔ፤ ዬያሮ ኑ ዔሩዋሴ ጋዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 17 ጋዓንቴ ዴሮ'' ባኣካ'' ሓይ ዳልጊ ዴንዱዋንቴ ሓካፓ ሴካ ዬሱሴ ሱ'ንፆ ዔኤሊ'' ዖኦማኣ ዔያታ ዔኤቢ ኬኤዙዋጉዲ ‹ዒንሢና ዔሩዋቴ!› ኑ ጋዓንዳኔ» ጌዔኔ።
18 ዬካፓ ዔያታ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዔኤላ''ዖ ዬሱሴ ሱ'ንፆ ዔኤሊ'' ፔቴ''ታዖ ዔኤቢ ኬኤዙዋጉዲና ሃሣ ዔርዙዋጉዲ ኮሺ'' ላቲ'' ዓይሤኔ። 19 ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ጋዓንቴ ማሃዖ፦ «ፆኦሲም ዓይሢንቲፃፓ ባሼ ዒንሢም ዓይሢንቲሢ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ኮይሳያዳ? ዒንሢ ሂንዳ ዒንሢ ቶኦኪና ዎጉዋቴ። 20 ኑም ጋዓንቴ ዛጌሢና ዋይዜሢና ኬኤዚሢ ሓሺ''ንታዓኬ» ጌዔኔ። 21 ዴሮ''ኮ ሱኡጎና ዎጎ ዎጋ ዓሶና ጴፂሮሴና ዮሓኒሴናይዳ ጌስቲ ዎጎንዶ ባኣዚ'' ዴንቂባኣሢሮ ዴሮ''ዋ ሃሣ ዔያታ ዒጊጬሢሮ ጊንሣ ሓሣ «ዒንሢና ዔሩዋቴ» ጌዒ ላታ''ዖ ሓሼ''ኔ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዴራ'' ማዺንቴ ባኮሮ ፆኦሲ ጋላታያ ማዔሢሮኬ። 22 ዬያ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንቴ ዓኮ ባኮና ዻቄ ዓሢኮ ሌዓ ዖይዲታሚ''ፓ ዑሣኬ።
ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሳ ዳውሲንቴያና ሺኢቄ ሺኢጲሢ
23 ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ቡሊ''ንቲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ ኮራ ሙካዖ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዓይሁዶ ዓሶኮ ጪሞና ዔያቶ ኮራ ጌዔ ባኮ ቢያ ኬኤዜኔ። 24 ዔያቶኮ ላጎንሢያ ዬያ ዋይዛዖ ዑኡዞ ፔኤሲ'' ዼ'ጊዲ ፆኦሲ ሂዚ ጌዒ ሺኢቄኔ፦ «ጫሪንጮንታ ሳዖንታ ባዞ''ንታ ሃሣ ዬያ ባኮ ቢያይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ዎይሣሢና ማዤ ጎዳሢዮ! + 25 ዓያኖ ጌኤዣ ማኣዴ''ም ማዻ ኔ ዓይላ''ሢ፥ ኑ ዓዳሢ ዳውቴ ዛሎ''ና፦
‹ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይጎሮ ጎሪ''ንቲ ጉንዱሜይ?
ዴራ'' ሃሣ ጉሪ ፓሡዋ ባኣዚ'' ዓይጎሮ ማሌይ?
26 ሳዖኮ ካኣታ'' ዎሊ ጊንፆ ዔቂ
ዎይሣ ዓሳኣ ፔቴ''ይዳ ቡኪንቲ
ጎዳና ሜሲሔናይዳ ሞርኬ ማዒ ዔቄኔ› »
ሂዚ ጌዒ ኬኤዜሢ ጎኔኬ። +
27 ሓሣ ዔያታ ጋዓዖ፦ «ጎኔና ሄሮዲሴንታ ጴንፆስጲላፆሴንታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶንታ ዒስራዔኤሌ ዴሮ''ንታ ዎላ'' ሓኖ'' ካታሜሎይዳ ቡኪንቲ ኔኤኒ ሜሲሔ ማሄ ኔኤም ማዻ፥ ዱማዼ፥ ዬሱሴ ዑፆይዳ ዔቄኔ። + 28 ያዺ ዔያታ ማዼሢ' ቤርታዺ ኔኤኒ ኔ ዎልቆና ሓሣ ኔ ማሊፆና ማሌ ባኮ ኩንሣኒኬ፤ 29 ሓሢያ ጎዳሢዮ! ዔያቶኮ ዚርቂፆ ዋይዜ፤ ኔኤም ማዻ ዓይላ'' ቃኣሎ'' ኔኤሲ'' ዒጊቹሞ ባኣያ ጫርቂ ኬኤዛንዳጉዲ ማዼ፤ 30 ኔኤም ዱማዺ ማዻ፥ ዬሱሴ ሱ'ንፆና ሃርጊንቴ ዓሳ ዻቃንዳጉዲና ሓሣ ኔ ዎልቆና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ''ና ማላታና ማዺንታንዳጉዲ ዎልቆ ኔኤሲ'' ዻዌ» ጌዒ ሺኢቄኔ።
31 ሺኢቂ ዔያታ ጋፓማና ዔያታ ዓኣ ቤዛ ዓጊፄኔ፤ ጉቤሢ ዬማና ዓያና ጌኤሺ ቢታንቶ ዴሞ ጌሌኔ፤ ፆኦሲኮዋ ቃኣሎ'' ዔያታ ዒጊቹሞ ባኣያ ጫርቂ ኬኤዜኔ።
ቤርታዺ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሶኮ ፔቱሞ ናንጎ
32 ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ቢያ ፔቴ'' ዒኔና ፔቴ'' ማሊሢና ዓኣኔ፤ ዖና ማዔቶዋ «ሃይ ታኣሮኬ» ጋዓ ባኣዚ'' ባኣሴ፤ ዔያቶኮ ዓኣ ባካ ቢያ ፔቴ''ይዳኬ፤ + 33 ዳኪንቴዞንሢያ ጎዳ ዬሱሴኮ ሓይባ''ፓ ዔቂፆ ዼኤፒ ዎልቄና ማርካዺ ኬኤዛኔ፤ ፆኦሲያ ዔያቶ ቢያሢም ሚርጌ ዼኤፒ፥ ኮሺ ማዾ ማዻኔ። 34 ሳዓታቶዋ ማኣሪታቶዋ ዔያቶኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ሻንቺ ሻንቺ ሚኢሾ ዔኪ ሙኪ ፔቴ''ይዳ ጌሢ ማኣዲ''ንታሢሮ ዔያቶ ባኣኮ''ይዳ ፔቴ''ታዖ ሜታዻ ዓሲ ባኣሴ። 35 ሚኢሾ ዔያታ ዔኪ ሙካዖ ዳኪንቴዞንሢም ዒንጋኔ፤ ዬያሮ ፔቴ'' ፔቴ''ሢም ኮይሳሢጉዴያ ጊሽኪንታኔ።
36 ቆጲሮሴ ጌይንታ ዓጪዳ ሾይንቴ ዮሴፔ ጌይንታ ፔቴ'' ሌዊ ፃጳፓ ማዔስኬያ ዓኣኔ፤ ዳኪንቴዞንሢያ ዒዛኮ ሱ'ንፆ «ባርናባሴ» ጋዓኔ። ዬኖኮ ቡሊ''ፃ «ዶዲሻ ናይ» ጌይሢኬ። 37 ዒዚያ ፔኤኮ ሳዖ ሻንቺ ሚኢሾ ዔኪ ሙኪ ዳኪንቴዞንሢም ዒንጌኔ።
* 4:1 ቄኤሶና፦ ጋዓዞ ፔቴ'' ፔቴ'' ሚናኣ ማፃኣፓ «ቄኤሶኮ ሱኡጎና» ጋዓኔ። + 4:11 ዓይኑ. 118፥22። + 4:24 ኬሲ. ማፃ 20፥11፤ ኔሄ. 9፥6፤ ዓይኑ. 146፥6። + 4:26 ዓይኑ. 2፥1-2። + 4:27 ማቲ. 27፥1-2፤ ማር. 15፥1፤ ሉቃ. 23፥1፤ 7፥11፤ ዮሓ. 18፥28-29። + 4:32 ዳኪ. ማዾ'' 2፥44-45።