5
ሓናኒያና ሳጲራና
ፔቴ'' ሓናኒያ ጎዖ ዓሲስኬያ ሳጲራ ጌይንታ ዒዛኮ ማቾስኬኖና ዎላ'' ሳዓ ሻንቼኔ፤ ማቻ ዒዛኮ ዔራንቴ ሳዖ ሻንቾና ሚኢሾይዳፓ ፓቂ፥ ዓይሲ ዔኪ ሙኪ ዳኪንቴዞንሢም ዒንጌኔ፤ ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ዒዛም፦ «ሓናኒያ! ዓያኖ ጌኤዦም ኔ ሉኡቃንዳጉዲ ሓሣ ሳዖ ኔ ሻንቼ ሚኢሾኮ ዛሎ'' ፓቂ ዓይሳንዳጉዲ ማዼ ፃላሄ ዒና'' ኔኤኮ ዓይጋ ጌሌይ? ኔኤኒ ሳዖ ሻንቺባኣንቴ ቤርታ ኔኤሮቱዓዳ? ሓሣ ኔ ሻንቼስካፓ ሚኢሻ ኔኤሮቱዋይ? ሂዳዖ ሓያ ባኮ ዓይጋ ኔ ዒኖና ማሌይ? ኔ ሉኡቄሢ ፆኦሲም ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲምቱዋሴ» ጌዔኔ። ሓናኒያ ዬያ ዋዋይዛዖ ሎኦሚ ሓይቄኔ፤ ዬኖ ባኮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ ኮሺ'' ዒጊጬኔ። ዓሲስኬንሢ ዒማ''ና ሌዞ ዒዛኮ ሱኡዳዖ ዔኪ ዓኣዺ ዱኡኬኔ።
ዬካፓ ኔጌንቴ ሓናኒያኮ ማቻ ዒዞ ቤዞ ሙኬኔ፤ ዓኒዳ ማዺንቴ ባኮ ጋዓንቴ ዒዛ ዔሪባኣሴ። ጴፂሮሴ ዒዞ ኮራ፦ «ሂንዳ ታኣም ኬኤዜ፤ ዒንሢ ሳዖ ዒንሢኮ ሻንቼሢ ሓንሢጉዴ ሚኢሼምዳ?» ጌዔኔ። ዒዛ ማሓዖ፦ «ሂዮ፥ ዬንሢጉዴ ሚኢሼምኬ» ጌዔኔ።
ዬማና ጴፂሮሴ፦ « ‹ፆኦሲኮ ዓያና'' ዎይታቴ ሂንዳ ኑ ዛጎም ጌዒ ዎዲ'' ዒንሢ ዎላ'' ጌስቴይ?› ሓይሾ ኔኤኮ ዓኒ ዱኡኪ ማዓ ዓሳ ካራ'' ዓኣኔ፤ ኔናኣ ሓሣ ዔያታ ዔኪ ዓኣዺ ዱኡካንዳኔ» ጌዔኔ። 10 ዒዛኣ ቤዞማና ቶኮ'' ዴማ'' ዒዛኮ ሎኦሚ ሓይቄኔ፤ ዓሶንሢ ጌላንቴ ዒዛ ሓይቂ ዓኣ ጋዓዛ፥ ዔኪ ዓኣዺ ዓኒ ዱኡፖ ኮራ ዱኡኬኔ። 11 ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ቢያሢዳ፤ ሓሣ ጊንሣ ዬያ ባኮ ዋይዜ ዓሶ ቢያሢዳ ዒጊቹሞ ጌሌኔ።
ዳኪንቴዞንሢ ዛሎ''ና ሚርጌ ሃርጌ ዓሲ ፖዔሢ
12 ሚርጌ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ''ና ዲቃሣ ባኣዚ''ና ዳኪንቴዞንሢ ዛሎ''ና ዒማ''ና ማዺንታኔ፤ ሓሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢያ ፔቴ'' ዒኔና ማዒ «ሴሎሞኔ ዴማ'' ሃንታ፥ ዼኤፖ ዛምፓሢ» ጎዖ ቤዞይዳ ቡኪንታኔ። 13 ዔያቶይዳፓዓቴም ጉሪ ሜሌ'' ዓሲ ማዔያ ፔቴ''ታዖ ዔያቶና ዎላ'' ማዓኒ ጫርቂባኣሴ፤ ያዺ ማዔቴያ ዴራ'' ዔያቶ ቦቦንቻኔ። 14 ጎዳ ጉሙርቃ ዓሶ ዓቲንቆና ላኣሎናኮ ፓይዳ'' ኮሺ'' ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዼኔ። 15 ዳኪንቴዞንሢ ዛሎ''ና ማዺንታ ዲቃሣ ማዾ''ሮ ጌዒ ዓሳ ዺቢ ሃርጊንቴ ዓሲ ጎይፆይዳ ኬሲ'' ኬሲ''፥ ዛሎ'' ሻኣላ''ይዳ ዛሎ'' ሃላሢዳ ላይሣኔ፤ ያዒ ዔያታ ማዼሢ ጴፂሮሴ ዬይና ዓኣዻኣና ዔኤዦ ሺባታዖ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሶ ዑፆ ሄላ''ንዳጉዲኬ። 16 ዬሩሳላሜ ኮይላ'' ዓኣ ካታማፓ ዓሳ ፔኤኮ ሃርጊንቴ ዓሶና ፑርታ ዓያናና ሜታዻ ዓሶ ዔኪ ሙካኔ፤ ቢያሢያ ዶርዓሢዳፓ ፖዓኔ።
ዳኪንቴዞንሢ ዒፂ ዳውሶናሢ
17 ዬያይዳፓ ዔቄያና ቄኤሶኮ ሱኡጋሢና ዒዛና ዎላ'' ዓኣ ሶዶቄ ዓሶ ዜርፃ ቢያ ሞርኬ ማዒ ዳኪንቴዞንሢ ዑፃ ዔቄኔ፤ ሓሣ ዔያቶ ዒናፓ ቂኢሪ፥ 18 ዓርቂ ዔኪ ዴሮ''ኮ ቱኡዞ ማኣራ ጌልዚ ቱኬ''ኔ። 19 ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ጋዓንቴ ዹሞና ቱኡዞ ማኣሮኮ ካሮ'' ቡሊ'' ዔያቶ ኬሳ''ዖ፦ 20 «ዴንዲ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዔቂ ዴሮ''ም ሓያ ሼምፖ ቃኣሎ'' ቢያ ኬኤዙዋቴ» ጌዔኔ። 21 ዳኪንቴዞንሢያ ዬኖ ዓይሢፆ ዔኪ ጉቴ'' ዓሚ'' ሺኢጲፆ ማኣሪ ጌላዖ ቃኣሎ'' ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፤ ዒማ''ና ቄኤሶኮ ሱኡጋሢንታ ዒዛና ዎላ'' ዓኣ ዓሶንታ ሓሣ ዎጎ ዎጋ ዓሶንታ ዓይሁዶ ዓሶኮ ጪሞንታ ቢያ ሙኪ ፔቴ''ይዳ ቡኪንቴኔ፤ ዬካፓ ዳኪንቴዞንሢ ቱኡዞ ማኣራፓ ዴንዲ ዔኪ ሙካንዳጉዲ ዓሲ ዳኬኔ። 22 ኪኢቶ''ና ዓኣዼ ዓሶንሢ ጋዓንቴ ቱኡዞ ማኣሪ ዓኣዻዖ ዳኪንቴዞንሢ ዒኢካ ዴንቂባኣሴ፤ ዬያሮ ማዒ ሙካዖ፦ 23 «ቱኡዞ ማኣሮኮ ካራ'' ኮሺ'' ዎዺንቲ፥ ካፓ ዓሳ ሓሣ ካራ'' ዔቂ ዓኣንቴ ኑ ዴንቄኔ፤ ቱኡዞ ማኣሮኮ ካሮ'' ኑ ቡላ''ዖ ጋሮይዳ ፔቴ''ታዖ ዓሲ ዴንቂባኣሴ» ጌዒ ኬኤዜኔ። 24 ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶ ዓይሣሢና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዬያ ዋይዛዖ፦ «ሓይ ዓይጎ ባኣዚ'' ናንዳይ?» ጌዒ ዔያቶ ዛሎ'' ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዜኔ። 25 ዬማና ፔቴ'' ዓሲስኬያ ሙካዖ፦ «ዒንሢ ቱኡዞ ማኣራ ቱኬ'' ዓሶንሢ ሓይሾ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዔቂ ዴሮ'' ዔርዛኔ» ጌዒ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 26 ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶኮ ሱኡጋሢ ዒዛኮ ዓይሢንቲ ማዻ ዓሶና ዎላ'' ኔጉዋዖ ዴንዲ ዳኪንቴዞንሢ ዔኪ ሙኬኔ፤ ዔያታ ዔኪ ሙኬሢ' ዎልቄናቱዋንቴ ጌሺሢናኬ፤ ያዺ ዔያታ ማዼሢ' ዴራ'' ዔያቶ ሹቻ ዹዓንዳኔ ጌዒ ዒጊጬሢሮኬ።
27 ዔያታ ዔኪ ሙካዖ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርታ ዔቂሳዛ፥ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ዔያቶ ኮራ፦ 28 «ዬሱሴኮ ሱ'ንፆ ዔኤሊ'' ፔቴ'' ባኣዚ''ታዖ ዒንሢ ዔርዙዋጉዲ ላቲ'' ዒንሢ ኑ ዓይሤኔ፤ ሓሢ ዒንሢ ጋዓንቴ ዬሩሳላሜ ዓጮ'' ቢያ ዔርዚ ሓይሾ ኩርሴኔ፤ ዒንሢ ሃና ዓሳ ዬያ ዓሢኮ ሱጉፆ ኑ ዑፃ ማሃኒ ኮዓያኬ ሃይሾ!» ጌዔኔ። +
29 ጴፂሮሴንታ ዒዛና ዎላ'' ዓኣ ዳኪንቴዞንሢንታ ማሓዖ፦ «ዓሲም ዓይሢንቲሢፓ ፆኦሲም ዓይሢንቲሢ ኑና ኮይሳኔ፤ 30 ኑ ዓዶንሢ ፆኦዛሢ' ሚፆይዳ ዒንሢ ሱፂ ዎዼ ዬሱሴ ሓይባ''ፓ ዔቂሴኔ፤ 31 ዬይ ዬሱሴ ዒስራዔኤሌ ዴሮ'' ጎማፓ ማሓንዳጉዲና ጎሞ ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዒዛ ዓርና ሓሣ ዻቂሻያ ማሂ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ'' ቦንቾና ጌሤኔ፤ 32 ዬያ ባኮኮ ኑናንታ ፆኦሲ ፔኤም ዓይሢንታ ዓሶም ቢያ ዒንጌ ዓያኖ ጌኤዦንታ ማርካኬ» ጌዔኔ።
33 ዎጎ ዎጋ ዓሳ ዬያ ዋይዛዖ ኮሺ'' ዻጋዺ ዳኪንቴዞንሢ ዎዻኒ ኮዔኔ። 34 ጋዓንቴ ዴሮ'' ባኣካ'' ቦንቺንታያ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ጌማሊያሌ ጌይንታ ፔቴ'' ፔርሴ ዓሲስኬይ ዔቃዖ ዻካ''ሮ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርታፓ ዳኪንቴዞንሢ ሺኢሻንዳጉዲ ዓይሤኔ። 35 ዬካፓ ዎጎ ዎጋ ዓሶም፦ «ዒስራዔኤሌ ዓሲዮቴ! ዒንሢ ሓኖ' ዓሶይዳ ዓይጎ ማዻኒ ማላቴያ ዒንሢና ኮሺ'' ዔሩዋቴ፤ 36 ሃያኮ ቤርታ ዬያጉዲ ቴዎዳሴ ጌይንታ ዓሲ ‹ታ ዼኤፒኬ› ጌዒ ዔቄኔ፤ ሓሣ ዒዛና ዎላ'' ዖይዶ ፄኤታ ዓሲ ፔቴ'' ማዔኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ዎዾም ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ዓሳ ላኣሊንቲ ባይቃዛ ማሊፃ ዒዛሲያ ባይቄኔ። 37 ዬካፓ ሓሣ ዴራ'' ፓይዲንቴ ዎዶ''ና ጌሊላ ዓጪ ዓሲ ማዔ፥ ዪሁዳ ጎዖሢ ዔቂ ሚርጌ ዴሬ ዒዛ ጊንፆ ሃንታንዳጉዲ ማሄኔ፤ ዒዚያ ዎዺንቴኔ፤ ዒዛ ጊንፆ ሓንታ ዓሳኣ ላኣሊንቲ ባይቄኔ። 38 ዬያሮ ሓሢ ታ ዒንሢም ጋዓሢ ሓንሢ ዓሶንሢዳፓ ሓኪ ዒንሢ ዔያቶ ሃሻ''ንዳጉዲኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሓይ ማሊፃ ሓሣ ሃይ ማዻ'' ዓሲፓ ሙኬያታቶ ባይቃንዳኔ፤ 39 ፆኦሲፓ ሙኬያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዔያቶ ዒንሢ ባይዛኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ፔቶ'' ዬይ ዒንሢኮ ፆኦሲና ዎላ'' ፑርቲሢ ማዓንዳኔ» ጋዓዛ፥ ዔያታ ጌማሊያሌኮ ዞሮ'' ዋይዚ ዔኬኔ።
40 ዬካፓ ዔያታ ዳኪንቴዞንሢ ዔኤላ''ዖ ጳርቂሲ ዬሱሴኮ ሱ'ንፆ ዔኤሊ'' ዓሶ ዔርዙዋጉዲ ላታ''ዖ ዳኬኔ። 41 ዳኪንቴዞንሢ ጋዓንቴ ዬሱሴ ዛሎ''ና ቦርሲንቲታቶዋ ዔካኒ ጊኢጌያታሢሮ ዎዛዺ ዎዛዺ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርታፓ ኬስኪ ዴንዴኔ፤ 42 ቢያ ኬሊ'' ጌኤዦ ማኣሮና ዓሶኮ ማኣሮናይዳ ሜሲሔ ማዔ፥ ዬሱሴ ዛሎ'' ኬኤዚፆንታ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚፆዋ ዔያታ ሓሺ''ባኣሴ።
+ 5:28 ማቲ. 27፥25።