6
ማዾ'' ማዻ ላንካዎ ዲያቆኖኮ ዶኦሪንቲፆ
ዬካፓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ፓይዳ'' ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዻዛ ጊሪኬ ሙኡጮ ጌስታ ዓይሁዶ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋ ዓይሁዶ ዓሶ ዑፆይዳ ጉንዱሞ ዓርቄኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኬሊ'' ኬሊ'' ሙዖ ባካ ዒንጊንታ ዎዶ''ና ዔያቶኮ ባኣካ'' ዓኒንሢ ሓይቄ ላኣሎ ዬሩሳላሜ ዓይሁዶ ዓሳ ዋላ''ሢሮኬ። ዬያሮ ታጶ ላምዖንሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ፔቴ''ይዳ ቡኩሳዖ፦ «ሙኡዚ'' ጊሽኪሢሮ ጌዒ ፆኦሲ ቃኣሎ'' ዔርዚፆ ማዾ'' ኑና ሓሻ''ኒ ኮይሱዋሴ። ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኮሺ ዒኔና ዓኣያ ማዒ ማዾና ቢያሢ ጋላቲሳያ፥ ዓያና ጌኤሺ ኩሙሢ ዎልቄና ማዻያ ሓሣ ሚርጌ ዔራ ማዔ ላንካይ ዓሲ ዒንሢ ባኣካ''ፓ ዶኦሩዋቴ፤ ዬያቶ ኑኡኒ ሃኖ' ማዾ'' ማዺሻንዳኔ። ኑኡኒ ጋዓንቴ ሺኢጲፆንታ ፆኦሲ ቃኣሎ'' ዔርዚፆ ማዾ''ዋ ዶዲ ማዻንዳኔ» ጌዔኔ።
ዬና ጌኤዛ ቢያሢ ዎዛሴኔ፤ ሓካፓ ሊካ ዓኣ ዓሶዋ ዔያታ ዶኦሬኔ፤ ጉሙርቂሢ ዓኣያ ሓሣ ዓያና ጌኤሺ ቢታንቶ ዴሞ ጌሌ ዒስፂፓኖሴ፥ ፒልጶሴ፥ ጲሮኮሮሴ፥ ኒቃሮና፥ ፂሞና፥ ጴርሜ፥ ዓይሁዴቱዋዖ ዓይሁዴ ማዔ ዓንፆኪያ ዓጮ'' ዓሢ ኒቆላዎሴ ጎዖሢንታኬ። ዬንሢ ዔያታ ዳኪንቴዞንሢ ቤርቶ ሺኢሼኔ፤ ዳኪንቴዞንሢያ ሺኢቃዖ ኩጮ ዔያቶ ዑፃ ጌሤኔ።
ያዺዲ ፆኦሲኮ ቃኣላ'' ዳልጊ ዳልጊ ዓኣዼሢሮ ዬሩሳላሜይዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ፓይዳ'' ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዼኔ፤ ቄኤሶይዳፓኣ ሚርጌሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ።
ዒስፂፓኖሴኮ ዓርቂንቲፆ
ዒስፂፓኖሴ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዔኪ ዎልቄና ማዒ ዲቃሣ ባኣዚ''ንታ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ''ያ ዴሮ'' ባኣካ'' ዬኖ ዎዶ''ና ማዻኔ፤ ዒማ''ና «ዱማዺ ኬስኬ ዓሶ ሺኢጲፆ ማኣሮ» ጌይንታ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራፓ ማዔ ዓሳ፥ ቄሬናና ዒስኪንዲሪያ ዓጮ'' ዓሳ፥ ኪልቂያንታ ዒሲያ ዓጮ'' ዓሶንታ ፔቴ''ይዳ ዔቂ ዒስፂፓኖሴ ዒፂ ማርማኔ። 10 ጋዓንቴ ዒስፂፓኖሴ ኬኤዛ ዔራቶና ዓያኖና ዔያታ ባሻኒ ዳንዳዒባኣሴ። 11 ዒማ''ና፦ «ሓይ ዓሢ ሙሴና ፆኦሲና ጫሽካንቴ ኑ ዋይዜኔ» ጋዓንዳ ዓሲ ዔያታ ዴሚ''ና ጊኢጊሼኔ። 12 ዬያይዲ ዴሮ''ንታ ጪሞንታ ሓሣ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶዋ ዔያታ ዔቂሲ፥ ዒስፂፓኖሴያ ዓይሢሲ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶ ሺኢሼኔ። 13 ዒማ''ና ዒዛ ዑፃ ሉኡዙሞና ማርካዻንዳ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሲያ ዔያታ ዔኪ ሙኬኔ፤ ሉኡዙሞና ማርካዻ ዓሳ ኬኤዛዖ፦ «ሓይ ዓሢ ሓያ ጌኤዦ ማኣሮና ሙሴ ዎጎና ጫሽካኔ። 14 ሓሣ ‹ናዚሬቶ ዬሱሴ ሓያ ማኣሮ ሻሃንዳኔ፤ ሙሴ ኑና ዓይሤ ዎጎዋ ላኣማንዳኔ› ጌዒ ኬኤዛንቴ ኑ ዋይዜኔ» ሂዚ ጌዔኔ። 15 ዬማና ዎጎ ዎጊፆይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ዒስፂፓኖሴ ኮሺ'' ዛጋዛ፥ ዓኣፖ ካራ'' ዒዛኮ ፆኦሲ ኪኢታንቻ ዓኣፒ ካራጉዲ ማሊ ጴዼኔ።