7
ዒስፂፓኖሴ ጌስቴ ጌኤዞ
ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ዒስፂፓኖሴ ኮራ፦ «ዬይ ጌይንቴ ባካ ጎኔዳ?» ጌዒ ዖኦጬኔ።
ዒስፂፓኖሴ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ታ ዒሾንሦ! ታ ዓዶንሦ! ሂንዳ ዋይዙዋቴ፤ ኑ ዓዳሢ ዓብራሃሜ ካኣራኔ ዓጮ''ይዳ ናንጊፆሮ ዓኣዻንዳሢኮ ቤርታ ሜሶፖታሚያ ዓጫ'' ዓኣንቴ ቦንቺንቴ ፆኦዛሢ ዒዛም ጴዻዖ፥ ‹ኔ ዓጫ''ፓ ኬስኪ ሓሣ ኔ ዒጊኖይዳፓ ዱማዺ ታ ኔና ዻዋ ዓጮ'' ዓኣዼ› ጌዔኔ። + ዒማ''ና ዒዚ ካላዳ ዓሶ ዓጫ''ፓ ኬስኪ ካኣራኔይዳ ዴዔኔ፤ ዒዚ ዒኢካ ዓኣንቴ ዓዴ ሓይቃዛ ካኣራኔ ዓጮ''ይዳፓ ኬሲ'' ሃሢ ዒንሢ ናንጋ ዓጬ''ሎ ፆኦሲ ዒዛ ዔኪ ሙኬኔ። + ያዺ ማዔቶዋ ቶኪ ሄ'ርቃንዳ ቤሲጉዴያታዖ ፆኦሲ ዒዛም ዒንጊባኣሴ፤ ጋዓንቴ ሓኖ' ዓጬሎ ዒዛና ዒዛኮ ፃጶናም ሓጊ ዓጪ ማሂ ዒዛም ዒንጋንዳሢ ጫኣቄኔ፤ ዬኖ ፆኦሲ ዒዛም ጫኣቄሢ' ዓብራሃሜኮ ሓጊ ናይ ባኣንቴኬ። + ዜርፃ ዒዛኮ ዓሲ ዓጪዳ ዒፂንቲሢና ዳውሲንቲ ናንጋንዳሢ ሓሣ ዬኖ ዓጮ''ይዳ ዖይዶ ፄኤታ ሌዔ ዓሳ ዔያቶ ዓይሌ'' ማሂ ሜታሲ ዎይሣንዳሢ ዒዛም ኬኤዜኔ። + ሓሣ ‹ዓይሌ'' ማሂ ዎይሣ ዴሮ'' ታኣኒ ፑርታና ዎጋንዳኔ፤ ዬካፓ ዔያታ ዓይሉ''ማፓ ኬስኪ ሃኖ' ቤዞይዳ ታና ካኣሽካንዳኔ› ሂዚ ጌዒ ፆኦሲ ኬኤዜኔ። + ቃሳ''ዖ ሓሣ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ዎጎዋ ዒንጌኔ። ዬያሮ ዓብራሃሜ ዪሳኣቄ ሾዔስካፓ ሳላ''ሳ ኬሎ''ና ዓቲንቶ ቤርቶ ዒዛኮ ቲቄኔ፤ ዪሳኣቄ ያይቆኦቤ ሾዔኔ፥ ያይቆኦቤያ ዱማ ዱማ ዒስራዔኤሌ ፃጶኮ ዓዶንሢ ማዔ ታጶ ላምዖ ናኣቶ'' ሾዔኔ። +
«ያይቆኦቤኮ ናኣታ'' ዔያቶኮ ጌርሲ ዮሴፔ ቂኢሪ ጊብፄ ዓጫ'' ዓይሌ'' ማዓንዳጉዲ ሻንቼኔ። ፆኦሲ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ'' ማዔኔ፤ + 10 ሜቶ'' ቢያሢዳፓኣ ዒዛ ኬሴ''ኔ፤ ሓሣ ጊብፄ ካኣቲ ቤርቶይዳ ቦንቺንቲና ዔራቶና ዒዛም ዒንጌኔ፤ ካኣቲያ ጊብፄ ዓጮ'' ቢያና ፔ ማኣሮናይዳ ሱኡጌ ዒዛ ማሄኔ። + 11 ዬኖ ዎዶ''ና ጊብፄ ዓጮ''ና ካኣናኔ ዓጮ''ናይዳ ቢያ ዼኤፒ ሜቶ ማዤ ኪሊ''ንኮ ሉማ ዔቄኔ፤ ዓዶንሢያ ኑኡኮ ሙኡዚ'' ዴንቃኒ ዳንዳዒባኣሴ። + 12 ያይቆኦቤ ጊብፄ ዓጮ''ይዳ ሓኣኮ ዓኣሢ ዋይዛዖ ኑ ዓዶንሢ ቤርታሲ ዒኢካ ዳኬኔ። 13 ላሚፆ ማዒ ዔያታ ጊብፄ ዓኣዼ ዎዶ''ና ዮሴፔ ፔኤኮ ጌርሲንሢም ፔና ፔጋሲ ኬኤዚ ዔርቴኔ፤ ዒማ''ና ማኣሮ ዓሳኣ ዒዛኮ ካኣቲና ዔርቴኔ። + 14 ዬካፓ ዮሴፔ ፔኤኮ ዓዶ ያይቆኦቤና ዒጊኖ ቢያ ፔ ኮራ ዔኪ ሙኬኔ፤ ዬያታ ዎሊ ዑፃ ጉቤ ላንካይታሚ'' ዶንጎ ዓሲኬ። + 15 ዬያሮ ያይቆኦቤ ጊብፄ ዓጮ'' ዓኣዺ ናንጊ ዒዛንታ ኑ ዓዶንሢንታ ዒኢካ ሓይቄኔ። + 16 ዔያቶኮ ሌዛ ሴኬሜ ዓጮ'' ዔኪ ዓኣዺንቲ፥ ዓብራሃሜ፦ ሴኬሜይዳ ዔሞሬ ናኣቶ''ይዳፓ ፔ ሚኢሼና ሻንቄ ዱኡፖ ካያ ዱኡቴኔ። +
17 «ፆኦሲ ዓብራሃሜም ጫኣቂ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ'' ኩማንዳ ዎዳ'' ዑካዛ ጊብፄይዳ ዓኣ ኑ ዴሮ''ኮ ፓይዳ'' ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዼኔ። 18 ዬካፓ ሜሌ'' ካኣቲ ዮሴፔ ዔሩዋያ ጊብፄይዳ ካኣታዼኔ። + 19 ዬይ ዓኮ ካኣታ''ሢ ኑ ዴሮ'' ዑፆይዳ ጌኔ ማሊሢና ዔቂ ዬያ ዓሶኮ ናኣታ'' ሃይቃንዳጉዲ ሓሣ ኬኤሪንታንዳጉዲ ኑኡኮ ዓዶንሢ ዎልቄና ዒዚ ኮሺ'' ሜታሴኔ። + 20 ዬኖ ዎዶ''ና ሙሴ ሾይንቴኔ፤ ዒዚያ ሚርጌ ሚዛጲ ናይኬ፤ ሓሣ ሓይሦ ዓጊኒያ ፔ ዓዶ ማኣራ ዴዒ ዲጬኔ። + 21 ዬካፓ ዒዚ ኬኤሪንቴንቴ ጊብፄ ካኣቲኮ ናይስኬና ዒዛ ዔኪ ፔ ናይ ማሂ ዲቼኔ። + 22 ዬያይዴም ሙሴ ጊብፄ ዓሶ ዔራቶ ቢያ ዔሬኔ፤ ጌስታ ጌኤዞና ማዻ ማዾና ቢያ ዶዲ ዓሲ ማዔኔ።
23 «ሙሴኮ ሌዓ ዖይዲታሚ'' ኩሜ ዎዶ''ና ፔኤኮ ጌርሲንሢ ጌይፃ ዒስራዔኤሌ ናኣቶ'' ዛጋኒ ማሌኔ። + 24 ዛጎሮ ዒ ሙካንቴ ዒዛኮ ዒጊኖይዳፓ ፔቴ''ስኬያ ፔቴ'' ጊብፄ ዓጪ ዓሲስኬይ ጳርቂ ሂዓንቴ ዴንቃዖ ዬያ ዒጊናሢ ዒ ማኣዴኔ፤ ዬያ ጳርቂንቴ ዓሢ ዛሎ''ዋ ኮሜ ዔካኒ ጊብፄ ዓጮ'' ዓሢ ጳርቂ ጶዼኔ። 25 ዒዛ ዛሎ''ና ፆኦሲ ዔያቶ ዓይሉ''ማፓ ኬሳ''ንዳሢ ዒጊና ዒዛኮ ዔራንዳያ ዒዛም ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ዬያ ዒና ዔኪ ዔሪባኣሴ። 26 ዚሮ ጉቴ''ሎ ላምዖ ዒስራዔኤሌ ዓሲ ዎላ'' ዑራዻንቴ ዴንቃዖ ዔያቶ ላኣጋኒ ኮዒ ‹ዒንሢ ሃይ ዓሳ! ዒንሢ ዎሊኮ ጌርሲንሢኬ፤ ዓይጎሮ ዒንሢ ዎላ'' ዑራዻይ?› ጌዔኔ። 27 ዬይ ፔ ላጋሢ ጳርቃ ዓሣሢ ሙሴ ሴካ ሂዓዖ ‹ኔና ኑ ዑፃ ዎይሣያና ዎጋያ ማሄሢ ዖናዳይ? 28 ዚጊኖ ኔ ጊብፄ ዓሢ ዎዼ ጎይፆ ታናኣ ኔ ዎዻኒ ኮዓ?› ጌዔኔ። 29 ሙሴ ዬያ ዋይዛዖ ጊብፄ ዓጫ''ፓ ፑኒንቲ ሚዲያሜ ጌይንታ ዓጪ ዓኣዺ ዒኢካ ናንጊ፥ ላምዖ ዓቲንቄ ናይያ ሾዔኔ። +
30 «ሙሴ ዒዞ ዓጮ''ይዳ ዖይዲታሚ'' ሌዔ ዓኣሤስካፓ ዴብሬሲና ጌይንታ ዹኮ'' ኮራ ዓኣ ቦኦሎ''ይዳ ካዮ ባኣካ'' ዔኤታ ታሚና ፆኦሲ ኪኢታንቻ ዒዛም ጴዼኔ። 31 ሙሴ ዬያ ዛጌ ዎዶ''ና ዲቃቲ ሄርሻዖ፥ ባንሢ ዑኪ ዛጋንቴ ሂዚ ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ፤ 32 ‹ታኣኒ ኔ ዓዶንሢ ዓብራሃሜ ፆኦሲ፥ ዪሳኣቄ ፆኦሲ፥ ያይቆኦቤ ፆኦሲኬ› ጋዓዛ፥ ሙሴ ዒማ''ና ዒጊጪ ጎጋይቄኔ፤ ዛጋኒያ ጫርቂባኣሴ። 33 ፆኦሲ ዒዛም ጋዓንቴ ‹ኔ ዔቄ ቤዛ ጌኤሺ ሳዓታሢሮ ቶካ''ፓ ዱርዞ ኔኤኮ ኬሴ''፤ 34 ጊብፄ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ታ ዴሮ''ኮ ዼኤፖ ሜቶ ጎኔና ታ ዛጌኔ፤ ዋዪንቶ ዒላቶዋ ታ ዔያቶኮ ዋይዜኔ፤ ዬያሮ ታ ዔያቶ ዓውሳኒ ኬዴ''ሢሮ ሓሢ ኔ ሓኒ ዬዔ፥ ታ ኔና ጊብፄ ዓጮ'' ማሂ ዳካንዳኔ› ጌዔኔ። +
35 «ዒስራዔኤሌ ዴራ'' ሙሴ ኮራ ‹ኔና ኑ ዑፃ ዎይሣያና ዎጋያና ማሄሢ ዖናዳይ?› ጌዒ ቤርታ ዒዛ ማኬያ ማዔቶዋ ፆኦሲ ጋዓንቴ ዬያ ሙሴም ካዮ ባኣካ'' ጴዺ ኪኢታንቻሢ ዛሎ''ና ዎይሣያና ዎጋያና ማሂ ዔያቶ ባንሢ ዳኬኔ። 36 ጊብፄ ዓጮ''ና ዞቄ ባዞ''ናይዳ ዲቃሣ ባኣዚ''ና ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ''ና ማዺ ዴሮ'' ዓይሉማፓ ኬሲ''፥ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ''ይዳ ዖይዲታሚ'' ሌዔ ጉቤ ዔኪ ሓንቴሢ ዬያ ሙሴኬ። + 37 ‹ፆኦሲ ታና ዔቂሴሢጉዲ ዒንሢኮ ዒሾንሢ ባኣካ''ፓ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ዒንሢም ዔቂሳንዳኔ› ጌዒ ዒስራዔኤሌ ዴሮ''ም ኬኤዜሢያ ዬያ ሙሴኬ። + 38 ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ''ይዳ ቡኪንቴ ዴሮ''ና ዎላ'' ሓሣ ሲና ዹኮ''ይዳ ጌስቴ ኪኢታንቻሢና ዬያጉዲ ኑ ዓዶንሢና ዎላ'' ማዔሢያ ዒዛኬ፤ ፆኦሲኮዋ ናንጎ ቃኣሎ'' ኑም ዳኪ ሄሊ''ሴሢያ ዬያ ሙሴኬ። +
39 «ኑ ዓዶንሢ ጋዓንቴ ዒዛ ማማኬያፓዓቴም ዒዛም ዓይሢንቲባኣሴ፤ ዒኖና ዔያታ ጊብፄ ዓጮ'' ማዓኒ ማሌኔ። 40 ዓኣሮኔ ኮራ ዔያታ ‹ሓይ ጊብፄ ዓጫ''ፓ ኑና ኬሴ'' ሙሴ ዎዎይቴቴያ ኑ ዔሩዋሴ፤ ዬያሮ ኑኡኮ ቤርታ ቤርታ ዓኣዺ ኑና ዔኪ ዓኣዻንዳያ ካኣሽኮንዶ ባኣዚ'' ኑም ማዤ› ጌዔኔ። + 41 ዒማ''ና ዔያታ ናኣሪ ማላያ ካኣሽኮንዶ ባኣዚ'' ማዢ ዒንጎ ባኣዚ''ያ ዬያም ዒንጌኔ፤ ዔያታ ፔ ኩጮና ማዤ ባኮናኣ ዎዛዼኔ። + 42 ፆኦሲ ጋዓንቴ ዔያቶይዳፓ ዱማዼኔ፤ ጫሪንጮ ዦኦጋሢ ዔያታ ካኣሽካንዳጉዲ ዔያቶ ማሄኔ። ዬይያ፦ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎ''ና
‹ዒንሢ ዒስራዔኤሌ ዓሳ!
ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ''ይዳ ዒንሢ ሹኬ ቆልሞንታ
ዖይዲታሚ'' ሌዔ ጉቤ ዒንሢ ዒንጌ ዒንጊፃ ታኣምዳ? +
43 ዔኪ ዒንሢ ዴንዴሢ ዒንሢ ካኣሽካ
ሞሎኬኮ ዓፒሎ ማኣሮንታ
ሬፓኔ ጌይንታ ዒንሢ ፆኦዛሢኮ ዦኦጎ ማላ ባኮንታኬ።
ዬያቶ ዒንሢ፦ ዒንሢ ኩቻ ማዢ
ዬያቶም ዒንሢ ዚጋ ዒንሢኮ ካኣሽኮ ፆኦዞኬ።
ታኣኒያ ባብሎኔ ዓጫ''ፓ ዒንሢ ዳኪንቲ ዴንዳንዳጉዲ ማሓንዳኔ›
ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዴያኬ።
44 «ኑ ዓዶንሢኮ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ''ይዳ ዓፒላና ማዢንቴ ፆኦሲ ካኣሽኪንታ ማኣሪ ዓኣኔ፤ ዬኖ ዓፒሎና ማዦና ማኣሮ ፆኦሲ ዒዛ ዓይሤ ጎይፆና ሓሣ ዻዌ ጎይፆና ማዤሢያ ሙሴኬ። +
45 «ፆኦሲ ዔያቶኮ ቤርታፓ ዳውሴ ሜሌ'' ዴሮ'' ዓጮ'' ዔያታ ዻካሌ ዎዶ''ና ኑ ዓሶንሢ ዬኖ ዔያታ ዔኬ ዓፒሎና ማዢንቴ ማኣሬሎ ዒያሱና ዎላ'' ዒዞ ቤዞ ጌልዜኔ፤ ዴንዲ ዳውቴ ዎዶ'' ሄላ''ንዳኣና ዬና ዒኢካ ዴዔኔ። + 46 ዳውቴያ ፆኦሲ ዒዛ ቦንቼሢሮ ያይቆኦቤ ዜርፆ ባኣካ'' ፆኦዛሢ ዎርቃንዳ ማኣሪ ማዣኒ ፆኦሲ ሺኢቄኔ። + 47 ጋዓንቴ ዬኖ ማኣሮ ፆኦሲም ማዤሢ ሴሎሞኔኬ። +
48 «ያዺ ማዔቶዋ ዼኤፖ ፆኦዛሢ ዓሲ ኩቺና ማዢንቴ ማኣሪዳ ናንጉዋሴ፤ ዬይያ፦ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ዛሎ''ና
49 ‹ጫሪንጫ ታኣኮ ዴዖ ዖይቶኬ፤
ሳዓ ታኣኮ ቶካ ሄ'ርቃ ቤዞኬ፤
ሂዳዖ ታኣም ዒንሢ ዎዚጉዴ ማኣሪ ማዣንዳይ?
ታ ዴዒ ሓውሻንዳ ቤዛ ዎዚጉዴያዳይ? +
50 ዬያ ቢያ ታኣኒ ታ ኩጮና ኮሼ''ሢቱዓዳ?›
ፆኦሲ ሂዚ ጋዓኔ ጌዒ ፃኣፔሢጉዴያኬ።
51 «ዒንሢ ባቃኖ ዴይሤ፥ ፑርቶ ዓሳ! ዒና'' ዒንሢኮ ዔኩዋያ፤ ዋያኣ ዒንሢኮ ዋይዙዋያ፥ ዒንሢኮ ዓዶንሢጉዲ ዒንሢያ ቢያ ዎዴና ዓያኖ ጌኤዦ ማካኔ። + 52 ዒንሢኮ ዓዶንሢ ዒፂ ዳውሲ ባኣያ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶይዳፓ ዖናዳይ? ዔያታ ጌኤዣሢኮ ሙኪፆ ቤርታዺ ኬኤዜዞንሢታዖ ዎዼኔ፤ ዒንሢያ ሃሢ ዬያ ጌኤዣሢ ዓኣሢ ዒንጊ ዎዼኔ። 53 ዒንሢ፦ ኪኢታንቾ ዛሎ''ና ፆኦሲ ዎጎ ዔኬኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዬያ ካፒባኣሴ።»
ዒስፂፓኖሴኮ ሹጮና ዹይንቲ ሓይቂፆ
54 ዎጎ ዎጋ ዓሳ ዬያ ዋይዜ ዎዶ''ና ዒናፓ ኮሺ'' ዻጋዼኔ፤ ዒስፂፓኖሴ ዑፆይዳኣ ዻጋና ሓኣሚ ዻዔኔ። 55 ዒዚ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ ጫሪንጮ ባንሢ ጊዥ ጌዒ ዛጋዖ፥ ፆኦሲኮ ቦንቾ ዴንቄኔ፤ ዬሱሴያ ፆኦሲኮ ሚዛቆ ዛላ'' ዔቂ ዓኣንቴ ዛጊ፥ 56 «ሓይሾ፤ ጫሪንጫ ቡሊ''ንቲ፥ ፆኦሲኮዋ ናዓሢ ፆኦሲኮ ሚዛቆ ዛላ'' ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዛጋኔ» ጌዔኔ።
57 ዬማና ዔያታ ዼ'ጊዲ ዒላቲ፥ ዋዮ ጉቤሢ ፔኤኮ ዓርቃዖ ፔቱሞና ዒዛ ባንሢ ጳሽኬኔ። 58 ዬካፓ ዔያታ ዒዛ ዓርቂ ካታሞይዳፓ ኬሲ'' ሹቻ ዹዒ ዎዼኔ፤ ማርኮ ማዔ ዓሶንሢያ ዒስፂፓኖሴ ዹዓ ዓሶኮ ዓፒሎ ዔኪ ሳውሌ ጌይንታ ፔቴ'' ዼጌስኬይ ካፓንዳጉዲ ዒዛ ኮራ ጌሤኔ። 59 ዔያታ ዒዛ ሹጮና ዹዓ ጎይሣ ዓኣንቴ ዒስፂፓኖሴ፦ «ጎዳ ዬሱሴ! ሼምፓሢ ታኣኮ ዔኬ!» ጌዒ ሺኢቄኔ። 60 ሓሣ ዒ ጉምዓታዖ፦ «ጎዳሢዮ! ሓያ ዔያቶኮ ማዾ'' ዻቢንቲ ማሂ ፓይዲፖ!» ጌዒ ዼ'ጊዲ ዒላቲ፥ ሓይቄኔ። ሳውሌያ ዒስፂፓኖሴ ዎዾናሢ ቃራኬ ጌዔኔ።
+ 7:3 ማዢ. ማፃ 12፥1። + 7:4 ማዢ. ማፃ 11፥31፤ 12፥4። + 7:5 ማዢ. ማፃ 12፥7፤ 13፥15፤ 15፥18፤ 17፥8። + 7:6 ማዢ. ማፃ 15፥13-14። + 7:7 ኬሲ. ማፃ 3፥12። + 7:8 ማዢ. ማፃ 17፥10-14፤ 21፥2-4፤ 25፥26፤ 29፥31—35፥18። + 7:9 ማዢ. ማፃ 37፥11፤ 28፤ 39፥2፤ 21። + 7:10 ማዢ. ማፃ 41፥39-41። + 7:11 ማዢ. ማፃ 42፥1-2። + 7:13 ማዢ. ማፃ 45፥1፤ 16። + 7:14 ማዢ. ማፃ 45፥9-10፤ 45፥17-18፤ 46፥27። + 7:15 ማዢ. ማፃ 46፥1-7፤ 49፥33። + 7:16 ማዢ. ማፃ 23፥3-16፤ 33፥19፤ 50፥7-13፤ ዒያ. 24፥32። + 7:18 ኬሲ. ማፃ 1፥7-8። + 7:19 ኬሲ. ማፃ 1፥1-11፤ 22። + 7:20 ኬሲ. ማፃ 2፥2። + 7:21 ኬሲ. ማፃ 2፥3-10። + 7:23 ኬሲ. ማፃ 2፥11-15። + 7:29 ኬሲ. ማፃ 18፥3-4። + 7:34 ኬሲ. ማፃ 2፥14። + 7:36 ኬሲ. ማፃ 7፥5፤ 14፥21፤ ፓይ. ማፃ 14፥33። + 7:37 ላሚ. ዎማ 8፥15፤ 18። + 7:38 ኬሲ. ማፃ 19፥1—20፥17፤ ላሚ. ዎማ 5፥1-33። + 7:40 ኬሲ. ማፃ 32፥1። + 7:41 ኬሲ. ማፃ 32፥2-6። + 7:42 ዓሞ. 5፥25-27። + 7:44 ኬሲ. ማፃ 25፥9፤ 40። + 7:45 ዒያ. 3፥14-17። + 7:46 2ሳሙ. 7፥1-16፤ 1ፆኦሲ. ዓሃኬ 17፥1-14። + 7:47 1ካኣቶ''. ማ 6፥1-38፤ 2ፆኦሲ. ዓሃኬ 3፥1-17። + 7:49 ዒሲ. 66፥1-2። + 7:51 ዒሲ. 63፥10።