8
ሳውሌኮ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዳውሲፆ
ዒስፂፓኖሴ ሓይቄ ኬሎ''ና ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶይዳ ዼኤፒ ዳውሲሢ ዔቄኔ፤ ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴዞንሢፓ ዓታዛ ሓንጎ ፆኦሲ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ዪሁዳ ዓጮ''ና ሳማሪያ ዓጮ''ና ባንሢ ላኣሊንቲ ዴንዴኔ። ፆኦሲ ዶዲ ካኣሽካ፥ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ዒስፂፓኖሴ ዱኡኬኔ፤ ሓሣ ዒናፓ ማዔ ዼኤፒ ዬኤፒያ ዬኤኬኔ።
ሳውሌ ጋዓንቴ ዬኖ ዎዶ''ና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ባይዛኒ ሚርጌ ካራ ኮዓኔ፤ ዓሶኮዋ ማኣሮ ቢያ ጌሊ ጌሊ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዓቲንቆና ላኣሎና ጎቺ ጎቺ ኬሲ''፥ ቱኡሲ ማኣሪዳ ቱኪ''ሳኔ። +
ኮዦ ሓይሳ ሳማሪያይዳ ኬኤዚንቴሢ
ዱማ ዱማ ቤዞ ላኣሊንቲ ዓኣዼ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ቤዞይዳ ፆኦሲኮ ቃኣሎ'' ኬኤዜኔ፤ ፒልጶሴያ ሳማሪያኮ ፑኡፖ ካታሞ ዴንዲ ሜሲሔ ዛሎ'' ዓሶም ኬኤዜኔ። ዓሳ ፒልጶሴኮ ቃኣሎ'' ዋይዛዖ ሓሣ ዒ ማዻ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንታ ዓኮ ባኮዋ ዛጋዖ ፔቱሞና ዒዚ ጋዓ ባኮ ኮሺ'' ዋይዛኔ። ፑርቶ ዓያናኣ ዼ'ጊዲ ዒላቲ ዒላቲ ሚርጌ ዓሶይዳፓ ኬስካኔ፤ ሃሣ ሚርጌ ሓንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሲና ፒዜ ሃንቱዋ ዎቦ ዓሲያ ዻቄኔ። ዬያሮ ዬኖ ካታሞይዳ ዼኤፒ ዎዛ ማዔኔ።
ዬኖ ካታሜሎይዳ ሲሞኦኔ ጌይንታ ፔቴ'' ዓሲ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ካታሞይዳ ዦዋቶና ዓኪ ባኣዚ'' ማዺ ማዺ ሳማሪያ ዓጮ''ይዳ ሄርሺ ዲቃቲንታያ ማዒ ናንጋኔ፤ ሓሣ «ታኣኒ ዼኤፒ ዓሲኬ!» ጌዒ ጌዒ ፔና ኬኤዛኔ። 10 ዓሶ ዻኮ''ንታ ዼኤፖንታ ቢያ፦ «ሓይ ዓሢ ዼኤፒ ጌይንቲ ዔኤሊ''ንታ ፆኦሲ ዎልቃሢኬ!» ጌዒ ጌዒ ዒዛሲ ዋይዛኔ። 11 ዔያታ ዒዛሲ ዋይዛሢ ሚርጌ ዎዴይዳፓ ዓርቃዖ ዦዋቶና ዓኪ ባኣዚ'' ማዺሢና ዔያቶ ዲቃሢ ሄርሺሳሢሮኬ። 12 ጋዓንቴ ፒልጶሴ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ''ና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ኬኤዜ ኮዦ ሓይሶ ጎናሲ ዔኪ ዓቲንቆንታ ላኣሎንታ ዋኣፆና ማስቴኔ። 13 ሲሞኦኔያ ዓቱዋዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዋኣፆና ማስቲ ፒልጶሴና ዎላ'' ፔቴ'' ማዔኔ፤ ሓሣ ዒዚ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንታ ዓኮ ባኮንታ ማላቶንታ ዛጊ ዛጊ ዲቃቲ ሄርሻኔ።
14 ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ዳኪንቴዞንሢ ሳማሪያ ዓጮ'' ዓሳ ፆኦሲ ቃኣሎ'' ጎናሲ ዔኬሢ ዋይዛዖ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ሳማሪያ ዓጮ'' ዳኬኔ። 15 ዬያሮ ሳማሪያ ዓጮ'' ዓሳ ዓያና ጌኤሺ ዔካንዳጉዲ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዓኣዺ ዔያቶም ሺኢቄኔ። 16 ዓይጎሮ ጌዔቶ ሳማሪያ ዓጮ'' ዓሳ ጎዳ ዬሱሴ ሱ'ንፆና ዋኣፆ ማስቴያፓዓቴም ዓያና ጌኤሺ ሓጊ ፔቴ''' ዓሲዳታዖ ኬዲ''ባኣሴ። 17 ዬያሮ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዔያቶ ዑፃ ኩጮ ጌሣዛ ዓሳ ዓያና ጌኤሺ ዔኬኔ።
18 ዳኪንቴዞንሢ ፔኤኮ ኩጮ ዓሶ ዑፃ ጌሣዛ ዓያና ጌኤሺ ዓሶም ዒንጊንቴሢ ሲሞኦኔ ዛጋዖ ዳኪንቴዞንሢም ሚኢሼ ዔኪ ሙኪ፦ 19 «ታኣኒያ ኩጮ ጌሣዛ ዓሳ ቢያ ዓያና ጌኤሺ ዔካንዳጉዲ ሓኖ' ቢታንቶ ታኣም ዒንጉዋቴራ» ጌዔኔ።
20 ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ዒዛም፦ «ፆኦሲኮ ዒንጊፆ ኔኤኒ ሚኢሼና ዔካኒ ማሌሢሮ ኔናንታ ኔ ሚኢሾንታ ዎላ'' ባይቁዋቴ! 21 ዒና'' ኔኤኮ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ፒዜ ማዒባኣሢሮ ኑ ማዾ''ይዳ ኔኤኮ ቤሲያ ባኣሴ። 22 ዬያሮ ሓያ ኔኤኮ ፑርቱሞ ዻቢንቶ ጎማፓ ማዔ፤ ጎዖንቴ ፆኦሲ ኔኤኮ ዒኖ ማሊፆ ዓቶም ጋዓንዳቴ ዒዛ ሺኢቄ፤ 23 ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኤኒ ባይዛ ቂኢሩሞ ማሊሢና ኩሜያ ሃሣ ጎሜና ቱኡቴ ዓሲ ማዔሢ ታ ዛጋኔ» ጌዔኔ።
24 ሲሞኦኔያ፦ «ዒንሢ ሓሢ ጌዔ ባኮይዳፓ ፔቴ'' ባኣዚ''ታዖ ታና ሄሉ''ዋጉዲ ዒንሢ ዒንሢሮ ጎዳሢ ታኣም ሺኢቁዋቴ» ጌዔኔ።
25 ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዬሱሴ ዛሎ'' ዔራ ባኮ ማርካዺ፥ ጎዳኮዋ ቃኣሎ'' ኬኤዜስካፓ ሚርጌ ሳማሪያ ዓጮ'' ጉርዶይዳ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚ ኬኤዚ ዬሩሳላሜ ባንሢ ማዔኔ።
ፒልጶሴና ካኣቶ'' ማኣራ ማዻ ዒቶጲያ ዓጮ'' ዓሢና
26 ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ፒልጶሴ ኮራ፦ «ዔቂ ዬሩሳላሜይዳፓ ጋኣዛ ዴንዳ ጎይፆና ሊካ ዴንዴ» ጌዔኔ፤ ዬና ጎይፃ፦ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሌ''ይዴና ዓኣዻያኬ። 27 ዒዚ ዔቂ ዴንዴኔ። ዒማ''ና ፔቴ'' ዒቶጲያ ዓጮ''ኮ ካኣቶ'' ማኣራ ዓሽቲንቂ ማዻ ዒቶጲያ ዓጪ ዓሲስኬያ ፆኦሲም ዚጊ ካኣሽካኒ ዬሩሳላሜ ዴንዲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ሂንዴኬ ጌይንታ ዒቶጲያ ዓጮ'' ካኣቴሎና ዎላ'' ቢታንቶ ዓኣያ ማዒ ማዻያ ሓሣ ሚኢሾ ዒዞኮ ቢያ ዛጊ ዓርቂ ቆላያኬ። 28 ዬይ ዓሢ ፓራሢ ጎቻ ሳርጌሎ ዖይቶይዳ ዴዒ ፔ ዓጮ'' ባንሢ ማዒ ዴንዲቤቃ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ማፃኣፖ ናባባኔ። 29 ዬማና ዓያኖ ጌኤዣ ፒልጶሴም፦ «ዴንዲ ሓሴኬ ሳርጌሎ ዖይቶ ባንሢ ዑኬ» ጌዔኔ። 30 ዬያሮ ፒልጶሴ ጳሽኪ ዬያ ባንሢ ዴንዳዖ ዒቶጲያ ዓጮ'' ዓሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ማፃኣፖ ናባባንቴ ዋይዚ፦ «ኔ ናባባሢኮ ቡሊ''ፃ ኔኤም ጌላ?» ጌዒ ዖኦጬኔ።
31 ዒቶጲያ ዓጮ'' ዓሢ ማሓዖ፦ «ቡሊ'' ኬኤዛ ዓሲ ባኣንቴ ዎዲ'' ታኣም ጌላንዳይ?» ጋዓዖ፥ ፒልጶሴም፦ «ሳርጌሎ ዖይቶይዳ ኬስኪ ታኣና ዎላ'' ዴዔ» ጌዔኔ። 32 ዬይ ዒቶጲያ ዓጮ'' ዼኤፖ ዓሢ ናባባ ማፃኣፓ፦
«ሹኪንታኒ ዒሺንታ ማራይጉዲ ማዔኔ፤
ዑፃፓ ጋፓኖ ታይዛ ዓሳ ታይዛኣና ዚቲ ጋዓ ማራይጉዲ
ዒዚ ዻንጎ ፔኤሲ'' ቡሊ''ባኣሴ።
33 ዒዚ ቦሂንቴኔ፤ ፒዜ ዎጌያ ዒዛም ዎጊንቲባኣሴ፤
ሼምፓሢ ዒዛኮ ሳዖይዳፓ ባይቄኔ፤
ዒዛኮ ሾይንቶ ዛሎ'' ዖኦኒ ኬኤዛኒ ዳንዳዓይ?»
ሂዚ ጋዓ ቤዞኬ። +
34 ዬይ ካኣቶ'' ማኣራ ዼኤፒ ዓሲ ማዒ ማዻ ዓሢ ፒልጶሴ ኮራ፦ «ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ሓኖ' ጌዔሢ ዖ ዛላዳይ? ፔ ዛላሞ? ሜሌ'' ዓሲ ዛላዳይ? ሓዳራ ታኣም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 35 ፒልጶሴያ ዬኖ ማፃኣፖ ቤዞይዳፓ ዓርቃዖ ዬሱሴ ዛሎ'' ኮዦ ሓይሶ ዒዛም ኬኤዜኔ። 36 ዔያታ ዴንዲቤቃ ዋኣሢ ዓኣ ቤሲ ሄላ''ዛ፥ ካኣቶ'' ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢ ፒልጶሴ ኮራ፦ «ሓይሾ ሓካ ዋኣሢ ዓኣኔ፤ ታኣኒ ማስቱዋጉዲ ታና ላኣጋሢ ዓይጎዳይ?» ጌዔኔ።
[ 37 ፒልጶሴያ፦ «ጉቤ ዒናፓ ኔ ጉሙርቄቶ ዋኣፆ ማስታኒ ዳንዳዓኔ» ዒዛም ጌዔኔ። ካኣቶ'' ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢያ፦ «ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፆኦሲ ናኣዚ'' ማዔሢ ታ ጉሙርቃኔ» ጌዔኔ።]*
38 ካኣቶ'' ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢ ሳርጌሎ ዖይቶ ዔቂሴኔ፤ ዬካፓ ላምዓሢ ዋኣፆይዳ ኬዳ''ዛ ፒልጶሴ ዬያ ዓሢ ማስኬኔ። 39 ዋኣፆይዳፓ ዔያታ ኬስኬስካፓ ፆኦሲኮ ዓያና'' ፒልጶሴ ዔኬኔ፤ ካኣቶ'' ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢ ላሚ ዒዛ ዴንቂባኣሴ። ዒዚያ ዎዛዺ ዎዛዺ ፔኤኮ ጎይፆ ዓኣዼኔ። 40 ፒልጶሴ ዒማ''ና ጋዓንቴ ዓዛፆሴ ጎዖ ቤሲዳ ጴዼኔ፤ ዒዚ ቂሳሪያ ዓጮ'' ማዒ ሙካንዳያ ሄላ''ንዳኣና ካታሞ ቢያ ሓንቲ ሓንቲ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዜኔ።
+ 8:3 ዳኪ. ማዾ'' 22፥4-5፤ 26፥9-11። + 8:33 ዒሲ. 53፥7-8። * 8:37 ፔቴ'' ፔቴ'' ማፃኣፓ፦ ፓይ. 37 ጊዳ'' ቃሳ''ኔ።