9
ሳውሌኮ ላኣሚንቶ
(ዳኪ. ማዾ'' 22፥6-16፤ 26፥12-18)
ዒማ''ና ቢያ ዎዴ ሳውሌ ጎዳኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶ'' ዻጋና ዎዻኒ ዚርቂ ዚርቂ ናንጊቤቃ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ኮራ ዓኣዺ፥ ጎዳኮ ጎይፆ ሃንታ ዓሶ ዓቲንቆንታ ላኣሎንታ ዴንቃዖ ቱኪ'' ቱኪ'' ዬሩሳላሜ ዔኪ ሙኪሳኒ ዳንዳዓ ኪኢታ ዋርቃታ ዴማስቆይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ዎይሣ ዓሶም ፃኣፒ ዒንጋንዳጉዲ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ዖኦጬኔ።
ዬካፓ ዒዚ ጎይፆ ዴንዲ ዴማስቆ ካታሞ ሄላ''ኒ ዑካዛ ዒዚ ዔሩዋንቴ ጫሪንጫፓ ዓኣፒዳ ዱካ ፖዒ ዒዛ ዓጫ ፖዔኔ። ዬማና ዒዚ ቶጊ ዓኣዻ ባካፓ ሳዓ ኬዲ'' ሎኦማዖ፦ «ሳውሌ! ሳውሌ! ኔ ታና ዓይጋ ዳውሳይ?» ጋዓ ዑኡሲ ዋይዜኔ።
ሳውሌያ «ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ዖናዳይ?» ጌዔኔ፤
ዒዚ ማሃዖ «ኔ ታና ዳውሳ፥ ታኣኒ ዬሱሴኬ፤ * ሓሢ ዔቂጋፓ ካታሞ ጌሌ፤ ኔ ማዻንዳ ባካ ዒኢካ ኔኤም ኬኤዚንታንዳኔ» ጌዔኔ።
ሳውሌና ዎላ'' ዓኣዻ ዓሶንሢ ዑኡሲ ዋይዛዖ ዖናኣ ዴንቃኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ዔያታ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዚ ዚቲዮ ጌዒ ዔቄኔ። ሳውሌ ሳዓፓ ዔቃዖ ዓኣፖ ቡሌ'' ዎዶ''ና ዓይጎዋ ዴንቃኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዬያሮ ዓሳ ዒዛኮ ኩጮ ዓርቂ ጎቺ ጎቺ ዴማስቆ ካታሞ ዔኪ ዓኣዼኔ። ዒዚ ዒማ''ና ዓይጎዋ ዴንቃኒ ዳንዳዑዋዖ ሓሣ ሙዒ ዑሽኩዋዖ ዴዔኔ።
10 ዴማስቆይዳ ፔቴ'' ሃናኒያ ጎዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዓኣኔ። ዬያ ዓሢ ጎዳ፦ «ሃናኒያ!» ጌዒ ዔኤላ''ያ ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዋዛ፥ ዒዚ፦ «ዮ፥ ጎዳሢዮ!» ጌዔኔ።
11 ጎዳ ዒዛም፦ «ፒዜ ጎይሢ ጌይንታ ጎይፄሎና ዴንዴ፤ ዒኢካ ዪሁዳ ማኣሮይዳ ሳውሌ ጌይንታ ፄርሴሴ ዓጮ'' ዓሢ ኮዔ፥ ዒዚ ሃሢ ሺኢጲሢዳኬ» ጌዔኔ። 12 ሳውሌያ ዒማ''ና ዓኣፓ ዒዛኮ ላሚ ዛጋንዳጉዲ ሓናኒያ ዒዛ ዑፃ ኩጮ ጌሣንቴ ፆኦሲ ዒዛ ፔጋሲ ዻዋያ ዛጌኔ።
13 ሃናኒያ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ማሔኔ፦ «ጎዳሢዮ! ዬይ ዓሢ ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ኔ ዓሶ ዑፆይዳ ሚርጌ ፑርታ ባኣዚ'' ማዼሢ ሚርጌ ዓሲዳፓ ታ ዋይዜኔ። 14 ሓካኣ ሓሣ ኔና ካኣሽካ ዓሶ ቢያ ቱኡሳኒ ቄኤሶኮ ሱኡጎይዳፓ ቢታንቶ ዔኪ ሙኬኔ» ጌዔኔ።
15 ጎዳ ሃናኒያም፦ «ዒዚ ታኣኮ ሱ'ንፆ ሜሌ'' ዴሮ''ንታ ካኣቶ''ንታም ሓሣ ዒስራዔኤሌ ዓሶማኣ ዔርዛንዳያ ታኣኮ ዶኦሪንቴ ዓንጋሞ ማዔሢሮ ሓሢ ዒዛ ኮራ ዓኣዼ፤ 16 ታ ዛሎ''ና ዎዚጉዴ ሚርጌ ሜቶ ዒ ዔካንዳቴያ ታ ታኣሮ ዒዛም ዔርዛንዳኔ» ሂዚ ጌዔኔ።
17 ዬያሮ ሃናኒያ ዒኢካ ዴንዲ ሳውሌ ዓኣ ማኣሮ ጌሊ፥ ኩጮ ፔኤኮ ሳውሌ ዑፃ ጌሣዖ፦ «ታ ዒሻሢዮ ሳውሌ! ሓይካ ኔ ሙካንቴ ጎይፃ ኔኤም ጴዼ ጎዳ ዬሱሴ ዓኣፓ ኔኤኮ ዛጋንዳጉዲና ሃሣ ዓያና ጌኤሺ ኩሙሢ ዎልቄና ኔጊዳ ማዻንዳጉዲ ማሆም ታና ዳኬኔ» ጋዓዛ፥ 18 ቤዞማና ቁኡሪ ማላ ባኣዚ'' ዓኣፓፓ ኬዳ''ዛ ሳውሌ ዛጋኒ ዳንዳዔኔ፤ ዬካፓ ዔቂ ዒ ዋኣፆ ማስቴኔ። 19 ሙኡዚ''ያ ሙዒ ዶዲ ዴማስቆይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንሢና ዎላ'' ዻካ'' ኬሊ'' ዴዔኔ።
ሳውሌ ዴማስቆይዳ
20 ዬካፓ ኔጉዋዖ ሳውሌ፦ «ዬሱሴ ፆኦሲ ናይኬ» ጌዒ ጌዒ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ዔርዚሢ ዓርቄኔ።
21 ዬያ ዋይዜ ዓሳ ቢያ፦ «ሓይ ዓሢ ዬሩሳላሜይዳ ዬሱሴ ካኣሽካዞንሢ ቢያ ዎዻሢቱዓዳ? ሓይካኣ ዒዚ ሙኬሢ ዔያቶ ቱኪ'' ቱኪ'' ቄኤሶኮ ሱኡጎ ባንሢ ዔኪ ዓኣዻኒቱዓዳ?» ጌዒ ጌዒ ዲቃቲ ሄርሼኔ።
22 ሳውሌ ጋዓንቴ ፔቶ'' ዶዲ ዶዲ ዓኣዼኔ፤ ዬሱሴ ሜሲሔ ማዔሢያ ኬኤዚ ኬኤዚ ዴማስቆይዳ ናንጋ ዓይሁዶ ዓሶኮ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዜኔ።
23 ሚርጌ ኬሊ''ኮ ጊንፃፓ ዓይሁዶ ዓሳ ሳውሌ ዎዻኒ ዞርቴኔ፤ + 24 ዒዚ ጋዓንቴ ዒዛ ዎዻኒ ዔያታ ዞርታሢ ዔሬኔ፤ ዔያታ ዒማ''ና ዒዛ ዎዻኒ ሮኦሮና ዋንቶና ቢያ ካሮ'' ካሮ'' ካፓኔ። 25 ጋዓንቴ ዹሚና ሳውሌኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ'' ዒዛ ሮኦጬና ዲሮ ዑሣ ዓኣሢ ካታሞ ዙላ'' ኬይሴኔ።
ሳውሌ ዬሩሳላሜይዳ
26 ሳውሌ ዬሩሳላሜ ዓኣዻዖ ዒኢካ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢና ዎላ'' ማዓኒ ኮዔኔ፤ ዔያታ ጋዓንቴ ዒዛኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፃ ጎኔ ዔያቶም ማሊባኣሢሮ ቢያሢ ዒዛ ዒጊጬኔ። 27 ባርናባሴ ጋዓንቴ ሳውሌ ዔያቶ ኮይላ'' ሺኢሻዖ ዒዚ ጎይፃ ዓኣንቴ ጎዳ ዒዛም ዎይቲ ጴዼቶ ሓሣ ዎማይዲ ዒዛና ጌስቴቶ፥ ዴማስቆይዳኣ ዬሱሴ ሱ'ንፆና ዎማይዲ ዒዚ ጫርቂ ዓሶ ዔርዜቶዋ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 28 ዬያሮ ሳውሌ ዔያቶና ዎላ'' ማዒ ዬሩሳላሜይዳ ሓንቲ ሓንቲ ጎዳ ሱ'ንፆና ጫርቂ ኬኤዜኔ፤ 29 ጊሪኬ ዓጮ'' ሙኡጮ ጌስታ ዓይሁዶ ዓሶና ዎላ'' ጌስቲ ማርማዛ፥ ዔያታ ጋዓንቴ ዒዛ ዎዻኒ ማሌኔ። 30 ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢያ ዬያ ዔራዖ ቂሳሪያ ዓጮ'' ዒዛ ዔኪ ዓኣዺ ዬካፓ ፄርሴሴ ዓጮ'' ዓኣዻንዳጉዲ ዳኬኔ።
31 ዒማ''ና ዪሁዳ ዓጫ''፥ ጌሊላና ሳማሪያ ዓጮ''ናይዳ ቢያ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ሓውሾ ዴንቂ ዶዴኔ፤ ሓሣ ጎዳ ቦንቺ ቦንቺ ዓያና ጌኤሺናኣ ዶዲ ዶዲ ፓይዶና ሚርጌኔ።
ጴፂሮሴ ሊዳና ዒዮጴ ጌይንታ ዓጮ''ናይዳ
32 ጴፂሮሴ ዓጮ'' ሓንቲቤቃ፥ ሊዳይዳ ናንጋ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ ኮራ ዓኣዼኔ። 33 ዒኢካ ዒዚ ሳሊ'' ሌዔ ጉቤ ላሂ ናንጋ ዔኒያ ጌይንታ ዎቦ ዓሲ ዴንቄኔ። 34 ጴፂሮሴ ዬያ ዓሢ፦ «ዔኒያ! ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኔና ፓሣንዳኔ፤ ዔቂ ኔኤኮ ዜዾ ማሄ» ጋዓዛ፥ ዒዚ ኔጉዋዖ ዔቄኔ። 35 ሊዳና ሳሮናሜ ጌይንታ ዓጮ''ናይዳ ናንጋ ዓሳ ቢያ ዬያ ዛጋዖ ጎዳ ጉሙርቄኔ።
36 ዒማ''ና ዒዮጴ ዓጮ''ይዳ ፃቢታ ጌይንታ ፔቴ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቃስኬና ዓኣኔ፤ ዒዞ ሱ'ንፆኮ ቡሊ''ፃ ጊሪኬ ሙኡቺና «ዶርቃ» ጌይሢ ማዓዛ ዬና ጌይፃ «ጌንዖ» ጌይሢኬ፤ ዒዛ ኮሺ ባኣዚ'' ማዺሢና ሓሣ ጊንሣ ማንቆ ዓሶም ሚርጌና ዔኤቢ ዒንጊሢና ዔርቴ ላኣሊኬ። 37 ዒማ''ና ዒዛ ሓይቄም፥ ዓሳ ዒዞ ሱኡዲ ማስካዖ ሹጮና ማዦና ማኣሮ ዑፃ ዓኣ ቤዞይዳ ኬሲ'' ላይሤኔ። 38 ሊዳ ጌይንታ ቤዜላ ዒዮጴኮ ዑኬ ማዔያታሢሮ ዒዮጴይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ጴፂሮሴ ሊዳይዳ ዓኣሢ ዋይዚ፦ «ኔጉዋዖ ዑኬ ኑ ኮራ ሙኬ» ጌዒ ዒዛም ኪኢታ ላምዖ ዓሲ ዳኬኔ። 39 ዬያሮ ጴፂሮሴ ዔኤሊ''ፆ ሙኬዞንሢና ዎላ'' ሙኬኔ፤ ዒኢካ ዒዚ ሄላ''ዛ ሹጮና ማዦና ማኣሮ ዑፃ ዓኣ ቤዞ ዔያታ ዒዛ ዔኪ ኬሴ''ኔ፤ ዬማና ዓኒንሢ ሃይቄ ላኣላ ቢያ ዒዛኮ ዓጫ ዔቃዖ ዬኤኪ ዬኤኪ ዶርቃ ዔያቶና ዎላ'' ሼምፔና ዓኣዖ ሲኬ ማኣዓሢንታ ዓፒሎዋ ዻዊ ዻዊ ቤኤዚንታኔ። 40 ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ቢያሢ ካሮ'' ባንሢ ኬሲ''ጋፓ ጉምዓቲ ሺኢቃዖ ሌዞ ባንሢ ዛጊ፦ «ፃቢታ ዔቄ!» ጋዓዛ፥ ዒዛ ዓኣፖ ቡሌ''ኔ፤ ዒዛኣ ሓሣ ዒዛ ዴንቃዖ ዔቂ ዴዔኔ። 41 ዒዚ ዒዞኮ ኩጮ ዓርቂ ዔቂሳዖ፥ ዓኒንሢ ሃይቄ ላኣሎንታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንታ ዔኤሊ'' ዻቂሺ ዒዞ ዔያቶ ቤርታ ዔቂሴኔ። 42 ዬይ ባካ ዒዮጴ ዓጮ''ይዳ ቢያ ዔርቴሢሮ ሚርጌ ዓሳ ጎዳ ጉሙርቄኔ። 43 ጴፂሮሴ ዒማ''ና ሲሞኦኔ ጌይንታ ጎሮ'' ጉኡዓ ዓሲስኬያና ዎላ'' ሚርጌ ኬሊ'' ዒዮጴይዳ ዴዔኔ።
* 9:5 ፔቴ'' ፔቴ'' ማፃኣፓ ሃኖ' ቤዞይዳ፦ «ጫጮ ሚፆ ማሂ ዓኪፆና ኔኤሮ ኔ ማኣሳናኔ» ጋዓኔ፤ ሓሣ «ሳውሌያ ጎጋይቂ ጎጋይቂ ዒጊቹሞና ዲቃታዖ ‹ጎዳሢዮ! ዓይጎ ታ ኔኤም ማዻንዳጉዲ ኔ ኮዓይ?› » ጌዔኔ ጋዓኔ። ዬና፦ ዓይ. 22፥10 ጊዳ''፤ ሃሣ ዓይ. 26፥14ይዳ ፃኣፒንቲ ዓኣኔ። + 9:23 2ቆሮ. 11፥32-33።