10
ጴፂሮሴና ቆርኔሌዎሴና
ቂሳሪያ ዓጮ''ይዳ ናንጋ ቆርኔሌዎሴ ጌይንታ ፔቴ'' ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚያ «ዒፃሊያ ፖኦሊሶ» ጌይንታ ፖኦሊሶኮ ፄኤቶ ዓሶ ዓይሣ ሱኡጌኬ፤ ዒዚ ፔ ማኣሮ ዓሶና ዎላ'' ዓይሁዶ ዎጎ ጎይፆ ፆኦሲ ካኣሽካያና ዒጊጫያ፥ ማንቆ ዓሶዋ ሚርጌና ማኣዳ''ያ ሓሣ ፆኦሲ ቢያ ዎዴ ሺኢቃያኬ። ፔቴ'' ኬሊ'' ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ጉዴያ ማዓኣና ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ዒዛ ኮራ ጌሊ፦ «ቆርኔሌዎሴ!» ጌዒ ዒዛ ዔኤላ''ያ ፆኦሲ ዒዛም ፔጋሲ ዻዌኔ።
ዒዚ ጊዥ ጌዒ ኪኢታንቻሢ ባንሢ ዛጋዖ ዲቃቲሢና፦ «ጎዳሢዮ! ዓይጎዳይ?» ጋዓዛ፥ ኪኢታንቻሢ ዒዛም፦ «ኔኤኮ ሺኢጲፆና ማንቆ ዓሶ ኔ ማኣዳ'' ማኣዲፃ ፆኦሲ ቤርታ ጴዼኔ፤ ሓሢ ኔ ኮራፓ ዓሲ ዒዮጴ ዓጮ'' ዳኪጋፓ ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኦኔ ዔኤሊ''ሴ፤ ዒዚ ሃሢ ባዞ'' ዓጮይዳ ዓኣ፥ ጎሮ'' ጉኡዓ ሲሞኦኔ ማኣራ ሾኦቹሞይዳ ዓኣኔ» ጌዔኔ። ዬያ ዒዛም ኬኤዜ ኪኢታንቻሢ ዒዛይዳፓ ዱማዺ ዓኣዻዛ ቆርኔሌዎሴ ዒዛም ላምዖ ማዾ ማዻስኬንሢና ጉሙርቂንቲ ማዻ ፔቴ'' ፆኦሲ ጉሙርቃ ፖኦሊሴስኬያ ዔኤሊ''፥ ማዔ ባኮ ቢያ ዔያቶም ኬኤዜሢኮ ጊንፃ ዒዮጴ ዓጮ'' ዳኬኔ።
ዚሬሎ ዔያታ ዓኣዺ ካታሞኮ ዑካኣና ዓባ'' ሳዛ ሄሌ''ም ጴፂሮሴ ዒዚ ቤርታ ሺኢቃ ሹጮና ማዦና ማኣሮኮ ዑፆ ኬስኬኔ። 10 ዬማና ዒዛ ናይዼም ሙኡዚ'' ሙዓኒ ኮዔኔ፤ ሮኦሪ ሙዎ ሙዓ ዒዛም ጊኢጊንታ ጎይሣ ዓኣንቴ ፆኦሲ ዒዛም ፔጋሲ ዻዋ ባኣዚ'' ዒዚ ዛጌኔ። 11 ዬና ዒ ዛጌ ባኬላ ያዺኬ፦ ጫሪንጫ ቡሊ''ንቴም ዖይዶ ዛላ'' ዓርቂንቴ ዓፒላ ማላ ባኣዚ'' ሳዖ ኬዴ''ኔ። 12 ዬኖ ጊዶይዳ ዱማ ዱማ ዻካ''ንታ ዼኤፒ ቦዖንታ ሓሣ ካፒያኣ ዓኣኔ። 13 ዓካሪ ዒማ''ና፦ «ጴፂሮሴ! ዔቂ ሓያ ሹኪ ሹኪ ሙዔ» ጋዓ ዑኡሲ ዒዛም ዋይዚንቴኔ።
14 ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ጎዳሢዮ፥ ዬይ ማዓዓኬ! ሙዒንቱዋ ቄፄ ማዔ፥ ዒኢቴ ባኣዚ'' ሙዒ ታ ቤቂባኣሴ» ጌዔኔ።
15 ላሚ ሓሣ፦ «ፆኦሲ ጌኤሺ ማሄ ባኮ ኔኤኒ ዒኢቴያኬ ጋዓንዳያ ኮይሱዋሴ» ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 16 ዬና ሓይሢ ማይንቲ ዒዛም ጴዼስካፓ ዓፒሎጉዴ ባኬላ ቤዞማና ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴኔ።
17 ጴፂሮሴ ዬኖ ፆኦሲ ዒዛ ዻዌ ባኮኮ ቡሊ''ፃ «ዓይጎ ናንዳይ?» ጌዒ ጌዒ ፔ ማሊፆና ማሊ ሜታዻንቴ፥ ቆርኔሌዎሴ ዳኬ ዓሶንሢ ሲሞኦኔኮ ማኣሮ ዖኦጪ ዖኦጪ ዲሮ ካራ'' ዔቃዖ፥ 18 ዔኤሊ''ንቲ፦ «ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኦኔ ሾኦቹሞና ዓኣሢ ሓካዳ?» ጌዒ ዖኦጬኔ።
19 ጴፂሮሴ ፆኦሲ ዒዛ ፔጋሲ ዻዌ ባኬሎ ዛሎ'' ማሊፆይዳ ዓኣንቴ ዓያና ጌኤሺ ዒዛም፦ «ሓይሾ፥ ኔና ሓይሦ ዓሲ ኮዓኔ፤ 20 ዔያቶ ዳኬሢ ታናታሢሮ ዓልቱዋዖ ኬዲ''ጋፓ ዔያቶና ዎላ'' ዓኣዼ» ሂዚ ጌዔኔ። 21 ጴፂሮሴያ ዓኣ ቤዛፓ ኬዲ'' ዓሶንሢ ባንሢ ሙካዖ፦ «ዒንሢ ኮዓሢ ሓይሾ፥ ታናኬ፤ ዒንሢ ዓይጋ ሙኬይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ።
22 ዔያታ፦ «ኑኡኒ ሙኬሢ ፄኤቶ ፖኦሊሶኮ ሱኡጋሢ፥ ቆርኔሌዎሴ ኮራፓኬ፤ ዒዚያ ዓይሁዶ ዓሳ ቢያ ዒዛ ቦንቻያ ሓሣ ፆኦሲ ካኣሽካያ ኮሺ ዓሲኬ። ኔና ዒዚ ፔ ማኣሪ ዔኤሊ''ሲ ኔ ጋዓ ባኮ ዋይዛንዳጉዲ ፆኦሲ ኪኢታንቻ ዒዛም ኬኤዜኔ» ጌዔኔ። 23 ዬካፓ ጴፂሮሴ ዔያቶ ማኣሪ ጌልዚ ሾኦቺንሢ ዎይሣዖ ጉቴ''ሎ ዔቂ ዬንሢ ሙኬዞንሢና ዎላ'' ዓኣዼኔ፤ ዒዮጴይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳፓ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሲያ ዒዛና ዎላ'' ዓኣዼኔ። 24 ዚሬሎ ዔያታ ቂሳሪያ ሙካንቴ ቆርኔሌዎሴ ፔኤኮ ዒጊኖና ዑኬ ላጌ ማዔ ዓሶዋ ዔኤሊ'' ጴፂሮሴ ካፓኔ። 25 ጴፂሮሴ ጌሊ ቆርኔሌዎሴና ካኣማዛ ቆርኔሌዎሴ ዒዛኮ ቶኮ'' ዴማ'' ሂርኪ ጌዒ ቦንቾ ዔኤሊ''ሢ ዔኤሌ''ኔ። 26 ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ዔቄ! ታኣ ኔጉዲ ዓሲዋይ!» ጌዒ ዒዛ ዔቂሴኔ።
27 ጴፂሮሴ ቆርኔሌዎሴና ዎላ'' ጌስቲ ጌስቲ ጋሮ ጌላዖ ሚርጌ ቡኪንቲ ዓኣ ዓሲ ዴንቄኔ። 28 ዬካፓ ዬያ ዓሶም፦ «ዓይሁዴ ዓሳ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆና ዎላ'' ፔቴ'' ማዒ ሓሣ ዎሊኮ ማኣሪ ጌላኒያ ኑ ካኣዦ ዎጋ ዓይሡዋኣሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ፤ ጋዓንቴ ዖናኣ ታኣኒ ጌኤሽኪባኣ፥ ዒኢቴ ዓሲኬ ጎዑዋጉዲ ፆኦሲ ታና ፔጋሲ ዻዌኔ። 29 ዬያሮ ታኣም ዒንሢ ዓሶ ዳኬ ዎዶ''ና ፔቴ''ታዖ ዓልቱዋዖ ታ ሙኬኔ፤ ዓካሪ ዓይጎሮ ዒንሢ ታና ዔኤሌ''ቶዋ ታ ዔራኒ ኮዓኔ» ጌዔኔ።
30 ዒማ''ና ቆርኔሌዎሴ፦ «ሓኖ'' ዖይዳሳ ኬሊ'' ሃይማ ዎዴ፥ ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ማዓኣና ታኣኒ ታ ማኣራ ፆኦሲ ሺኢቃንቴ ዓኣፒዳ ዱዱካ ቦኦሬ ዓፒላ ማኣዔ ዓሲ ታ ዔሩዋንቴ ታ ቤርታ ዔቃዖ፥ 31 ‹ቆርኔሌዎሴ! ፆኦሲ ኔኤኮ ሺኢጲፆ ዋይዜኔ፤ ሓሣ ማንቆ ዓሶም ኔ ዒንጋ ዒንጊፆዋ ኔኤኮ ዔኬኔ፤ 32 ዓካሪ ዒዮጴ ዓጮ'' ኪኢታ ዓሲ ዳኪጋፓ ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኦኔ ዔኤሊ''ሴ፤ ሓሢ ዒዚ ባዞ'' ዓጫ ዓኣ ጎሮ'' ጉኡዓሢ፥ ሲሞኦኔ ማኣራ ሾኦቹሞይዳ ዓኣኔ› ታኣም ጌዔሢሮ፥ 33 ቤዞና ኪኢቶ'' ዓሶንሢ ታ ኔ ኮራ ዳኬኔ፤ ኔኤኒያ ሓሢ ሙኬሢ ቃራኬ፤ ዓካሪ ፆኦሲ ኔና ኬኤዛንዳጉዲ ዓይሤ ባኮ ቢያ ዋይዛኒ ኑኡኒ ቢያሢ ፆኦሲ ቤርታ ሓይካ ቡኬኔ» ሂዚ ጌዔኔ።
ጴፂሮሴ ጌስቴ ጌኤዞ
34 ጴፂሮሴ ዔያቶም ኬኤዛዖ፦ «ጎኔና ፆኦሲ ዓሲ ዓሲዳፓ ዱማሱዋኣሢና ፔቴ''ያ ባሼ ማሂ ዛጉዋኣሢ ታ ዔሬኔ፤ + 35 ዓይጎ ዓጪ ዓሲ ማዔቶዋ ፆኦሲ ዒጊጫያ ሓሣ ጎኑሞ ባኣዚ'' ማዻያ ማዔ ዓሢ፥ ዬያ ፆኦሲ ናሽካኔ። 36 ፆኦሲ ዒስራዔኤሌ ዴሮ''ም ቃኣሎ'' ዳኬሢ ዔርቴያኬ፤ ኮዦ ሓይሳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ሙኬሢያ ዔያቶምኬ፤ ጋዓንቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ቢያሢኮ ጎዳኬ። 37 ዮሓኒሴ ዋኣፆና ማስኪፆ ኬኤዜ ዎዳ''ፓ ዓርቃዖ፥ ጌሊላ ዓጫ''ፓ ዴንዲ ዪሁዳ ዓጮ'' ቢያይዳ ማዔ ባኮ ዒንሢ ዔራኔ። 38 ሓሣ ፆኦሲ፡ ናዚሬቶ ዬሱሴ ዓያኖ ጌኤዦና ዶኦሬሢንታ ዎልቄያ ዒዛም ዒንጌሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ ፆኦሲ ዒዛና ዎላ'' ማዔሢሮ ዒዚ ኮሺ ባኣዚ'' ማዺ ማዺ ፑርቶ ዓያኖና ዓርቂንቴ ዓሶዋ ፓሢ ፓሢ ሓንቴኔ።
39 «ዪሁዳ ካታሞ ኮይሎ''ና ዬሩሳላሜ ካታሞናይዳ ዒዚ ማዼ ባኮኮ ቢያ ኑኡኒ ማርካኬ፤ ዔያታ ጋዓንቴ ዒዛ ሚሢዳ ሱፂ ዎዼኔ። 40 ፆኦሲ ዒዛ ሃይሣሳ ኬሎ''ና ሓይባ''ፓ ዔቃንዳጉዲና ዓሶማኣ ዒ ጴዻንዳጉዲ ማሄኔ። 41 ዒዚ ጴዼሢ ቢያ ዓሲምቱዋንቴ ሓይባ''ፓ ዔቄሢኮ ጊንፃ ዒዛና ዎላ'' ሙዒ ዑሽኬ፥ ፆኦሲ ቤርታዺ ዶኦሬ፥ ኑና ዒዛኮ ማርኮንሢምኬ። 42 ሓያ ባኮ ዴሮ''ም ኑ ኬኤዛንዳጉዲ፥ ሼምፖና ዓኣ ዓሶና ሓይቄ ዓሶናይዳ ዒ ዎጋንዳያ ማዒፆ ሓሣ ዬያ ፆኦሲ ማሊ ጌሤያ ማዔሢያ ኑ ማርካዻንዳጉዲ ኑና ዓይሤኔ። 43 ዒዛና ጉሙርቃዞንሢም ቢያ ዒዛኮ ሱ'ንፆና ጎማ ዓቶም ጌይንታንዳሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ዒዛ ዛሎ'' ማርካዼኔ» ጌዔኔ።
ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆኮ ዓያኖ ጌኤዦ ዔኪፆ
44 ጴፂሮሴ ዬያ ኬኤዛኣና ቃኣሎ'' ዋይዜ ዓሶ ቢያሢዳ ዓያና ጌኤሺ ኬዴ''ኔ። 45 ጴፂሮሴና ዎላ'' ሙኬ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓይሁዶ ዓሳ፡ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆም ዓያኖ ጌኤዦ ዒንጊፃ ላኣሊንቴሢ ዛጋዖ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 46 ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆም ዓያኖ ጌኤዣ ዒንጊንቴያታሢ ዔያታ ዔሬሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፃ ዱማ ዱማ ዻንጋና ጌስታንቴ ሓሣ ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ቦንቻንቴ ዔያታ ዋይዜሢሮኬ። 47 ዬማና ጴፂሮሴ፦ «ሓኣታ ዓሳ ኑጉዲ ዓያና ጌኤሺ ዔኬኔ፤ ዓካሪ ዋኣፆና ዔያታ ማስቱዋጉዲ ዖኦኒ ዔያቶ ላኣጋይ?» ጌዔኔ። 48 ዬያሮ ዔያታ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱ'ንፆና ዋኣፆ ማስታንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ዬካፓ ጴፂሮሴ ዔያቶና ዎላ'' ዻካ'' ኬሊ'' ዴዓንዳጉዲ ዔያታ ዒዛ ሺኢቄኔ።
+ 10:34 ላሚ. ዎማ 10፥17።