11
ጴፂሮሴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ማኣሪ ዓይጋ ጌሌቶዋ ኬኤዜሢ
ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ፆኦሲ ቃኣሎ'' ዋይዚ ዔኬሢ ዪሁዳ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ዳኪንቴዞንሢንታ ሓንጎ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንታ ዋይዜኔ። ጴፂሮሴ ዬሩሳላሜ ጊንሣ ማዒ ዓኣዼ ዎዶ''ና ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲፃ ፒዜኬ ጋዓ፥ ዓይሁዴታዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዛላ''ፓ ማዔ ዓሳ ዒዛ፦ «ዓይጎሮ ኔ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲባኣ ዓሶ ማኣሪ ጌሊ ዔያቶና ዎላ'' ሙዔይ?» ጌዒ ፓሴኔ። ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ቢያ ባኮ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ።
«ታኣኒ ዒዮጴ ካታማ'' ሺኢጲሢዳ ዓኣዖ ፆኦሲ ታኣም ፔጋሲ ዻዌ ባኣዚ'' ዛጌኔ፤ ታ ዛጌሢ' ፑኡፒ ዓፒላ ማላ ባኣዚ'' ዖይዶ ዛሎ'' ዓርቂንቲ ጫሪንጫፓ ኬዲ'' ታ ባንሢ ሙካንቴኬ፤ ዬኖ ባኬሎ ኮሺ'' ታ ዛጋዛ ዱማ ዱማ ቆልሞ፥ ካይዚ ቦዖ ዻካ''ንታ ዼኤፒንታ፥ ካፒያ ጊዳ'' ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዒማ''ና ‹ጴፂሮሴ! ዔቂ ሹኪ ሹኪ ሙዔ› ጋዓ ዑኡሲ ታ ዋይዛዖ፥ ዬይ ‹ማዓዓኬ ጎዳሢዮ! ሙዒንቱዋ ዒኢቴ ባኣዚ'' ታ ሙዒ ቤቂባኣሴ› ጌዔኔ። ሓሣ ላሚሢና ዬና ዑኡዜላ ‹ፆኦሲ ጌኤሺ ማሄሢ ኔ ዒኢቴያኬ ጋዓኒ ኮይሱዋሴ› ጌዒ ጫሪንጫፓ ታኣም ኬኤዜኔ። 10 ዬና ሓይሢ ማይንቲ ያዺ ማዔስካፓ ዬና ዓፒሎ ማላ ባኬላ ጉቤ ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴኔ። 11 ዒማ''ና ቂሳሪያይዳፓ ታ ባንሢ ዳኮና ሓይሦ ዓሲ ኑ ዓኣ ማኣሮ ሙኪ ሄሌ''ኔ። 12 ዓያና ጌኤሺ ታኣኒ ፔቴ''ታዖ ዓልቲሢ ባኣያና ዔያቶና ዎላ'' ዓኣዻንዳጉዲ ታኣም ኬኤዜኔ፤ ሓንሢ ላሆ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንሢ ታኣና ዎላ'' ዓኣኔ፤ ዔያቶንታ ዎላ'' ኑ ቆርኔሌዎሴ ማኣሪ ዓኣዺ ጌሌኔ። 13 ዒዚያ ፆኦሲ ኪኢታንቻ ዒዛም ጴዼም ዒ ዛጌሢና፦ ‹ዒዮጴ ዓጮ'' ዓሲ ዳኪ ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኦኔ ዔኤሊ''ሴ፤ 14 ዒዚ ኔኤና ኔ ማኣሮ ዓሶና ቢያ ዒንሢ ዻቃንዳ ቃኣላ ኔኤም ኬኤዛንዳኔ› ጌዔሢ ዒ ኑም ኬኤዜኔ። 15 ዬያሮ ታኣኒ ዔያቶም ኬኤዚፆ ዓርቄ ዎዶ''ና ዓያኖ ጌኤዣ ቤርታ ኑ ዑፃ ኬዴ''ሢጉዲ ዔያቶ ዑፃኣ ኬዴ''ኔ። 16 ዬማና ‹ዮሓኒሴ ዋኣሢና ማስኬኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺና ማስታንዳኔ› ጌዒ ጎዳ ኬኤዜ ቃኣላ'' ታኣም ጶቄኔ። + 17 ኑኡኒ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዎዶ''ና ፆኦሲ ኑም ዒንጌ ዒንጊፃ ዔያቶማኣ ዒንጊንቴያታቴ ሂዳዖ ፆኦሲ ታ ላኣጋኒ ዎልቄ ታኣኮ ዓኣ?» ጌዔኔ።
18 ዔያታ ዬያ ዋይዛዖ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዚ ዚቲዮ ጌዔኔ፤ ዬካፓ ዔያታ፦ «ዓካሪ፥ ፆኦሲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዻቃንዳጉዲ ጎሞ ዔያቶም ዓቶም ጌዔኔ» ጌዒ ፆኦሲ ጋላቴኔ።
ዓንፆኪያይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ
19 ዒስፂፓኖሴ ሹጮና ዹይንቲ ሃይቄ ዎዶ''ና ዔቄ ዒፂ ዳውሲፆ ዛሎ''ና ላኣሊንቲ ዴንዴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሳ ዴንዲ ፒንቄ፥ ቆጲሮሴና ዓንፆኪያ ዓጮ'' ሄላ''ንዳኣና ዓኣዻዖ ፆኦሲኮ ቃኣሎ'' ዓይሁዴ ዓሲዳፓ ዓታዛ ሜሌ'' ዓሲም ኬኤዚባኣሴ። + 20 ማዔቶዋ ቆጲሮሴና ቄሬና ዓጮ''ናይዳፓ ሙኬ ፔቴ'' ፔቴ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሳ ዓንፆኪያ ዓኣዻዖ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶማኣ * ዓይሱዋዖ ጎዳ ዬሱሴ ዛሎ'' ኮዦ ሓይሶ ኬኤዜኔ። 21 ጎዳ ዔያቶ ማኣዴ''ሢሮ ሚርጌ ዓሲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ጎዳ ባንሢ ማዔኔ።
22 ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዬያ ዋይዜሢሮ ባርናባሴ ዓንፆኪያ ዳኬኔ። 23 ዒዚያ ዓኣዺ ፆኦሲ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊፆ ዴሮ''ም ዎማይዲ ዒንጌቶዋ ዛጋዛ ሚርጌ ዒዛ ዎዛሴኔ፤ ቢያሢ ጉቤ ዒናፓ ዶዲ ጎዳም ጉሙርቂንታያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ዒ ዞሬኔ። 24 ዒዚያ ዓያና ጌኤሺ ኩሙሢ ዎልቄና ዒዛይዳ ማዻያ ሃሣ ሚርጌና ፆኦሲ ጉሙርቃ ኮሺ ዓሲኬ። ሚርጌ ዓሲያ ጎዳ ባንሢ ማዔኔ።
25 ዬካፓ ባርናባሴ ሳውሌ ኮዓኒ ፄርሴሴ ጎዖ ዓጮ'' ዓኣዺ፥ 26 ዒዛ ዴንቃዖ ዓንፆኪያ ዔኪ ዒዛ ሙኬኔ። ፔቴ'' ሌዔ ኩሙሢ ዔያታ ዒኢካ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ'' ፔቴ'' ማዒ ሚርጌ ዓሲ ዔርዜኔ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሳ ፔቴ'' ጌዒ ዓንፆኪያይዳ «ዓማኖ'' ዓሶ» ጌይንቴኔ።
27 ዒማ''ና ፔቴ'' ፔቴ'' ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ዬሩሳላሜይዳፓ ዓንፆኪያ ዴንዴኔ፤ 28 ዔያቶይዳፓ ፔቴ''ሢ ዓጋቦሴ ጎዖሢ ዔቂ ዓጮ'' ቢያይዳ ዼኤፒ ናይዚ ኬስካንዳሢ ዓያና ጌኤሺ ማሊሴም ኬኤዛዛ፥ ዬይ ናያ ሮሜ ዓጮ'' ካኣቲ ቄላውዴዎሴ ዎዶ''ና ማዔኔ። + 29 ዬያሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ፔቴ'' ፔቴ''ሢ ፔ ዳንዳዔሢጉዴያ ሚኢሼ ኬሲ'' ዪሁዳ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ማኣዶ ዳካኒ ማሌኔ። 30 ዬካፓ ሚኢሾ ዔያታ ኬሲ'' ባርናባሴና ሳውሌና ዑፃ ዳኬኔ።
+ 11:16 ዳኪ. ማዾ'' 1፥5። + 11:19 ዳኪ. ማዾ'' 8፥1-4። * 11:20 ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ፦ ጋዓዞ ፔቴ'' ፔቴ'' ማፃኣፓ «ጊሪኬ ዓጮ'' ሙኡጮ ጌስታ ዴሮ''» ጋዓኔ። + 11:28 ዳኪ. ማዾ'' 21፥10።