12
ዓማኖ'' ዓሶኮ ዼኤፖ ዳውሲንቲፆ
ዒማ''ና ካኣቲ ሄሮዲሴ ፔቴ'' ፔቴ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓማኖ'' ዓሶ ዳውሲሢ ዓርቄኔ፤ ዮሓኒሴኮ ቶይዲ ያይቆኦቤ ጬንቻ ዓፓሮና ዒዚ ቲቂሲ ዎዺሼኔ። ዬይ ባካ ዓይሁዴ ዓሶ ዎዛሴሢ ዛጋዖ ጴፂሮሴያ ሓሣ ዓርቂሴኔ። ዬይ ማዔሢ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ጌዒ ላኣዶ ሙዒ ቦንቾ ኬሎ''ናኬ። ጴፂሮሴ ዒዚ ዓርቂሴስካፓ ቱኡሲ ማኣሪዳ ቱኬ''ኔ፤ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ''ኮ ጊንፃፓ ዴሮ'' ቤርቶ ሺኢሻንዳያ ሄላ''ንዳኣና ዖይዶ ዖይዶ ማዒ ፔቴ''ና ዒዛ ዖይዶ ዓሲ ካፓንዳጉዲ ካፓ ዓሶ ዓይሤኔ። + ዬያሮ ጴፂሮሴ ቱኡዞ ማኣሮይዳ ቱኡቲ ካፓ ዓሶና ካፒንቴኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ጋዓንቴ ዒዛ ጋይቴ ዶዲ ፆኦሲ ሺኢቃኔ።
ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ቱኡዞ ማኣራፓ ጴፂሮሴ ኬሴ''ሢ
ሄሮዲሴ ዴሮ'' ቤርቶ ጴፂሮሴ ሺኢሻኒ ማሌ ዋንቴሎ ጴፂሮሴ ላምዖ ካኒ ቢራታና ቱኡቲ ላምዖ ካፓ ዓሲኮ ባኣካ'' ላሂ ዓኣኔ፤ ዓቴ'' ሜሌ'' ካፓዞንሢ ቱኡዞ ማኣሮኮ ካሮ'' ካፓኔ። ዬማና ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ሙኪ ጴዻዛ፥ ቱኡዞ ማኣሮይዳ ጴፂሮሴ ዓኣ ጋራ ፖዒ ፖዔኔ፤ ዬካፓ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ ጴፂሮሴኮ ቴቄሎ ባዒ ጴቻዖ፦ «ዑኬና ዔቄ!» ጋዓዛ፥ ካኖ ቢራታ ዒዛኮ ኩጫፓ ኬዴ''ኔ። ጊንሣ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ፦ «ቃልሾ ኔኤኮ ቱኡቴ፤ ዱርዞዋ ኔኤኮ ዓኣሢንቴ» ጌዔኔ። ጴፂሮሴያ ዓይሢንቴሢጉዲ ማዼኔ፤ ሓሣ ጊንሣ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ፦ «ዓፒሎ ኔኤኮ ማይንቲ ታ ጊንፆ ሙኬ» ጌዔኔ። ዬያሮ ጴፂሮሴ ኬስካዖ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ ጊንፆ ዓኣዻኣና ዒዛም ዓውቲ ማሌያፓዓቴም ዬይ ማዺንታ ባካ ቢያ ጎኔ ባኣዚ'' ማሊባኣሴ። 10 ቤርታሳሢና ላምዓሳ ቤዞናይዳ ካፓ ዓሶና ዖኦኪ ካታሞ ዴንዳ ዓንጎና ዎዺንቴ ካሮ'' ሄላ''ዛ ዓሲ ካኣሙዋንቴ ካራ'' ጉሪ ዔያቶም ቡሊ''ንቴም ዔያታ ኬስኪ ፔቴ'' ሉኡጋ ጎይሢ ጊዴና ቲቂ ዓኣዻኣና ዒዚ ዔሩዋንቴ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ ጴፂሮሴይዳፓ ዱማዺ ዓኣዼኔ።
11 ዬካፓ ጴፂሮሴኮ ዒና'' ማዓዛ፦ «ፆኦሲ ፔኤኮ ኪኢታንቻሢ ዳኪ ታና ሄሮዲሴና ዓይሁዴ ዓሳ ካፓ ባኮናይዳፓ ቢያ ዻቂሼያ ማዔሢ፥ ዓካሪ ታ ጎኔ ዔሬኔ» ጌዔኔ።
12 ዬካፓ ዒዚ ሚርጌ ዓሳ ፔቱሞና ቡኪንቲ ሺኢቃ ማይራሞ ጎዖዞ ማኣሪ ዓኣዼኔ፤ ዬና ማይራማ ማርቆሴ ጌይንታ ዮሓኒሴኮ ዒንዶኬ። 13 ጴፂሮሴ ዒኢካ ሄላ''ዖ ማርሾ ካሮ''ይዳ ዔቂ፦ «ማኣሪ ዓሲዮ!» ጋዓዛ፥ ሮዳ ጌይንታ ዉዱሮ ናይስኬና ዖናታቴያ ዔራኒ ማርሾ ካሮ'' ሙኬኔ። 14 ናዔላ ጴፂሮሴ ዑኡሲ ማዔሢ ዔራዖ ሚርጌ ዎዛፓ ዔቄያና ማርሾ ካሮ'' ቡሉ''ዋዖ ሓሺ'' ጳሽኪ ጋሮ ጌሊ፦ «ጴፂሮሴ ካራ'' ዔቂ ዓኣኔ!» ጌዒ ኬኤዜኔ። 15 ዔያታ ጋዓንቴ፦ «ኔ ዣዣኣሽካኔ!» ጋዓዛ፥ ዒዛ፦ «ጎኔ ዒዛኬ» ጌዒ ዶዲሺ ኬኤዛዛ፥ ዔያታ ጊንሣ፦ «ሂዴቶ፥ ዒዛኮ ዔኤዦ ናንዳኔ» ጌዔኔ።
16 ጴፂሮሴ ዒማ''ና ዔኤሊ''ፆ ሓሾ'' ዒፃዛ፥ ዔያታ ካሮ'' ቡላ''ዖ ዒዛ ዛጊ ሚርጌ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 17 ዒዚ ጋዓንቴ ዔያታ ዚቲዮ ጋዓንዳጉዲ ኩቻ ዻዋዖ፥ ፆኦሲ ዒዛ ቱኡዞ ማኣራፓ ዎይቲ ኬሴ''ቶዋ ዔያቶም ኬኤዜኔ። ዬካፓ፦ «ሓያ ባኮ ያይቆኦቤና ሃንጎ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢማኣ ኬኤዙዋቴ» ጌዒ ዔያቶይዳፓ ዱማዺ ሜሌ'' ቤሲ ዴንዴኔ።
18 ዚሮ ጉቴ''ሎ፦ «ጴፂሮሴ ዎካ ባይቄይ?» ጌዒ ካፓ ዓሳ ሴካ ሓንጋ ጳሽኬኔ። 19 ሄሮዲሴ ዒዛ ኮዒሲ ባሺንታዖ ዬኖ ኬሎ''ና ካፓ ዓሶ ዖኦጬሢኮ ጊንፃ ዔያቶ ዎዻንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ዬካፓ ሄሮዲሴ ዪሁዳይዳፓ ቂሳሪያ ዴንዲ ዴዔኔ።
ካኣቲ ሄሮዲሴኮ ሓይቦ''
20 ሄሮዲሴ ፂሮሴና ሲዶና ዓጮ'' ዓሶናይዳ ኮሺ'' ዻጋዼኔ፤ ዬያሮ ዔያታ ፔቱሞና ሙካዖ ካኣቲኮ ላጌ ማዔ፥ ቢላስፆሴ ጌይንታሢ ዔያቶም ካኣቲ ቃይሻንዳጉዲ ሺኢቂ ዔኤዒሴሢኮ ጊንፃ ካኣቲና ቡካኒ ዔያታ ዖኦጬኔ፤ ዬያ ዔያታ ማዼሢ ዔያቶኮ ዓጮ'' ዓሳ ሙዖንዶ ባኣዚ'' ዴንቃሢ ዬያ ካኣቲ ዓጫ''ፓ ማዔሢሮኬ።
21 ካኣቲ ጌኤዞ ዋይዛኒ ጌሤ ኬሎ''ና ካኣቱሞ ዓፒሎ ፔኤኮ ማኣዒ፥ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዒ ዴሮ''ም ኬኤዜኔ። 22 ዴራ''ኣ፦ «ሓይ ፆኦሲ ዑኡሲ ማዓንዳፓዓቴም ዓሲ ዑኡሲቱዋሴ» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 23 ዒማ''ና ሄሮዲሴ ፆኦሲም ቦንቾ ዒንጊባኣሢሮ ቤዞማና ፆኦሲ ኪኢታንቻ ፑርታ ዶርዖ ዒዛይዳ ዓጋዛ ዒዚ ዛልቂ ሓይቄኔ።
24 ፆኦሲኮ ቃኣላ'' ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ሚርጌና ዳልጊ ዳልጊ ዴንዴኔ።
25 ባርናባሴና ሳውሌና ፔኤኮ ማዾ'' ኩንሢ ዬሩሳላሜይዳፓ ዓንፆኪያ ማዓዖ፥ ማርቆሴ ጌይንታ ዮሓኒሴያ ዔያቶና ዎላ'' ዔኪ ሙኬኔ።
+ 12:4 ኬሲ. ማፃ 12፥1-27።