13
ዓያና ጌኤሺ ባርናባሴና ሳውሌና ዶኦሪ ማዾ''ም ዳኬሢ
ዓንፆኪያይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ'' ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዔርዛ ዓሲያ ዓኣኔ፤ ዬያታ «ባርናባሴ፥ ካርፃሢ ጌይንታ ሲሞኦኔ፥ ቄሬና ዓጮ'' ዓሢ ሉኪዮሴ፥ ዓጮ''ኮ ዖይዳሳ ቤዞ ዎይሣ ሄሮዲሴንታ * ዎሊ ኮሺ'' ናሽካ ሚናሄና ሳውሌናኬ።» ዬንሢ ሙኡዚ'' ሓሺ'' ሺኢጲሢ ሺኢቃንቴ ሓሣ ፆኦሲ ካኣሽካንቴ ዓያና ጌኤሺ፦ «ታኣኒ ዶኦሬ ማዾ''ም ባርናባሴና ሳውሌና ታኣም ዱማሲ ኬሱ''ዋቴ» ጌዔኔ።
ዔያታ ላሚ ሓሣ ሙዖ ሓሺ'' ሺኢቆ ሺኢጲፆ ሺኢቂ፥ ኩጮ ዔያቶ ዑፃ ጌሤስካፓ ዔያቶ ዳኬኔ።
ባርናባሴና ሳውሌና ቆጲሮሴ ዓጮ''ይዳ
ባርናባሴና ሳውሌና ዓያና ጌኤሺ ዔያቶ ዳኬም ሴሌውቂያ ጌይንታ ዓጮ'' ዓኣዺ፥ ዬካፓ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዋኣፆ ሳዛ'' ዓኣ ቆጲሮሴ ዓኣዼኔ። ሲልማና ዔያታ ሄላ''ዖ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ፆኦሲ ቃኣላ ኬኤዜኔ፤ ዮሓኒሴ ጌይንታ ማርቆሴያ ዔያቶና ዎላ'' ማዒ ዔያቶ ማኣዴ''ኔ።
ቆጲሮሴኮ ጳፑ ጋዓ ቤዞ ዴንዲ ዔያታ ሄላ''ዖ፥ ባሪዬሱሴ ጌይንታ ፔቴ'' ዓይሁዴ ዓሲ ዦይስኬያ ዴንቄኔ፤ ዒዚያ ሉኡዙሞና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛኔ ጋዓ ዓሲኬ። ዒዚ ሴርጊዮስ ጳውሎሴ ጌይንታ ኮሺ'' ጫዋ ማዒ ዓጪ ዎይሣስኬያኮ ላጌኬ፤ ዬይ ዎይሣ ዓሢ ባርናባሴና ሳውሌና ዔኤሊ''ሲ ፆኦሲ ቃኣላ ዋይዛኒ ኮዔኔ። ጋዓንቴ ጊሪኬ ሙኡጮና «ዔሊማሴ» ጌይንታ ዦዋኣሢ፥ ባሪዬሱሴ ዬይ ዓጮ'' ዎይሣሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋጉዲ ላኣጊ ባርናባሴና ሳውሌና ኬኤዛ ባኮ ዒፂ ማኬኔ። ሳውሌ ጌይንታ ጳውሎሴ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺ ኩሙሢ ዎልቄና ዒዛይዳ ሙኬም ዬያ ዓሢ ኮሺ'' ዛጋዖ፦ 10 «ሓይ ኔ ፃላሄ ናዓሢ፥ ጎኑሞ ቢያኮ ሞርኬ ማዔሢ፥ ጌሺሢና ፑርቱሞና ኔ ጊዳ'' ኩሜሢ ሓይ! ፒዜ ፆኦሲ ጎይፆ ዎቢሶ ኔ ሓሻ''ዓዳ? 11 ሓሢ ሓይሾ ኔና ፆኦሲ ኩቺ ጳርቃንዳኔ፤ ዓኣፒ ባይቄያ ኔ ማዓንዳኔ፤ ፆኦሲ ጌዔ ዎዳ'' ሄላ''ንዳኣና ዓቦ''ኮ ፖዖ ኔ ዛጋዓኬ» ጋዓዛ፥ ቤዞማና ዓኣፓ ዒዛኮ ሻኣራቲ ዹሚ ባይቄም፥ ኩጮ ዒዛኮ ዓርቂ ዔኪ ዒዛ ዓኣዻንዳ ዓሲ ኮይላ'' ዒዛኮ ዒ ኮይሢ ዓርቄኔ። 12 ዓጮ'' ዎይሣሢ ማዔ ባኮ ቢያ ዛጋዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ፤ ጎዳ ዛሎ'' ዋይዜ ባኮሮዋ ቢያ ዲቃቲ ሄርሼኔ።
ባርናባሴና ጳውሎሴና ጲሲዲያ ዓጮ''ይዳ
13 ዬካፓ ጳውሎሴና ዒዛኮ ላጎንሢና ዋኣፆ ካኣሚሎና ጳፑይዳፓ ጲንፒሊያ ዓጫ'' ዓኣ ጴርጌ ዓኣዼኔ፤ ዮሓኒሴ ጌይንታ ማርቆሴ ጋዓንቴ ዔያቶይዳፓ ዱማዺ ጊንሣ ዬሩሳላሜ ማዒ ዓኣዼኔ። 14 ዔያታ ጋዓንቴ ጴርጌይዳፓ ዔቂ ጲሲዲያ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ዓንፆኪያ ዓኣዼኔ፤ ዓይሁዶኮ ሓውሾ ኬሎ''ና ዔያቶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሊ ዴዔኔ። 15 ዒማ''ና ዎጎ ማፃኣፖና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶናኮ ማፃኣፓፓ ናባቢንቴሢኮ ጊንፃ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጋ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ዴሮ'' ዶዲሻ ቃኣላ ዒንሢኮ ዓኣቶ ዴሮ''ም ኬኤዙዋቴ» ጌዒ ዓሲ ዔያቶም ዳኬኔ። 16 ዬያሮ ጳውሎሴ ዔቃዖ ዴሮ'' ባንሢ ኩቺና ዻዊ ዻዊ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዒስራዔኤሌ ዓሶንታ ሓሣ ዒንሢ ፆኦሲ ዒጊጫ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዴራ''! ዋይዙዋቴ፤ 17 ሓያ ዒስራዔኤሌ ዴሮ''ኮ ፆኦዛሢ ኑኡኮ ቤርታዻ ዓዶንሢ ዶኦሪ፥ ጊብፄ ዓጮ''ይዳ ዔያታ ዓኣ ዎዶ''ና ዳልጊ ዴሬ ዔያቶ ማሂ ዒዛኮ ዼኤፖ ዎልቆና ዬኖ ዓጫ''ፓ ዔያቶ ኬሴ''ኔ። + 18 ዖይዲታሚ'' ሌዔ ማዓንዳያ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ''ይዳ ጊቢ'' ዳንዳዒሢና ዔያቶ ዒ ማኣዴ''ኔ፤ + 19 ዬካፓ ካኣናኔ ዓጮ''ይዳ ላንካይ ካኣቶ'' ባይዚ፥ ዬያቶኮ ዓጮ'' ዔያቶ ዻካልሴኔ፤ 20 ዬካፓ ሓሣ ዖይዶ ፄኤታና ዶንጊታሚ'' ሌዔ ማዓንዳያ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ሳሙዔኤሌ ዎዶ'' ሄላ''ንዳኣና ሱኡጌ ዔያቶ ዎይሣንዳጉዲ ማሄኔ። +
21 «ዬካፓ ሄሊ''ሲ ካኣቲ ዔያቶም ካኣታሳንዳጉዲ ፆኦሲ ዔያታ ሺኢቃዛ፥ ፆኦሲ ዔያቶም ቢኢኒያሜ ፃጳፓ ማዔ ቂሴ ናኣዚ'' ሳኣዖኦሌ ዖይዲታሚ'' ሌዔ ካኣታሴኔ። + 22 ፆኦሲ ሳኣዖኦሌ ካኣቱማፓ ኬይሴስካፓ ዳውቴ ዔያቶም ካኣታሴኔ፤ ፆኦሲ ዳውቴ ዛሎ'' ማርካዻዖ ‹ዒናፓ ታ ዒዛ ናሽካያ፥ ታኣኮ ማሊፆ ኩንሣ፥ ዒሴዬ ናኣዚ'' ዳውቴ ታ ዴንቄኔ› ጌዔኔ። + 23 ዬያ ዓሢ ዜርፆይዳፓ ፆኦሲ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞጉዴያ ዒስራዔኤሌ ዓሶ ዻቂሻ፥ ዬሱሴ ዔኪ ሙኬኔ። 24 ዬሱሴ ማዾ'' ዓርቃንዳሢኮ ቤርታ ዒስራዔኤሌ ዓሳ ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፂ ዋኣሢና ማስታንዳጉዲ ዮሓኒሴ ኬኤዜኔ። + 25 ዮሓኒሴ ፔ ማዾ'' ኩርሳኒ ዑኪ ዓኣዖ፦ ‹ታና ዒንሢ ዖናኬ ጋዓይ? ታኣኒ ሜሲሔቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ'' ሱዞ ቡላ''ኒ ታኣም ኮይሱዋያ፥ ታኣኮ ጊንፆ ሜሌ'' ሙካንዳኔ› ጌዔኔ። +
26 «ዒንሢ ዓብራሃሜ ዜርፃፓ ሾይንቴ ዒሾንሢንታ ፆኦሲ ዒጊጫዞንሢ ቢያ! ሓይ ዻቂንቶ ቃኣላ'' ዳኪንቴሢ ኑምኬ። 27 ጋዓንቴ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋ ዓሶና ዔያቶኮ ሱኡጎና ዬሱሴ ዓሲ ዻቂሻያ ማዔሢ ዔሪባኣሴ፤ ሃሣ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎ''ና ቢያ ናባቢንታ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ማፃኣፖ ቃኣላ''ኣ ዔያቶም ጌሊባኣሴ፤ ያዺ ማዔቴያ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ጌዔ ጎይፆ ዒዛ ዑፃ ፑርታ ዎጌ ዔያታ ዎጌኔ። 28 ሓይቢም ዒዛ ሄሊ''ሳ ዻቢንቲ ዔያታ ዒዛይዳ ዴንቂባኣዖ ዔያቶም ዒዛ ዎዻንዳጉዲ ጲላፆሴ ዔያታ ሺኢቄኔ። + 29 ዒዛ ዛሎ'' ፃኣፒንቴ ባኮ ቢያ ዔያታ ኩንሤሢኮ ጊንፃ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬይሲ ዒዛ ዔያታ ዱኡኬኔ፤ + 30 ጋዓንቴ ፆኦሲ ዒዛ ሓይባ''ፓ ዔቂሴኔ። 31 ጌሊላይዳፓ ዬሩሳላሜ ዒዛና ዎላ'' ሙኬዞንሢማኣ ሚርጌ ኬሊ'' ዒዚ ጴዼኔ፤ ዬያታ ሓሢ ዴሮ''ኮ ቤርቶይዳ ዒዛኮ ማርኮንሢኬ። + 32 ኑኡኒ ሓሢ ዒንሢም ዔኪ ሙኬሢ ፆኦሲ ኑ ዓዶንሢም ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ዒንጌ ኮዦ ሓይሶኬ። 33 ዎይቲ ጌዔቶ ፆኦሲ ዬሱሴ ሓይባ''ፓ ዔቂሲፆና ዬያ ዎዞ'' ኑና ዔያቶኮ ናኣቶ''ም ኩንሤኔ። ዬይያ፦ ዓይኑሞ ማፃኣፖ ዓይሢ ላምዖይዳ፥
‹ኔ ታኣኮ ናዓሢኬ፤ ታ ኔኤኮ ሃኖ'' ዓዶ ማዔኔ!›
ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዴያኬ። + 34 ዒዚ ዎዑዋጉዲ ፆኦሲ ዒዛ ሓይባ''ፓ ዔቂሴሢ ዔርዛኒ፦ ‹ዳውቴም ዒንጊንቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛሢ፥ ፆኦሲም ዱማዼያ ሃሣ ጉሙርቂንታያ ማዔሢ ታ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ› ጌዒ ኬኤዜኔ። +
35 «ሓሣ ሜሌ'' ቤስካ ዓይኑሞ ማፃኣፖይዳ፦
‹ኔኤም ጉሙርቂንቲ ማዻሢ ዱኡፓ ኔ ዎዒሲንዱዋሴ›
ጋዓኔ። +
36 «ጋዓንቴ ዳውቴ ፔኤኮ ናንጎ ዎዶ''ይዳ ማዾ'' ፆኦሲ ማሊፆጉዲ ኩንሤስካፓ ሓይቂ፥ ፔኤኮ ዓዶንሢና ዎላ'' ዱኡቲ ዎዔኔ። 37 ፆኦሲ ሓይባ''ፓ ዔቂሴሢ ጋዓንቴ ዎዒባኣሴ። 38 ዓካሪ ዒሾንሢዮቴ! ዒንሢም ኬኤዚንቴሢ፥ ጎሞ ቢያ ዒንሢኮ ዓቶም ጋዓኒ ዳንዳዓሢ ዬሱሴኬ፤ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጋ ጎሜ ዓይሉሞፓ ቢያ ዒንሢ ኬሳ''ኒ ዳንዳዑዋሴ ጋዓያኬ። 39 ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሲ ቢያ ጎሜ ዓይሉሞፓ ኬስካኔ። 40 ዬያሮ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎ''ና ሂዚ ጌይንቴሢ ዒንሢዳ ሄሉ''ዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤
41 ‹ዒንሢ ሓይ ቦሃ ዓሳ!
ዛጉዋቴ፥ ዲቃቲ ሄርሹዋቴ፥ ባይቁዋቴ!
ዓይጎሮ ጌዔቶ ዖኦኒያ ዒንሢም ኬኤዜቶ ዒንሢ ጉሙርቃኑዋ፥
ማዾ ዒንሢ ዎዶ''ና ታ ማዻንዳኔ።› »
42 ዬካፓ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ኬስካኣና ዬኖ ዔያታ ኬኤዜዜሎ ሙካ ዔያቶኮ ሓውሾ ኬሎ''ና ላሚ ዔያቶም ኬኤዛንዳጉዲ ዓሳ ጳውሎሴንሢ ሺኢቄኔ።
43 ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንታ ላኣሊንታዛ ሚርጌ ዓይሁዴ ዓሲና ሜሌ'' ዓሲታዖ ዓይሁዶ ካኣዣ ጌሌ ዓሳ ጳውሎሴና ባርናባሴና ጊንፆ ዓኣዼኔ፤ ጳውሎሴንሢ ዓሶ ፆኦሲ ባኮ ዔርዚ ሓሣ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዶዲ ዓሳ ናንጋንዳጉዲ ላቲ'' ኬኤዜኔ።
44 ላምዓሳ ዓይሁዴ ዓሶኮ ሓውሾ ኬሎ''ና ካታማ'' ናንጋ ዓሶይዳፓ ዻካ'' ዓሲ ዓታዛ፥ ሓንጎ ዓሳ ቢያ ፆኦሲ ቃኣሎ'' ዋይዛኒ ሙኪ ቡኬኔ። 45 ዓይሁዶ ዓሳ ዴሮ''ኮ ሚርጉሞ ዛጋዖ ዒናፓ ቂኢሪ፥ ጳውሎሴኮ ሓይሶዋ ማኪ ዒዛ ጫሽኬኔ። 46 ጳውሎሴና ባርናባሴና ጋዓንቴ፦ «ቤርታዺ ፆኦሲ ቃኣላ'' ዒንሢም ኬኤዚንታኒ ኮይሳኔ፤ ዒንሢ ዔይዔ ጌዒ፥ ናንጊና ናንጊ ኑም ኮይሱዋሴ ጌዔቶ ዓካሪ ኑኡኒ ሓሺ'' ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባንሢ ዓኣዻንዳኔ። 47 ዓይጎሮ ጌዔቶ፦
‹ዓጫ'' ጉቤ ኔ ዛሎ''ና ዻቃንዳጉዲ ሜሌ'' ዴሮ''ም
ፖዒ ታ ኔና ማሄኔ› ጌዒ ጎዳ ዓይሤሢሮኬ» ጌዒ ጫርቂ ዔያቶም ኬኤዜኔ። +
48 ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዬያ ዋይዛዖ ዎዛዼኔ፤ ፆኦሲ ቃኣሎ''ዋ ዔያታ ቦንቼኔ፤ ናንጊና ናንጎም ዶኦሪንቴዞንሢ ቢያ ዒማ''ና ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ።
49 ጎዳኮዋ ቃኣላ'' ዬኖ ዓጮ'' ቢያ ሄሌ''ኔ። 50 ዓይሁዶኮ ሱኡጋ ጋዓንቴ ዓይሁዶ ካኣዦ ካኣሽካ ዖርጎጮ ላኣሎና ካታሞኮ ፑኡፖ ፑኡፖ ዓሶ ፔ ባንሢ ማሂ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዒፂንቲ ዳውሲንታንዳጉዲ ማዺ ዓጫ''ፓ ዔያቶ ኬሴ''ኔ። 51 ዒማ''ና ጳውሎሴና ባርናባሴና «ዒንሢና ባዴዔ» ጋዓ ማርካ ዔያቶም ማዓንዳጉዲ ቶኮ ሲላሎ ፒፂ'' ዒቆኒዮ ዓጮ'' ዓኣዼኔ። + 52 ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ኮሺ'' ዎዛዺ ሓሣ ዓያና ጌኤሺያ ኩሙሢ ዎልቄና ዔያቶይዳ ማዻያ ማዔኔ።
* 13:1 ዓጮ''ኮ ዖይዳሳ ቤዞ ዎይሣ ሄሮዲሴንታ፦ ዬያ ካኣቲኮ ሱ'ንፃ «ዓንቲጳሴ» ጌይንታያ ጌሊላ ዓጮ'' ዎይሣያኬ። + 13:17 ኬሲ. ማፃ 1፥7፤ 12፥51። 13:18 ጊቢ'' ዳንዳዒሢና፦ ጋዓዞ ፔቴ'' ፔቴ'' ማፃኣፓ «ሚጪንቲ ዶዲ ካፒሢና» ጋዓኔ። + 13:18 ፓይ. ማፃ 14፥34፤ ላሚ. ዎማ 1፥31። + 13:20 ሱኡጎ. ማ 2፥16፤ 1ሳሙ. 3፥20። + 13:21 1ሳሙ. 8፥5፤ 10፥21። + 13:22 1ሳሙ. 13፥14፤ 16፥12፤ ዓይኑ. 89፥20። + 13:24 ማር. 1፥4፤ ሉቃ. 3፥3። + 13:25 ማቲ. 3፥11፤ ማር. 1፥7፤ ሉቃ. 3፥16፤ ዮሓ. 1፥20። + 13:28 ማቲ. 27፥22-23፤ ማር. 15፥13-14፤ ሉቃ. 23፥21-23፤ ዮሓ. 19፥15። + 13:29 ማቲ. 27፥57-61፤ ማር. 15፥42-47፤ ሉቃ. 23፥50-56፤ ዮሓ. 19፥38-42። + 13:31 ዳኪ. ማዾ'' 1፥3። + 13:33 ዓይኑ. 2፥7። + 13:34 ዒሲ. 55፥3። + 13:35 ዓይኑ. 16፥10። + 13:47 ዒሲ. 42፥6፤ 49፥6። + 13:51 ማቲ. 10፥14፤ ማር. 6፥11፤ ሉቃ. 9፥5፤ 10፥11።