14
ጳውሎሴና ባርናባሴና ዒቆኒዮይዳ
ዓንፆኪያይዳ ዔያታ ማዼ ጎይፆ ሃሣ ዒቆኒዮ ዓጮ''ይዳ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሊ፥ ዒኢካ ዼኤፒ ዎልቄና ዔያታ ፆኦሲ ባኮ ኬኤዜሢሮ ሚርጌ ዓይሁዴ ዓሲና ጊሪኬ ዓሲና ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ። ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆ ዒፄ ዓይሁዶ ዓሳ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ዴሚ''ና ዞሪ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሶ ዒፃንዳጉዲ ማሄኔ። ጳውሎሴና ባርናባሴና ጋዓንቴ ጎዳ ዛሎ'' ጫርቂ ኬኤዚ ኬኤዚ ዒኢካ ሚርጌ ዎዴ ዴዔኔ፤ ጎዳኣ ዔያቶም ዲቃሣ ባኣዚ''ና ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ'' ማዻንዳ ቢታንቶ ዒንጊ ዒዛኮ ኮሹሞና ዒንጊንቴ ቃኣላ'' ጎኔ ማዔሢ ፔጋሴኔ። ካታሞይዳ ናንጋ ዓሳ ጋዓንቴ ላምዖ ቤሲ ፓቂንቲ ዛላ'' ዓይሁዶ ዓሶና፥ ዛላ'' ሓሣ ዳኪንቴዞንሢና ዎላ'' ማዔኔ።
ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ዓይሁዴ ዓሶና ሓሣ ዔያቶኮ ሱኡጎና ዎላ'' ማዒ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዔያታ ሜታሳኒ፥ ጊንሣ ሹቻ ዹዒያ ዎዻኒ ኮዔኔ። ጳውሎሴና ባርናባሴና ዬያ ዔራዖ ሊቃዖኒያይዳ ሊስፂራና ዴርቤና ጌይንታ ካታሞ ሓሣ ኮይሎይዳ ዓኣ ዓጮ'' ባንሢ ፑኒንቲ ዴንዴኔ። ዒኢካ ኮዦ ሓይሶዋ ኬኤዜኔ።
ጳውሎሴና ባርናባሴና ሊስፂራና ዴርቤናይዳ
ሊስፂራይዳ ቶኪ ሲሌ፥ ፔቴ'' ዎቦ ዓሲስኬያ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ሾይንቴማፓ ዓርቃዖ ዎቦ ማዔሢሮ ቶኪና ሃንቲ ቤቂባኣሴ፤ ዬይ ዓሢ ጳውሎሴ ኬኤዛኣና ዴዒ ዋይዛንቴ፥ ጳውሎሴ ዓሢ ኮሺ'' ዛጋዖ ዓሢኮ ፔና ዻቂሻንዳ ጉሙርቂሢ ዓኣያ ማዔሢ ዴንቂ፥ 10 ፔ ዑኡዞ ዼ'ጊዲ፦ «ሌካ ኔኤሮ ዔቄ!» ጌዔስካፓ ዓሢ ላዓ ጌዒ ዔቂ ሃንቲሢ ዓርቄኔ። 11 ዓሳ ዬያ ጳውሎሴ ማዼ ባኮ ዛጋዖ ፔኤኮ ዑኡዞ ዼ'ጊዲ ሊቃዖኒያ ዓጮ'' ሙኡጮና፦ «ካኣሽኮ ፆኦዛ ዓሲ ማሎና ኑ ባንሢ ኬዴ''ኔ!» ጋዓዖ፥ 12 ዔያታ ባርናባሴኮ ሱ'ንፆ «ዲያ» ጌዔኔ፤ ጳውሎሴ ዔያቶም ባሼ ኬኤዛሢታሢሮ ዒዛ ዔያታ «ሄርማኔ» ጌዔኔ። 13 ዬማና ካታሞኮ ዙላ'' ዓኣ ዲያ ጌይንታ፥ ዓይሁዶ ዓሶኮ ጌኤዦ ማኣሮ ቄኤሳሢ ዚያ ጌማይና ቡኒና ካታሞኮ ጌሎ ካሮ'' ባንሢ ዔኪ ሙኪ ዴሮ''ና ዎላ'' ማዒ ጳውሎሴና ባርናባሴናም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ሺኢሻኒ ኮዔኔ።
14 ጳውሎሴና ባርናባሴና ጋዓንቴ ዬያ ዋይዛዖ ዖዪ ዓፒሎ ፔኤኮ ዳርዚ፥ ዒላቲ ዒላቲ ዴሮ'' ባንሢ ጳሽኪ ሙኪ ሂዚ ጌዔኔ፦ 15 «ዒንሢ ሃይ ዓሳ፥ ዓይጎሮ ሓያይዳይ? ኑኢኒያ ዒንሢጉዲ ዓሲኬ፤ ኑኡኒ ሓይካ ሙኬሢ ዒንሢ ሓያ ጉሪ ማዔ ካኣዦ ሓሺ''፥ ሳዖንታ ዼኤፖ ዋኣፆ ባዞ''ንታ ዬያቶኮ ጊዳ'' ዓኣ ባኮ ቢያ ማዤ ናንጊና ናንጋ ፆኦዛሢ ባንሢ ማዓንዳጉዲ ኮዦ ሓይሶ ኑ ዒንሢም ኬኤዛኒኬ፤ + 16 ሓያኮ ቤርታ ሚናኣ ዎዶ''ና ዴራ'' ፔ ሼኔ ጌዔ ጎይሢ ዓኣዻንዳጉዲ ፆኦሲ ዔያቶ ሓሼ''ኔ፤ 17 ያዺ ማዔቶዋ ፆኦሲ ኮሺ ማዾ ሃሹ''ዋዖ ማዺፆና ዒዚ ዓኣያ ማዒፆ ማርካሴኔ። ዬያ ዒ ማርካሴሢ፦ ጫሪንጫፓ ዒርዚ ዒንሢም ዋርቂሲፆና ሃኣካ ዒንሢም ካፃንዳጉዲ ቃራ ዎዴ ዒንጊፆና፤ ሃሣ ዒንሢ ሙኡዚ'' ዴንቂ ሚርጌና ዎዛዻንዳጉዲያ ማሂፆናኬ።» 18 ዳኪንቴዞንሢ ያዺ ጌዒ ኬኤዜያ ማዔቶዋ ዴራ'' ዔያቶም ዒንጋ ዒንጊፆ ሺኢሹዋጉዲ ዔያታ ሓሺ''ሴሢ ሚርጌ ሜቶናኬ።
19 ዓይሁዶ ዓሳ ጋዓንቴ ዓንፆኪያና ዒቆኒዮ ዓጮ''ናይዳፓ ዒኢካ ሙኪ ዴሮ'' ፑርታ ማሊሲሢና ዔያቶ ባንሢ ማሄስካፓ፥ ጳውሎሴ ዔያታ ሹቻ ዹዒ «ዎዼኔ» ጌዒ ጎቺ ካታማ''ፓ ኬሴ''ኔ። 20 ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ሙኪ ዒዛኮ ዓጫ ዔቃዛ ጳውሎሴ ዔቂ ካታሞ ጊንሣ ማዒ ጌሌኔ፤ ዬካፓ ዚሮ ጉቴ''ሎ ባርናባሴና ዎላ'' ዴርቤ ዒዚ ዓኣዼኔ።
ጳውሎሴና ባርናባሴና ሶኦሪያይዳ ዓኣ ዓንፆኪያ ማዒፆ
21 ጳውሎሴና ባርናባሴና ዴርቤይዳ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚ ሚርጌ ዓሲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሄኔ። ዬካፓ ሊስፂራና ዒቆኒዮ ጊዴና ጌዒ ዓንፆኪያ ዓጮ'' ዴንዴኔ። 22 ዬያቶ ዓጮ'' ቢያሢዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ዶዲሺ ዶዲሺ ሓሣ ዞሪ ዞሪ፦ «ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌላኒ ኑና ሚርጌ ሜቶ ዔካንዳያ ኮይሳኔ» ጌዒ ጌዒ ዔርዜኔ። 23 ሓሣ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ጪሚያ ዔያታ ዶኦሪ፥ ሙኡዚ'' ሓሺ'' ሺኢቆ ሺኢጲፆዋ ሺኢቄስካፓ ዔያታ ጉሙርቄ ጎዳሢም ሃዳርሲ ዔያቶ ዒንጌኔ።
24 ዬካፓ ጲሲዲያ ዓጮ'' ጊዴና ጌዒ ጲንፒሊያ ዓጮ'' ዴንዴኔ፤ 25 ጴርጌይዳ ቃኣሎ'' ኬኤዜስካፓ ዓፃሊያ ዓጮ'' ኬዴ''ኔ፤ 26 ዬካፓ ዔያታ ዋኣፆ ካኣሚሎ'' ቶጊ ሶኦሪያይዳ ዓኣ ዓንፆኪያ ጊንሣ ማዔኔ፤ ሶኦሪያ ጌይንታ ቤዜላ ዔያታ ማዼ ማዾ''ኮ ቤርታዺ ዓይሢፆ ሓዳራ ዔያቶም ዒንጊንቴ ካታሜሎኬ።
27 ዒኢካ ዔያታ ሄላ''ዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ፔቴ''ይዳ ቡኩሲ፥ ፆኦሲ ዔያቶና ዎላ'' ማዒ ማዼ ባኮ ቢያሢና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ዎዲ'' ዔያቶም ካራ ቡሊ''ንቴቴያ ዓሶም ኬኤዜኔ። 28 ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ'' ሚርጌ ዎዴ ዔያታ ዴዔኔ።
+ 14:15 ኬሲ. ማፃ 20፥11፤ ዓይኑ. 146፥6።