15
ዬሩሳላሜይዳ ቡኮና ቡኪንቲ
ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ዓንፆኪያ ዓጮ'' ዴንዲ፦ «ሙሴ ዎጎ ጎይፆ ዓቲንቶ ቤርቶ ዒንሢ ቲቂንቲባኣቶ ዻቃኒ ዳንዳዑዋሴ» ሂዚ ጌዒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። + ጳውሎሴና ባርናባሴና ጋዓንቴ ዬኖ ዛሎ'' ዓሶና ዎላ'' ኮሺ'' ማርሜኔ፤ ዬካፓ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዓንፆኪያይዳ ዓኣ፥ ፔቴ'' ፔቴ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲና ዎላ'' ማዒ ዬሩሳላሜ ዓኣዺ ዬኖ ማሊፆ ዳኪንቴዞንሢና ጪሞናም ሺኢሻንዳጉዲ ጌይንቴኔ።
ዔያታ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዔያቶ ዳኬም ዴንዲ ፒንቄና ሳማሪያ ዓጮ'' ጊዴና ዓኣዻዖ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶኮ ፆኦሲ ባንሢ ማዒፆ ዛሎ'' ኬኤዛዛ፥ ዬይ ሓይሳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ዎዛሴኔ። ዬካፓ ዬሩሳላሜ ዔያታ ሄላ''ዛ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ዳኪንቴዞንሢና ሓሣ ጪማኣ ዔያቶ ሾኦቺንሢ ዔኬኔ፤ ሓሣ ፆኦሲ ዔያቶና ዎላ'' ማዒ ማዼ ባኮ ቢያ ዔያቶም ኬኤዜኔ። ጋዓንቴ ፔርሴ ፃጳፓ ማዔ ፔቴ'' ፔቴ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዔቃዖ፦ «ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንታንዳጉዲና ሙሴ ዎጎ ካፓንዳጉዲ ዓይሣንዳያ ኮይሳኔ» ጌዔኔ።
ዬያሮ ዳኪንቴዞንሢና ጪሞና ዬኖ ዛሎ'' ዎላ'' ዞርታኒ ቡኬኔ፤ ዔያታ ሚርጌና ማርሜሢኮ ጊንፃ ጴፂሮሴ ዔቃዖ፦ «ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ታ ዛሎ''ና ኮዦ ሓይሶ ዋይዚ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ሓያኮ ቤርታ ፆኦሲ ታና ዒንሢ ባኣካ''ፓ ዶኦሬሢ ዒንሢ ዔራኔ። ዓሲኮ ዒና ዔራ ፆኦሲ፥ ኑም ዓያኖ ጌኤዦ ዒንጌሢጉዲ ዔያቶማኣ ዒንጊፆና ዔያቶ ፔ ዓሲ ማሄሢ ዔርዜኔ። + ዔያታ ዒዛ ጉሙርቄሢሮ ጎሞ ዔያቶኮ ዒ ጌኤሼኔ፤ ዬያሮ ኑኡና ዔያቶና ባኣካ'' ፔቴ''ታዖ ዱሙሞ ባኣሴ። 10 ዓካሪ ኑ ዓዶንሢታዖ ሓሣ ኑኡኒያ ኬዳኒ ዳንዳዒባኣ ቃምባሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባቃኖይዳ ጌሢ ‹ፆኦሲ ዎይታቴያ ኑ ዛጋንዳኔ› ዒንሢ ሓሢ ዓይጎሮ ጋዓይ? 11 ኑኡኒያ ዻቄሢ ጎኔና ዔያቶጉዲ ጎዳ ዬሱሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ማዔሢ ኑ ጉሙርቃኔ» ጌዔኔ።
12 ዬማና ዴራ'' ባርናባሴና ጳውሎሴ ዛሎ''ና ፆኦሲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካ'' ማዼ ዒዛ ዎልቆና ማዺንቴ ባኮንታ ዲቃሣ ባኮ ቢያ ዔያታ ኬኤዛኣና ዚቲ ጌይ ዔያቶሲ ዋይዛኔ። 13 ዔያታ ኬኤዚ ኩርሴስካፓ ያይቆኦቤ፦ «ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሂንዳ ዋይዙዋቴ፤ 14 ፆኦሲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካ''ፓ ፔኤም ማዓንዳ ዴሬ ዶኦሪፆና ዔያቶም ዎማይዲ ማሌቶዋ ሲሞኦኔ ቤርታዺ ኬኤዜኔ። 15 ሓኖ' ማሊፆና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ቃኣሎ''ና ዎሊ ማላያኬ፤ ዬይያ፦
16 ‹ዬካፓ ታ ማዓንዳኔ፤
ዳውቴኮ ሻሂንቴ ማኣሮ ታ ማዣንዳኔ፤
ሻሂንቲ ላኣሊንቴ ባኮዋ ጊንሣ ታ ዶዲሺ ዔቂሳንዳኔ።
17 ዬያ ታ ማዻንዳሢ ሃንጎ ዓቲ'' ዓኣ ዓሶንታ
ታ ዓሶ ማዔ፥ ሜሌ'' ዴራ ቢያ ታና ኮዓንዳጉዲኬ፤
18 ቤርታፓ ዓርቂ ዬያ ቢያ ፔጋሴ፥ ጎዳሢ ሂዚ ጋዓኔ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴያኬ። +
19 «ዬያሮ ታኣኮ ማሊፃ ፆኦሲ ባንሢ ማዓ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ኑኡኒ ሜታሲባኣቴ ኮሺኬ ጋዓያኬ። 20 ዬያይዳፓ ‹ሜሌ'' ካኣሺም ሹኪንቴ፥ ዒኢቴ ባኣዚ'' ሙዒፖቴ፤ ማቾ ሓሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂፖቴ፤ ሱጉሢ ሾኦቲ ባኣያ፥ ጩኡሊ''ንቲ ሓይቄ ቆልሞ ሙዒፖቴ፤ ሱጉሢያ ዑሽኪፖቴ› ጌዒ ኑ ዔያቶም ፃኣፓንዳኔ። + 21 ዓይጎሮ ጌዔቶ ሚናፓ ዓርቃዖ ሙሴ ዎጋ'' ዓይሁዶኮ ሓውሾ ኬሎ''ና ዔያቶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ናባቢንታኔ፤ ሓሣ ቃኣላ'' ካታሞይዳ ቢያ ኬኤዚንታኔ» ሂዚ ጌዔኔ።
ዓይሁዴቱዋዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሶም ፃኣፒንቴ ኪኢታ
22 ዬካፓ ዳኪንቴዞንሢንታ ጪሞንታ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ቢያሢንታ ዎላ'' ማዒ ቡኪንቴ ዓሶ ባኣካ''ፓ ዻካ'' ዓሲ ዶኦራዖ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዎላ'' ዓንፆኪያ ዓጮ'' ዳካኒ ጌስቲ ዔቂሴኔ፤ ዬያሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ'' ዓሶ ዔኪ ዓኣዺሢና ኮሺ ሱ'ንሢ ዓኣ፥ ቤርሲያኔ ጌይንታ ዪሁዳና ሲላሴና ዔያታ ዶኦሬኔ። 23 ዬካፓ ፃኣፒንቴ ኪኢቶ'' ዔያቶ ዑፃ ዳኬኔ፤ ኪኢታ፦ «ኑኡኒ ዳኪንቴዞንሢና ጪሞ ማዔ ዒንሢኮ ዒሾንሢ፥ ዓንፆኪያና ሶኦሪያናይዳ ሓሣ ኪልቂያይዳ ናንጋ ዓይሁዴ ማዒባኣ ኑ ዒሾንሢ፡ ዒንሢ ኮሺዳ ኑ ጋዓኔ፤ 24 ኑ ባኣኮ''ይዳፓ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሲ ኑ ዔያቶ ዓይሢባኣንቴ ዒንሢ ኮራ ሙኪ ዒንሢም ኬኤዜ ቃኣሎ''ና ሜታሲ፤ ሓሣ ዒንሢም ጎይሢ ባይዜሢ ኑ ዋይዜኔ፤ 25 ዬያሮ ፔቴ''ይዳ ቡኪንቲ ኪኢታ ዓሲ ኑ ዶኦሬስካፓ ናሽኪንታ ኑ ዒሾንሢ ባርናባሴና ጳውሎሴና ዎላ'' ዔያቶ ኑ ዒንሢ ባንሢ ዳካኒ ጌስቴኔ። 26 ባርናባሴና ጳውሎሴና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ሮ ፔ ሼምፓሢ ሚርጌ ሜቶም ዓኣሢ ዒንጌያኬ። 27 ኑ ጌስቴ ሓይሶ ዻንጋና ቃሲ'' ዒንሢም ኬኤዛንዳጉዲ ዪሁዳና ሲላሴና ኑ ዳኬኔ። 28 ሓንሢ ፓይዲንቴ፥ ኮይሳ ባኮንሢፓ ዓታዛ ሜሌ'' ዴኤሢ ቃምባራ ኑ ዒንሢ ዑፃ ጌሡዋጉዲ ዓያኖ ጌኤዦና ኑኡናናም ኮሺ ማዒ ጴዼኔ፤ ዬንሢያ፦ 29 ሜሌ'' ካኣሺም ሹኪንቴ፥ ዒኢቴ ባኣዚ'' ሙዒፖቴ፤ ሱጉሢ ሾኦቱዋንቴ ጩኡሊ''ንቲ ሓይቄ ቆልሞ ሙዒፖቴ፤ ሱጉሢያ ዑሽኪፖቴ፤ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂፖቴ፤ ዬንሢ ባኮፓ ዒንሢ ካፒንቴቶ ኮሺ ባኣዚ'' ዒንሢ ማዼኔ፤ ዓካሪ ኮሺ ናንጉዋቴ» ሂዚ ጋዓያኬ።
30 ዬካፓ ኪኢቶ'' ዓሶንሢ ዔያቶ ሳራሣዖ ዓንፆኪያ ዓጮ'' ዴንዲ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ቡኩሲጋፓ ፃኣፒንቴ ኪኢቶ'' ዔያቶም ዒንጌኔ። 31 ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ፃኣፒንቴ ኪኢቶ'' ናባባዖ ዳኪንቴ፥ ዶዲሻ ኪኢቶ''ና ኮሺ'' ዎዛዼኔ። 32 ዪሁዳና ሲላሴና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያታሢሮ ዒሾንሢ ማዔ ዓሶ ሚርጌ ቃኣላና ዞሪ ዶዲሼኔ። 33 ዪሁዳና ሲላሴና ዒኢካ ዻካ'' ዎዴ ዴዔስካፓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ ዔያታ ሳራሢ ዔያቶ ዳኬ ዓሶ ባንሢ ማዒ ዴንዴኔ። *
35 ጳውሎሴና ባርናባሴና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሜሌ'' ሚርጌ ዓሲና ዎላ'' ማዒ ጎዳኮ ቃኣሎ'' ዔርዚ ዔርዚ ሓሣ ኬኤዚ ኬኤዚ ሚርጊባኣያ፥ ዻካ'' ዓጊኒ ዓንፆኪያይዳ ዴዔኔ።
ጳውሎሴና ባርናባሴናኮ ዱማዺፆ
36 ሚርጊባኣያ፥ ዻካ'' ዓጊኒኮ ጊንፃፓ ጳውሎሴ ባርናባሴ ኮራ፦ «ሓኒ ሙኬ፤ ሓያኮ ቤርታ ጎዳኮ ቃኣሎ'' ኑ ኬኤዜ ካታሞ ቢያይዳ ዓኣ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢታ ሓንቲ ሓንቲ ዔያታ ዎይቴቴያ ኑ ዛጎም» ጌዔኔ። 37 ዒማ''ና ባርናባሴ ዮሓኒሴ ጌይንታ ማርቆሴ ዔያቶና ዎላ'' ዓኣዻንዳጉዲ ኮዔኔ። 38 ጳውሎሴ ጋዓንቴ ዬይ ዓሢ ዔያቶና ዎላ'' ዓኣዻንዳጉዲ ኮዒባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ቤርታ ጲንፒሊያይዳ ዔያቶፓ ዱማዺ ዓቴ''ሢሮና ሓሣ ማዾ''ይዳ ዔያቶና ዎላ'' ዓኣዺባኣሢሮኬ። + 39 ዬኖይዳፓ ዔቄያና ዔያቶ ባኣካ'' ፑኡፒ ማርማ ዔቃዛ፥ ዔያታ ዎሊፓ ዱማዼም ባርናባሴ ማርቆሴ ዔካዖ ዋኣፆ ካኣሚሎና ቆጲሮሴ ዓኣዼኔ። 40 ጳውሎሴ ጋዓንቴ ሲላሴ ዶኦሬኔ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ጎዳሢ ጳውሎሴንሢ ፔ ኮሹሞና ካፓንዳጉዲ ሺኢጲሢና ሓዳርሲ ዒንጌስካፓ ዔያታ ዓኣዼኔ። 41 ዒማ''ና ዔያታ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዶዲሺ ዶዲሺ ሶኦሪያና ኪልቂያ ጌይንታ ዓጮ'' ሃንቴኔ።
+ 15:1 ሌዊ. ዓኬ 12፥3፤ ዳኪ. ማዾ'' 10፥1-43። + 15:8 ዳኪ. ማዾ'' 2፥4፤ 10፥44። + 15:18 ዓሞ. 9፥11-12። + 15:20 ኬሲ. ማፃ 34፥15-17፤ ሌዊ. ዓኬ 17፥10-16፤ 18፥6-23። * 15:33 ፔቴ'' ፔቴ'' ሚናኣ ማፃኣፓ ፓይ. 34ይዳ «ሲላሴ ጋዓንቴ ዒኢካ ዓታኒ ኮዔኔ» ጋዓያ ቃሳ''ኔ፤ ጋዓንቴ ዛሎ'' ማፃኣፖይዳ ፓይ. 34 ባኣሴ። + 15:38 ዳኪ. ማዾ'' 13፥13።