16
ፂሞቴዎሴኮ ጳውሎሴና ሲላሴና ዎላ'' ማዒፆ
ጳውሎሴ ዴርቤና ሊስፂራና ጌይንታ ዓጮ'' ዴንዴኔ፤ ሊስፂራይዳ ፂሞቴዎሴ ጌይንታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ናንጋኔ፤ ዒንዳ ዒዛኮ ዓይሁዴ ፃጳፓታዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄያኬ፤ ዓዴ ጋዓንቴ ዒዛኮ ዓይሁዴ ማዒባኣ ጊሪኬ ዓጪ ዓሲኬ። ሊስፂራና ዒቆኒዮኔናይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ፂሞቴዎሴ ሚርጌ ኮሺ ዓሲ ማዔሢ ማርካዻኔ። ጳውሎሴ ፂሞቴዎሴ ዔኪ ዓኣዻኒ ኮዔሢሮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንታንዳጉዲ ማሄኔ፤ ዬያ ዒ ማዼሢ' ዬኖ ቤዞይዳ ዓኣ ዓይሁዴ ዓሶ ዛሎ''ሮኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ፂማቴዎሴኮ ዓዴ ጊሪኬ ዓሲ ማዔሢ ዔራያታሢሮኬ። ጳውሎሴና ሲላሴና ሚርጌ ካታሞ ቲቂ ዓኣዻኣና ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ዳኪንቴዞንሢና ጪሞና ማሊ ቱኬ'' ባኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ኬኤዜኔ፤ ዔያታ ማዾይዳ ፔኤሻንዳጉዲያ ሓሣ ላቴኔ። ዬያሮ ዱማ ዱማ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዴኔ፤ ፓይዳኣ ዔያቶኮ ኬሎ''ይዳ ኬሎ''ይዳ ቃሲ''ንቲ ዴንዴኔ።
ጳውሎሴኮ ሜቄዶኒያ ዓጮ'' ዓኣዻንዳጉዲ ዓይሢንቲፆ
ጳውሎሴና ሲላሴና ዒሲያይዳ ቃኣሎ'' ኬኤዙዋጉዲ ዓያና ጌኤሺ ዔያቶ ላኣጌሢሮ ፒርጊያና ጋላቲያ ዓጮ'' ጊዴና ቲቂ ዔያታ ዴንዴኔ፤ ዬካፓ ዔያታ ሚሲያ ዓጮ''ኮ ዛጶ ሄላ''ዖ ቢታኒያ ባንሢ ዓኣዻኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዬሱሴኮ ዓያና'' ዒኢካ ዔያታ ዓኣዻንዳጉዲ ዓይሢባኣሴ። ዬያሮ ዔያታ ሚሲያ ዓጮ''ና ጌዒ ፂሮዓዳ ዴንዴኔ። ዒዞ ቤዞይዳ ዹሞና ፔቴ'' ሜቄዶኒያ ዓሲ ዔቂ ጴዻዖ ጳውሎሴ ኮራ፦ «ሜቄዶኒያ ባንሢ ፒንቂ ኑና ማኣዴ''!» ጌዒ ጌዒ ዒዛ ሺኢቃያ ፆኦሲ ፔጋሲ ጳውሎሴም ዻዌኔ። 10 ጳውሎሴ ዬያ ዛጌስካፓ ዑኬና ሜቄዶኒያ ዓጮ'' ዓኣዻኒ ኑ ኮዔኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሜቄዶኒያ ዓጮ'' ዓሶም ኮዦ ሓይሶ ኬኤዞም ፆኦሲ ኑና ዓይሤያ ማዔሢ ኑ ዔሬሢሮኬ።
ሊዲያ ጎዖዞኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆ
11 ፂሮዓዳይዳፓ ዋኣፆ ካኣሚሎ ቶጊ ዔዔቃዖ ሳሞቲራቄ ጌይንታ ዓጮ'' ኑ ዓኣዼኔ፤ ዚሮ ጉቴ''ሎ ጊንሣ ናጱሌ ኑ ዴንዴኔ። 12 ዬካፓ ሓሣ ኑ ዔቂ ፒልጲሲዮሴ ሔሌ''ኔ፤ ፒልጲሲዮሴ ጌይንታዛ ሜቄዶኒያ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ካታሞይዳፓ ፔቴ''ዞ ማዔያ ሓሣ ሮሜ ዓጮ'' ዓሳ ማዤ ካታማኬ፤ ዬኖ ካታሜሎይዳ ኑኡኒ ዻካ'' ኬሊ'' ዴዔኔ። 13 ዓይሁዶ ዓሶኮ ሓውሾ ኬሎ''ና ካታማፓ ኬስኪ ዎርዚ ዓቺ ኑ ኬዴ''ኔ፤ ዬና ቤዛ ኑ ኮራ ሺኢጲሢ ቤሲ ማሌኔ፤ ዒዞ ቤዞይዳ ኑ ዴዒ ዒኢካ ቡኪንቲ ዓኣ ላኣሎም ፆኦሲ ቃኣሎ'' ኬኤዜኔ። 14 ኑ ኬኤዛ ባኮ ዋይዛ ላኣሎይዳፓ ፔቴ''ዛ ቲያፂሮኔ ጌይንታ ካታሞይዳ ሾይንቴያ፥ ዞቄ ዓፒላ ኮርማያ፥ ሊዲያ ጎዖ ላኣሊስኬኖኬ፤ ዒዛ ፆኦሲ ካኣሽካ ላኣሊኬ፤ ጎዳሢ ዒዞኮ ዒኖ ቡሌ''ያታሢሮ ጳውሎሴ ኬኤዛ ቃኣሎ'' ዒዛ ዒናፓ ዋይዛኔ፤ 15 ዒዞና ዒዞኮ ማኣራ ዓኣ ዓሶና ቢያ ዋኣፆና ማስቴስካፓ፦ «ጎዳሢ ታ ጉሙርቃያ ማዒፆ ዒንሢ ጎኔኬ ጋዓያ ማዔቶ ታ ማኣራ ሙኪ ዴዑዋቴ» ጌዒ ሚርጌና ሺኢቄኔ።
ጳውሎሴና ሲላሴናኮ ቱኡቲፆ
16 ፔቴ'' ኬሊ'' ፆኦሲ ሺኢቆ ቤሲ ኑ ዴንዳንቴ ሎንሦ ባኣዚ ዦዋቶና ኬኤዛ፥ ፑርታ ዓያና ዓርቄ ፔቴ'' ማዾ ማዻ ዉዱሮ ናይስኬና ጎይሢዳ ኑኡና ካኣሜኔ፤ ዬና ዉዱሮ ናዔላ ፔ ዦዋቶና ዒዞ ዎይሣ ዓሶም ሚርጌ ሚኢሼ ዴንቂሳያኬ። 17 ዒዛ ጳውሎሴና ኑኡናናኮ ጊንፆ ሓንቲ ሓንቲ፦ «ሓንሢ ዓሶንሢ፥ ዒንሢም ዻቂንቶ ጎይፆ ኬኤዛዞንሢ፥ ዼኤፖ ፆኦዛሢኮ ማዻዞንሢኬ!» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 18 ዬኖ ዒዛ ሚርጌ ኬሊ'' ማዻኔ፤ ጋፒንፃ ጳውሎሴ ዻጋዻዖ ጊንሢም ሺሪ ፑርቶ ዓያናሢም፦ «ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱ'ንፆና ዒዞይዳፓ ኔ ኬስካንዳጉዲ ታ ኔና ዓይሣኔ!» ጋዓዛ፥ ፑርቶ ዓያናሢያ ቤዞና ኬስኬኔ።
19 ዒዞ ዎይሣ ዓሳ ዴንቂ ዔኪ ማኣዲንታ ባኮኮ ጎይፃ ባይቄያ ማዔሢ ዛጋዖ ዔያታ ጳውሎሴና ሲላሴና ዓርቂ፥ ጎቺ ጎቺ ዓሳ ቡኪንታ ቤዞ ኬሲ'' ካታሞ ዎይሣ ዓሶ ቤርቶ ሺኢሼኔ። 20 ዬካፓ ሮሜ ዓጮ'' ዎይሣ ዓሶ ቤርቶ ዔኪ ሙካዖ፦ «ሓንሢ ዓሶንሢ ዓይሁዴ ዓሲኬ፤ ሓሣ ካታሞይዳኣ ዔያታ ሚርጌ ዣሎ ዔቂሲሳኔ፤ 21 ኑኡኒ ሮሜ ዓሳ ዔካኒና ማዻኒ ዓይሢንቲባኣ ባኣዚ'' ዔያታ ኬኤዛኔ» ጌዔኔ። 22 ዬያሮ ዴራ'' ዎሊ ዑፃ ማዒ ዎልቄና ዔያቶይዳ ዔቄኔ።
ዬካፓ ዎይሣ ዓሳ ጳውሎሴና ሲላሴናኮ ዓፒሎ ዑፃፓ ጉሲሳዖ ኮኦሎ''ና ዓሳ ዔያቶ ጳርቃንዳጉዲ ዓይሤኔ። 23 ሚርጌና ዔያታ ጳርቂንቴስካፓ ቱኡሲ ማኣሪ ጌልዚ ቱኪ''፥ ቱኡዞ ማኣሮ ካፓ ዓሢ ዔያቶ ዛጊ ካፓንዳጉዲ ዓይሤኔ። 24 ካፓ ዓሢ ዓይሢንቴስካፓ ቱኡዞ ማኣሮኮ ጋሮይዳ ዓኣ ሜሌ'' ቆልዓይዳ ጌልዚ ቶኮ'' ዔያቶኮ ዱፄና ኮሺ'' ዓይሢ ቱኬ''ኔ።
25 ሳዖኮ ዴንዲ ጊዲሚሺ ማዓንዳ ዎዴይዳ ጳውሎሴና ሲላሴና ሺኢጲሢ ሺኢቂ ሺኢቂ ሓሣ ዓይኑሞዋ ዓይናዺ ዓይናዺ ፆኦሲ ጋላታንቴ፤ ሓንጎ ቱኡቴ ዓሳ ዬያ ዔያቶኮ ዋይዛኔ። 26 ዒማ''ና ዔርቲባኣንቴ ቱኡዞ ማኣሮኮ ፃጶ ሄሊ'' ዓጊሣ ዼኤፒ ሳዓ ዓጊፂሢ ዓጊፃዛ፥ ቱኡዞ ማኣሮ ካራ'' ቢያ ፔቴ''ና ቡሊ''ንቴኔ፤ ሓሣ ቢያ ቱኡቴ ዓሶ ቱኮ''ና ካኖ ቢራታኣ ቡሊ''ንቴኔ። 27 ቱኡዞ ማኣሮ ካፓ ዓሢ ጊንዓስካፓ ጴጪ ቱኡዞ ማኣሮ ካራ'' ቡሊ''ንቲ ዓኣሢ ዴንቃዖ ቱኡዞ ዓሳ ቶሊ'' ዴንዴያ ዒዛም ማላዛ ዓፓሮ ፔኤኮ ቱጊ ፔና ዎዻኒ ማሌኔ። 28 ጋዓንቴ ጳውሎሴ፦ «ኑኡኒ ቢያሢ ሃይካኬ! ዬያሮ ኔ ቶኦኮ''ይዳ ፔቴ'' ባኣዚ''ታዖ ማዺፖ!» ጌዒ ዒላቴኔ።
29 ዬማና ካፓ ዓሢ ፖዒ ዔኪ ጳሽኪ ጋሮ ጌላዖ፥ ጎጋይቂ ጎጋይቂ ጳውሎሴና ሲላሴናኮ ቶኮ'' ዴማ'' ባሊቲና ሎኦሜኔ። 30 ዬካፓ ዔያቶ ዙሎ'' ኬሳ''ዖ፦ «ታ ጎዳንሢዮ! ታ ዻቃኒ ዓይጎ ዎኦታንዳያ ኮይሳይ?» ጌዔኔ።
31 ዔያታ ዒዛም፦ «ጎዳ ዬሱሴ ጉሙርቄ፤ ኔናንታ ኔ ማኣሮ ዓሶንታ ዻቃንዳኔ» ጌዔኔ። 32 ዬካፓ ጎዳሢኮ ቃኣሎ'' ዒዛና ዒዛኮ ማኣራ ዓኣ ዓሶናም ቢያ ዔያታ ኬኤዜኔ። 33 ዬማና ቱኡዞ ማኣሮ ካፓ ዓሢ ዬኖ ዋንቶ ዹማ ፔ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዺ ኪፆ ዔያቶኮ ማስኬኔ፤ ዬማፓ ኔጉዋዖ ዒዛና ማኣሮ ዓሶና ቢያ ዋኣፆና ማስቴኔ። 34 ቱኡዞ ማኣሮ ካፓ ዓሢ ጳውሎሴና ሲላሴና ፔ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዺ ሙኡዚ'' ዔያቶም ዒንጌኔ፤ ማኣሮ ዓሶ ቢያሢና ዎላ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቄሢሮዋ ዒ ዎዛዼኔ።
35 ሳዓ ካራዛ ዓጮ'' ዎይሣ ዓሳ፦ «ዬንሢ ዓሶንሢ ቡሊ''ንቶንጎ» ጌዒ ፖኦሊሴስኬንሢ ዳኬኔ።
36 ቱኡዞ ማኣሮ ካፓሢያ፦ «ዒንሢ ቡሊ''ንታንዳጉዲ ዓጮ'' ዎይሣ ዓሳ ዓሲ ዳኬሢሮ ዓካሪ ኬስኪ ኮሺ ዓኣዹዋቴ» ጌዒ ጳውሎሴም ኬኤዜኔ።
37 ጳውሎሴ ጋዓንቴ፦ «ኑኡኒ ሮሜ ዓሲታንቴ ኑ ጊዳ'' ዎጉዋዖ ዓሳ ቡካ ቤዞይዳ ኑና ጳርቂ፥ ቱኡዞ ማኣራ ኑና ዔያታ ቱኬ''ኔ። ሓሢ ጊንሣ ቱኡዞ ማኣራፓ ዴሚ''ና ኑ ኬስካንዳጉዲ ዎዲ'' ዔያታ ጌዔይ? ዬይ ማዑዋሴ! ዔያታ ፔ ቶኦኪና ሙኪ ኑና ኬሶ''ንጎ!» ጌዔኔ።
38 ፖኦሊሶንሢ ዬያ ዎይሣ ዓሶም ኬኤዛዛ ዎይሣ ዓሳ ጳውሎሴና ሲላሴና ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዔሢ ዔራዖ ዒጊጬኔ። 39 ዬያሮ ዔያታ ሙኪ፦ «ኑ ዻቤኔ፤ ማኣሩዋቴ» ጌዒ፥ ቱኡዞ ማኣራፓ ዔያቶ ኬሳ''ዖ ካታማ''ፓኣ ዔያታ ዴንዳንዳጉዲ ሺኢቄኔ። 40 ጳውሎሴና ሲላሴና ቱኡዞ ማኣራፓ ኬስኪ ሊዲያ ጎዖዞ ማኣሪ ጌሊ ዒኢካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዴንቂ፥ ዞሪ ዶዲሼስካፓ ካታሞ ሓሺ'' ኬስኪ ዴንዴኔ።