17
ጳውሎሴንሢ ቴስሎንቄይዳ
ጳውሎሴና ሲላሴና ዓንፒጶሊሴና ዓጶሎኒያ ጎዖ ዓጮ'' ጊዴና ቴስሎንቄ ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቲ ቤሲ ዓኣኔ። ጳውሎሴ ቤርታፓ ዒዚ ዔራ ጎይፆና ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ፥ ሓይሢ ማይንቲ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሓውሾ ኬሎ''ና ኬሎ''ና ጴዺ ጌኤዦ ማፃኣፓፓ ዔኪ ዔኪ ዓሶና ዎላ'' ጌስቴኔ። ዒማ''ና ዒዚ ሜሲሔ ሜቶ ዔካንዳያ፤ ሃሣ ሓይቢፓኣ ዔቃንዳያ ኮይሳያ ማዔም ማዔሢ ፔጋሲ ኬኤዚ ኬኤዚ፦ «ሃይ ዒንሢም ታ ኬኤዛ ዬሱሴ ዒ ሜሲሔኬ» ጌዒ ጌዒ ኬኤዛኔ። ዬያሮ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ቃኣሎ'' ዒና ዔኪ ጳውሎሴና ሲላሴና ዎላ'' ማዔኔ፤ ዬያጉዲ ፆኦሲ ካኣሽካ ሚርጌ ጊሪኬ ዓሲንታ ካታሞይዳ ዔርቴ ዺቢ ላኣሊንታ ቃኣሎ'' ዒና ዔኪ ዔያቶና ዎላ'' ማዔኔ።
ዓይሁዶ ዓሳ ጋዓንቴ ቂኢሩሞና ማዾባኣ ፑርታ ዓሲ ጎይፃፓ ጎይፃፓ ቡኩሲ ጌኔ ማዻንዳጉዲ ማሄኔ። ካታሞይዳኣ ዣላ ዔቃንዳጉዲ ማሂ ሓሣ ጳውሎሴና ሲላሴና ዒያሱኔ ማኣራፓ ኬሲ'' ዔኪ ዴሮ'' ቤርቶ ሺኢሻኒ ማኣሮ ካሮ'' ሂዒ ኬኤሪ ጋሮ ጌሌኔ። ጋዓንቴ ጳውሎሴንሢ ኮዒ ዔያታ ባይዜሢሮ ዒያሱኔና ፔቴ'' ፔቴ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ካታሞ ዎይሣ ዓሶ ቤርቶ ሺኢሻኒ ጎቺ ጎቺ ዔኪ ዓኣዻዖ፦ «ሓንሢ ዓሶንሢ ዓጮ'' ቢያ ፑርቲሲ ሓሣ ሃይካ ሙኬኔ! ዒያሱኔያ ዔያቶ ሾኦቺንሢ ዔኬኔ፤ ዔያታ ‹ዬሱሴ ጌይንታ ሜሌ'' ካኣቲ ዓኣኔ› ጌይ ሮሜ ዓጮ'' ካኣቲኮ ዓይሢፆ ዒፂ ማካኔ» ጌይሢና ዒላቴኔ። ዴሮ''ንታ ካታሞ ዎይሣ ዓሶንታ ዬያ ዋይዛዖ ዲቃቲ ዒኔ ዱጴኔ። ዬካፓ ዎይሣ ዓሳ ዒያሱኔና ዒዛና ዎላ'' ዔኪ ሙኮና ዓሶንሢ ሚኢሼ ዓይሢሳዖ ሓሼ''ኔ።
ጳውሎሴንሢ ቤኤሪያ ዓጮ''ይዳ
10 ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ሳዓ ዹዹማኣና ቤኤሪያ ዓጮ'' ጳውሎሴና ሲላሴና ዑኬና ዓኣዻንዳጉዲ ዳካዛ፥ ዒኢካ ዔያታ ሄላ''ዖ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሌኔ። 11 ቤኤሪያይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሳ ቴስሎንቄይዳ ዓኣ ዓሶይዳፓ ፒዜ ማሊሢና ዓኣያ ማዔሢሮ ቃኣሎ'' ዋይዚ ዼኤፒ ዎዛና ዔኪ ቃኣሎ''ኮዋ ጎኑሞ ዔራኒ ቢያ ኬሊ'' ጌኤዦ ማፃኣፖ ዛጋኔ። 12 ዬያሮ ዔያቶይዳፓ ሚርጌሢ ፆኦሲ ጉሙርቄኔ፤ ጊሪኬ ዓሶይዳፓኣ ሚርጌ ዖርጎቺ ላኣሊ፤ ሃሣ ሜሌ'' ሚርጌ ዓቲንቄያ ፆኦሲ ጉሙርቄኔ። 13 ጋዓንቴ ቴስሎንቄይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሳ ጳውሎሴ ቤኤሪያይዳ ፆኦሲ ቃኣሎ'' ኬኤዜሢ ዋይዛዖ ዒኢካ ሙኪ ዴሮ'' ፑርታ ማሊሢና ዔቂሲ ዣሎ ማዤኔ። 14 ዒማ''ና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዑኬና ጳውሎሴ ባዞ'' ዓጮ ዓኣዻንዳጉዲ ዳኬኔ፤ ሲላሴና ፂሞቴዎሴና ጋዓንቴ ዒኢካ ዓቴ''ኔ። 15 ጳውሎሴ ጎይፆና ዓኣሤ ዓሳ ዒዛ ዓቴና ሄሊ''ሴኔ፤ ዬና ዓሳ፦ «ሲላሴና ፂሞቴዎሴና ታ ኮራ ዑኮ ሙኮንጎ» ጋዓ ኪኢታ ጳውሎሴ ኮራፓ ዔኪ ቤኤሪያ ማዔኔ።
ጳውሎሴ ዓቴናይዳ
16 ጳውሎሴ ዓቴናይዳ ዴዒ ሲላሴና ፂሞቴዎሴና ካፓንቴ ካታሜሎይዳ ሜሌ'' ካኣሺ ባኣዚ'' ኩሜያ ማዔሢ ዛጋዖ ፔ ማሊፆና ማሊ ሜታዼኔ። 17 ዬያሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ፥ ዓይሁዶ ዓሶና ፆኦሲ ካኣሽካ ጊሪኬ ዓሶና ሓሣ ቦኦኮ'' ቤዞይዳ ጴዻ ዓሶና ዎላ'' ፔ ማሊፆ ኬኤዚ ኬኤዚ ጌስቴኔ። 18 ዔፒቆሮሴ ሓሣ ዒስቶኬ ዓሶ ጌይንታ ዔሮ'' ዓሶይዳፓ ዒዛ ኮራ ዓሲ ሙኪ ሙኪ ማርማኔ። ዔያታ ዒዛና ማርማዖ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ፦ «ሓይ ጌኤሲኮ ፃጲ ዔሩዋዖ ጌስታ ዓሢ ዎዚ ጋዓኒ ኮዓይ?» ጋዓዛ፥ ሓንጎዋታ ጊንሣ፦ «ዓኪ ማዔ ካኣሽኮ ፆኦዛ ዛላ ኬኤዛያ ማላኔ» ጋዓኔ። ዬኖ ዔያቶ ጌይሴሢ ጳውሎሴ ዬሱሴና ዒዛኮ ሃይባ''ፓ ዔቂፆ ዛሎ''ዋ ኬኤዜሢሮኬ። 19 ዬያሮ ጳውሎሴ ዔያታ ዓሪዮስፓጎሴ ጌይንታ ቡኪንቶ ቤዞ ዔኤሊ'' ዔኪ ሙካዖ፦ «ኔኤኒ ዔርዛ ዓኮ ባካ ዓይጎታቴያ ኑ ዔራኒ ዳንዳዓ? 20 ፔቴ'' ፔቴ'' ዓኪ ማዔ ባኣዚ'' ኔ ኑም ኬኤዜኔ፤ ዬያሮ ዬንሢ ባኮንሢ ዓይጎታቴያ ኑ ዔራኒ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 21 ዬያ ዔያታ ጌዔሢ ዓቴናይዳ ናንጋ ዓሶንታ ዒኢካ ናንጋ ሜሌ'' ዓጮ'' ዓሳኣ ቢያ ዓኪ ባኣዚ'' ኬኤዚሢና ዋይዚሢና ዎዶ'' ፔኤኮ ዓኣሣኒ ኮዓሢሮኬ።
22 ዬማና ጳውሎሴ ዓሪዮስፓጎሴይዳ ቡኪንቴ ዓሶ ቤርታ ዔቃዖ፦ «ዓቴና ዓጪ ዓሲዮቴ! ሚርጌና ዒንሢ ካኣሺ ካኣሽካያ ማዔሢ ታ ዛጋኔ፤ 23 ዎይቴይ ጌዔቶ ዒንሢኮ ካታሞ ታ ሓንቲ ሓንቲ ዒንሢኮ ካኣዦ ቤዞ ታ ዛጋኣና ‹ዔርቲባኣ ፆኦሲም› ጌይንቲ ፃኣፒንቴ፥ ሹቺና ኮሾ''ና ዔኤቢ ዒንጎ ቤሲ ታ ዴንቄኔ፤ ዓካሪ፥ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ ዬያ ዔርቲባኣንቴ ዒንሢ ካኣሽካ ፆኦዛሢ ዛሎ''ኬ። 24 ዒዚ ዓጮ''ንታ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ማዤሢኬ፤ ሳዖና ጫሪንጮናኮዋ ጎዳኬ፤ ዒዚ ዓሲ ኩቺና ማዢንቴ ካኣሺ ማኣሪዳ ናንጉዋሴ። 25 ሼምፔንታ ዑኡሲንታ ሜሌ'' ባኮዋ ቢያ ዓሲም ዒንጋሢ ዒዛ ማዔሢሮ ፔቴ''ታዖ ዒዛም ፓጬ ባኣዚ'' ባኣሴ፤ ዓሲ ማኣዶዋ ዒዛም ኮይሱዋሴ። + 26 ዒዚ ዓሲ ዜርሢ ቢያ ፔቴ'' ዓሲዳፓ ማዤኔ፤ ዬያኮ ቤርታ ዓሲ ናንጋንዳ ዎዶ''ና ናንጋንዳ ቤዞዋ ማሊ ጊኢጊሼኔ። 27 ዬያ ዒ ማዼሢ' ዓሲ ዒዛ ኮዓንዳጉዲና ዛጊ ኮዒ ዴንቃንዳጉዲኬ፤ ያዺ ማዔቶዋ ፆኦሲ ኑና ቢያሢዳፓ ሓኬኬ ጌይሢቱዋሴ። 28 ዓይጎሮ ጌዔቶ፦
‹ሼምፔና ኑ ዴዓሢ፥ ኑኡኒ ዓጊፂ ሃንታሢ
ናንጊያ ኑ ናንጋሢ ዒዛናኬ›
ዬይያ ዒንሢኮ ዓይናዻ ዓሳ፦
‹ኑኡኒ ቢያሢ ዒዛ ናይኬ› ጋዓሢ ጉዴያኬ።
29 «ዓካሪ፥ ኑ ዒዛ ናይ ማዔቶ ‹ፆኦሲ' ዓሲ ዔራቶና ዓሲ ማሊሢና ዎርቄይዳፓ ሓሣ ቢራ ዓንጊና ሹቺናይዳፓ ኮሺ''ንቴ ባኣዚ'' ማላኔ› ጌዒ ማላንዳያ ኑና ኮይሱዋሴ። 30 ዓሳ ቤርታ ዒዛ ዔሪባኣ ዎዶ''ና ማዼ ባኮ ፆኦሲ ዛጊ ዓኣሤኔ፤ ሓሢ ጋዓንቴ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ጎሜይዳፓ ማዓንዳጉዲ ዓይሤኔ። 31 ዒዚ ዶኦሬ ዓሢ ዛሎ''ና ዓጮ'' ቢያይዳ ጎኑሞና ዎጋንዳ ኬሊ'' ጌሤኔ፤ ዬያ ዒ ጎናሲ ዔርዜሢ ዬያ ዒዚ ዶኦሬሢ ሓይባ''ፓ ዔቂሲፆናኬ» ጌዔኔ።
32 ዒማ''ና «ሓይቢፓ ዔቂሢ» ጋዓዞ ዔያታ ዋይዛዖ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ዒዛ ቦሄኔ፤ ዛሎ'' ዓሳ ጋዓንቴ፦ «ሓኖ' ባኮ ዛሎ'' ሜሌ'' ዓቢ ኔ ኬኤዛንቴ ኑ ዋይዛንዳኔ» ጌዔኔ። 33 ዬካፓ ጳውሎሴ ቡኪንቶ ባኣካ''ፓ ኬስኪ ዓኣዼኔ። 34 ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ'' ማዒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ፤ ዬኖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሶ ባኣኮ''ይዳ ዓሪዮስፓጎሴ ቡኪንቶ ቤዛ ዎጎ ዎጋያ ማዔ፥ ዲዮኒሲዮሴ ጌይንታ ዓሲና ዴማሪሶ ጌይንታ ፔቴ'' ላኣሊስኬኖና ሓሣ ሜሌ'' ዓሲያ ዓኣኔ።
+ 17:25 1ካኣቶ''. ማ 8፥27፤ ዒሲ. 42፥5።