18
ጳውሎሴ ቆሮንቶሴ ዓጮ''ይዳ
ዬካፓ ጳውሎሴ ዓቴናይዳፓ ዔቂ ቆሮንቶሴ ዓኣዺ፥ ዒኢካ ጳንፆሴ ጌይንታ ዓጪዳ ሾይንቴ ዓቂላ ጌይንታ ፔቴ'' ዓሲ ዴንቄኔ። ዬማና ዓቂላ ፔኤኮ ማቾ ጲርስቂላ ጌይንታዞና ዎላ'' ዒፃሊያ ዓጮ''ይዳፓ ሓጊ ሙሙካኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሮሜ ዓጮ'' ካኣቲ ቄላውዶሴ ዓይሁዶ ዓሳ ቢያ ሮሜ ዓጫ''ፓ ኬስካንዳጉዲ ዓይሤሢሮኬ፤ ዬያሮ ጳውሎሴ ዔያቶ ኮራ ዓኣዺ ዔያቶና ዎላ'' ዔርቴኔ። ዒዛኮ ማዻ'' ዓዳ'' ዔያቶ ጎይፆ ዓፒላና ማዦ ማኣሮ ሲኪሢታሢሮ ዔያቶና ዎላ'' ዴዒ ዬኖ ማዾ'' ማዻኔ። ሓሣ ዓይሁዴ ዓሶኮ ሓውሾ ኬሎ''ና ኬሎ''ና ዔያቶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ዓኣዺ ዓኣዺ ሓይሴ ኬኤዚ ዓይሁዴ ዓሶንታ ጊሪኬ ዓሶንታ ዒ ኬኤዛ ባኮ ጉሙርቃንዳጉዲ ዶዲሺ ኬኤዛኔ።
ሲላሴና ፂሞቴዎሴና ሜቄዶኒያይዳፓ ዬዓዛ ጳውሎሴ ቢያ ዎዴ፦ «ዬሱሴ ሜሲሔኬ» ጌዒ ዓይሁዶ ዓሶም ማርካዺ ማርካዺ ሓሣ ዔያቶ ዔርዛኔ። ጋዓንቴ ዓይሁዶ ዓሳ ዒዛ ማኪ ጫሽካዛ ፔኤኮ ቶኮ ፒፂ''፦ «ማይ ዓካሪ ዒንሢ ፑርታና ዎጊንቴቴ ዒንሢ ዻቢንቲናኬ! ታና ዖኦጪሳ ባኣዚ'' ባኣሴ፤ ሓካፓ ዓካሪ ታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባንሢ ዓኣዻንዳኔ» ጌዔኔ። ዬያይዲ ዔያቶይዳፓ ዱማዺ ቲቶስ ዒዮስፆሴ ጌይንታ ዓሲስኬያ ማኣሪ ዴንዴኔ፤ ዬይ ዓሢ ፆኦሲ ካኣሽካያ ሓሣ ማኣራ ዒዛኮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞኮ ኮራኬ። ዬማና ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጌ፥ ቄሪስጶሴ ጌይንታስኬይ ፔ ማኣሮ ዓሶ ቢያሢና ዎላ'' ጎዳ ጉሙርቄኔ፤ ሓሣ ሚርጌ ቆሮንቶሴ ዓጮ'' ዓሲያኣ ጳውሎሴ ኬኤዛሢ ዋይዚ ጎዳ ጉሙርቂ ዋኣፆናኣ ማስቴኔ።
ጎዳሢያ ጳውሎሴም ዹሞና፦ «ዒጊጪፖ፥ ኬኬኤዜ፤ ዚቲ ጌዒፖ፤ 10 ዓይጎሮ ጌዔቶ ታኣኒ ኔኤና ዎላ''ኬ፤ ሓኖ' ካታሜሎይዳ ታኣኮ ሚርጌ ዓሲ ዓኣኔ፤ ኔ ጊዳ'' ፑርታ ባኣዚ'' ማዻንዳ ዓሲ ፔቴ''ታዖ ባኣሴ» ጋዓያ ፔጋሲ ዻዌኔ። 11 ዬያሮ ጳውሎሴ ፆኦሲ ቃኣሎ'' ዴሮ''ም ኬኤዚ ኬኤዚ ፔቴ'' ሌዔና ሲላና ዒኢካ ዴዔኔ።
12 ጋሊዮሴ ዓካይያ ጎዖ ዓጮ''ይዳ ዎይሣያ ማዔ ዎዶ''ና ዓይሁዶ ዓሳ ፔቱሞና ጳውሎሴይዳ ፑርታ ማሊሢና ዔቂ፥ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ኮራ ዒዛ ዔኪ ዓኣዻዖ፦ 13 «ሓይ ዓሢ ዎጋ'' ዓይሡዋ ጎይሢና ዓሳ ፆኦሲ ካኣሽካንዳጉዲ ዓሶ ዻቢሻኔ» ጌዔኔ።
14 ዒማ''ና ጳውሎሴ ማሂ ኬኤዛኒ ጊኢጊንቲ ዓኣንቴ፥ ጋሊዮሴ ዓይሁዶ ዓሶም፦ «ዒንሢ ዓይሁዶ ዓሳ! ዒንሢዳ ዎንዴ ፑኡፒ ጌኔ ባኣዚ'' ማዺንቴቴ ዒንሢኮ ጌኤዞ ታ ዋይዛንዳያታንቴ፥ 15 ሓሢ ጌይንቴ ባኣዚ''ና ዔኤቢኮ ሱ'ንሢና ሓሣ ዒንሢኮ ዎጌ ዛላ ዒንሢ ሞኦታቴ ዬይ ዒንሢ ሜቶኬ፤ ታኣኒ ሓያ ባኮይዳ ዎጋኒ ኮዑዋሴ» ጌዔኔ። 16 ያዺ ጌዔስካፓ ዎጎ ዎጎ ቤዛፓ «ኬስኩዋቴ» ጌይ ዔያቶ ኬሴ''ኔ። 17 ዬማና ቢያሢ ዓይሁዶ ዓሶ ቡኪንቶ ቤዞኮ ሱኡጋሢ፥ ሶስቴንሲኔ ዓርቂ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርታ ጳርቄኔ፤ ዬይ ባካ ቢያ ማዺንታኣና ጋሊዮሴ ዔኤቢ ዓቴ''ኔ ጎዑዋሴ።
ጳውሎሴኮ ዓንፆኪያ ማዒፆ
18 ጳውሎሴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ'' ሚርጌ ኬሊ'' ቆሮንቶሴይዳ ዴዔስካፓ ዔያቶ «ኮሺ ዴዑዋቴ» ጌዒ ዋኣፆ ካኣሚሎና ሶኦሪያ ዓኣዼኔ፤ ዒማ''ና ጲሪስቂላና ዓቂላና ዒዛና ዎላ'' ዓኣዼኔ፤ ዒዛኮ ናኣቢ'' ዓኣሢሮ ዴንዳንዳሢኮ ቤርታ ኪንኪሪያ ጌይንታ ቤሲዳ ቶኦኮ'' ፔኤኮ ጉኡሌ''ኔ።*+ 19 ዬካፓ ዴንዲ ዔያታ ዔፕሶኔ ዓጮ'' ሄላ''ዖ ጲሪስቂላና ዓቂላና ዒኢካ ሓሺ'' ፔኤሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሊ ዓይሁዴ ዓሶም ሓይሶ ኬኤዛኔ። 20 ሚርጌ ዎዴ ዔያቶና ዎላ'' ዴዓንዳጉዲ ዓሳ ዒዛ ሺኢቄንቴ ዒዚ ዔኤዒባኣሴ። 21 ጋዓንቴ፦ «ፆኦሲ ጌዔቴ ሜሌ'' ዓቢ ዒንሢ ኮራ ታ ማዒ ሙካንዳኔ» ጋዓዖ፥ ዔፕሶኔ ዓጮ''ይዳፓ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዓኣዼኔ።
22 ዒዚ ቂሳሪያ ሄላ''ዖ፥ ዬካፓ ዬሩሳላሜ ዓኣዺ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ «ኮሺዳ» ጌዔስካፓ ማዒ ዓንፆኪያ ዓኣዼኔ። 23 ዒኢካ ዻካ'' ዴዔስካፓ ጋላቲያና ፒርጊያ ዓጮ''ናይዳ ፔቴ'' ቤዛፓ ሜሌ'' ቤሲ ሃንቲ ሃንቲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዶዲሼኔ።
ዓጲሎሴ ዔፕሶኔና ቆሮንቶሴ ዓጮ''ናይዳ
24 ዒስኪንዲሪያ ዓጪ ዓሲ ፔቴ'' ዓጲሎሴ ጎዖ ዓይሁዴ ዓሲስኬይ ዔፕሶኔ ዓጮ'' ሙኬኔ፤ ዒዚ ጌኤዦ ማፃኣፖ ኮሺ'' ዔራያ ሓሣ ጌስቶ ጎይሢ ዔሪ ጌስታ ዓሲኬ። 25 ዬይ ዓሢ ጎዳ ዛሎ'' ኮሺ'' ዔራያና ዓያናና ዒናፓ ማዻኒ ማላያ ማዒ ዬሱሴ ዛሎ'' ፒዜ ኬኤዚ ኬኤዚ ዔርዛኔ። ያዺ ማዔቶዋ ዒዚ ባሼ ዔራሢ ዮሓኒሴኮ ዋኣፆ ማስኪፆ ዛሎ'' ሌሊኬ። 26 ዬማና ዒዚ ጫርቂ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፤ ጋዓንቴ ጲሪስቂላና ዓቂላና ዒዛሲ ዋይዛዖ ዒዛ ዔያታ ፔ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዺ፥ ፆኦሲ ጎይፆ ዛሎ'' ቤርታኣስካፓ ባሼ ቡሊ'' ዒዛም ኬኤዜኔ። 27 ዓጲሎሴ ዓካይያ ዓኣዻኒ ጋዓዛ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዒዛ ማሊፆ «ቃራኬ» ጌዔኔ፤ ዓካይያይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቃራሲ ሾኦቺንሢ ዒዛ ዔካንዳጉዲ ኪኢታ ዔያቶም ዳኬኔ። ዒኢካ ዒዚ ሄላ''ዖ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዛሎ''ና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዔ ዓሶም ዼኤፒ ማኣዶ ማዔኔ። 28 ዎይቲ ጌዔቶ ዬሱሴ ሜሲሔ ማዔሢ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳፓ ዔኪ ማርካሲ ማርካሲ፥ ዴሮ'' ቢያሢ ቤርታ ሚርጌና ማርሚ ዓይሁዶ ዓሶ ላሢፆናኬ።
* 18:18 ቶኦኮ'' ፔኤኮ ጉኡሌ''ኔ፦ ጋዓዛ ዓይሁዴ ዓሶ ዳምቦና ናኣቢንቴ ናኣቦ'' ካፒ ኩንሤያ ማዒፆ ዔርዛኒ ማዺንታያኬ። + 18:18 ፓይ. ማፃ 6፥18።