19
ጳውሎሴ ዔፕሶኔይዳ
ዓጲሎሴ ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ ዎዶ''ና ጳውሎሴ ኬዶ'' ዛሎ'' ዓጮ''ና ጌዒ ዔፕሶኔ ዓኣዺ ሄሊ''፥ ዒኢካ ዻካ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዴንቃዖ፦ «ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔካኣና ዓያና ጌኤሺ ዒንሢ ዔኪያ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። ዔያታ ማሓዖ፦ «ኑኡኒ ዔኪባኣሴ፤ ሓሣ ዓያና ጌኤሺ ዓኣሢያ ኑ ዋይዚ ቤቂባኣሴ» ጌዔኔ።
ጳውሎሴ፦ «ሂዳዖ ዎዚጉዴ ዋኣሢ ማስቲሢዳይ ዒንሢ ማስቴሢ?» ዔያቶ ኮራ ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ «ዮሓኒሴ ኬኤዜ ዋኣፆ ማስቲፆናኬ» ጌዔኔ።
ጳውሎሴ ጊንሣ፦ «ዮሓኒሴኮ ማስኪፃ ጎሞ ቡኡፂፆ ዔርዛያ ማዔኔ፤ ዬማና ዴሮ''ም ዒዚ ኬኤዛዖ ‹ታኣኮ ጊንፃፓ ሙካሢ ጉሙርቁዋቴ› ጌዒ ጌዒኬ፤ ያዺ ጌይንቴሢያ ዬሱሴኬ» ጌዔኔ። +
ዬያ ዔያታ ዋይዛዖ ጎዳ ዬሱሴ ሱ'ንፆና ዋኣፆ ማስቴኔ። ጳውሎሴያ ዔያቶ ዑፃ ኩጮ ጌሣዛ ዓያና ጌኤሺ ዔያቶ ዑፃ ኬዴ''ም፥ ዱማ ዱማ ዻንጋና ዔያታ ጌስቴኔ፤ ፆኦሲ ማሊሢያ ዔያታ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። ዬንሢ ዓሶንሢኮ ፓይዳ'' ታጶ ላምዖ ማዓያኬ።
ዒማ''ና ጳውሎሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ዓኣዺ ሓይሦ ዓጊኒጉዴያ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ'' ማርሚሢና ሓሣ ዴሮ''ም ቡሊ'' ኬኤዚ ኬኤዚ ጫርቂ ዔርዜኔ። ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ጋዓንቴ ዒናፓ ዒፂሢና ጎዳሢኮ ጎይፆ ዴሮ'' ቤርታ ጫሽኪ ጫሽኪ «ኑ ዒዛ ጉሙርቃዓ» ጋዓዛ ዔያቶ ዒ ሓሺ'' ዴንዳዖ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ ሌሊ ዔኪ ዓኣዺ ፂራኖሴ ጌይንታ፥ ዓሶ ዔርዞ ዳልጎ ማኣሮይዳ ቢያ ኬሊ'' ዔርዛኔ። 10 ጳውሎሴ ላምዖ ሌዔ ጉዴያ ዒዞ ጎይፆ ዒኢካ ማዼኔ፤ ዒማ''ና ዒሲያ ዓጮ''ይዳ ናንጋ ዓይሁዶ ዓሶንታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶንታ ቢያ ጎዳኮ ቃኣሎ'' ዋይዛኒ ዳንዳዔኔ።
ጳውሎሴ ዛሎ''ና ማዺንቴ ባኮ
11 ኮሺ'' ዲቃሣ፥ ፔ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ'' ጳውሎሴ ዛሎ''ና ፆኦሲ ማዼኔ። 12 ዬያይዳፓ ዔቄያና ጳውሎሴኮ ዑፆ ሄሌ'' ዓፒሎንታ ማኣዓሢንታ ዓሳ ዔኪ ዔኪ ሓርጊንቴ ዓሶ ዑፆ ካንሣዛ ዶርዓሢዳፓ ዓሳ ዻቃኔ፤ ሓሣ ፑርቶ ዓያናኣ ዓሶይዳፓ ኬስካኔ። 13 ፑርቶ ዓያኖ ዓሶይዳፓ ኬሲ'' ኬሲ'' ሃንታ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓይሁዶ ዓሳ፦ «ጳውሎሴ ኬኤዛ፥ ዬሱሴ ሱ'ንፆና ዒንሢ ኬስካንዳጉዲ ኑ ዒንሢ ዓይሣኔ» ጌዒ ጌዒ ፑርቶ ዓያኖ ዓሶፓ ኬሳ''ኒ ማሌኔ። 14 ዬኖ ማዻሢ' ዓይሁዶ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ፥ ዓስቄዋ ጎዖሢኮ ላንካይ ናይስኬንሢኬ።
15 ጋዓንቴ ፑርቶ ዓያናሢ፦ «ዬሱሴ ታ ዔራኔ! ጳውሎሴ ዛሎ''ዋ ታ ዔራኔ! ሓይ ዒንሢ ዖናንሢዳዖ?» ዔያቶ ኮራ ጌዔኔ።
16 ዒማ''ና ፑርቶ ዓያና'' ዓርቄ ዓሢ ኮኦሚ ጩኡሊ'' ዓርቂ ዓርቂ ዔያቶ ባሼኔ፤ ዬካፓ ዔያታ ሱጉቲ፥ ኪፃዺ ሓሣ ዓፒላ''ኣ ዔያቶኮ ዳርዔም ጋራፓ ጳሽኪ ኬስኪ ዴንዴኔ። 17 ዬይ ባካ ዔፕሶኔይዳ ናንጋ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ዓይሁዶ ዓሶናም ዋይዚንቴሢሮ ቢያሢ ዒጊጬኔ፤ ጎዳ ዬሱሴኮዋ ሱ'ንፃ ሚርጌና ቦንቺንቴያ ማዔኔ። 18 ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ፑርቶ ማዾ'' ፔኤኮ ፔጌና ቡኡፂ ቡኡፂ ሙካኔ። 19 ሚርጌ ማርሾ ማርሻ ዓሳ ፔኤኮ ማርሻሢ ማፃኣፖ ቡኩሲ ዴሮ'' ቤርታ ታሚና ሚቼኔ፤ ዬያ ማፃኣፖኮ ሚኢሻ ዶንጊታሚ'' ሺያ ሹቺ ቢራ ማዓያኬ። 20 ዬያይዲ ጎዳሢኮ ቃኣላ'' ሚርጌና ዳልጊ ዳልጊ ሓሣ ባሺ ባሺ ዴንዴኔ።
ዔፕሶኔይዳ ዔቄ ዣላሢ
21 ዬይ ቢያ ማዔሢኮ ጊንፃ ጳውሎሴ ሜቄዶኒያና ዓካይያ ዓጮ'' ጊዴና ጌዒ ዬሩሳላሜ ዓኣዻኒ ፔ ማሊሢና ማላዖ፦ «ዒኢካ ታ ሄሌ''ስካፓ ሮሜ ዓጮ'' ዓኣዻንዳያ ኮይሳኔ» ጌዔኔ። 22 ዬያሮ ዒዛና ዎላ'' ማዻ ዓሶይዳፓ ላምዖንሢ፥ ፂሞቴዎሴና ዔራስፆሴና ሜቄዶኒያ ዓጮ'' ዳኪ ዒዚ ፔኤሮ ዒሲያይዳ ዻካ'' ኬሊ'' ዴዔኔ።
23 ዬማና ጎዳሢ ጎይፆ ዛሎ''ና ዔፕሶኔይዳ ዼኤፒ ዣላ ዔቄኔ። 24 ፔቴ'' ዴሜፂሮሴ ጌይንታ ሚኢሼ ዹዓስኬይ ዓርፄሚሴ ጌይንታ ሺኢጲፆ ማኣሮ ማላ ባኣዚ'' ቢራ ዓንጊና ዹይ ማዢ ማዢ ቢሮ'' ዹዓ ዓሶም ሚርጌ ባኣዚ'' ዴንቂሳኔ። 25 ዬይ ዓሢ ዬያቶ፥ ቢሮ'' ዹዓ ዓሶና ዔያቶጉዴያ ማዾ'' ማዻ ሜሌ'' ዓሶ ቡኩሳዖ፦ «ዓሲዮቴ! ኑኡኒ ቆሎ ዴንቃሢ ሓኖ' ማዾ''ና ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ 26 ሓይ ጳውሎሴ ጎዖሢ ‹ዓሲ ኩቺና ማዢንቴ ማላሢ ካኣሽኮ ባኣዚ''ቱዋሴ› ጌዒ ጌዒ ዔፕሶኔ ዓጮ''ይዳ ሌሊቱዋንቴ ዻካ'' ዓጪ ሌሊ ዓታዛ ዒሲያ ዓጮ'' ቢያይዳ ዋኣዼ ዓሲ ዒዚ ጎኔኬ ጌይሲ፤ ሓሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሄቶዋ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዛጌሢና ዋይዜሢና ጉዲኬ። 27 ዬያ ዛሎ''ና ሓይ ኑኡኮ ማዻ'' ቦሂንታንዳኔ ጌይሢኬ፤ ሓሣ ዬያ ሌሊቱዋንቴ ዒሲያና ዓጮ'' ቢያሢናይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ካኣሽካ፥ ዼኤፖ ዓርፄሚሴ ሺኢጲፆ ማኣሬላ ጉሪ ማዒ ዓታኒኬ፤ ዒዞኮ ዼኤፑማኣ ማይ ጋፓኒኬ» ጌዔኔ።
28 ዓሳ ዬያ ዋይዛዖ ዻጋዺ፦ «ዔፕሶኔይዳ ዓኣ ዓርፄሚሴ ሺኢጲፆ ማኣራ ዼኤፒኬ!» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 29 ካታሜላ ዬያ ዣላሢዳፓ ዔቄያና ካራ ባይዜኔ፤ ዴራ'' ሜቄዶኒያ ዓጮ'' ሾይንቲ ማዔ ላምዖ ጳውሎሴኮ ላጎንሢ፥ ጋይዮሴና ዓሪስፂሮኮሴና ዓርቂ ጎቺ ጎቺ ዴራ'' ቡኪንታ ቤዞ ዔኪ ጳሽኬኔ። 30 ጳውሎሴ ዬማና ዴሮ'' ባንሢ ዓኣዻኒ ኮዔንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዒዛ ላኣጌኔ። 31 ዒሲያ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ዎይሣ ዓሶይዳፓ ፔቴ'' ፔቴ'' ዒዛ ናሽካዞንሢ ጳውሎሴ ኮራ ዓሲ ዳኪ፦ «ኔኤኒ ዓሳ ቡኪንታ ቤዞ ዓኣዺ፥ ዒኢካ ኔ ጴዹዋጉዲ» ጌዒ ዒዛ ሺኢቄኔ። 32 ዒማ''ና ዴሮ'' ባኣኮ''ይዳ ዼኤፒ ዣላ ዓኣሢሮ ባሼሢ ዓይጎሮ ቡኪንቶቴያ ፔቴ''ታዖ ዔሩዋሴ፤ ዬያይዳፓ ዔቄያና ፔቴ'' ዓሲ ፔቴ'' ባኣዚ'' ጌዒ ዒላታዛ፥ ሜሌ''ሢ ሜሌ ባኣዚ'' ጌዒ ጌዒ ዒላታኔ። 33 ፔቴ'' ፔቴ'' ዓይሁዶ ዓሳ ዒስኪንዲሬ ጌይንታ ዓሢ ዔቂ ጌስታንዳጉዲ ሂዖሢጉዲ ዎኦቲ ዴሮ'' ቤርቶ ሺኢሼኔ፤ ዛሎ'' ዓሳ ሓሣ ዒዚ ኮሺ'' ማርማንዳጉዲ ዒዛ ዞሬኔ፤ ዬያሮ ዒስኪንዲሬ ዴራ'' ዚቲ ጋዓንዳጉዲ ኩቺና ቤኤዛዖ ጌኤዞ ማሃንዳ ጌኤሲ ጌስታኒ ጊኢጊንቴኔ። 34 ጋዓንቴ ዒስኪንዲሬ ዓይሁዴ ዓሲ ማዔሢ ዴራ'' ዔራዖ፦ «ዔፕሶኔይዳ ዓኣ ዓርፄሚሴ ዼኤፒኬ!» ጌዒ ቢያሢ ፔቴ'' ዑኡሲና ሚርጌ ኔጊ ዒላቴኔ።
35 ጋፒንፆይዳ ካታሞኮ ፃኣፓሢ ዴሮ'' ዚቲ ጌይሳዖ፦ «ዔፕሶኔ ዓጪ ዓሲዮቴ! ዔፕሶኔ ካታሞይዳ ናንጋ ዓሳ ዼኤፖ ዓርፄሚሴ ጌይንታ ሺኢጲፆ ማኣሬሎና ጫሪንጫፓ ኬዴ'' ዒዞኮ ማላሢና ካፓያ ማዔሢ ቢያሢ ዔራያኬ። 36 ዬያ ዔሩዋሴ ጋዓንዳይ ዖኦኒያ ባኣሢሮ ዚቲዮ ዒንሢ ጋዓንዳጉዲና ሩኡሪ ፑርታ ባኣዚ'' ማዺሢዳፓ ዒንሢ ካፒንታንዳያ ኮይሳኔ። 37 ጌኤዦ ሺኢጲፆ ማኣሮ ቡሪባኣ ዓሲና ኑኡኮ ካኣሽኮ ፆኦዞ ጫሽኪባኣ ዓሲ ሓይካ ዒንሢ ጉሪ ዔኪ ሙኬኔ። 38 ዲሜፂሮሴንታ ዒዛና ዎላ'' ዓኣ ቢሮ'' ዹዓ ዓሳ ኬኤዛ ባኣዚ'' ዓኣቶ ጌኤዛ ዛጊ ዎጊንታኒ ሜሌ'' ኬሊ'' ዓኣኔ፤ ሓሣ ዬኖ ዛሎ''ና ቢታንታ ዓኣ ዓሳኣ ዓኣኔ፤ ዒኢካ ዔያታ ሞኦቶንጎ። 39 ሜሌ'' ዒንሢ ኮዓ ባኣዚ'' ዓኣታቶ ዳምቤና ጌስቲ ዎጋንዳጉዲ ጌይንቴ ዓሶና ዛጊንታንዳኔ። 40 ሓያ ማዺንቴ ባኮ ዛሎ''ና ‹ዔያታ ዣላሢ ዔቂሲሴኔ› ጌይ ኑና ዖኦጪሱዋጉዲ ኑና ዒጊቻኔ፤ ‹ሓይ ዣላሢና ፑርቶ ባካ ዓይጎ ዛላና ዔቄይ?› ጌይ ኑና ዖኦጮናቶ፥ ማሂ ኑ ኬኤዛንዳ ባኣዚ'' ባኣሴ» ጌዔኔ። 41 ያዺ ጌዔስካፓ ቡኪንቶ ላኣሌኔ።
+ 19:4 ማቲ. 3፥11፤ ማር. 1፥4፤ 1፥7-8፤ ሉቃ. 3፥4፤ 16፤ ዮሓ. 1፥26-27።