20
ጳውሎሴኮ ሜቄዶኒያና ጊሪኬ ዓጮ''ና ዓኣዺፆ
ዣላሢ ዚቲ ጌዔስካፓ ጳውሎሴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ፔቴ''ይዳ ዔኤሊ''ሲ ዞሮ ቃኣላና ዶዲሺ፦ «ኮሺ ዴዑዋቴ» ጌዒ ሜቄዶኒያ ዓኣዼኔ። ዒዚ ጊዴና ዓኣዻ ቤዞይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ሚርጌና ዞሪ ዶዲሺ ዶዲሺ ጊሪኬ ዓጮ'' ዓኣዼኔ። ዒኢካ ዒዚ ሓይሦ ዓጊኒ ዴዒ፥ ዬካፓ ዋኣፆ ካኣሚሎና ሶኦሪያ ዓጮ'' ዓኣዻኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዓይሁዶ ዓሳ ዒዛይዳ ፑርታ ማሊሢ ማሌሢ ዒ ዔሬ ዎዶ''ና ሜቄዶኒያ ዓጮ'' ጊዴና ዓኣዻኒ ጌዔኔ። ጳፂሮሴ ናኣዚ'' ሱሲ ጎዖሢ ቤኤሪያይዳፓ፥ ዓሪስፂሮኮሴና ሲኮንዶሴና ቴስሎንቄይዳፓ፥ ጋይዮሴ ዴርቤይዳፓ፥ ቲኪቆሴና ፂሮፒሞሴና ዒሲያ ዓጫ''ፓ፤ ሓሣ ፂሞቴዎሴያ ዒዛና ዎላ'' ዓኣዼኔ። ዔያታ ቤርታዺ፥ ቢሪ ዓኣዺ ፂሮዓዳይዳ ኑና ካፔኔ። ኑኡኒ ጋዓንቴ ላኣዶ ሙዒ ቦንቾ ኬሎ''ኮ ጊንፃ ፒልጲሲዮሴይዳፓ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዶንጎ ኬሊ'' ሓንቲ፥ ዔያታ ዓኣ ቤዞ ፂሮዓዳ ሄሊ'' ዒኢካ ላንካይ ኬሊ'' ኑ ዴዔኔ።
ጳውሎሴ ጋፒንሢ ፂሮዓዳ ዓጮ'' ዛጌሢ
ቂዳሜ ዋንቴ ዉዴ ባንሢ ካራኒ ዑካኣና * ካሣ ሙዓኒ ሓሣ ጎዳ ካዋሢያ ሙዓኒ ፔቴ''ይዳ ኑ ቡኪንቴኔ፤ ጳውሎሴ ዚሮ ጉቴ''ሎ ዓኣዻኒ ጌዔያ ማዔሢሮ ቡኪንቴ ዓሶም ሓይሴ ኬኤዛዖ፥ ሃይሶ ሳዖኮ ዴንዲ ጊዲሚሺ ሄላ''ንዳኣና ዖዶሲ ጌስቴኔ። ኑኡኒ ቡኪንቴ፥ ኩቦጉዲ ዎሊ ዑፃ ዑፃ ማዢንቴ ማኣሮይዳ ሚርጌ ፖዒ ዓኣኔ። ዔውፂኮሴ ጌይንታ ፔቴ'' ዼጌስኬያ ኬኤፆኮ ፑልቶ ካራ'' ዴዒ ዓኣንቴ ጳውሎሴ ጌኤዞ ዖዶሴሢሮ ዼጌ ናዓሢ ጊንዓ ዓርቃዛ ጊንዒቤቃ ጊንዓሢ ባሼም ዎሊኮ ዑፃ ዑፃ ማዦና ማኣሮኮ ሓይሣሳሢዳፓ ኬዲ'' ሎኦሜኔ፤ ዬካፓ ዓሳ ዔቂሳኣና ናማ ሃይቄያኬ። 10 ጋዓንቴ ጳውሎሴ ሎፓ ኬዲ'' ሂርኪ ጌይ፥ ናማ ኮንቂ ዓርቃዖ፦ «ናማ ሼምፔና ዓኣኔ፤ ዲቃቲፖቴ» ጌዔኔ። 11 ዬካፓ ጳውሎሴ ጊንሣ ዑፆ ኩቦ ማኣሮ ኬስኪ፥ ጎዳ ካዋሢና ካሦና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ'' ሙዔኔ። ሳዓ ካራንዳያ ሄላ''ንዳኣና ዓሶና ዎላ'' ጌስታዖ ዴንዴኔ። 12 ዓሳ ሓይቄዖ ዻቄ፥ ዼጌ ናዓሢ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዼኔ፤ ሓሣ ኮሺ''ያ ዶዴኔ።
ጳውሎሴኮ ፂሮዓዳይዳፓ ሚሊፂ ዓኣዺፆ
13 ኑኡኒ ጳውሎሴ ዔኪ ዓኣዻኒ ማሌሢሮ ቤርታዺ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዓሶሳ ኑ ዴንዴኔ፤ ዬያ ኑ ማዼሢ' ጳውሎሴ ዓሶሳ ዴንዲ ሄላ''ንዳኣና ቶኪና ዓኣዻኒ ኮዔሢሮና ሓሣ ኑ ዬያይዳንዳጉዲ ኑና ዒ ዓይሤሢሮኬ። 14 ዬካፓ ዒዛና ኑ ዓሶሳይዳ ካኣማዖ፥ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዒዛ ቶጊሲ ዔኪ ሚሊፂ ዓጮ'' ዎላ'' ኑ ዓኣዼኔ። 15 ዬካፓ ዚሮ ጉቴሎ ዔቂ ኪዮሴ ጌይንታ ዓጮ''ኮ ቤርቶ ዛላ'' ዓኣ ቤዞ ኑ ሄሌኔ፤ ላማሳ ኬሎ'' ሳሞኔ ፒንቃዖ ጉቴና ሚሊፂ ኑ ሄሌ''ኔ። 16 ጳውሎሴ ዒሲያይዳ ዎዶ'' ጉሪ ኩርሱዋጉዲ ጌዒ ዔፕሶኔ ዓጮ''ኮ ኮርሳ ዓኣዻኒ ኮዔኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓይሁዶ ዓሶኮ ጴንፄቆስፄ ጌይንታ ቦንቾ ኬሎ'' ዎይቴቴያ ዬሩሳላሜ ሄላ''ኒ ዒ ማሌሢሮኬ።
ጳውሎሴ ዔፕሶኔ ሺኢጲፆ ማኣሮ ጪሞም ኬኤዜ ዔልቃሞ
17 ጳውሎሴ ሚሊፂዳፓ ዔፕሶኔ ኪኢታ ዳኪ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ጪሞ ዔኤሊ''ሴኔ፤ 18 ዬካፓ ዔያታ ዒዛ ኮራ ሙካዛ ዒዚ ዔያቶም ኬኤዛዖ፦ «ዒሲያ ዓጮ'' ታ ጌሌ ኬላ''ፓ ዓርቂ ቢያ ኬሊ'' ዒንሢና ዎላ'' ታኣኒ ዎይቲ ናንጌያታቴያ ዒንሢ ዔራኔ፤ 19 ዓይሁዶ ዓሳ ታ ጊዳ'' ፑርቶ ማዻ ዛሎ''ና ሜታ ታና ሄሌ''ታቴያ ጉቤ ዒናፓ ማዔ ሼሌዑሞና ሓሣ ሚርጌ ዓቢሢና ታ ጎዳሢም ታ ማዼኔ። 20 ዓሳ ቡካ ቤዞይዳ ማዖም ዒንሢኮ ማኣራ ማኣራ ታ ዒንሢ ዔርዛ ዎዶ''ና ዒንሢም ኮይሳ ባኣዚ'' ቢያ ታ ኬኤዜኔ፤ ፔቴ''ታዖ ዓይሴ ባኣዚ'' ባኣሴ። 21 ዓይሁዶ ዓሶ ማዔቶዋ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ጎሞ ቡኡፂ ፆኦሲ ባንሢ ሙካንዳጉዲና ሓሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ዔያቶም ታ ላቴኔ። 22 ሓሢያ ታ ዒኢካ ሄላ''ዛ ታ ጊዳ'' ዓይጌ ማዺንታንዳቴያ ታ ዔሩዋዖ፥ ዓያና ጌኤሺም ዓይሢንቲ ዬሩሳላሜ ታ ዓኣዻኔ። 23 ጋዓንቴ ታ ዔራሢ' ታኣኒ ዴንዳ ካታሞይዳ ቢያ ቱኡሲና ሜቶና ታና ሄላ''ንዳሢ ዓያና ጌኤሺ ታኣም ላቲ ኬኤዜማ ሌሊኬ። 24 ታኣኒ ጋዓንቴ ታኣኮ ማዾ'' ኩንሤንቴ ሓሣ ጎዳ ዬሱሴ ታኣም ዒንጌ ማዾ'' ታ ማዼንቴ ሓይቄቴያ ሜታ ባኣሴ፤ ታኣኮ ማዻ'' ፆኦሲ ፔ ኮሹሞና ታኣም ዒንጌ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚሢኬ። +
25 «ሃኖ'' ሄላ''ንዳኣና ዒንሢ ቢያሢ ባኣካ'' ታ ሃንቲ ሃንቲ ፆኦሲኮ ካኣቱሞ ዛሎ'' ኬኤዜኔ፤ ሓይካፓ ሴካ ጋዓንቴ ዒንሢዳፓ ፔቴ'' ዓሲታዖ ታኣኮ ዓኣፖ ካሮ'' ማሊ ዛጊንዱዋኣሢ ታ ዔራኔ። 26 ዓካሪ ዒንሢዳፓ ፔቴ'' ዓሲታዖ ባይቄቶ ታና ዖኦጪሳ ባኣዚ'' ባኣያ ማዔሢ ሓኖ'' ታ ዒንሢም ኬኤዛኔ። 27 ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲኮ ማሊፆ ቢያ ዒንሢም ታ ኬኤዜያፓዓቴም ፔቴ''ታዖ ታ ዓይሴ ባኣዚ'' ባኣሴ። 28 ዓያኖ ጌኤዣ ቆልሞኮ ሄንቃ ዓሲ ማሂ ዒንሢ ዶኦሬኔ፤ ዓካሪ ዒ'ንሢ ቶኦኮ''ና ዒንሢ ሄንቃ ቆልሞ ዛሎ''ናሮ ዒንሢ ኮሺ'' ዔሩዋቴ፤ ጎዳ ፔ ሱጉፆና ሻንቂ ፔኤም ማሄ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ሄንቁዋቴ። 29 ታኣኒ ዓኣዼስካፓ ቆልሞም ሚጪንቱዋያ፥ ያኣዮጉዴ ዓሲ ዒንሢ ባኣኮ'' ጌላንዳሢ ታ ዔራኔ። 30 ዬያጉዲ ሓሣ ዒንሢ ባኣካ''ፓ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሲ ዔቂ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሚርጌ ዓሶ ፔ ባንሢ ማሃኒ ዎቦ ማዔ ዔርዚሢ ዔርዛንዳኔ። 31 ዬያሮ ዒንሢ ፔቴ'' ፔቴ''ሢ ታኣኒ ሓይሦ ሌዔ ዋንቴና ሮኦሪና ዓቢሢና ዬኤኪ ዬኤኪ ዞሬያ ማዔሢ ጶቂሢ ጶቂሢ ዶዱዋቴ።
32 «ሓሢ ታኣኒ ፆኦሲ ዒንሢ ካፓንዳጉዲ ዒዛም ዓኣሢ ዒንጋኔ፤ ዒንሢ ፆኦሲኮ ዼኤፖ ኮሹሞ ዛሎ'' ኬኤዛ፥ ኪኢቶ'' ጶቂሡዋቴ፤ ዬይ ኪኢታ'' ዒንሢ ማኣዳ''ንዳኔ፤ ሓሣ ፆኦሲ ዓሶ ማዒፆና ዒንሢሮ ማዔ ባኮ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ። 33 ታኣኒ ዖኦኮ ቢራኣ ማዖም ዎርቄ፤ ሓሣ ማኣዖዋ ዛጊ ሱኡካዺባኣሴ። 34 ታ ኩቺና ማዺ ማዺ ታናንታ ታ ላጎንታ ታኣኒ ማኣዴ''ሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ። 35 ‹ዔዔካያይዳፓ ባሼ ዒንጋያ ዓንጂንቴያኬ› ጋዓ፥ ጎዳ ዬሱሴኮ ቃኣሎ'' ጶቂሢ ጶቂሢ ኑ ኩቻ ኑ ማዺ ማዺ ላቢንቴ ዓሶ ማኣዳ''ንዳያ ኮይሳሢ ሚርጌ ጎይሢና ታ ዒንሢ ዻዌኔ» ጌዔኔ።
36 ዬካፓ ጳውሎሴ ቢያሢና ዎላ'' ጉምዓቲ ፆኦሲ ሺኢቄኔ፤ 37 ዒማ''ና ቢያሢ ዬኤካዖ፥ ጳውሎሴ ኮንቂ ኮንቂ ሄርቄኔ። 38 ፔቶ ዔያቶ ኮሺ'' ዖዪሴዛ፦ «ሓካፓ ሴካ ታኣኮ ዒንሢ ዓኣፖ ካሮ'' ዛጊንዱዋሴ» ዒዚ ጌዔዞኬ። ዬካፓ ዴንዲ ዋኣፆ ካኣሚሎ ሄላ''ንዳኣና ዒዛ ዔያታ ጎይሣ ዓኣሤኔ።
* 20:7 ቂዳሜ ዋንቴ ዉዴ ባንሢ ካራኒ ዑካኣና፦ ጌይንቴዛ ቃልሾ ኬሎ''ኮ ቤርታሳ ኬሎ'' ጌይፆኬ። + 20:24 2ፂሞ. 4፥7።