21
ጳውሎሴኮ ዬሩሳላሜ ዓኣዺፆ
ዔያቶይዳፓ ኑ ዱማዼሢኮ ጊንፃ ዋኣፆ ካኣሚሎ ቶጊ ዔዔቃዖ ቆሴ ጌይንታ፥ ዋኣሢ ሳዛይዳ ዓኣ ዓጪ ኑ ዓኣዼኔ፤ ዬካፓ ዚሮ ጉቴ''ሎ ዋኣፆ ሳዛ'' ዓኣ ሩዴ ጌይንታ ዓጪ ኑ ሄሊ''፥ ዒኢካፓ ጳፂራ ካታሞ ኑ ዴንዴኔ። ዒዞ ቤዞይዳፓ ፒንቄ ዓጮ'' ዓኣዻ ዋኣሢ ካኣሚሌ ዴንቃዖ ዒዞ ቶጊ ጊንሣ ኑ ዓኣዺፆ ዓርቄኔ። ዋኣፆ ሳዞ''ይዳ ዓኣ ቆጲሮሴ ዓጮ'' ሻውሎ'' ዛሎ''ይዳ ሓሺ''፥ ሶኦሪያ ዓጮ'' ኑ ዓኣዺቤቃ ባዞ'' ዓጫ ዓኣ ፂሮሴ ኑ ዴንዴኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዋኣፆ ካኣሚላ ጫኣኒንቴ ባኮ ዒኢካ ኬይሳንዳያ ኮይሳሢሮኬ። ዒዞ ቤዞይዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ኮዒ ኑ ዴንቃዖ፥ ዔያቶና ዎላ'' ላንካይ ኬሊ'' ዴዔኔ። ዔያታኣ ዓያና ጌኤሺ ዔያቶም ኬኤዛዛ ጳውሎሴም፦ «ዬሩሳላሜ ዴንዲፖ» ጌይ ኬኤዜኔ። ዒኢካ ኑ ዴዓ ዎዳ'' ጋፔም ዔያቶይዳፓ ኑ ዱማዺ ሓንቲፆ ዓርቃዛ፥ ቢያሢ ፔኤኮ ላኣሎና ናኣቶ''ና ዎላ'' ማዒ ካታሞኮ ዙሎ'' ሄላ''ንዳኣና ኑና ጎይሢና ዓኣሢ ባዞ'' ዓጮ ኑና ሄሊ''ሴም፥ ዒኢካ ጉምዓቲ ፆኦሲ ኑ ሺኢቄስካፓ ዎሊ ኑ ሳራሢ ዱማዼኔ። ዬካፓ ኑኡኒ ዋኣፆ ካኣሚሎ ቶጊ ዴንዳዛ ዔያታ ፔ ማኣሮ ባንሢ ማዔኔ።
ፂሮሴይዳፓ ዒቂ ባዞ'' ጊዴና ሓንቲፆ ኑ ኩርሴስካፓ ጴፄሌማይሴ ጌይንታ ዓጮ'' ሄሊ''፥ ዒኢካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ'' ካኣሚ ዎሊ «ኮሺዳ?» ጌዔስካፓ ዔያቶና ዎላ'' ፔቴ'' ኬሊ'' ኑ ፔኤቄኔ። ዚሮ ጉቴ''ሎ ዒኢካፓ ኬስኪ ቂሳሪያ ዓጮ'' ዓኣዺ፥ ዒኢካ ፆኦሲ ማኣራ ማዻንዳጉዲ ዶኦሪንቴ ላንካዎ ዲ=ያቆኖንሢዳፓ* ፔቴ''ሢ ማዔ፥ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዛ፥ ፒልጶሴ ማኣሪ ጌላዖ ዒዛና ዎላ'' ኑ ዴዔኔ። + ዒዛኮ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛ፥ ዖይዶ ዉዱሮ ናይ ዓኣኔ። 10 ሚርጌ ኬሊ'' ዒኢካ ኑ ዴዔስካፓ ዓጋቦሴ ጌይንታ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛስኬይ ዪሁዳ ዓጫ''ፓ ሙኬኔ። 11 ዬይ ዓሢ ኑ ባንሢ ሙካዖ ጳውሎሴኮ ቃልሾ ዔኪ ፔኤኮ ኩጮና ቶኮና ቱኪ''፦ «ዓያና ጌኤሺ ሃኖ' ቃልሼሎኮ ዓዶ ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ፥ ዓይሁዶ ዓሳ ሓይማይዲ ቱኪ'' ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዒንጋንዳኔ ጋዓኔ» ጌዔኔ።
12 ዬያ ኑኡኒ ዋይዛዖ ኑናንታ ዒኢካ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሶንታ ጳውሎሴ ዬሩሳላሜ ዴንዱዋጉዲ ሺኢቄኔ። 13 ጳውሎሴ ጋዓንቴ፦ «ሓያይዲ ዬኤኪ ዬኤኪ ዓይጎሮ ዒንሢ ታኣኮ ዒኖ ዱኡዛይ? ታኣኒ ጎዳ ዬሱሴ ሱ'ንፆ ዛሎ''ሮ ዬሩሳላሜይዳ ቱኡቲሢሮ ሌሊቱዋንቴ ሓይቃኒያ ጊኢጊንቴያኬ» ጌዒ ማሄኔ።
14 ኑ ዞራ ዞሮ'' ዒ ዔኮ ዒፃዛ፦ «ማይ ፆኦሲ ማሊሢ ማዖንጎ» ጌዒ ኑ ሓሼ''ኔ።
15 ዒኢካ ኑኡኒ ዻካ'' ኬሊ'' ዴዔስካፓ ኑኡኮ ዓኣ ሜሆ'' ኑ ጊኢጊሺ ዬሩሳላሜ ዓኣዼኔ። 16 ቂሳሪያይዳ ዓኣ፥ ፔቴ'' ፔቴ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ኑኡና ሙኪ፥ ሚናሶኔ ጌይንታሢ ማኣራ ኑ ዴዓንዳጉዲ ዒዛ ማኣሮ ኑና ዻዌኔ። ዬይ ዓሢ ቤርታዺ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄያ፥ ቆጲሮሴ ዓጮ''ይዳ ሾይንቴ ዓሲኬ።
ጳውሎሴ ዬሩሳላሜይዳ ያይቆኦቤ ዛጌሢ
17 ዬሩሳላሜ ኑ ሄላ''ዛ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዎዛና ኑና ሾኦቺንሢ ዔኬኔ። 18 ዚሮ ጉቴ''ሎ ጳውሎሴ ኑኡና ዎላ'' ያይቆኦቤ ኮራ ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ጪማ ዓኣኔ። 19 ጳውሎሴ ቢያሢ «ኮሺዳ?» ጌዔስካፓ ዒዛ ዛሎ''ና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካ'' ፆኦሲ ማዼ ባኮ ቢያ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዜኔ። 20 ዬያ ዋይዜ ዎዶ''ና ቢያሢ ፆኦሲ ጋላታዖ ጳውሎሴም፦ «ዒሻሢዮ! ሚርጌ ሺያና ፓይዲንታ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዓይሁዶ ዓሶ ባኣካ'' ዓኣያ ማዔሢና ሓሣ ቢያሢ ሙሴ ዎጎ ዓርቂ ካፓያ ማዔሢ ኔኤኒ ዔራኔ፤ 21 ኔኤኒ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣኮ''ይዳ ናንጋ፥ ዓይሁዶ ዓሶ ቢያ ‹ናኣቶ''ኮ ዒንሢኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፖቴ፤ ሓሣ ዎጎዋ ኩንሢፖቴ› ጌዒሢና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዓሳ ሓሻ''ንዳጉዲ ማሓኔ ጌይንቴሢ ኑ ዋይዜኔ። + 22 ማይ ዎዴቴ ኮሽካንዳይ? ሙኪፆ ኔኤኮ ዔያታ ጎኔና ዋይዛንዳኔ፤ 23 ዬያሮ ኑኡኒ ጋዓ ባኮ ማዼ፤ ኑ ባኣኮ''ይዳ ናኣቢ'' ዓኣ ዖይዶ ዓሲ ዓኣኔ። + 24 ዔያቶ ዔኪጋፓ ዔያቶና ዎላ'' ማዒ ኔና ጌኤሼ፤ ቶኦኮ'' ጋፓኖ ዔያታ ጉኡሊ''ንታንዳጉዲ ጌኤዦ ማኣሮም ዒንጊንታ ሚኢሾ ዔያቶም ጪጌ፤ ዬያ ኔ ማዼቶ ኔ ዑፃ ጌስቲንታ ጌኤዛ ጉሪ ማዔሢና ኔኤኒያ ኔ ቶኦኪና ሙሴ ዎጎ ኩንሣያ ማዔሢ ቢያሢ ዔራንዳኔ። 25 ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ዛሎ'' ጋዓንቴ ‹ሜሌ'' ካኣሺም ሹኪንቴ፥ ዒኢቴ ባኣዚ'' ሙዒፖቴ፤ ሱጉሢያ ዑሽኪፖቴ፤ ሱጉሢ ሾኦቲ ባኣንቴ ጩኡሊ''ንቲ ሓይቄ ቆልሞ ሙዒፖቴ፤ ማቾ ሓሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂሢና ዬያጉዴ ባኣዚ'' ማዺፖቴ› ጋዓያ፥ ኑኡኒ ዎላ'' ጌስቲ ዔቂሴ ኪኢታ ዔያቶም ኑ ዳኬኔ» ጌዔኔ። +
26 ዬካፓ ጳውሎሴ ዓሶንሢ ዔኪ ዚሮ ጉቴ''ሎ ዔያቶና ዎላ'' ዑፆ ጌኤሾ ዎጎ ኩንሤኔ፤ ጌኤሽኪንቶ ኬላ'' ዋኣዒ ማዓቴያ ሓሣ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሶ ዛሎ'' ፆኦሲም ዒንጎ ባካ ዒንጊንታሢ ዓይዲታቴያ ዔርዛኒ ጌኤዦ ማኣሪ ዒ ጌሌኔ።
ጳውሎሴ ጌኤዦ ማኣራ ዓርቂንቴሢ
27 ላንካዎ ኬላ'' ጋፓኒ ዑካዛ ዒሲያ ዓጮ''ይዳፓ ሙኬ ዓይሁዶ ዓሳ ጳውሎሴ ጌኤዦ ማኣራ ዓኣንቴ ዛጋዖ፥ ዴራ'' ቢያ ዒዛይዳ ፑርታ ማሊሢና ዔቃንዳጉዲ ማሂ ዒዛ ዓርቄኔ፤ 28 ዬካፓ ዔያታ፦ «ዒስራዔኤሌ ዓሲዮቴ! ኑና ዓልቁዋቴ፤ ኑኡኮ ዴሮ''ንታ ሙሴ ዔርዜ ዎጎንታ ሓሣ ሓያ ጌኤዦ ማኣሮዋ ጫሽኪ ጫሽኪ ዓጮ'' ቢያይዳ ዓኣ ዴሮ'' ቢያ ዔርዛሢ ሓያ ዓሢኬ፤ ዬይ ዒዛም ጊዶ'' ዒፄም ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ጌኤዦ ማኣሪ ጌልዚ ሓያ ፆኦሲም ዱማዼ ቤዞዋ ዒኢሳሢ ዒዛኬ» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 29 ዬኖ ዔያቶ ጌይሴሢ ዬያኮ ቤርታ ዔፕሶኔ ዓጮ''ይዳ ሾይንቴ ፂሮፒሞሴ ጎዖሢ ጳውሎሴና ዎላ'' ካታሞይዳ ዓኣንቴ ዔያታ ዛጌሢሮ ዒዚ ዬያ ዔኪ ጌኤዦ ማኣሪ ጌሌያ ማሌሢሮኬ። +
30 ዬያሮ ካታማ'' ቢያ ዎኦቶንዶ ጎይሢ ባይዜኔ፤ ዬማና ዴራ'' ቢያ ፔቱሞና ጳሽኪ ጳሽኪ ሙካዖ ጳውሎሴ ዓርቂ ጎቺ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬሲ''፥ ጌኤዦ ማኣሮኮዋ ካሮ'' ዑኬና ዎዼኔ። 31 ዓሳ ጳውሎሴ ዎዻኒ ማላዛ፦ «ዬሩሳላሜ ካታማ'' ዎኦቶንዶ ጎይሢ ባይዜኔ» ጋዓ ኪኢታ ሮሜ ዓጮ''ኮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢም ዋይዚንቴኔ። 32 ዬያሮ ዒዚ ዒዛኮ ካፓ ዓሶና ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣ ዓሶዋ ፔኤና ዎላ'' ዔኪ ዑኬና ጳሽኪ ጳሽኪ ዓሶ ባንሢ ዴንዴኔ፤ ዓሳ ዬያ ሮሜ ዓጮ'' ፖኦሊሶ ዓይሣሢንታ ኮራ ካፓ ዓሶዋ ዴንቃዖ ጳውሎሴ ጳርቂፆ ሓሼ''ኔ። 33 ሮሜ ዓጮ'' ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ጳውሎሴ ዓርቂ ላምዖ ካኒ ቢራታና ቱኪ''ንታንዳጉዲ ዓይሤኔ። ዬካፓ ዒዚ ዖናታቴያ ሓሣ ዓይጎ ማዼቴያ ዔራኒ ዖኦጬኔ። 34 ዒማ''ና ዴራ'' ዱማ ዱማ ባኣዚ'' ጋዓያ ሓሣ ዒላታያ ማዔሢሮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ፒዜ ጌኤዛ ዎኖታቴያ ዔራኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዬያሮ ዔያታ ፖኦሊሳ ዓኣ ቤዞ ጳውሎሴ ዔውታንዳጉዲ ዓይሤኔ። 35 ጳውሎሴ ኬኤሎ'' ዑፆ ኬስካዛ ዴራ'' ቢያ ሚርጌና ዻጋ ዔቂሲ ፑርታ ባኣዚ'' ማዻኒ ኮዔሢሮ ፖኦሊሳ ኬዲ ዔኪ ዒዛ ዓኣዼኔ። 36 ዴራ'' ዒማ''ና፦ «ዒዛ ዎዎዹዋቴ» ጌዒ ጌዒ ዒላቲ''ና ዒዛኮ ጊንፆ ዓኣዼኔ።
ጳውሎሴ ጌኤዞ ማሃኒ ጌስቴ ጌኤሲ
37 ፖኦሊሳ ፔኤኮ ዓኣ ቤዞ ዒዛ ዔኪ ጌልዛኒ ዑካኣና ጳውሎሴ ሮሜ ዓጮ'' ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ኮራ፦ «ፔቴ'' ባኣዚ'' ታ ኔኤም ኬኤዛንዳጉዲ ኔ ዓይሣንዳ?» ጌዒ ዖኦጫዛ፥ ዒዚያ ማሃዖ፦ «ኔኤኒ ጊሪኬ ዓጪ ሙኡቺ ዔራ? 38 ሓሢ ዑኬ ካኣቲም ዋይዞ ዒፂ ዴሮ''ዋ ፑርቲሲ ሓሣ ዓሲ ዎዼ ዖይዶ ሺያ ዓሲያ ዔኪ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ'' ፑኒንቴ፥ ጊብፄ ዓጮ'' ዓሢ ኔናቱዋዓዳ?» ጌዔኔ።
39 ጳውሎሴ፦ «ታኣኒ ኪልቂያይዳ ኮሺ'' ዔርቴያ ማዔ፥ ፄርሴሴ ካታሜሎይዳ ሾይንቴ ዓይሁዴ ዓሲኬ፤ ሓዳራ ታኣኒ ዴሮ''ም ኬኤዞም ጌዔቴራ» ጌዔኔ።
40 ዬካፓ ዒዚ ኬኤዛንዳጉዲ ዓይሣዛ ጳውሎሴ ኬኤሎ''ይዳ ዔቂ ዴራ'' ዚቲዮ ጋዓንዳጉዲ ኩቺና ዻዌም ዴራ'' ዚቲዮ ጌዔስካፓ ዒብሬ ዓሶ ሙኡቺና ሂዚ ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ።
* 21:8 ዲያቆኔ፦ ጌይንታ ዓሳ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዎይሣ ዓሶ ዴማ'' ማዒ ዱማ ዱማ ማዾ ማዻ ዓሲኬ፤ ዬና ዓሳ ሚናኣ ዎዶ''ና ባሼ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዜኤሮ ዒንዶና ሜታዼ ዓሶናም ኮይሳ ባኣዚ'' ዒንጊ ዒንጊ ቶኦኮ'' ዛጋያኬ። + 21:8 ዳኪ. ማዾ'' 6፥5፤ 8፥5። + 21:21 ዳኪ. ማዾ'' 11፥28። + 21:23 ፓይ. ማፃ 6፥13-21። + 21:25 ዳኪ. ማዾ'' 15፥29። + 21:29 ዳኪ. ማዾ'' 20፥4።