22
«ታ ዒሾንሦ፥ ታ ዓዶንሦ፤ ሓይሾ ሓሢ ታ ዒንሢም ኬኤዛ ባኮ ዋይዙዋቴ» ጋዓዛ፥ ዒዚ ዒብሬ ዓሶ ሙኡጮና ጌስታሢ ዓሳ ዋይዛዖ ዎንዳስካፓ ባሼ ዚቲዮ ጌዔኔ፤ ዬካፓ ጳውሎሴ ፔኤኮ ጌኤዞ ጌስታዖ ሂዚ ጌዔኔ፦
«ታኣኒ ኪልቂያይዳ ዓኣ ፄርሴሴ ካታሞይዳ ሾይንቴያ ዓይሁዴ ዓሲኬ፤ ታኣኒ ዲጬሢያ ሓኖ' ዬሩሳላሜ ካታሞይዳኬ። ዓዶንሢ ዎጎ ኮሺ'' ታኣኒ ዔሪ ዓዳ'' ሃሢ ዒንሢ ማዻ ጎይፆ ዒናፓ ናሽኪ ፆኦሲም ታ ማዻያኬ፤ ታና ዔርዜሢያ ጌማሊያሌ ጎዖሢኬ። + ሓኖ'፥ ጎዳ ጎይፆ ሓንታ ዓሶ ቢያ ታ ዳውሳያኬ፥ ዛሎ'' ታ ዎዺያ ዎዻኔ፤ ዓቲንቆንታ ላኣሎንታ ዓርቂ ዓርቂ ቱኡዞ ማኣራ ታ ቱኡሳኔ። ዬይ ጎኔ ማዒፆ ቄኤሶኮ ቢያ ሱኡጋሢና ዎጎ ዎጋ ዓሳ ቢያ ታኣም ማርካዻንዳኔ። ዬያ ሌሊቱዋንቴ ዴማስቆይዳ ዓኣ ዬኖ'ጉዴ ዓሶ ቱኪ'' ዬሩሳላሜ ዔኪ ሙኪ ሜታሳኒ ዳንዳዒሳ ፃኣፒንቴ ኪኢታ ዴማስቆይዳ ዓኣ ቢቶ'' ዓሶም ዒንጋኒ ታ ዔኬሢያ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢንታ ዬያቶ ዎጎ ዎጋ ዓሶንታፓኬ። +
ጳውሎሴ ኪሪስቶሴ ባንሢ ማዔ ጎይፆ ኬኤዜሢ
(ዳኪ. ማዾ'' 9፥1-19፤ 26፥12-18)
«ዬያይዲ ዔኪ ታኣኒ ዴማስቆ ዴንዲ ካታሞኮ ዑካኣና ዓባ'' ሳዛ ጫርጌ ዎዶ''ይዳ ታ ዔሩዋንቴ ዼኤፒ ዓኣፒዳ ዱካ'' ፖዒ ታ ኮይላ'' ፖዔኔ። ዒማ''ና ታኣኒ ቶጊ ዓኣዻ ባካ''ፓ ሳዓ ሎኦሚ ‹ሳውሌ! ሳውሌ! ኔ ታና ዓይጋ ዳውሳይ?› ጋዓ ዑኡሲ ዋይዜኔ። ታኣኒ ‹ጎዳሢዮ! ኔ ዖናዳይ?› ጌዔኔ፤ ዒዚያ ማሓዖ ‹ታኣኒ ኔ ታና ዳውሳ ናዚሬቶ ዬሱሴኬ› ጌዔኔ። ታኣና ዎላ'' ዓኣ ዓሳ ፖዖ ዛጌያፓዓቴም ዒዚ ታኣና ዎላ'' ጌስታኣና ዎዚ ጌዔቴያ ዑኡዞ ዔያታ ዋይዚባኣሴ። 10 ታኣኒያ ‹ጎዳሢዮ! ታ ዓይጎ ዎዶ''ንዶይ?› ጋዓዛ፥ ጎዳሢ ታኣም ኬኤዛዖ ‹ሓሢ ዔቂጋፓ ዴማስቆ ዓኣዼ፤ ኔ ማዻንዳ ባካ ቢያ ዒኢካ ኔኤም ኬኤዚንታንዳኔ› ጌዔኔ። 11 ዓኣፓ ታኣኮ ፖዓ ዱኬሢሮ ዛጋኒ ዳንዳዒባኣያ ማዓዛ ታኣና ዎላ'' ዓኣ ዓሳ ኩጮ ታኣኮ ዓርቂ ጎቺ ታና ዴማስቆ ሄሊ''ሴኔ።
12 «ዒኢካ ሓናኒያ ጌይንታ ፔቴ'' ዓሲስኬይ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ዴማስቆይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሳ ቢያ ዒዛ ጋላታያ፥ ሙሴ ዎጎዋ ቦንቻ ዓሲኬ። 13 ዒዚ ታ ኮራ ሙኪ ዓጫ ዔቃዖ፦ ‹ዒሻሢዮ ሳውሌ! ዓኣፓ ኔኤኮ ጊንሣ ዛጎንጎ› ጋዓዛ፥ ዬማና ኔጉዋዖ ዓኣፓ ታኣኮ ዛጌም ዒዛኣ ታ ዴንቄኔ። 14 ዒዚ ታኣም ‹ኑ ዓዶንሢ ፆኦዛሢ ኔ ዒዛኮ ማሊፆ ዔራንዳጉዲ፥ ፂላ''ሢያ ኔ ዛጋንዳጉዲና ዑኡዞዋ ኔ ዒዛኮ ዋይዛንዳጉዲ ቤርታዺ ኔና ዒ ዶኦሬኔ። 15 ዬያ ዒዚ ማዼሢ' ኔ ዛጌ ባኮና ዋይዜ ባኮናኮ ዓሲ ቢያ ቤርቲዳ ዒዛኮ ኔ ማርካ ማዓንዳጉዲኬ። 16 ሂዳዖ ሓሢ ኔ ዓይጎሮ ናጋይ? ዔቂጋፓ ዋኣፆ ማስቴ፤ ጎዳ ሺኢቂ ጎሞይዳፓኣ ማስቲ ጌኤሽኬ› ጌዔኔ።
17 «ዬካፓ ዬሩሳላሜ ማዒ ታ ሙኪ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ሺኢቃኣና ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኣዚ'' ታ ዛጌኔ። 18 ዬማና ጎዳሢ ታኣም ጴዺ ‹ኔኤኒ ታ ዛሎ''ና ኬኤዛ ማርካቶ ኔኤኮ ዔያታ ዔኪንዱዋኣሢሮ ኔጉዋዖ ሩኡሪና ዬሩሳላሜይዳፓ ኬስኬ!› ጌዔኔ። 19 ታኣኒያ ‹ጎዳሢዮ! ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ዓኣዺ ዓኣዺ ኔና ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ታ ቱኬ''ሢና ጳርቄሢ ዔያታ ፔ ቶኦኪና ዔራኔ። 20 ኔኤኮ ማርካ ማዔ ዒስፂፓኖሴ ዎዾዋኣና፥ ታኣኒያ ታ ቶኦኪና ዎዻ ዓሶ ዓጫ ዔቂ ዔያቶና ዎላ'' ዎዺፃ ቃራኬ ጌዔኔ፤ ዓፒሎዋ ታ ዔያቶኮ ካፔኔ፤› + 21 ጎዳሢ ጊንሣ ‹ሓኬ ዓኣ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆ ባንሢ ታ ኔና ዳካንዳሢሮ ዔቂ ዴንዴ› » ታኣም ጌዔኔ።
ጳውሎሴ ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዒፆ ፔጋሲ ኬኤዜሢ
22 ዬያ ሄላ''ንዳኣና ዴራ'' ቢያ ጳውሎሴኮ ጌኤዞ ዋይዛኔ፤ ዬማፓ ዓሳ ዑኡዞ ዼ'ግዲ፦ «ሓያጉዴ ዓሲ ሳዖይዳፓ ባይቆም! ሓያጉዴ ዓሲ ሼምፖና ናንጋኒያ ኮይሱዋሴ!» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 23 ዒማ''ና ዔያታ ዒላቲ ዒላቲ ማኣዓሢ ፔኤኮ ኬሲ'' ዡጊ ዡጊ ዓጪያ ሳዓፓ ዔኪ ዔኪ ጫሪንጮ ባንሢ ላኣሌኔ። * 24 ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዬያ ዛጋዖ ጳውሎሴ ፖኦሊሳ ዓኣ ቤዞ ጌልዛንዳጉዲ ፖኦሊሶ ዓይሢ፥ ዴራ'' ዒዛይዳ ዓይጎሮ ሃያይዲ ዒላታቴያ ዔራኒ ጳርቂ ጳርቂ ዒዛ ዖኦጫንዳጉዲ ዓይሤኔ። 25 ዒማ''ና ዒልዒዳፓ ፑኡሲንቴ ቃልሾና ፒሪ ቱኪ'' ጳርቃኒ ዔያታ ጊኢጋኣና ጳውሎሴ ዒዛ ኮራ ዔቂ ዓኣ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ኮራ፦ «ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዔያ ዎጊንቲባኣንቴ ጳርቃንዳጉዲ ዒንሢም ዓይሢንቲያ?» ጌዔኔ።
26 ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዬያ ዋይዛዖ ሮሜ ዓጮ'' ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ባንሢ ዓኣዺ፦ «ኔኤኒ ዎዳ''ኒ ጋዓይ? ሓይ ዓሢ ሮሜ ዓጪ ዓሲኬ!» ጌዔኔ።
27 ዬያሮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ጳውሎሴ ባንሢ ዶጪጋፓ፦ «ሂንዳ ታኣም ኬኤዜ፤ ኔኤኒ ሮሜ ዓጪ ዓሲዳ?» ጋዓዛ፥ ዒዚያ፦ «ሂዮ» ጌዔኔ።
28 ፖኦሊሶ ዓይሣሢ፦ «ታኣኒ ዒዞ ዓጮ'' ዓሲ ማዓኒ ሚርጌ ሚኢሼ ጪጌኔ» ጋዓዛ፥ ጳውሎሴ ጊንሣ፦ «ታኣኒ ጋዓንቴ ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዒ ዒኢካ ሾሾይንቴያኬ» ጌዔኔ።
29 ዬያሮ ዒዛ ዖኦጫኒ ጊኢጊንቲ ዓኣ ዓሳ ኔጉዋዖ ዒዛ ኮራፓ ሺኢኬኔ፤ ፖኦሊሶ ዓይሣሢያ ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዔሢ ካኒ ቢራታና ቱኪ''ሴሢሮ ዒጊጬኔ።
ጳውሎሴ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶ ሺኢኬሢ
30 ዚሮ ጉቴ''ሎ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዓይሁዶ ዓሳ ጳውሎሴ ዎጎና ዓይሢሳሢኮ ፒዜ ማዔ ካራ'' ዓይጎታቴያ ዔራኒ ኮዒ፥ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዎጎ ዎጋ ዓሶና ቢያ ቡኪንታንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ዬካፓ ጳውሎሴ ቱኪ''ንቴ ካኖ ቢራቶ ቡሊ''፥ ዔያቶ ቤርቶ ዒዛ ዒ ሺኢሼኔ።
+ 22:3 ዳኪ. ማዾ'' 5፥34-39። + 22:5 ዳኪ. ማዾ'' 8፥3፤ 26፥9-11። + 22:20 ዳኪ. ማዾ'' 7፥58። * 22:23 ዓይሁዶ ዓሳ ዬያ ማዼሢ' ዔያታ ዻጋዻዖ ማዻ ባኣዚ''ታሢሮ ጳውሎሴ ማዼ ባካ ዔያቶ ዻጋሴምኬ።