23
ዬካፓ ጳውሎሴ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ጊዥ ጌዒ ዛጋዖ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ሓኖ'' ሄላ''ንዳኣና ቢያ ዎዴ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ታ ናንጌሢ ኮሺ ማሊሢናኬ» ጌዔኔ። ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ፥ ሓናኒያ ጋዓንቴ ጳውሎሴኮ ዻንጎ ባዓንዳጉዲ ኮራ ዔቂ ዓኣ ዓሶ ዓይሤኔ። ዬማ''ና ጳውሎሴ ሃናኒያም፦ «ኔኤኒ ቦኦሪንታሢና ዑፃ ሜኤቺንቴ ኮጫሦ! ኔና ፆኦሲ ጳርቃንዳኔ፤ ዎጌ ጎይሢና ዎጋኒ ሓካ ኔ ዴዒ ዓኣዖ ዎጌባኣ ጎይሢና ታና ጳርቃንዳጉዲ ኔ ዓይሣ?» ጌዔኔ። +
ዒኢካ ዓኣ ዓሳ ጳውሎሴ ኮራ፦ «ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ ማዔ፥ ፆኦሲም ማዻሢ ኔ ጫጫሽካ?» ጌዔኔ።
ጳውሎሴያ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ቄኤሶኮ ቢያ ዒ ሱኡጌ ማዔሢ ታ ዔሪባኣሢሮኬ፤ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ‹ኔ ዴሮ''ኮ ሱኡጋሢ ዑፆይዳ ፑርታ ጌኤሲ ጌስቲፖ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ» ጌዔኔ። +
ጳውሎሴ ዒኢካ ዓኣ ዓሶይዳፓ ሄካሢ ፔርሴ ዓሲ፤ ዛላ'' ሶዶቄ ዓሲ ማዔሢ ዔራዖ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ታኣኒ ፔርሴ ዓሶ ፃጳፓ ሾይንቴያ ፔርሴ ዓሲኬ፤ ሓይሾ ሓሢ ታኣኒ ዎጎ ዓሶ ቤርቶ ሺኢኬሢ ሓይቄ ዓሲ ዔቃንዳያታሢ ጉሙርቃሢሮኬ» ጌዒ ዑኡዞ ፔኤሲ'' ዼ'ጊዲ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ባኣካ'' ኬኤዜኔ። +
ጳውሎሴያ ዬያ ኬኤዛዛ ፔርሴ ዓሶና ሶዶቄ ዓሶና ባኣካ'' ዣላ ማዢንቴም ዎጎ ዎጋ ዓሳ ላምዖ ፓቂንቴኔ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ሶዶቄ ዓሳ፦ «ሓይቢፓ ዔቂሢ ባኣሴ፤ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻኣ ባኣሴ፤ ዓያናኣ ባኣሴ» ጋዓዛ፥ ፔርሴ ዓሳ ጋዓንቴ «ዬይ ባካ ቢያ ዓኣኔ» ጌዒ ጉሙርቃኔ። + ዬያሮ ዼኤፒ ዣላ ዔቄኔ፤ ፔርሴ ፃጳፓ ማዔ ፔቴ'' ፔቴ'' ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዔቃዖ፦ «ኑኡኒ ሓያ ዓሢዳ ፔቴታዖ ፑርታ ባኣዚ'' ዴንቂባኣሴ፤ ዓያና ሓሣ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ዒዛም ኬኤዜያ ናንዳኔ ኑ ዓይጎ ዔራንዳይ?» ጌዒ ማርሜኔ።
10 ዣላሢ ዶዲ ዶዲ ዴንዴሢሮ ዓሳ ጳውሎሴ ሾኦሊ ላኣሉዋጉዲ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዒጊጫዖ፦ «ኬዲ'' ዓሶ ባኣካ''ፓ ጳውሎሴ ጎቺ ኬሲ'' ዔኪ ዬዒ፥ ፖኦሊሳ ዓኣ ቤዞ ዔኪ ዓኣዹዋቴ!» ጌዒ ፖኦሊሶ ዓይሤኔ።
11 ዬኖ ዋንቴሎ ጎዳሢ ጳውሎሴኮ ኮይሎ''ይዳ ዔቃዖ፦ «ዒጊጪፖ! ዬሩሳላሜይዳ ታኣም ኔ ማርካዼሢጉዲ ሓሣ ሮሜይዳኣ ኔ ታኣም ማርካዻንዳያ ኮይሳኔ» ጌዔኔ።
ጳውሎሴ ዎዻኒ ዓሶኮ ዎላ'' ዞርቲፆ
12 ሳዓ ካራዛ ዓይሁዶ ዓሳ ቡኪንታዖ፦ «ጳውሎሴ ኑ ዎዹዋዖ ሙኡዚ''ያ ሙዒ ዑሽኮ ባኣዚ''ያ ዑሽካዓ» ጌዒ ጫኣቄኔ። 13 ዬኖ ጌዒ ፑርቶ ማሊፆና ዎላ'' ዞርቴ ዓሶኮ ፓይዳ'' ዖይዲታሚ''ፓ ዑሣኬ። 14 ዔያታ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጪሞና ኮራ ዓኣዻዖ፦ « ‹ጳውሎሴ ኑኡኒ ዎዹዋዖ ሙኡዚ'' ሙዒንዱዋሴ› ጌዒ ጫኣቄኔ፤ 15 ዬያሮ ዒንሢ ዎጎ ዎጋ ዓሶና ዎላ'' ጌስታዖ፥ ኮሺ'' ዒንሢ ዖኦጫንዳ ባኣዚ'' ዓኣያ ማሊሲጋፓ፥ ጳውሎሴ ዒንሢም ዒዚ ዔኪ ዬዓንዳጉዲ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዖኦጩዋቴ። ኑኡኒያ ዒዚ ሃካ ዒንሢ ቤርቶ ሄላ''ንዳሢኮ ቤርታ ዒዛ ዎዻኒ ጊኢጌኔ» ጌዔኔ።
16 ጋዓንቴ ጳውሎሴኮ ዔኤዚማቲ ማዓ፥ ናይስኬያ ዬኖ ፑርቶ ዞርቶና ማሊፄሎ ዋይዜሢሮ ፖኦሊሳ ዓኣ ቤዞ ዴንዲ ጌላዖ ሓይሶ ጳውሎሴም ኬኤዜኔ። 17 ጳውሎሴያ ፄኤቶ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣዞንሢዳፓ ፔቴ''ሢ ዔኤላ''ዖ፦ «ሓይ ናዓሢ ሮሜ ዓጮ'' ፖኦሊሶ ዓይሣሢም ኬኤዛ ባኣዚ'' ዓኣያታሢሮ ዒዛ ቤርቶ ሺኢሼ» ጌዔኔ። 18 ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ናዓሢ ዔኪ ሮሜ ዓጮ'' ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ኮራ ጌላዖ፦ «ቱኡዞ ዓሢ፥ ጳውሎሴ፡ ሓይ ናዓሢ ኔኤም ኬኤዛ ባኣዚ'' ዓኣሢሮ ኔ ቤርቶ ዒዛ ሺኢሻንዳጉዲ ታና ሺኢቄኔ» ጌዔኔ።
19 ሮሜ ዓጮ'' ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ናዓሢኮ ኩጮ ዓርቂ ዶጪሳዖ፦ «ኔ ታኣም ኬኤዛ ባካ ዓይጎዳይ?» ጌዒ ዒዛ ዱማሲ ዖኦጬኔ።
20 ናዓሢያ ዒዛም ኬኤዛዖ፦ «ዓይሁዶ ዓሳ ጳውሎሴ ዛሎ'' ባኮ ዶዲሺ ዖኦጫያ ማሊ ዚሮ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶ ኔ ዔያቶም ሺኢሻንዳጉዲ ኔና ዖኦጫኒ ዎላ'' ዞርቴኔ፤ 21 ጋዓንቴ ኔ ዔያቶም ዔኤዒፖ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ‹ዒዛ ኑ ዎዹዋዖ ሙኡዚ''ያ ሙዓዓ፥ ዑሽኮ ባኣዚ''ያ ዑሽካዓ› ጌዒ ዎላ'' ዞርቲ ጫኣቄ ዖይዲታሚ''ፓ ባሼ ዓሲ ዒዛ ዎዻኒ ካቲ'' ዓኣኔ፤ ሓሢ ዔያታ ካፓሢ ኔ ዑኡዞ ሌሊኬ» ጌዔኔ።
22 ሮሜ ዓጮ'' ፖኦሊሶ ዓይሣሢያ፦ «ሓያ ኔ ታኣም ኬኤዜ ባኮ ሜሌ'' ዖኦማኣ ኬኤዚፖ» ጋዓዖ ናማሢ ዳኬኔ።
ጳውሎሴኮ ቂሳሪያ ዳኪንቲፆ
23 ዬካፓ ሮሜ ዓጮ'' ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ፄኤቶ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣዞንሢዳፓ ላምዖንሢ ዔኤላ''ዖ፦ «ዹሞኮ ዖኦሻ ዎዴ ማዓዛ ቂሳሪያ ዓጮ'' ዴንዳንዳ ላምዖ ፄኤታ ዱማ ዱማ ዖልዚ ዓሲ፥ ላንካይታሚ'' ፓሮና ዖላ ዓሲ ሃሣ ላምዖ ፄኤታ ዎርሢና ዖላ ዓሲ ጊኢጊሺ፥ 24 ጊንሣ ጳውሎሴማኣ ፓሮ ጊኢጊሻዖ ዓጮ'' ዎይሣ ፒልኪሴ ባንሢ ኮሺና ሄሊ''ሱዋቴ» ጌዔኔ፤ 25 ቃሲ'' ሓሣ ሂዚ ጋዓ ኪኢታ ዳኬኔ፦
26 «ቦንቺንታያና ዓጮ'' ዎይሣያና ማዔ ፒልኪሴም፤ ሓይ ኪኢታ ዳኪንቴሢ፦
ቄላውዲዎስ ሉሲያይዳፓኬ፤ ኔ ኮሺዳ? 27 ሓያ ዓሢ ዓይሁዴ ዓሳ ዓርቂ ዎዻኒ ጋዓንቴ ዒዚ ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዔሢ ታ ዔሬሢሮ ታኣኮ ፖኦሊሶና ዎላ'' ታ ሙኪ ዒዛ ዻቂሼኔ። 28 ዓይጎ ዛላና ዓሳ ዒዛ ዎጎና ዓይሢሳኒ ኮዔቴያ ዔራኒ ዔያቶኮ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶ ዒዛ ታ ሺኢሼኔ። 29 ጋዓንቴ ዔያታ ዓይሢሳኒ ኮዓሢ ፔ ዎጎ ዛሎ'' ባኣዚ''ና ማዔሢ ታ ዔሬኔ፤ ሓሣ ሓያ ዓሢ ሃይቢና ቱኡሲናም ሄሊ''ሳ ባኣዚ'' ባኣሴ። 30 ሓያ ዓሢ ዎዺሢሮ ዒዛይዳ ፑርታ ማሊሢ ማሊንቴሢ ታ ዋይዛዖ ኔጉዋዖ ኔ ባንሢ ታ ዳኬኔ፤ ዎጎና ዓይሢሳኒያ ኮዓ ዓሳኣ ፔኤኮ ሓይሶ ኔ ቤርታ ሺኢሻንዳጉዲ ታ ዔያቶም ኬኤዜኔ።»
31 ዬያሮ ዖሎ ዓሳ ዓይሢንቴ ጎይፆና ጳውሎሴ ዹማ ዔኪ፥ ዓንቲጳፂሪሴ ጌይንታ ዓጮ'' ሄሊ''ሴኔ፤ 32 ዚሮ ጉቴ''ሎ ፓራሢና ዎላ'' ዓኣ ዓሳ ጳውሎሴና ዎላ'' ዴንዳንዳጉዲ ማሃዖ፥ ዔያታ ጊንሣ ፔ ቤዞ ማዔኔ። 33 ፓራሢና ዓኣ ዓሳ ቂሳሪያ ሄላ''ዖ ዳኪንቴ ኪኢቶ'' ዓጮ'' ዎይሣሢም ዒንጊ፥ ጳውሎሴ ዒዛ ቤርቶ ዔኪ ሺኢሼኔ። 34 ዓጮ'' ዎይሣሢ ኪኢቶ'' ዛጌስካፓ ጳውሎሴ ኮራ፦ «ኔ ዓጮ''ኮ ዎኖ ቤዛፓዳይ?» ጌዒ ዖኦጪ፥ ኪልቂያ ዓጪ ዓሲ ማዔሢ ዔራዖ፦ 35 «ኔና ዎጎና ዓይሢሳኒ ኮዓ ዓሳ ሙካዛ ታ ሓይሶ ዋይዛንዳኔ» ጌዒ፥ ካኣቲ ሄሮዲሴ ማዢሴ ማኣሮይዳ ዴይሢ ዒዛ ካፓንዳጉዲ ዓሶ ዓይሤኔ።
+ 23:3 ማቲ. 23፥27-28። + 23:5 ኬሲ. ማፃ 22፥28። + 23:6 ዳኪ. ማዾ'' 26፥5፤ ፒልጲ. 3፥5። + 23:8 ማቲ. 22፥23፤ ማር. 12፥18፤ ሉቃ. 20፥27።