24
ጳውሎሴ ፒልኪሴ ቤርቶ ሺኢኬሢ
ዶንጎ ኬሊ''ኮ ጊንፃፓ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ሓናኒያ ፔቴ'' ፔቴ'' ጪሚንታ ፄርፄሉሴ ጌይንታ ዎጌ ኮሺ'' ዔራያ፥ ዓሲ ዛላ ጌስታስኬያንታ ፔኤና ዔኪ ቂሳሪያ ዓጮ'' ዴንዴኔ፤ ዔያታ ዴንዲ ዓጮ'' ዎይሣ ፒልኪሴ ቤርቶ ሺኢኪ «ጳውሎሴ ዻቤኔ» ጋዓ ባኮ ዛሎ'' ኬኤዜኔ። ዬካፓ ጳውሎሴ ዔኤሊ''ንቲ ሙካዛ፥ ፄርፄሉሴ ሂዚ ጌዒ ኬኤዚፆ ዓርቄኔ፦
«ቦንቺንታ ፒልኪሴ! ኔ ዛሎ''ና ኑኡኒ ሚርጌ ኮሹሞ ዴንቄኔ፤ ኔኤኮ ኮዦ ዎይሢፆና ኑ ዴሮ''ም ላኣሚንቲሢያ ጴዼኔ፤ ዬኖ ኔኤኮ ኮዦ ማዾ'' ቢያ ቤዞና ቢያ ዎዶ''ናይዳ ኑ ዔኬሢ ዼኤፒ ቦንቾናኬ። ሓሢ ጋዓንቴ ኔኤኮ ዎዶ'' ታ ጉሪ ኩርሱዋዖና ሃሣ ታ ኔና ጉሪ ላቢ''ሱዋዖ ቃሚሢና ታ ኔኤም ኬኤዛ ባኮ ሼሌዑሞና ኔ ዋይዛንዳጉዲ ታ ኔና ሺኢቃኔ፤ ሃይ ዓሢ ኑኡኮ ፑርታ ዶርዖ ማዔኔ፤ ዓጮ''' ቢያይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሶ ቢያሢዳ ዣሎ ዔቂሳኔ፤ ናዝራ ዓሶ ጌይንታ፥ ዱሙሞ ማዤ ዓሶኮዋ ዒዚ ዔኪ ዓኣዻሢኬ። ሓሣ ዒዚ ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሮ ዒኢሳኒ ጋዓንቴ ኑኡኒ ዓርቂ፥ ኑ ዎጎ ጎይፆና ዎጋኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ፖኦሊሶ ዓይሣ ሉሲዮሴ ሙኪ ዼኤፒ ዎልቄና ኑ ኩጫፓ ዒዛ ቶሊ''ሲ ዔኪ፥ ዒዛ ዎጎና ዓይሢሳኒ ጋዓ ዓሶዋ ኔ ቤርቶ ሺኢኮንጎ ጌዒ ዓይሤኔ፤ ሃይ ኑኡኒ ዒዛይዳ ሺኢሻ ጌኤዛ ቢያ ጎኔ ማዒፆ ኔ ኔ ቶኦኪና ዖኦጪ ዔራኒ ዳንዳዓኔ» ጋዓዛ፥ ዓይሁዶ ዓሳ፦ «ዬይ ባካ ቢያ ጎኔኬ» ጌዒ ጌዒ ሶኦሬኔ።
ጳውሎሴ ፒልኪሴ ቤርቶይዳ ጌስቴ ጌኤዞ
10 ዓጮ'' ዎይሣ፥ ፒልኪሴ ኩቻ ዻዊ ጳውሎሴ ጌስታንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ጳውሎሴያ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ሚርጌ ሌዔ ሓያ ዓጮ''ኮ ኔ ዎይሣያ ማዔሢ ታ ዔራሢሮ ታ ጊዳ'' ሺኢኬ ጌኤዞኮ ማሂፆ ኔኤም ኬኤዛሢ ዎዛናኬ፤ 11 ዬሩሳላሜይዳ ታ ፆኦሲ ዚጊ ካኣሽካኒ ዓኣዼንቴ ታጶ ላምዖ ኬሊ''ዳፓ ባሺንዱዋኣሢ ኔ ኔ ቶኦኪና ዔራኒ ዳንዳዓኔ፤ 12 ጌኤዦ ማኣሮይዳ ማዖም ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ሓሣ ካታሞይዳ ማዔቶዋ ዓይጎ ዓሲናታዖ ታ ማርማንቴ፥ ዴሮ''ዋ ዣሎም ታ ዔቂሳንቴ ዔያታ ታና ዴንቂባኣሴ፤ 13 ሓሢ ታ ጊዳ'' ሺኢኬ ጌኤዞኮ ቢያ ጎናሲሢ ማዓንዳ ማርካ ፔቴ''ታዖ ዔያታ ኔኤም ሺኢሻኒ ዳንዳዑዋሴ። 14 ጋዓንቴ ዬያ ታ ኔኤም ፔጋሲ ኬኤዛኒ ኮዓኔ፤ ዔያታ ‹ዒዚ ሉኡቂ ካኣሽካኔ› ጋዓ ጎይፆ ታኣኒ ኑ ዓዶንሢ ፆኦዛሢ ካኣሽካኔ፤ ጋዓንቴ ታኣኒ ሙሴ ዎጎና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖናይዳ ፃኣፒንቴ ባኮ ቢያ ጉሙርቃኔ። 15 ዔያታ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ'' ጌሣሢጉዲ ኮዦ ዓሶንታ ፑርቶ ዓሶንታ ሓይቢዳፓ ዔቃንዳሢ ታኣኒያ ፆኦሲና ጉሙርቃኔ። 16 ዬያሮ ፆኦሲና ዓሲና ቤርቲዳ ጌኤሺ ዒና ታኣኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ቢያ ኬሊ'' ታ ኮዓኔ።
17 «ዬሩሳላሜይዳፓ ታ ኬስኬንቴ ሚርጌ ሌዔ ዓኣዼሢኮ ጊንፃ ማንቆ ማዔ ታ ዓሶም ማዓንዳያ፥ ማኣዶ ሚኢሼና ሓሣ ፆኦሲም ዒንጊንታ ዒንጎ ባኣዚ'' ታኣኒ ዔኪ ሙኬኔ። 18 ጌኤዦ ማኣሮይዳ ታና ዔያታ ዴንቄሢ ታ ዬያ ማዻንቴኬ፤ ዬማና ዑፆ ጌኤሺፆ ካኣዦ ዎጎ ታኣኒ ኩንሣኔ፤ ሓሣ ዒኢካ ታኣና ዎላ'' ሚርጌ ዴሬያ ባኣሴ፤ ዣላኣ ዔቂባኣሴ። + 19 ጋዓንቴ ዒሲያ ዓጮ''ይዳፓ ሙኬ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓይሁዴ ዓሲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ሂንዳ ዔያታ ታና ዎጎና ዓይሢሳኒ ጋዓ ካራ ዓኣቶ ኔ ቤርታ ሺኢኪ ኬኤዞንጎ። 20 ጊንሣ ሓሣ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶይዳ ታ ሺኢካዖ ማዼ ዻቢንቲ ዓኣቶ ሓሢ ሃይካ ዓኣዞንሢ ኬኤዞንጎ። 21 ጎኔና ታ ዔያቶ ባኣኮ''ይዳ ዔቂ ‹ሓይቄ ዓሲኮ ዔቂሢ ዓኣኔ› ጌይፆና ሓኖ'' ታኣኒ ዎጌም ዒንሢ ቤርቶ ሺኢኬኔ ጌዒ ዼ'ግ ጌዔ ዑኡሲና ታ ኬኤዜኔ፤ ዬማፓ ዓታዛ ሜሌ'' ታኣኒ ማዼ ባኣዚ'' ባኣሴ» ጌዔኔ። +
22 ፒልኪሴ ጋዓንቴ ጎዳሢ ጎይፆ ዛሎ'' ሚርጌና ዔራያታሢሮ፦ «ፖኦሊሶ ዓይሣ፥ ሉሲዮሴ ሙካዛ ዒንሢ ጌኤዞ ጌስቲ ታ ኩንሣንዳኔ» ጌዒ ዔያቶ ዳካዖ፥ 23 ጳውሎሴ ካፓ፥ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢም፦ «ፔቶዋ ዒዛ ቃዚ ሜታሱዋዖ ዛጊ ካፔ፤ ዒዛኮ ዒጊና ዒዛም ኮይሳ ባኮ ዔኪ ሙካኣና ላኣጊፖ» ጌዔኔ።
ጳውሎሴ ፒልኪሴና ዲሩሲላና ቤርቶ ሺኢኬሢ
24 ዻካ'' ኬሊ''ኮ ጊንፃፓ ፒልኪሴ ዲሩሲላ ጌይንታ ዓይሁዴ ዓሲ ማዔያ ዒዛኮ ማቾስኬኖና ዎላ'' ሙኪ፥ ጳውሎሴ ዔኤሊ''ሴስካፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ዛላ ዒዚ ኬኤዛሢ ዋይዜኔ። 25 ፂሉ''ሞና፥ ዓሲ ፔና ዎይሣንዳ ዛላና ሓሣ ፆኦሲ ሃጊ ቢያሢዳ ዎጋንዳሢ ዛሎ'' ጳውሎሴ ኬኤዛዛ ፒልኪሴ ዒጊጫዖ፦ «ሓሢ ዴንዴ፤ ጊኢጌቴ ሜሌ'' ኬሊ''ና ታ ኔና ዔኤሊ''ሳንዳኔ» ጌዔኔ። 26 ፒልኪሴ ጳውሎሴይዳፓ ሚኢሼ ዔካኒ ዎዛ ጌሢ፥ ሚርጌ ኬሊ'' ጳውሎሴ ዔኤሊ''ሲ ዔኤሊ''ሲ ጌስታኔ።
27 ላምዖ ሌዔኮ ጊንፃፓ ጶርቂዮስ ፒስፆሴ ጎዖሢ ፒልኪሴ ቤዞ ጌሌኔ፤ ፒልኪሴያ ዓይሁዶ ዓሶ ዎዛሳኒ ጳውሎሴ ቱኪ''ንቴ ቤዛ ሓሼ''ኔ።
+ 24:18 ዳኪ. ማዾ'' 21፥17-28። + 24:21 ዳኪ. ማዾ'' 23፥6።