25
ጳውሎሴኮ ጌኤዛ ሮሜ ካኣቲ ቤርቶ ሺኢኮም ዖኦጪፆ
ፒስፆሴ ፔኤኮ ዒ ዓጮ'' ዎይሣ ቤዞ ጌሊ ሓይሦ ኬሊ'' ዴዓዖ፥ ቂሳሪያይዳፓ ዬሩሳላሜ ዓኣዼኔ፤ 2-3 ዒኢካ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ፔቴ'' ፔቴ'' ዓይሁዶ ዓሶኮ ዼኤፖና ጳውሎሴ ማዼ ባኮ ዛሎ'' ኬኤዛዖ፦ «ጳውሎሴ ሓካ ዬሩሳላሜ ዔኪ ኑም ዬዔቴራ» ጌዒ ዒዛ ኮራ ሚርጌና ሺኢቄኔ፤ ዬያ ዔያታ ጋዓኒ ዳንዳዔሢ' ጎይፃ ካቲ'' ጳውሎሴ ዎዻኒ ኮዔሢሮኬ። ፒስፆሴ ጋዓንቴ፦ «ጳውሎሴ ቂሳሪያይዳ ቱኡዞ ማኣራ ቱኡቲ ካፒንቲ ዓኣኔ፤ ታኣኒያ ሓሣ ዑኬና ማዒ ዒኢካ ዓኣዻንዳኔ፤ ዒንሢኮ ዎይሣ ዓሳ ታኣና ዎላ'' ቂሳሪያ ዓኣዺ፥ ጳውሎሴ ማዼ ዻቢንቲ ዓኣቴ ዒኢካ ዔያታ ዎጊሶንጎ» ጌዔኔ።
ፒስፆሴ ሳሊ''ዳፓ ዴንዲ ታጶ ኬሊ'' ሄላ''ንዳኣና ዔያቶና ዎላ'' ዴዔስካፓ ቂሳሪያ ዓጮ'' ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ዒዚ ሄላ''ዖ ዚሮ ጉቴ''ሎ ዎጎ ዎጎ ቤዞይዳ ዴዒ ዓሳ ዒዛም ጳውሎሴ ዔኪ ሺኢሻንዳጉዲ ዓይሤኔ። ዬካፓ ጳውሎሴ ሙካዛ ዬሩሳላሜይዳፓ ሙኬ ዓይሁዶ ዓሳ ዒዛኮ ዓጮ'' ማንጊ ዔቃዖ ዒዛ ላሣንዳ ማርካ ዴንቃኑዋያ ሚርጌ ዴኤሢ ሓይሴ ዒዛይዳ ሺኢሼኔ፤ ጳውሎሴያ፦ «ታኣኒ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዎጎይዳ ማዔቶዋ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ሓሣ ሮሜ ዓጮ''ኮ ካኣቲ ዑፆይዳ ማዼ ዻቢንቲ ባኣሴ» ጌዒ ማሂ ኬኤዜኔ።
ፒስፆሴ ጋዓንቴ ዓይሁዶ ዓሶ ዎዛሳኒ ኮዓዖ ጳውሎሴ ኮራ፦ «ዬሩሳላሜ ዓኣዺ ሓያ ባኮ ዛሎ'' ዒኢካ ታ ቤርታ ኔ ሞኦታኒ ዴንዲንዱዋይ?» ጌዔኔ።
10 ጳውሎሴ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ሓይሾ ታኣኒ ሞኦቲንታኒ ታና ኮይሳ፥ ሮሜ ዓጮ'' ካኣቲኮ ዎጎ ቤዛ ዔቄኔ፤ ኔኤኒ ኮሺ'' ዔራሢጉዲ ዓይሁዶ ዓሶይዳ ታኣኒ ፔቴ''ታዖ ማዼ ዻቢንቲ ባኣሴ፤ 11 ታኣኒ ዻቤያ ማዔቶ ሓሣ ሃይቢም ታና ዎጊሳ ዻቢንቲ ታ ማዼቶ ሃይቢፓ ዻቆም ታ ጎዑዋሴ፤ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ጌኤዛ ጉሪ ባኣዚ'' ማዔቶ ዖኦኒያ ታና ዔያቶም ዓኣሢ ዒንጋኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ታኣኒ ሓሢ ጌኤዛ ሮሜ ዓጮ'' ካኣቲ ቤርቶ ዓኣዻንዳጉዲ ኮዓኔ» ጌዔኔ።
12 ዒማ''ና ፒስፆሴ ዒዛና ዎላ'' ዞርቲ ማዻ ዓሶና ጌስታዖ፦ « ‹ሮሜ ዓጮ'' ካኣቲ ቤርቶ ታና ዳኬ› ጌዒ ኔ ዖኦጬሢሮ ካኣቲ ቤርቶ ኔ ዓኣዻንዳኔ» ጌዔኔ።
ጳውሎሴ ዓጊሪጳና ቤርኒቄና ቤርቶ ሺኢኬሢ
13 ዻካ'' ኬሊ''ኮ ጊንፃ ካኣቲ ዓጊሪጳና ቤርኒቄና ፒስፆሴ ዛጋኒ ቂሳሪያ ዓጮ'' ሙኬኔ። 14 ዒኢካ ዔያታ ሚርጌ ኬሊ'' ዴዔሢሮ ፒስፆሴ ጳውሎሴ ዛሎ'' ባኮ ሂዚ ጌዒ ካኣቲ ዓጊሪጳም ፔጋሲ ኬኤዜኔ፦ «ፒልኪሴ ቤርታ፥ ዎዳ ቱኪ'' ሓሼ'' ፔቴ'' ዓሲ ዓኣኔ፤ 15 ታኣኒ ዬሩሳላሜ ዓኣዺ ዒኢካ ዓኣንቴ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዓይሁዶ ዓሶኮ ጪሞና ዬያ ዓሢ ዛሎ'' ታኣም ኬኤዜስካፓ ታ ዎጋንዳጉዲ ዔያታ ዖኦጬኔ። 16 ታኣኒ ጋዓንቴ ‹ዎጌም ሺኢኬ ዓሲ ሺኢሼ ዓሶ ቤርታ ዔቂ ዎጊሳ ሓይሶ ዛሎ'' ማሂ ኬኤዙዋንቴ ዎጊሳኒ ሺኢሼ ዓሶም ዓኣሢ ዒንጊሢ ሮሜ ዓጪ ዳምቤቱዋሴ› ጌዒ ዔያቶም ማሄኔ። 17 ዬያሮ ዎጎም ሺኢሼ ዓሳ ቡኪንቲ ሃይካ ሙካዛ ኔጉዋዖ ዚሬሎ ዎጎ ዎጎ ቤዞይዳ ዴዒ፥ ጳውሎሴ ዓሳ ዔኪ ዬዓንዳጉዲ ታ ዓይሤኔ። 18 ዬካፓ ዎጎም ሺኢሼ ዓሳ ዒ ዻቤ ባኮ ኬኤዛኒ ዔቃዛ፦ ‹ፑርታ ባኣዚ'' ዒዚ ማዼያናንዳኔ› ጌዒ ታ ማሌጎይፆ ጉዴያ ዎጌም ሺኢሻንዳ ባኣዚ'' ፔቴ''ታዖ ዔያታ ሺኢሺባኣሴ። 19 ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ'' ዔያታ ማርማሢ ፔኤኮ ካኣዦ ዛሎ''ና ሃሣ ሃይቄያታንቴ፥ ጳውሎሴ ‹ሼምፔና ዓኣኔ› ጋዓ ዬሱሴና ዛሎ''ኬ። 20 ታኣኒያ ዬያጉዴ ባኣዚ'' ዖኦጪፃ ታኣም ዴኤፄሢሮ ጳውሎሴ ኮራ፦ ‹ዬሩሳላሜ ዓኣዺ ዒኢካ ሓያ ባኮ ኔ ሞኦቲንታኒ ዴንዲንዱዋይ?› ጌዔኔ። 21 ዒዚ ጋዓንቴ ጌኤዛ ሮሜ ካኣቲ ባንሢ ዓኣዻንዳጉዲ ኮዒ ‹ካኣቲ ባንሢ ታና ዳኩዋቴ› ጌዔሢሮ ታ ዒዛ ዳካንዳያ ሄላ''ንዳኣና ቱኡዞ ማኣራ ዴዓንዳጉዲ ዓይሤኔ» ጌዔኔ።
22 ካኣታሢ ዓጊሪጳ ፒስፆሴ ኮራ፦ «ታኣኒያ ዬይ ዓሢ ጌስታ ሓይሶ ዋይዛኒ ኮዓኔ» ጌዔኔ። ፒስፆሴያ ዒዛም፦ «ሂዴቶ ዚሮ ኔ ዋይዛንዳኔ» ጌዔኔ።
23 ዬያሮ ዚሮ ጉቴ''ሎ ዓጊሪጳና ቤርኒቄና ካኣቱሞ ዓፒሎ ማኣዒ፥ ዼኤፒ ዒጊቻ ቦንቺንቲና ፖኦሊሶኮ ሱኡጎና ሓሣ ካታሞይዳ ዓኣ ዼኤፖ ዓሶና ዎላ'' ዎጎ ዎጎ ዳልጎ ማኣሮ ጌላዛ ፒስፆሴ ጳውሎሴ ዒኢካ ዔኤሊ'' ዔኪ ሺኢሻዖ፦ 24 «ካኣታሦ ዓጊሪጳ! ሃሣ ዒንሢያ ቢያ ኑኡና ዎላ'' ዓኣ ዓሳ፤ ‹ሓይ ዓሢ ሃካፓ ሴካ ሼምፔና ናንጋንዳያ ኮይሱዋሴ› ጌዒ ዒላቲ ዬሩሳላሜይዳ ሓሣ ሃይካ ናንጋ ዓይሁዶ ዓሳ ታ ዎጋንዳጉዲ ታና ዔያታ ዖኦጬ ዓሢ ሃይ ዒንሢ ዛጋሢኬ። 25 ታኣኒ ጋዓንቴ ሃይቢም ዎጊሳንዳ ዻቢንቲ ዒዛይዳ ፔቴ''ታዖ ዴንቂባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ሮሜ ዓጮ'' ካኣቲ ባንሢ ታና ዳኬ ጌዔሢሮ ዒኢካ ታ ዳካኒኬ። 26 ያዺ ማዔቶዋ ዒዛ ዛሎ'' ሮሜ ዓጮ'' ካኣቲም ታ ፃኣፒ ዳካንዳ ዔርቴ ባኣዚ'' ባኣሴ፤ ዬያሮ ሓሢ ዒዚ ዖኦጪንቴስካፓ ታ ፃኣፓንዳ ባኣዚ'' ዴንቃንዳያናንዳኔ ጌዒ ዒንሢ ቤርቶ፥ ባሼና ሓሣ ካኣቲ ዓጊሪጳ! ኔ ቤርቶ ታ ሺኢሼኔ። 27 ዓይጎሮ ጌዔቶ ቱኡሲ ዓሲ ሌካ ዼ'ጌ ቤሲ ዳኪንታኣና ዒዛ ዓይሤ ባኮ ዛሎ'' ፔጋሱዋዖ ሓሺ''ሢ ዔኤያቶ ታኣም ማሊ ጴዼኔ» ጌዔኔ።