26
ጳውሎሴ ካኣቲ ዓጊሪጳ ቤርታ ጌስቴ ጌኤዞ
ዓጊሪጳ ጳውሎሴም፦ «ኔኤኒ ኔ ዛሎ'' ኬኤዛኒ ዳንዳዓኔ» ጋዓዛ፥ ጳውሎሴ ቶኦኮ'' ሂርኪዴስካፓ ዔቂ ሂዚ ጌዒ ጌኤዞ ማሂፆ ሓይሶ ኬኤዜኔ፤
«ካኣታሦ ዓጊሪጳ! ዓይሁዶ ዓሳ ታና ዎጎና ዓይሢሳ ባኮ ዛሎ'' ቢያሮ ሃኖ'' ታ ኔ ቤርቶይዳ ጌኤዞ ማሂፆ ሓይሶ ኬኤዛሢ ኮሺ'' ዼኤፒ ዎዛናኬ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኤኒ ዓይሁዴ ዓሶ ዳምቦና ዔያቶኮ ማርማሢና ፔጋሲ ዔራያታሢሮ፥ ሼሌዔ ዒናና ዳንዳዒ ታ ጌኤዞ ኔ ዋይዛንዳጉዲ ታ ኔና ሺኢቃኔ።
«ናኣቶይዳፓ ዓርቃዖ ዎይቲ ታ ናንጌቶዋ ዓይሁዶ ዓሳ ዔራኔ፤ ቤርታፓ ዓርቃዖ ታ ዓጮ''ና ዬሩሳላሜናይዳ ታ ናንጌ ናንጎ ታኣሲ'' ዔያታ ዔራኔ። ሓሣ ዔያታ ፔ ቶኦኪና ማርካዻኒ ኮዔቶ ኑ ካኣዦይዳ ዎጎ ኮሺ'' ዶዲሺ ዓርቃያ ማዔ፥ ፔርሴ ዓሶ ዛላ'' ማዒ ታ ናንጌሢ ዓይፃፓ ዓርቃዖ ዔያታ ዔራኔ። + ሓሢ ታ ሓካ ዎጎም ሺኢኬሢ ፆኦሲ ኑ ዓዶንሢም ጫኣቂ ዒንጌ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጉሙርቃሢሮኬ። ዬኖ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ'' ሄላ''ኒ ታጶ ላምዖ ፃጳ ሮኦሪና ዋንቴና ፆኦሲ ካኣሽኪ ካኣሽኪ ካፔኔ፤ ካኣቲዮ! ታና ሃሢ ዓይሁዶ ዓሳ ዎጎና ዓይሢሳሢ ዬኖ ታ ጉሙርቃሢሮኬ። ሓይቄ ዓሶ ፆኦሲ ዔቂሳንዳያ ማዒፃ ዎይቲ ዒንሢ፥ ዓይሁዶ ዓሶም ጉሙርቂንቱዋያ ማዔይ?
«ታኣኒ ታ ቶኦኪና ናዚሬቶ ዬሱሴኮ ሱ'ንፆ ዒፂ ማካንዳያ ኮይሳኔ ጌዒ ሚርጌ ባኣዚ'' ታ ማዼኔ። + 10 ዬሩሳላሜይዳ ታ ማዼሢ ዬያኬ፤ ቄኤሶኮ ሱኡጎይዳፓ ታ ዔኬ ቢታንቶና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ታ ቱኡሴኔ፤ ዔያቶ ዎዾዋኣና ዎዻ ዓሶኮ ማዻ'' ቃራኬ ታ ጌዔኔ። 11 ሚርጌ ዎዴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ዔያታ ሜታዻንዳጉዲና ጉሙርቂፆዋ ዔያታ ሓሻ''ንዳጉዲ ማሃኒ ታ ማሌኔ፤ ዔያቶ ዑፆይዳ ሚርጌና ዻጋዺ ሓሣ ሜሌ'' ሜሌ'' ካታሞይዳኣ ዓኣዺ ታ ዔያቶ ዳውሳኔ።
ጳውሎሴ ኪሪስቶሴ ባንሢ ዎይቲ ማዔቴያ ኬኤዜሢ
(ዳኪ. ማዾ'' 9፥1-19፤ 22፥6-16)
12 «ዬኖ ዛሎ''ና ቄኤሶኮ ሱኡጎይዳፓ ጉቤ ማዔ ቢታንቶና ዓይሥሢና ዔኪ ዴማስቆ ታ ዴንዳንቴ፥ 13 ካኣቲዮ! ጎይፆይዳ ዓባ'' ሳዛ ጫርጋኣና ዓቢ ፖዒዳፓ ባሼ ፖዒ ታ ዛጌኔ፤ ዬይ ፖዓ ታናንታ ታኣና ዎላ'' ዓኣዻ ዓሶናኮ ኮይላ'' ጫሪንጫፓ ፖዔኔ። 14 ዬማና ኑኡኒ ቢያሢ ሳዖይዳ ሎኦሚ ዓኣንቴ ዓይሁዴ ዓጪ ሙኡቺና ‹ሳውሌ! ሳውሌ! ኔ ታና ዓይጎሮ ዳውሳይ? ጌማይ ጫጮ ሚፆ * ማሂ ዓኪ ማኣሳናያጉዲ ኔኤኒ ዬያ ዓጬ ሚፆ ማሂ ዓኪፆና ኔኤሮ ኔ ማኣሳናኔ› ጋዓ ዑኡሲ ታ ዋይዜኔ። 15 ታኣኒ ማሃዖ ‹ጎዳሢዮ፥ ኔኤኒ ዖናዳይ?› ጋዓዛ፥ ጎዳሢያ ታኣም ሂዚ ጌዔኔ፦ ‹ታኣኒ ኔ ታና ዳውሳ ዬሱሴኬ። 16 ጋዓንቴ ሓሢ ዔቄ፤ ታ ኔኤም ሓሢ ፔጋዺ ጴዼሢ' ታና ኔ ዛጌ ጎይፆና፤ ሓሣ ሓጋ ሴካ ቤርታ ታ ኔኤም ዻዋንዳ ባኮንታሮ ቢያ ታኣም ኔ ማዻያና ማርካዻያ ማዓንዳጉዲ ታ ኔና ዶኦራኒ ኮዔሢሮኬ። 17 ኔ ዓሶ ዒስራዔኤሌ ዴሮ''ንታ ታ ኔና ዳካ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶንታ ኩጫፓ ታ ኔና ዻቂሻንዳኔ። 18 ኔ ዔያቶኮ ዓኣፖ ቡላ''ንዳጉዲና ዹሞይዳፓ ፖዖ ኔ ዔያቶ ኬሳ''ንዳጉዲ ሓሣ ፃላሄ ዴማ''ፓ ፆኦሲ ባንሢ ኔ ዔያቶ ማሃንዳጉዲ ታ ኔና ማሃንዳኔ፤ ኔ ዬያይዴሢሮ ዔያታ ታና ጉሙርቂ ፔ ጎሞኮ ማኣሪንቲሢ ዴንቃንዳኔ፤ ፆኦሲ ዶኦሬዞንሢ ባኣኮ''ይዳ ዒንጊንቴ ቤዞዋ ዔያታ ዴንቃንዳኔ› » ጌዔኔ።
ጳውሎሴ ፔኤኮ ማዾ'' ዛሎ'' ኬኤዜሢ
19 ጳውሎሴ ቃሲ'' ኬኤዛዖ፦ «ዬያሮ ካኣቲ ዓጊሪጳ! ጫሪንጫፓ ታኣም ዒንጊንቲ፥ ጴዼ ባኮም ታ ዓይሢንቴኔ። 20 ጋዓንቴ ቤርታዺ ዴማስቆይዳ ዓኣ ዓሶ፥ ሄሊ''ሲ ዬሩሳላሜና ዪሁዳ ዓጮ''ናይዳ ዓኣ ዓሶ ቢያሢና ሓሣ ዬያጉዲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳኣ ጊዳ'' ጎሞ ቡኡፂ ፆኦሲ ባንሢ ሙካንዳጉዲ ታ ዔርዜኔ፤ ጎሞ ቡኡፂፆ ዔርዛ ባኣዚ''ያ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ዔያቶም ታ ኬኤዜኔ። + 21 ዬያይዳፓ ዔቄያና ዓይሁዶ ዓሳ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ታ ዓኣንቴ ታና ዓርቂ ዎዻኒ ኮዔኔ። 22 ታኣኒ ፆኦሲኮ ማኣዲ''ፃ ታ ጊዳ''ፓ ዱማዺባኣሢሮ ዓሲ ዱማሱዋዖ ቢያሢም ኬኤዚ ኬኤዚ ሓይማ ሄሌ''ኔ፤ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶንታ ሙሴንታ ቤርታዺ ሃጊ ‹ያዺ ማዓንዳኔ› ጌዔ ባኮ ታ ኬኤዜማፓ ሜሌ'' ፔቴ'' ባኣዚ''ታዖ ታ ኬኤዚባኣሴ። 23 ዔያታ ኬኤዜሢ፦ ‹ሜሲሔ ሜቶ ዔካንዳኔ፤ ሓይቢፓ ዔቂሢና ቤርታሳያ ማዒ፥ ዒስራዔኤሌ ዴሮ''ና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶናም ዻቂንታኮ ፖዒ ዻዋንዳኔ ጌዒኬ› ጌዔኔ።» +
24 ጳውሎሴ ዬኖ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ፒስፆሴ፦ «ጳውሎሴ! ዓካሪ ኔ ዣኣሽኬኔ፤ ሚርጌ ዔሪፃ ኔና ዣኣሹሞይዳ ጌልዜኔ!» ጌዒ ዼ'ግዲ ኬኤዜኔ።
25 ጳውሎሴ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ቦንቺንታ ፒስፆሴ! ጎኔና ፒዜ ማዔ ባኣዚ'' ታ ኬኤዛፓዓቴም ታ ዣኣሽኪባኣሴ። 26 ታ ዒዛ ቤርቶይዳ ፔጋሲ ኬኤዜ፥ ካኣቲ ዓጊሪጳ ዬያ ዔራንዳኔ። ዬይ፦ ዓኣሺንቲባኣ ባኣዚ'' ማዔሢሮ ካኣታሢ ዔራንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 27 ካኣቲዮ ዓጊሪጳ! ኔኤኒ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ጉሙርቃያቱዋይ? ኔ ጉሙርቃሢያ ታ ዔራኔ» ጌዔኔ።
28 ዓጊሪጳ ጳውሎሴ ኮይላ''፦ «ኔኤኒ ሃይሾ ታና ሃይማካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማሄኔ ጌይሢኬ!» ጌዔኔ። 29 ጳውሎሴ ጊንሣ፦ «ዑኬ ዎዴያ ማዖም ዖዶሲ ዎዴ፤ ኔና ሌሊቱዋንቴ ሓኖ'' ሃያ ታኣኮ ጌኤዞ ዋይዛ ዓሳ ቢያ ሃይማ ታኣኮ ቱኡዞማፓ ዓታዛ ታጉዲ ማዖም ፆኦሲ ታ ሺኢቃኔ» ጌዔኔ።
30 ዬካፓ ካኣቲንታ ዓጮ'' ዎይሣሢንታ ቤርኒቄንታ ዒዛና ዎላ'' ዴዒ ዓኣ ዓሶንታ ቢያ ዔቄኔ። 31 ዒማ''ና ኬስኪ ዔያታ ዴንዲፆይዳ ዓኣዖ፦ «ሃይ ዓሢ ሃይቃንዳጉዲና ቱኡታንዳጉዲ ዒዚ ማዼ ባኣዚ'' ፔቴ''ታዖ ባኣሴ» ዎሊ ኮይላ'' ጌዔኔ። 32 ሓሣ ዓጊሪጳ ፒስፆሴም፦ «ሃይ ዓሢ ዎንዴ ‹ሮሜ ካኣቲ ባንሢ ታና ዳኬ› ጌዒባኣቶ ቡሊ''ንታንዳያታንቴኬ» ጌዔኔ።
+ 26:5 ዳኪ. ማዾ'' 23፥6፤ ፒልጲ. 3፥5። + 26:9 ዳኪ. ማዾ'' 8፥3፤ 22፥4-5። * 26:14 ጫጮ ሚፆ ጌይንቴዛ፦ ዓይሁዶ ዓሳ ጌማይ ጎሽካ ዎዶ''ና ጌማታ ሓንታንዳጉዲ ጫርጋ፥ ዖዶሲ ቤርቶ ዓጪሶና ሚሢኬ። + 26:20 ዳኪ. ማዾ'' 9፥20፤ 9፥28-29። + 26:23 ዒሲ. 42፥6፤ 49፥6፤ 1ቆሮ. 15፥20።