27
ጳውሎሴኮ ሮሜ ዓጮ'' ዓኣዺፆ
ዬካፓ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዒፃሊያ ዓጮ'' ኑ ዓኣዻንዳጉዲ ጌይንታዛ ዔያታ ጳውሎሴንታ ሜሌ'' ቱኡሲ ዓሲንታ «ሮሜ ዓጮ'' ካኣቲኮ ፖኦሊሶ» ጌይንቲ ፓቂንቴ ዓሶ ዓይሣ ዓሶፓ ፔቴ''ሢ ማዔ፥ ዩሊዮሴ ጌይንታ ፄኤቶ ዓሶ ዓይሣሢም ዔኪ ዓኣዻንዳጉዲ ዒንጌኔ። ዬማና ዒሲያ ዓጮ''ኮ ባዞ'' ዓጮይዳ ዓኣ ሳዖ ባንሢ ዓዲራሚፂዮኔ ጎዖ ቤዛፓ ዓኣዻ ዋኣፆ ካኣሚሎና ኑ ዴንዴኔ፤ ቴስሎንቄይዳ ናንጋ፥ ሜቄዶኒያ ዓጮ'' ዓሢ ዓሪስፂሮኮሴያ ኑኡና ዎላ'' ዓኣኔ። ዚሬሎ ኑኡኒ ሲዶና ሄሌ''ኔ፤ ዩሊዮሴ ጳውሎሴም ኮሺ ማዔሢሮ ጳውሎሴ ፔኤኮ ላጎ ባንሢ ዴንዴም ዔያታ ዒዛም ኮይሳ ማኣዶ ማኣዳ''ንዳጉዲ ዓይሤኔ። ዬካፓ ኑ ዔቃኣና ዢባራ ኑኡኮ ቤርታ ዢባርሻያ ማዔሢሮ ቆጲሮሴ ጌይንታ ዋኣፆ ሳዛ'' ዓኣ ዓጬ''ሎና ካናዺ ኑ ዓኣዼኔ። ኪልቂያና ጲንፒሊያ ዓጮ'' ኮይሎ''ይዳ ዓኣ ባዞ''ና ፒንቄስካፓ ሉቂያ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ሙራ ጌይንታ ካታማ ኑ ሄሌ''ኔ። ዒዞ ቤዞይዳ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዒፃሊያ ዓጪ ባንሢ ዒስኪንዲሪያ ጎዖ ቤዛፓ ዓኣዻ ዋኣሢ ካኣሚሌ ዴንቃዖ ዒዞ ኑና ቶጊሴኔ።
ሚርጌ ኬሊ'' ታሢ ታሢ ኑ ዓኣዺ፥ ሚርጌ ሜቶና ቄኔዲዮሴ ካታሞ ኮይሎ ሄሌ''ኔ፤ ዢባራ ጋዓንቴ ቤርቲም ኑ ዴንዱዋጉዲ ኑና ላኣጌሢሮ ሲልሞና ጌይንታ ዋኣፆ ሳዞ'' ሶርቶሚ ጌሌ ሳዓኮ ኮይሊ''ና ጌዒ ዋኣፆ ሳዛ'' ዓኣ፥ ቄርፄሴና ካናዺ ኑ ዓኣዼኔ። ዬኖ ቤዞና ሚርጌ ሜታዺ፥ ባዞ''ኮ ዓጮማ ዓርቂ ኑ ዓኣዼስካፓ ላሲያ ካታሞ ኮይላ'' ዓኣ «ዢባሮና ጉዳሢና ዋኣፆ ካኣሚሎ ፑርቲሱዋ ኮሺ ቤሲ» ጌይንታ ቤዞ ኑ ሄሌ''ኔ።
ኑኡኮ ሃንቲፆይዳ ሌሊ ሚርጌ ዎዴ ጋፔሢሮና ሙኡዚ'' ሙዑዋዖ ሺኢቆ ዎዳ'' ዓኣዼሢሮ ሓሣ ዬኖ ዎዶ''ና ባዚ'' ጊዳ'' ዓኣዺሢ ኮሺ'' ፑርታሢሮ ዬማና ጳውሎሴ ዓሶም፦ 10 «ዓሲዮቴ! ሓካፓ ሴካ ዓኣ ኑኡኮ ጎይፆይዳ ፑርታ ባኣዚ'' ዓኣሢ ታኣም ጴዻኔ፤ ዬይያኣ፦ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ጫኣኒንቴ ባኮና ዋኣፆ ካኣሚሎናይዳ ሌሊቱዋንቴ ዓሲ ሼምፖይዳኣ ዼኤፒ ፑርታ ባኣዚ''ና ባይሲንታና ሄላ''ንዳኔ» ጌይ ላቲ ኬኤዜኔ። 11 ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ጋዓንቴ ጳውሎሴ ዞሮ''ይዳፓ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዒሻሢና ዋኣፆ ካኣሚሎኮ ዓዳሢና ጋዓ ባኮ ባሼ ዋይዜኔ። 12 ዬና ባዞ'' ዓጮይዳ ዓኣ ሳዔላ ባርጊ ዎዴና ዒኢካ ዴዓኒ ጊኢጉዋያ ማዔሢሮ ሚርጌ ዓሳ፦ «ኑኡኒ ዴንዲጋፓ፥ ዳንዳዒንቴቶ ኬዶ'' ዛሎ''ኮ ዓባ'' ጌላ ባንፆና ሓሣ ዾኦሎ'' ዛሎ''ኮዋ ዓባ'' ጌላ ባንፆይዳ ዓኣ ፒንቄ ጌይንታ ቄርፄሴ ዓጮ''ኮ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዔቂሶ ቤዞ ሄሊ'' ዒኢካ ባርጎ ዎዶ'' ኑ ዓኣሦም» ጌዒ ማሊሢ ሺኢሼኔ።
ባዞ'' ጉዳሢ
13 ዓባ'' ኬስኪ ጌላ ዛሎ''ኮ ዾኦሎ'' ዛሎ'' ዢባራ ዻካ'' ዢባርሼም ዔያታ ዛጋዖ ዔያታ ማሌ ጎይፆ ማዔያ ዔያቶም ማላዛ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዓርቂ ዔቂሳ ዓንጎ ኮንጮ ቱጊ ዓኣዺፆ ዔቄኔ፤ ዔያታ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዔቂሶ ቤዛፓ ዔቂ ባዞ''ኮ ዓጮማ ዓርቂ ቄርፄሴኮ ኮይሊ''ና ዓኣዼኔ። 14 ጋዓንቴ ኔጉዋዖ «ኬዶ'' ዛሎ''ኮ ዓባ'' ኬስካ ባንፆ ዓልጋሢ» ጌይንታ ዶዲ ዓልጋ ዋኣፆ ሳዛ'' ዓኣ ሳዔሎይዳፓ ዔቂ ዔያቶይዳ ሙኬኔ። 15 ዋኣፆ ካኣሚላ ሂዒንቴሢሮ ሓሣ ዢባሮዋ ቃዛኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ዢባራ ኑና ዒሼም ዚቲዮ ጌዒ ኑ ዓኣዼኔ። 16 ዬካፓ ቄዳ ጌይንታ ዋኣፆ ሳዛ'' ዓኣ ዻካ'' ዓጪስኬኖና ካናዺ ኑ ዴንዲቤቃ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ቱኪ''ንቲ ዓኣ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጊስኬና * ቶላ''ኒ ዑኬም ሜቶና ኑ ቃዛኒ ዳንዳዔኔ። 17 ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ዓኣ ዓሳ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎ ጎቺ ዔኪ ዋኣፆ ካኣሚሎ ጋሮ ጌልዜስካፓ ሱሲና ዶዲሺ ቱኬ''ኔ፤ ዋኣፆ ካኣሚላ ሓሣ ሱሪቲሴ ጌይንታ ዋኣፆ ዴማ'' ዓኣ፥ ኩሊንቴ ማኣሻላ'' ዴንዲ ዹዒንቱዋጉዲ ሻራሢ ጌይንታ ዳልጎ ዓፒሎጉዴ ባኮ ኬይሳዖ ኮዔ ጎይሢ ዓኣዻንዳጉዲ ሓሼ''ኔ። 18 ጋዓንቴ ዓልጋሢ ሓሾ'' ዒፄሢሮ ዚሬሎ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዑፆይዳ ጫኣኒንቴ ሜሆ''ይዳፓ ዛሎ'' ባዞ''ይዳ ዓሳ ኬኤሪሢ ዓርቄኔ። 19 ሓይሣሳ ኬሎ''ና ዋኣፆ ካኣሚሎም ኮይሳ ባኮዋ ዔኪ ዔኪ ፔ ኩቻ ዔያታ ኬኤሬኔ፤ 20 ሚርጌ ኬሊ'' ዓቢንታ ዦኦጎንታ ኑ ዛጊባኣሢሮ ሓሣ ዓልጋሢ ዢባርሺፆ ሃሾ'' ዒፄሢሮ፦ «ኑ ዻቃኒ ዳንዳዑዋሴ» ኑ ጌዔኔ።
21 ዓሳ ፔቴ''ታዖ ሙኡዚ'' ሙዑዋዖ ሚርጌ ኬሊ'' ዴዔሢሮ፥ ጳውሎሴ ዔያቶ ባኣካ'' ዔቃዖ፦ «ዓሲዮቴ! ዒንሢ ዎንዴ ታ ዒንሢም ጌዔ ባኮ ዋይዚ ቄርፄሴይዳፓ ዔቂባኣያታቶ ሓይ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ማዔ ባካ ቢያ ዒንሢ ሄሊ''ንዱዋያታንቴኬ፤ 22 ሓሢ ዋኣፆ ካኣሚላ ሌሊ ፑርታንዳኣፓዓቴም ዒንሢዳፓ ዖናይዳኣ ማዖም ባይሲንታ ሄሊ''ንዱዋሴ፤ ዬያሮ ዶዱዋቴ፥ ዒጊጪፖቴ፤ ጌዒ ታ ዒንሢ ዞራኔ። 23 ታ ዒዛሮ ማዒ፥ ዒዛ ካኣሽካ ፆኦዛሢ ዳኬ ኪኢታንቻ ዋንቴ ታ ኮራ ዔቂ፦ 24 ‹ጳውሎሴ ዒጊጪፖ! ኔኤኒ ሮሜ ዓጮ'' ካኣቲ ቤርታ ዔቃንዳያ ኮይሳኔ፤ ሓይሾ፥ ኔኤና ዎላ'' ዓኣዻ ዓሶ ቢያ ኔ ጋይቴ ጌዒ ፆኦሲ ሃይቢዳፓ ዻቂሻንዳኔ› ጌዒ ታኣም ኬኤዜኔ። 25 ዬያሮ ዒንሢ ሓይ ዓሳ ዶዱዋቴ፤ ፆኦሲ ዬያ ታኣም ኬኤዜ ባኮ ቢያ ኩንሣንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 26 ማዔቶዋ ዢባራ ኑና ዔኪ ፔቴ'' ዋኣሢ ሳዛይዳ ዓኣ ሳዓኮ ዓቺዳ ኬኤራንዳኔ» ጌዔኔ።
27 ታጶ ዖይዳሳ ዋንቶና ዓዲሪያ ባዞ''ይዳ ዢባሮና ሂዒንቲ ሴካ ሃንጋ ኑ ጌዒ ጌዒ ዓኣንቴ ሳዖኮ ጊዲሚሺ ማዓዛ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ማዻ ዓሶ ኮራ ሳዖ ባንሢ ዑኬያ ማሌኔ። 28 ዬያሮ ባዞ''ኮ ዔታዺፆ ሚፂ'' ዛጎ ሱዞ ዔያታ ዓጋዛ፥ ባዞ''ኮ ዔታ'' ሳሊ''ታሚ'' ዋዻ ማዒ ጴዼኔ፤ ሓሣ ዻካ'' ናጋዖ ዛጎ ሱዜሎ ዔያታ ዓጌም ላሂ''ታሚ'' ዋዻ ማዒ ጴዼኔ። 29 ዋኣፆ ካኣሚላ ባዞ'' ዓጮይዳ ዓኣ ሹጫ ዓኣዺ ዹይንቱዋጉዲ ዔያታ ዒጊጪ፥ ዋኣፆ ካኣሚሎኮ ጊንፆ ዛሊ''ና ዋኣፆ ካኣሚሎ ቃዛንዳ ዖይዶ ዓንጎ ኮንጮ ሊካ ዓጊ፥ ዬካፓ ዹማ ካራንዳጉዲ ሺኢጲሢ ዓርቄኔ። 30 ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ማዻ ዓሳ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳፓ ኬስኪ ዴንዳኒ ኮዔያታሢሮ ዋኣፆ ካኣሚሎኮ ቤርቶ ዛሎ''ና ዓንጎ ኮንጮ ሊካ ዓጋያ ማሊ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ዓኣ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎ ባዞ''ይዳ ኬኤሬኔ። 31 ዬማና ጳውሎሴ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢና ፖኦሊሶና ኮይላ''፦ «ሓኣታ፥ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ማዻ ዓሳ ዋኣሊ''ንቂፆ ሃሺ'' ዚቲ ጌዒ ዴዒባኣቶ ዒንሢ ዻቃኒ ዳንዳዑዋሴ» ጌዔኔ። 32 ዬያሮ ፖኦሊሳ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎኮ ሱዞ ቲቃዖ ዋኣፆይዳ ጉሪ ዒዛ ሴካ ሃንጋ ጋዓንዳጉዲ ሓሼ''ኔ።
33 ሳዓ ካራኒ ዑካዛ ቢያሢ ሙኡዚ'' ሙዓንዳጉዲ ጳውሎሴ ዔያቶ ሺኢቃዖ፦ «ፔቴ''ታዖ ሙኡዚ'' ሙዑዋዖ ዒንሢ ካፓንቴ ሓኖ'' ዒንሢኮ ታጶ ዖይዶ ኬሊ''ኬ። 34 ዬያሮ ዒንሢ ሙኡዚ'' ሙዓንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ፤ ዬይያ፦ ዒንሢም ዎልቄ ዶዲሻንዳኔ፤ ዓይጌንዴጉዴ ፑርታ ባኣዚ'' ፔቴ''ታዖ ዒንሢዳ ሄላ''ዓኬ» ጌዔኔ። 35 ዬያ ጌዔስካፓ ካሣ ዔኪ ቢያሢኮ ቤርታ ፆኦሲ ጋላታዖ፥ ቡንፂ ሙዒሢ ዓርቄኔ። 36 ዬማና ቢያሢኮ ዒና'' ማዔም ዶዲ ሙዖ ሙዔኔ። 37 ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ኑኡኒ ዓኣ ዓሳ ቢያ ላምዖ ፄኤታና ላንካይታሚ'' ላሆ''ኬ። 38 ዬካፓ ቢያሢ ሙዒ ሚሽካዖ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ጫኣኒንቴ ዛርጋሢ ባዞ''ይዳ ኬኤሪ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዴኤፃ ባኮ ሼሌዒሴኔ።
ዋኣፆ ካኣሚሎኮ ሜቂፆ
39 ዬማፓ ሳዓ ካራዛ ዔያታ ሄሌ'' ቤዞ ዔያታ ዔሪባኣሴ፤ ጋዓንቴ ማኣሻላ ዓኣ ባዚ'' ዓቺ ዔያታ ዴንቄኔ፤ ዬያሮ ዔያቶም ዳንዳዒንቴቶ ዒዞ ባንሢ ዶጪሳኒ ማላዖ፥ 40 ዓርቄ ሱዞ ቲቂ ዓንጎ ኮንጮ ባዞ''ይዳ ሓሼ''ኔ፤ ዬማና ሓሣ ጊንፆ ዛላ'' ዓኣ፥ ዓጊሢ ዓጊሢ ዒሺ ዔኪ ዓኣዾ ዳልጎ ዖዶዞ ሚፆኮ ሱዞ ቡሊ''፥ ቤርቶ ዛሎ''ና ዓኣ ዳልጎ ሻራሢ ዢባሮ ባንሢ ዼ'ጊዲ ባዞ'' ዓጮ ባንሢ ኬስካኒ ዔያታ ዓኣዼኔ። 41 ጋዓንቴ ዋኣፆ ካኣሚላ ዋኣፆ ዴማ'' ዓኣ ኩሊንቴ ማኣሻሎይዳ ዹዒንቲ ቤርቶ ዛሎ''ና ሊካ ዾቂንቲ ዓጊፁዋያ ማዓዛ፥ ጊንፆ ዛሎ''ና ጋዓንቴ ጉዳሢዳፓ ዔቄያና ካኣሚላ ሜቂሢ ዓርቄኔ።
42 ቱኡዞ ዓሳ ፁቢ ፒንቂ ቶሉ''ዋጉዲ ፒንቃኒ ጌዔቶ ዔያቶ ፖኦሊሳ ዎዻኒ ማሌኔ። 43 ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ጋዓንቴ ጳውሎሴ ዓውሳኒ ኮዔሢሮ ዬኖ ፖኦሊሶኮ ማሊፆ ዔኤዖ ዒፂ፥ ፁቢ ዔራ ዓሳ ቤርታዺ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳፓ ባዞ''ይዳ ኮኦሚ ጌሊ ፁቢ ፁቢ ፒንቃንዳጉዲ ዓይሤኔ። 44 ሓሣ ዓቴ'' ዓሳ ዋኣፆ ካኣሚሎኮ ዱማ ዱማ ሜቂፆንታ ዳልጎ ላሻሢ ሚፆንታ ዓርቂ ዓርቂ ፒንቃንዳጉዲ ዓይሣዛ ዬያይዲ ቢያሢ ኮሺና ሳዖ ሄሌ''ኔ።
* 27:16 ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጊ፦ ዬኖጉዴ ጎንጋ ማኣዳ''ሢ ዋኣፆ ካኣሚላ ፑርቴያ ማዔቴ ጊዳ'' ዓኣ ዓሳ ዒዞይዳ ጌሊ ባዛ''ፓ ኬስካኒ፤ ሓሣ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዔቂሶ ቤዛፓ ዴንዲ ዔኤቢ ዒዞና ዔኮያኬ።