28
ጳውሎሴ ማልታ ጎዖ ዋኣፆ ሳዛ'' ዓኣ ዓጮ''ይዳ
ዬካፓ ኑኡኒ ሳዖ ኮሺ ሄላ''ዖ ኑ ሄሌ'' ሳዔላ ማልታ ጌይንታያ፥ ዋኣሢ ሳዛይዳ ዓኣ ዓጪ ማዔሢ ዔሬኔ። ዬኖ ዋኣፆ ሳዛ'' ዓኣ ዓጬ''ሎይዳ ናንጋ ዓሳ ሚርጌና ሄርሺሳ ኮሺ ማዾ ኑኡም ማዼኔ፤ ዬማና ዒርዚ ዋርቃያታሢሮ ጪኢዦሮ ጌዒ ታሚ ዔኤሢ ኑና ዔያታ ዔኬኔ። ጳውሎሴ ዒማ''ና ሻርሻ ሃኣኪ ዔኪ ታሞይዳ ዓጋንቴ፥ ሉ ታሞኮ ዖይዾይዳፓ ዔቄያና ፔቴ'' ሾኦሺ ሻርሻፓ ኬስካዖ ኩጮ ዻይ ዓርቄኔ። ማልታ ዓጬ''ሎይዳ ዓኣ ዓሳ ጳውሎሴኮ ኩጫ ሾኦዣ ዻይ ዓርቄሢ ዴንቃዖ፦ «ሓይ ዓሢ ጎኔና ዓሲ ዎዼ ዓሲኬ ጌይሢኬ! ዓይጎሮ ጌዔቶ ባዞ'' ጉዳሢዳፓ ኮሺና ቶሊ'' ኬስኬቶዋ ኑኡኒ ‹ፆኦሲ› ጌዒ ካኣሽካ ፒዜ ዎጋ ፆኦዛሢኮ ዎጊፆይዳፓ ቶሊ''፥ ናንጋኒ ዳንዳዒባኣሴ» ዎሊ ኮራ ጌዔኔ። ጳውሎሴ ጋዓንቴ ሾኦዣሢ ታሞይዳ ዉፁርቂ ዓጌኔ፤ ዒዛ ፔቴ''ታዖ ዎኦቴ ባኣዚ'' ባኣሴ። ዓሳ ጋዓንቴ፦ «ኔጉዋዖ ሓሢ ዑፃ ዒዛኮ ኪፃንዳኔ፤ ሓሣ ዒዚ ዔርቲባኣንቴ ሃይቃንዳኔ» ጌዒ ካፔኔ። ጋዓንቴ ሚርጌ ዎዴ ዔያታ ዬያይዲ ካፔም ፔቴ''ታዖ ዎኦቴ ባኣዚ'' ባኣያ ማዔሢ ዛጋዖ ማሊፆ ጊንፃ ላኣሚ፦ «ሓይ ዓሢ ፆኦሲኬ!» ጌዔኔ።
ዬኖ ኑኡኒ ዓኣ ቤዜሎኮ ኮይሎይዳ ዋኣፆ ሳዛ'' ዓኣ ዓጬ''ሎ ዎይሣያ ማዔ፥ ፑፒሊዮሴ ጎዖሢኮ ሳዓ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ፔ ማኣራ ኑና ዔኪ ሓይሦ ኬሊ'' ቃራሲ ሾኦቺንሤኔ። ዬማ''ና ፑፒሊዮሴኮ ዓዴ ቆሢና ፂርሲ ዶርዖና ሓርጌም ላሂ ዓኣንቴ ጳውሎሴ ዒዛ ባንሢ ጌሊ ሺኢቂ ኩጮ ዑፃ ጌሢ ዓሢ ፖዒሴኔ። ዬይ ያዺ ማዔሢኮ ጊንፃ ዋኣፆ ሳዛ'' ዓኣ ዓጬ''ሎይዳ ናንጋ ሃርጊንቴ ዓሳኣ ሙኪ ፖዔኔ። 10 ዓሳ ሚርጌ ኑኡም ዒንጎ ባኣዚ'' ዔኪ ሙኪ ኑና ቦንቻያ ማዒፆ ዔርዜኔ፤ ጊንሣ ዋኣፆ ካኣሚሎና ኑ ዓኣዻኒ ዔቃኣና ኑም ኮይሳ ባኮ ቢያ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ዔያታ ጫኣኔኔ።
ጳውሎሴኮ ሮሜ ዓጮ'' ሄሊ''ፆ
11 ሓይሦ ዓጊኒ ማልታይዳ ኑ ዴዔስካፓ ባርጎ ዎዶ'' ዒዞ ቤዞይዳ ዴዒ ዓኣሤ፥ ዒስኪንዲሪያ ዓጪሮ ማዔ ዋኣሢ ካኣሚሌ ቶጊ ዓኣዺፆ ኑ ዔቄኔ፤ ዋኣፆ ካኣሚሌሎኮ ሱ'ንፃ «ሜንቴ ማዔ ፆኦዞ''» ጌይንታያኬ። 12 ሲራኩሴ ጌይንታ ካታሞ ኑ ሄላ''ዖ ዒኢካ ሓይሦ ኬሊ'' ዴዔኔ። 13 ዬካፓ ባዞ'' ጊዶ'' ኑ ሓንቲ ሬጊዩሜ ካታሞ ሄሊ'' ዒኢካ ፔቴ'' ኬሊ'' ኑ ዴዔስካፓ፥ ዾኦሎ'' ዛሎ'' ዢባራ ዢባርሼሢሮ ላምዓሳ ኬሎ''ና ፑቲዮላሴ ካታሞ ኑ ዓኣዼኔ። 14 ዒዞ ቤዞይዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ኑ ዴንቃዛ፥ ኑ ዔያቶና ዎላ'' ላንካይ ኬሊ'' ዴዓንዳጉዲ ዔያታ ሺኢቄም ዴዔስካፓ ሮሜ ዓጮ'' ኑ ዓኣዼኔ። 15 ሮሜ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ኑ ዛሎ'' ዋይዛዖ ዓፒዮሴ ቦኦኮ'' ካሮ''፤ ሓሣ «ዎርቆ ቤሲ ሃይሦ» ጌይንታ ቤዞ ኑና ዔካኒ ሙኬኔ፤ ጳውሎሴያ ዔያቶ ዴንቃዖ ፆኦሲ ጋላቲ ዶዴኔ።
ጳውሎሴ ሮሜ ዓጮ''ይዳ
16 ሮሜ ዓጮ'' ኑ ጌላዛ ጳውሎሴም ፔቴ'' ዒዛ ካፓንዳ ፖኦሊሴ ዒንጊንቴስካፓ ዒዚ ፔኤኮ ናንጋንዳጉዲ ዓይሢንቴኔ።
17 ሓይሦ ኬሊ''ኮ ጊንፃ ጳውሎሴ ሮሜ ዓጮ''ይዳ ናንጋ ዓይሁዶኮ ዼኤፖ ዼኤፖ ዓሶ ዔኤሊ''ሴኔ፤ ዔያታ ሙኪ ቡኬስካፓ ሂዚ ዔያቶም ጌዔኔ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ዒስራዔኤሌ ዴሮ''ና ዓዶንሢ ዎጎናይዳ ታ ማዼ ዻቢንቲ ባኣዚ'' ፔቴ''ታዖ ባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዬሩሳላሜይዳ ታኣኒ ቱኡቲ ሮሜ ዓጮ'' ዓሶም ታ ዒንጊንቴኔ። 18 ሮሜ ዓጮ'' ዓሳ ታና ዖኦጬስካፓ ሃይቢም ታና ዎጊሳንዳ ባኣዚ'' ዴንቂባኣሢሮ ጉሪ ታና ሓሻ''ኒ ማሌንቴ፥ 19 ዓይሁዶ ዓሳ ታኣኮ ጉሪ ሓሺ''ንቲፆ ዒፄም ሜሌ'' ታ ዎኦታንዳ ጎይሢ ባይቄሢሮ፦ ‹ሮሜ ካኣቲ ባንሢ ታና ዳኩዋቴ› ጌዒ ዖኦጫኒ ታ ዳንዳዔኔ፤ ማዔቶዋ ዴሮ'' ታኣኮ ታ፦ ‹ዎጌና ዓይሢሳንዳኔ› ጋዓ ባኣዚ'' ባኣሴ። + 20 ሃሢያ ታ ዒንሢ ዔኤሊ''ሴሢ' ታ ዒንሢ ዛጋኒና ዬያኣ ታ ዒንሢም ኬኤዛኒኬ፤ ታኣኒ ሃያ ካኖ ቢራቶና ቱኡቴሢ ዒስራዔኤሌም ዒንጊንቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዛሎ''ናኬ» ጌዔኔ።
21 ዔያታ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ዪሁዳ ዓጮ''ይዳፓ ኔ ዛሎ'' ባኣዚ'' ዳኪንቴ ኪኢታ ኑና ሄሊ''ባኣሴ፤ ሓሣ ሓካ ሙኬ ዓሶይዳፓ ፔቴ'' ዓሲታዖ ኔኤኮ ፑርቱሞ ሃይሳቲ ኬኤዚባኣሴ። 22 ኔኤኒ ሃኖ' ካኣሽካ ካኣዤሎ ዱማ ዱማ ቤዞይዳ ዓሳ ማኪ ዒፃያ ማዔሢ ኑ ዔራኔ፤ ዬያሮ ኔ ማሊፃ ሃሢ ዓይጎታቴያ ኑ ዔራኒ ኮዓኔ» ጌዔኔ።
23 ዬካፓ ዋይዞንዶ ኬሊ'' ጌሣዖ ሚርጌ ዓሲ ዒዚ ናንጋ ማኣሮ ሙካዛ፥ ዒዚያ ጉቴ''ይዳፓ ዴንዲ ዒባኒ'' ሄላ''ንዳኣና ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ'' ማርካዺ ማርካዺ ፔኤኮ ዓኣ ማሊፆ ዔያቶም ፔጋሴኔ፤ ሙሴ ዎጎና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖናይዳፓ ዔኪ ዔኪ ዬሱሴ ዛሎ'' ዔያቶም ኮሺ'' ዔርዚ ኬኤዜኔ። 24 ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ዒዚ ኬኤዛ ቃኣሎ'' ጉሙርቄኔ፤ ሃንጎ ዓሳ ጋዓንቴ ጉሙርቂባኣሴ። 25 ዔያታ ሓሣ ማሊፆ ዎላ'' ፔቴ'' ማሂ ጊኢጉዋዖ ዱማዺ ዴንዴኔ። ጳውሎሴ ዒማ''ና ጋፒንሢ ሂዚ ጌዔኔ፤ ዓያኖ ጌኤዣ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎ''ና ዒንሢኮ ዓዶንሢም ኬኤዜሢ ፒዜኬ፤ 26 ዒዚያ ኬኤዜ ቃኣላ''፦
«ሓያ ዴሮ'' ባንሢ ዓኣዺጋፓ
‹ዋይዚ ዒንሢ ዋይዛኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ጶቂሱዋሴ፤
ዛጊ ዒንሢ ዛጋኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዒና ዔኩዋሴ› ዔያቶም ጌዔ።
27 ዓይጎሮ ጌዔቶ ሓያ ዓሶኮ ዒና'' ዶጬኔ፤
ዋያኣ ባይቄኔ፤ ዓኣፓኣ ዔያቶኮ ዱኡሚንቴኔ፤
ያዺ ዔያታ ዎንዴ ማዒባኣያታቴ
ዓኣፖና ዔያታ ዛጊ
ዋዮናኣ ዔያታ ዋይዚ
ዒኖናኣ ሓሣ ጶቂሲ
ታ ባንሢ ዔያታ ማዔም
ታ ዔያቶ ዓውሴያናንዳኔ፤ ሂዚ ጋዓሢኬ። +
28 «ዬያሮ ፆኦሲኮ ዻቂንቶ ኪኢታ'' ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዳኪንቴሢ ዔሩዋቴ፤ ዔያታ ናሽኪ ዔካንዳኔ።»*
30 ጳውሎሴ ዒዚ ሚኢሾ ጪጊ ጪጊ ዎርቃ ማኣሬሎይዳ ላምዖ ሌዔ ቢያ ዴዒ፥ ዒዛ ባንሢ ሙካ ዓሶ ቢያ ሾኦቺንሢ ዔካኔ፤ 31 ፆኦሲኮ ካኣቱሞ ዛሎ''ዋ ኬኤዚ ኬኤዚ ሃሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ'' ዒዛ ላኣጋ ዓሲ ባኣያ ማዒ ጫርቂ ዔርዛኔ።
+ 28:19 ዳኪ. ማዾ'' 25፥11። + 28:27 ዒሲ. 6፥9-10። * 28:28 ፔቴ'' ፔቴ'' ሚናኣ ማፃኣፓ፦ ፓይ. 29ይዳ «ጳውሎሴ ዬያ ኬኤዜስካፓ ዓይሁዶ ዓሳ ዒናፓ ማርሚ ማርሚ ዒኢካፓ ኬስኪ ዴንዴኔ» ሂዚ ጋዓያ ቃሲ'' ፃኣፓኔ።