2
ዒንሢንታ ሎዶቂያይዳ ዓኣ ዓሶ ዛሎ''ንታ፥ ሃሣ ዬያጉዲ ታና ዔሩዋ ዓሶማኣ ቢያ ታ ዎማይዲ ዶዲ ማዻቴ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። ታ ዶዲ ማዻሢ' ዒና'' ዔያቶኮ ዶዲ፥ ናሹሞናኣ ፔቴ'' ማዒ፥ ፒዜ ማዔ ማሊ ጶቂሥሢ ዖርጎቹሞ ዴንቂ ፆኦሲኮ ዓኣሺንቴ ማሊፆ ማዔ፥ ኪሪስቶሴ ዔያታ ዔራንዳጉዲኬ። ሃኣማቶና ዔራቶናኮ ቆሎ ዓኣሺንቲ ዓኣሢ ኪሪስቶሴ ኮይላ''ኬ።
ዬያ ታ ዒንሢም ጋዓሢ ዖኦኒያ ጌሺሢ ሃይሴና ዒንሢ ዻቢሹዋጉዲ ጌይኬ። ዎዚ ታ ዒንሢዳፓ ሃኪ ዓኣያ ማዔቴያ ዓያናና ታ ዒንሢና ዎላ''ኬ፤ ዒንሢ ኮይሳማ ጎይፆ ናንጊሢና ኪሪስቶሴይዳ ዒንሢኮ ዓኣ ጉሙርቂፆ ዶዱሞ ታ ዛጋሢሮ ዎዛዻኔ።
ኪሪስቶሴና ጴዻ ኩሙሢ ናንጊ
ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጉሙርቂ ዔኬ ጎይፆና ዒዛና ዎላ'' ፔቴ'' ማዒ ናንጉዋቴ፤ ዒዛይዳ ፃጲ ዳኪ፥ ናንጎ ዒንሢ ዒዛና ማሂ ዓርቂ፥ ዒንሢ ዔሬ ጎይፆና ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዲ ናንጉዋቴ፤ ሚርጌና ሃሣ ፆኦሲ ጋላቱዋቴ።
ኪሪስቶሴ ዔርዜ ጎይፆጉዲቱዋንቴ ዓሲ ኬሴ'' ዎጌና ሓይ ዓጫ'' ዎርቃ ዎጌይዳፓ ማዔ ጉሪ ጌሺሢ ባኣዚ''ና ሃሣ ሃምዓቶና ማዢንቴ ሃይሴና ጎኔ ጎይፃፓ ዖኦኒያ ዒንሢ ዲዒ ዔኩዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ። ፆኦሲኮ ፆኦሱማ ጉቤና ፔጋዺ ዔርቲ ናንጋሢ ዓሲ ማዔ፥ ኪሪስቶሴይዳኬ። 10 ዒንሢያ ኩሙሢ ናንጊ ዴንቄሢ ሱኡጉሞና ቢታንቱሞናኮ ዑፃሢ ማዔ፥ ኪሪስቶሴናኬ።
11 ዒዛና ዎላ'' ፔቴ'' ማዒፆና ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴያ ማዔኔ፤ ዬይ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲፃ ዒንሢኮ ጎሞ ማዾ'' ላኣማኒ ኪሪስቶሴና ማዺንቴያ ማዓንዳፓዓቴም ዓሲ ቲቃ፥ ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂንቲቱዋሴ። 12 ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዋኣፆና ማስቴ ዎዶ''ና ኪሪስቶሴና ዎላ'' ዒንሢ ዱኡቴኔ፤ ሃሣ ዒዛና ዎላ'' ሃይባ''ፓኣ ዒንሢ ዔቄኔ፤ ዒንሢ ሃይባ''ፓ ዔቄሢ' ኪሪስቶሴ ሃይባ''ፓ ዔቂሴ፥ ፆኦዛሢ ዎልቆ ዒንሢ ጉሙርቃሢሮኬ። + 13 ዒንሢኮ ጎሞ ዓቲንቶ ቤርታ ቲቂንቲባኣሢሮ ቤርታ ዒንሢ ሃይቄያኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ኪሪስቶሴና ዎላ'' ናንጊና ባይቁዋያ ዒንሢ ማሄኔ፤ ጎሞዋ ኑኡኮ ቢያ ዓቶም ጌዔኔ። + 14 ኑና ዻቢንቲ ዓሲ ማሂ ዒፃያ፥ ሃሣ ኑኡኒ ጋሌ ዓሲ ማዒፆ ኑኡኮ ዔርዛ ፃኣፒንቴ ባኮ ዑጪ ባይዚ፥ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፃ ጳርቂ ኑጊዳፓ ዒዚ ሺኢሼኔ። 15 ዒዛኮ ሞርኮ ማዔ፥ ጫሪንጫ ዓኣ ሱኡጎና ቢታንታ ዓኣ ማዢንቶ ቢያ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ባሺ ዖሎ ዓንጋሞዋ ጉሲሲ ባሺንቴያ ማዒፆ ዓሲ ቢያ ዴንቃንዳጉዲ ዒ ማሄኔ።
16 ዓካሪ ሙኡዚ'' ዛላ ማዔቴ ዑሺ ዛላ ቦንቾ ኬሊ'' ቦንቺሢ ዛላ፥ ዓጊኒ ፄኤሪ ቦንቺሢ ዛላና ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎ'' ቦንቺሢ ዛላና ዖኦኒያ ዒንሢ ዻቤኔ ጎዖፓ። + 17 ዬንሢ ቢያ ሃጊ ሙካንዳ ባኮኮ ሺቦ'' ማዔዞንሢኬ፤ ጎኔ ዓኣያ ማዒ ሺባሢ ኪሪስቶሴኬ። 18 ኮይሱዋ ሼሌዑሞ ዓኣያ፥ ሃሣ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ካኣሽኪሢ ናሽካ ዓሲ ጌሺ ዒንሢ ጉሪ ዓይሱዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ። ዬያጉዴ ዓሢ' ዒዛም ፔጋዺ ጴዻ ባኮና ሄርሺንቲ ሄርሺንቲ ጉሪ ማዔ ዓሲ ማሊሢና ዖቶርቃያኬ። 19 ዬያ ዓሢኮ ዑሢ ቢያ ጪጊቺና ሻሺና ካኣሚ ካኣሚ ሙኡዚ''ያ ዴንቂ ዴንቂ ፆኦሲ ዒንጋ ዲጪሢና ዲጪሳ ቶኦካ''ሢናኮ ዎላ'' ካኣሚሢ ባኣያኬ። +
ናንጌቴያ ሃይቄቴያ ኪሪስቶሴና ማዒሢ
20 ኪሪስቶሴና ዎላ'' ዒንሢ ሃይቂ ሃያ ዓጮ'' ባኮይዳፓ ዱማዼያ ማዔቴ ዓካሪ ዬያይዳፓ ዱማዺባኣያጉዲ ዎዲ'' ዒንሢ ዬንሢጉዴ ዓይሢፆም ዓይሢንታይ? 21 ዬንሢ ዓይሢፆንሢ፦ «ዓርቂፖ፥ ዻንጋና ካንሢፖ፥ ካኣሚፖ» ጋዓዞንሢኬ። 22 ዬንሢ ቢያ ዓሲ ኬሴ'' ዎጌና ዓይሥሢ ዔርዚሢና ማዺንታያ ማዔሢሮ ዬንሢ ማዺንቴሢኮ ጊንፃ ማኣዳ'' ባኣዚ'' ባኣያ ማዒ ባይቃያኬ። 23 ዬንሢ ዓይሢፆንሢ' ዓሲ ፔኤሮ ኬሲ'' ካኣሽካ ካኣሺንታ ኮይሱዋ ሼሌዑሞና ዑሢ ፑርቲሲሢ ማዾ ማዺሺሳሢሮ ዛጎዛ ፒዜ ዔራቶና ማዺንታያ ማላኔ፤ ጋዓንቴ ዓሲ' ኮዓ ሱኡኮ ማዾ'' ቃዛኒ ማኣዳ'' ባኣዚ'' ባኣያኬ።
+ 2:12 ሮሜ 6፥4። + 2:13 ዔፕ. 2፥1-5። + 2:16 ሮሜ 14፥1-6። + 2:19 ዔፕ. 4፥16።