3
ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ናንጋንዳ ናንጊ
ዓካሪ ኪሪስቶሴና ዎላ'' ሃይባ''ፓ ዒንሢ ዔቄሢሮ ኪሪስቶሴ ዴዒ ዓኣ ፆኦሲኮ ሚዛቆ ዛላ''፥ ቦንቺንቴ ቤዛ፥ ሎ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ባኮ ዶዲ ኮዑዋቴ። + ቢያ ዎዴ ሎ ጫሪንጫ ዓኣ ባኮ ማላንዳኣፓዓቴም ሃይካ ሳዓ ዓኣ ባኮ ዛሎ'' ማሊፖቴ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃይቂ ዱማዾያጉዲ ሃያ ዓጮ'' ፑርቶ ባካፓ ዒንሢ ዱማዼኔ፤ ዒንሢኮ ሼምፓሢያ ኪሪስቶሴና ዎላ'' ፆኦሲ ኮይላ'' ዓኣሺንቲ ዓኣኔ። ዒንሢኮ ሼምፓሢ ማዔ፥ ኪሪስቶሴ ሙኪ ጴዻ ዎዶ''ና ዒንሢያ ዒዛና ዎላ'' ጴዻንዳኔ፤ ሃሣ ዒዛና ዎላ'' ዒንሢ ቦንቺንታንዳኔ።
ዬያሮ ዒንሢዳ ዓኣ ዒንሢኮ ሳዖ ፑርቶ ማዾ'' ሱኡኮ ቢያ ዓያኖና ዎዹዋቴ፤ ዬንሢያ፦ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂሢ፥ ዒኢሳ ማዾ ማዺሢ፥ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሃኒ ኮዒ ሱኡካዺሢ፥ ፆኦሲፓ ሜሌ'' ካኣሺ ካኣሽኪሢጉዴያ ማዔ ፔኤም ማዓ ባኣዚ''ሮ ጎጋይቂሢንታኬ። ዬንሢ ባኮንሢ ዛሎ''ና ፆኦሲም ዓይሢንቲፆ ዒፃ ዓሶ ዑፆይዳ ፆኦሲኮ ጎሪ''ንታ ዬዓንዳኔ። ዒንሢያ ሃያኮ ቤርታ ዬንሢ ባኮ ማዺ ናንጋያኬ።
ሃሢ ጋዓንቴ ጎሪ''ንቲ፥ ዻጋ፥ ዓሲ ዒፂሢ፥ ዾንኮ፤ ዬንሢ ቢያ ሃሹ''ዋቴ፤ ሃሣ ቦርሲሳ ጌኤሲያ ጌስቲፖቴ። ሚናኣ ዓሢ ዒዛኮ ማዾ''ና ዎላ'' ዒንሢ ጉሲ ሃሼ''ሢሮ ዎሊና ሉኡዙሞ ባኣዚ'' ጌስቲፖቴ። + 10 ሃሢ ዓኪ ዓሲ ዒንሢ ማዔኔ፤ ዬይ ዓኪ ማዔ ዑፃ ዒዛ ኮሺ'' ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ማዤ ፆኦዛሢ' ቢያ ኬሊ'' ፔና ማላንዳጉዲ ዒ ዓካሳሢኬ። + 11 ያዒ ማዒፆና ዓይሁዴ ማዒባኣሢና ዓይሁዴ ማዔሢናኮ፥ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴሢና ቲቂንቲባኣሢናኮ፥ ጊሪኬ ሙኡጮ ዔሩዋ ዓሶንታ ቦዖጉዲ ማዔ ዓሶንታኮ፥ ካራሚና ካራሚ ማዒባኣያናኮ ባኣካ'' ዱሙሞ ባኣያ ማዔኔ። ኪሪስቶሴ ጋዓንቴ ቢያሢኬ፤ ቢያሢምኬ።
12 ዓካሪ ዒንሢ ፆኦሲም ዱማዼያና ዶኦሪንቴያ ሃሣ ናሽኪንታያ ማዔ ጎይፆና ሚጪንቲሢ፥ ዓሲም ኮሺ ማዾ፥ ሼሌዑሞ፥ ኮሹሞ፥ ጊቢ'' ዳንዳዒሢንታ ዒንሢዳ ሚርጌና ዓኣያ ማዑዋቴ። 13 ዒንሢ ዎሊም ማሊ፥ ፔቴ''ይ ባጋሢም ዻቤ ባኣዚ'' ዓኣቶ ኪሪስቶሴ ዒንሢኮ ጎሞ ዓቶም ጌዔሢጉዲ ዒንሢያ ዎሊም ዓቶም ጎዑዋቴ። + 14 ዬያ ቢያሢኮ ዑሣ ቢያሢ ፔቴ''ይዳ ማሃ፥ ናሹሞ ዓኣያ ማዑዋቴ። 15 ፔቴ'' ዑፆኮ ዱማ ዱማ ቤዞ ማዒ ዒንሢ ዔኤሊ''ንቴሢ ዬያ ኮሹሞም ማዔሢሮ ኪሪስቶሴ ኮሹማ ዒንሢ ዒና'' ካኣታዾንጎ፤ ፆኦሲ ጋላታያ ማዑዋቴ። 16 ኪሪስቶሴ ቃኣላ'' ዒንሢኮ ዒና'' ሚርጌና ዓኣያ ማዖንጎ፤ ዒንሢዳፓ ፔቴ''ይ ባጋሢ ዔራቶ ቢያና ዔርዞንጎ፥ ዞሮንጎ፤ ፆኦሲም ዓይናዺሢና ፆኦሲ ቦንቺሲሢና፥ ሃሣ ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ዓይናዹዋቴ። 17 ፆኦሲ፥ ዓዳሢ፡ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱ'ንፆና ጋላቲ ጋላቲ ዻንጋና ጌስቶ ባኣዚ''ያ ማዖም ዒንሢ ማዻ ባኮዋ ቢያ ጎዳ ዬሱሴ ሱ'ንፆና ማዹዋቴ። +
ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ፔቴ'' ማኣሪ ዓሲ ናንጋንዳ ጎይሢ
18 ዒንሢ ላኣሎ ናኣታ''! ዒንሢ ጎዳ ዬሱሴሮ ማዔ ጎይፆና ሃሣ ዓይሢንቲሢ ኮይሳያታሢሮ ዒንሢ ዓኒንሢም ዓይሢንቱዋቴ። +
19 ዒንሢ ዓቲንቃ! ዒንሢኮ ላኣሎ ናሽኩዋቴ፤ ዔያቶም ፑርታያ ማዒፖቴ። +
20 ናይዮቴ! ቢያ ባኣዚ''ና ዒንሢ ሾዔ ዓሶም ዓይሢንቱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያ ጎዳ ናሽካ ባኣዚ''ታሢሮኬ። +
21 ዒንሢ ናኣቶ'' ሾዔ ዓሳ! ናኣታ'' ዒንሢኮ ፑርቱሞም ማሉዋጉዲ ጎሪ'' ዔያቶም ካራ ባይዚፖቴ። +
22 ዒንሢ ዓሶም ዓይሌ'' ማዒ ማዻ ዓሳ! ሳዖይዳ ዒንሢ ዎይሣ ዓሶም ቢያ ባኣዚ''ና ዓይሢንቱዋቴ፤ ዬያ ዒንሢ ዓይሢንታሢ' ዓሲ ዎዛሳኒና ዓሲ ቤርቲም ጴዺሢሮ ማዒባኣንቴ ጎዳ ዬሱሴ ዒጊጪሢና ጌኤሺ ዒናፓ ማዖንጎ። + 23 ዒንሢ ማዻ ባኮ ቢያ ዓሲምቱዋንቴ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማሂ ዶዲ ዎዛና ማዹዋቴ። 24 ዒንሢ ማዼ ዛሎ''ሮ ጎዳ ዒንሢም ዒንጋንዳ ባኣዚ'' ዓኣሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ ዒንሢ ማዻሢ ጎዳ ኪሪስቶሴምኬ። 25 ፑርታ ማዻሢ' ፑርቶ ማዾ'' ዛሎ'' ሜቶ ዔካንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ዓሲ ዱማሲ ዛጉዋኣሢሮኬ። +
+ 3:1 ዓይኑ. 110፥1። + 3:9 ዔፕ. 4፥22። + 3:10 ማዢ. ማፃ 1፥26፤ ዔፕ. 4፥24። + 3:13 ዔፕ. 4፥32። + 3:17 ዔፕ. 5፥19-20። + 3:18 ዔፕ. 5፥22፤ 1ጴፂ. 3፥1። + 3:19 ዔፕ. 5፥25፤ 1ጴፂ. 3፥7። + 3:20 ዔፕ. 6፥1። + 3:21 ዔፕ. 6፥4። + 3:22 ዔፕ. 6፥5-8። + 3:25 ላሚ. ዎማ 10፥17፤ ዔፕ. 6፥9።