4
ዒንሢ ዓይሎ'' ዎይሣ ዓሳ! ዒንሢያ ጫሪንጮይዳ ዒንሢኮ ጎዳ ዓኣሢ ዔራያታሢሮ ዒንሢኮ ዓይሎ'' ፒዜ ማዔ ጎይሢና ሄኮ ዛጊ ዎይሡዋቴ። +
ዞሮ
ፆኦሲ ጋላቲሢና ሓሹ''ዋዖ ቢያ ዎዴ ዶዲ ሺኢቁዋቴ፤ ፆኦሲ ፔኤኮ ኮዦ ሃይሶ ኑ ኬኤዛንዳ ካራ ኑም ቡላ''ንዳጉዲና ዒዛ ዛሎ'' ታ ቱኡቴ፥ ኪሪስቶሴኮ ዓኣሺንቴ ኮዦ ሃይሶ ኑ ኬኤዛንዳጉዲ ኑማኣ ሺኢቁዋቴ። ሃሣ ታኣኒያ ኮይሳሢጉዲ ፔጋሲ ፆኦሲ ቃኣሎ'' ዓሶም ኬኤዛንዳጉዲ ታኣም ሺኢቁዋቴ።
ዓይጎ ካራና ማዔቴያ ዒንሢ ዴንቄማና ዔሪ ማዺ ማዺ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሶ ባኣካ'' ዔራቶና ናንጉዋቴ። + ዒንሢኮ ጌኤዛ ቢያ ዎዴና ዓሲም ዋይዛኒ ናሻያ ሃሣ ኮሺ ማዖንጎ፤ ሃሣ ዒንሢ፡ ዓሶም ፒዜና ማሂ ኬኤዞንዶ ባኮዋ ዔራንዳያ ኮይሳኔ።
ጋፒንሢ ሃይሴ
ቲኪቆሴ ታ ዛሎ'' ዓኣ ባኮ ቢያ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ፤ ዒዚ ናሽኪንታያ ሃሣ ጉሙርቂንቲ ማዻያ ማዔ፥ ታኣና ዎላ'' ጎዳ ማዾ'' ማዻ ታ ዒሻሢኬ። + ዒዛ ታ ዒንሢ ኮይላ'' ዳካሢ ኑ ዛሎ'' ዒንሢም ኬኤዛንዳጉዲና ዒኖ ዒንሢኮ ዶዲሻንዳጉዲኬ። + ዒዛና ዎላ'' ዒንሢኮ ፃጳሢ ማዔ፥ ጉሙርቂንታያና ናሽኪንታ ዒሻሢ፥ ዓናሲሞሴያ ዒንሢ ኮይላ'' ሙካንዳኔ፤ ዔያታ ሃይካ ዓኣ ባኮ ቢያ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ። +
10 ታኣና ዎላ'' ቱኡቴ ዓሪስፂሮኮሴንታ ዒንሢ ኮይላ'' ሙኬቴ ዒንሢ ዒዛ ሾኦቺንሢ ዔካንዳጉዲ ታ ዒንሢም ቤርታ ኬኤዜ፥ ባርናባሴኮ ዔኤዚሜ፥ ማርቆሴያ ዒንሢ «ኮሺዳ?» ጌዔኔ። + 11 ዒዮስፆሴ ጌይንታ ዒያሱዋ «ኮሺዳ?» ዒንሢ ጋዓኔ። ፆኦሲ ካኣቱሞ ማዾ'' ታኣና ዎላ'' ማዻ ዓሶ ባኣካ''ፓ ዓይሁዴ ማዔ ዓሶንሢ ዬንሢ ሌሊኬ፤ ዔያታ ታና ዶዲሼኔ።
12 ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔ፥ ዒንሢ ፃጳሢ ዔጳፒራ «ኮሺዳ?» ዒንሢ ጋዓኔ። ፆኦሲ ማሊፆጉዴያ ሂርጋ ባኣያ ማዒ፤ ሃሣ ዓያና ናንጊናኣ ዲጪ፥ ዶዲ ዒንሢ ዔቃንዳጉዲ ቢያ ዎዴ ዒንሢ ዛሎ'' ዒ ዶዲ ሺኢቃኔ። + 13 ዒንሢ፥ ሎዶቂያይዳ ዓኣ ዓሶና ሂራፖሊዮሴይዳ ዓኣ ዓሶ ዛሎ'' ሚርጌና ዒ ላቢ'' ማዻሢኮ ታ ማርካኬ። 14 ዼኤሾ ዔራ፥ ናሽኪንታ ሉቃሴንታ ዴማሴንታ «ኮሺዳ?» ዒንሢ ጋዓኔ። +
15 ሎዶቂያይዳ ዓኣ ዒሾንሢታ ሚሾንሢንታ፥ ኒምፑንታ ሃሣ ዒዞ ማኣሮይዳ ቡኪንታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንታም «ኮሺዳ?» ጋዓኔ፥ ጎውዋቴ። 16 ሓኖ' ኪኢቴሎ ዒንሢ ናባቤሢኮ ጊንፃ ሎዶቂያይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶማኣ ናባቢሱዋቴ፤ ዒንሢያ ታኣኒ ሎዶቂያ ዓሶም ዳኬ ኪኢታ'' ዒንሢ ሄላ''ኣና ናባቡዋቴ። 17 ዓርኪፖሴም፦ «ጎዳይዳፓ ኔኤም ዒንጊንቴ ማዾ'' ዶዲ፥ ጋፒንፆ ሄሊ''ሲ ማዼ» ጋዓኔ፥ ጌይ ኬኤዙዋቴ። +
18 ሃይማ ጋፒንፆ ማሊፆማ ታኣኒ ጳውሎሴ ታ ኩቻ ፃኣፔኔ። ታ ሓሢ ሄላ''ዖ ቱኡዞ ማኣራ ዓኣሢ ዔሩዋቴ።
ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢም ማዖንጎ።
+ 4:1 ዔፕ. 6፥9። + 4:5 ዔፕ. 5፥16። + 4:7 ዳኪ. ማዾ'' 20፥4፤ 2ፂሞ. 4፥12። + 4:8 ዔፕ. 6፥21-22። + 4:9 ፒልሞ. 10-12። + 4:10 ዳኪ. ማዾ'' 19፥29፤ 27፥2፤ ፒልሞ. 24፤ ዳኪ. ማዾ'' 12፥12፤ 25፤ 13፥13፤ 15፥37-39። + 4:12 ቆላ. 1፥7፤ ፒልሞ. 23። + 4:14 2ፂሞ. 4፥10-11፤ ፒልሞ. 24። + 4:17 ፒልሞ. 2።