2
ናንጊና ናንጋ ሹጫሢና ዱማዼ ዴሮ''ና
ዓካሪ ፑርቱሞ፥ ማልቲ ጌስቲሢ፥ ጌኤሺ ዓሲ ፔና ማሊሲሢ፥ ቂኢሩሞ ሃሣ ዱማ ዱማ ዾንኮና ዬያጉዴ ባኮ ቢያ ዒንሢዳፓ ባይዚ፥ ሃሢ ሾይንቴ ናይ ዲኢቂ ሱኡካዻሢጉዲ ዒንሢያ ዒንሢኮ ዻቂንቶና ዲጪ ዲጪ ዓኣዻንዳ፥ ዓያኖ ጌኤዦ ቃኣሎ'' ዲኢቆ ጶቂሢ ሱኡካዹዋቴ። ዒንሢ ሱኡካዻኒ ዳንዳዓሢ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓ ጎይፆ፦ «ፆኦሲ ኮሺ ማዔሢ ዛጊ ዱማሲ ዔሬያ ማዔቶኬ።» +
ዬያሮ ናንጊና ናንጋ ሹጫሢ ማዔ፥ ጎዳ ዬሱሴ ባንሢ ዑኩዋቴ፤ ዬይ ዓሳ ዒዛ ቦሂ ኬኤሬንቴ ፆኦሲ ዶኦሪ ቦንቼሢኬ። ጎዳ ዬሱሴ ባንሢ ዒንሢ ዑካንዳሢያ ናንጊና ናንጋ ማኣሮ ማዦሢጉዲ ዓያና ማኣሪ ማዢንታኒኬ፤ ዬያይዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ዎዛሳያ ማዔ ዓያናና ፆኦሲም ዒንጎ ዒንጊፆ ዒንጋኒ ዱማዼ ቄኤሶ ዒንሢ ማዓንዳኔ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦
«ሃይሾ፡ ዶኦሪንቲ ቦንቺንቴያ ማዔ
ማኣሮ ማዦ ሹጫሢ ፂዮኔይዳ ታ ጌሣንዳኔ፤
ዒዛ ጉሙርቃይ ቦርሲንቲንዱዋሴ»
ጋዓ ቃኣላ ፃኣፒንቲ ዓኣኔ። +
ዬያሮ ጉሙርቃ ዓሶ ዒንሢም ዬይ ሹጫሢ ቦንቺንቴያኬ፤ ጉሙርቁዋ ዓሶም ጋዓንቴ፦
«ማኣሮ ማዣ ዓሳ ቦሂ ኬኤሬ ሹጫሢ
ኮሺ'' ኮይሳ ሄሎ ሹቺ ማዔኔ።» +
ሃሣ፦
«ሃይሾ፡ ዓሶ ዹቃ ሹጫሢ
ጊንሣ ዓሶ ዹቂ ሎንሣ ላላሢ»
ጌይንቲ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴሢጉዴያኬ።
ዎይቲ ጌዔቶ ዔያታ ዒዛኮ ቃኣሎ'' ጉሙርቁዋዖ ዓቲፆና ዻቢንቲ ዹቂንቴኔ። ሃሣ ፆኦሲ ዔያቶም ማሊ ጌሤሢያ ዬያምኬ። +
ዒንሢ ጋዓንቴ ዹሞይዳፓ ዼኤፖ ሄርሺሳ ፔኤኮ ፖዖ ባንሢ ዒንሢ ዔኤሌ'' ፆኦዛሢኮ ዲቃሣ ማዾ'' ኬኤዛንዳጉዲ ዶኦሪንቴ ሾይንቲ፥ ካኣቲም ማዻ ቄኤሴ፥ ጌኤሺ ዴሬ ሃሣ ፆኦሲ ፔኤም ማሂ ዱማሴ ዴሬኬ። + 10 ዒንሢ ቤርታ ፆኦሲ ዴሬቱዋሴ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዒንሢ ፆኦሲ ዴሬኬ፤ ቤርታ ዒንሢ ማኣሪንቲሢ ዴንቂባኣያታዖ ሃሢ ዒንሢ ዴንቄኔ። +
ፆኦሲም ማዻ ዓሲ ዛላ
11 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃያ ዓጮ''ይዳ ዒንሢ ሾኦቺ ሃሣ ቤሲባኣ ዓሲ ማዔሢሮ ዒንሢኮ ሼምፖና ዎላ'' ዖልታ ዓሲ ማሊሢ ሱኡኮይዳፓ ዒንሢ ሃካንዳጉዲ ሃዳራ ታ ጋዓኔ። 12 ጎዖንቴ «ዔያታ ፑርታ ማዻ ዓሲኬ» ጌይ ዒንሢ ዾንኮቶዋ ፆኦሲ ኑና ሺሪ ዛጋኒ ሙካ ኬሎ'' ሜሌ'' ዴራ'' ዒንሢኮ ኮዦ ማዾ'' ዛጊ ፆኦዛሢ ጋላታንዳጉዲ፥ ዔያቶ ባኣኮ''ይዳ ዒንሢ ናንጋኣና ኮሺ ዒና ዒንሢኮ ዓኣያ ማዖንጎ።
13 ጎዳ ዬሱሴ ዛሎ''ሮ ጌይባካ ዎይሢፆ ቢታንታ ዒንጊንቴ ዓሶም ዓይሢንቱዋቴ፤ ዒንሢኮ ዑፃ ማዒ ዎይሣ ካኣቶ''ማኣ ዓይሢንቱዋቴ። 14 ሃሣ ካኣታ'' ጌሤ ዓሶማኣ ዓይሢንቱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ፑርቶ ማዻ ዓሶይዳ ዎጋኒ ኮዦ ማዻ ዓሶ ጋላታኒ ጌሢንቴያኬ። 15 ኮሺ ማዺሢና ዔኤዮ ዓሶኮ ዔሩዋዖ ጌስቶ ጌኤዞኮ ዒንሢ ዻንጋ ዓርቂሳንዳጉዲ ዬይ ፆኦሲ ማሊሢኬ። 16 ፆኦሲም ማዻ ዓሲ ማዒ ዱማዺ ኬስኬ ዓሲ ማዒ ሃንቱዋቴ፤ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ዱማዺ ኬስኪፆ ፑርቱሞ ዓኣቺ ዓርቃያ ማሂፖቴ። 17 ዓሲ ቢያ ቦንቹዋቴ፤ ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬ ዓሶዋ ናሽኩዋቴ፤ ፆኦሲ ዒጊጩዋቴ፤ ካኣቶ''ዋ ቦንቹዋቴ።
ኪሪስቶሴኮ ሜታ'' ኮኦኪንሢ ማዔ ጎይፆ
18 ዒንሢ፥ ዓይሎ'' ማዔ ዓሳ፡ ዒንሢ ዎይሣ ዓሶም ዓይሢንቱዋቴ፤ ዒንሢ ዓይሢንታንዳሢ ኮሺ፥ ሓሣ ሼሌዔ ማዔዞንሢም ሌሊቱዋንቴ ሚጪንቱዋ ዓሶንታም ቢያኬ። 19 ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲ ጋላቲንታሢ ጌኔ ማዔ ጎይሢና ሜቶ ዔኪ ፆኦሲ ዛሎ''ሮ ጌዒ ጊቤ''ቶኬ። 20 ዒንሢ ፑርታ ማዺ ሜቶ ዔካዖ ጊቤ''ቶ ዓይጎ ጋላታ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዓንዳይ? ጋዓንቴ ኮሺ ማዻዖ ሜቶ ዔኪ ዒንሢ ጊቤ''ቶ ፆኦሲዳፓ ጋላታ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። 21 ዒንሢ ዔኤሊ''ንቴሢያ ዬያሮኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ሃንቴ ጎይፆ ሃንታንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ሜቶ ዔኪ ዒንሢም ኮኦኪንሢ ማዔኔ። 22 ዒዚ ፔቴ''ታዖ ጎሜ ማዺባኣሴ፤ ሃሣ ሉኡቂያ ዒ ሉኡቂባኣሴ። + 23 ዒዛ ዓሳ ጫሽካኣና ማሂ ጫሽኪባኣሴ፤ ሜታሢ ዔካኣና ፒዜ ዎጋያ ማዔ ፆኦዛሢዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሤያፓዓቴም ዚርቂባኣሴ። + 24 ኑኡኒ ሃይቢና ዱማዺሢጉዲ ጎሜይዳፓ ዱማዺ ጌኤሹሞና ናንጋንዳጉዲ፥ ዒዚ ፔኤሮ ፔ ዓሽኮና ጎሞ ኑኡሲ'' ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ኬዴኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ኪፃዺፆና ዒንሢ ዻቄኔ። + 25 ዓይጎሮ ጌዔቶ ቤርታ ዒንሢ ባይቄ ማራይጉዲ ዣኣሊ ሃንቴኔ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ሼምፖ ሄንቂ ካፓሢ ባንሢ ዒንሢ ማዔኔ። +
+ 2:3 ዓይኑ. 34፥8። + 2:6 ዒሲ. 28፥16። + 2:7 ዓይኑ. 118፥22። + 2:8 ዒሲ. 8፥14-15። + 2:9 ኬሲ. ማፃ 19፥5-6፤ ዒሲ. 43፥20-21፤ ላሚ. ዎማ 4፥20፤ 7፥6፤ 14፥2፤ ቲቶ 2፥14፤ ዒሲ. 9፥2። + 2:10 ሆሴ. 2፥23። + 2:22 ዒሲ. 53፥9። + 2:23 ዒሲ. 53፥7። + 2:24 ዒሲ. 53፥5። + 2:25 ዒሲ. 53፥6።