3
ዓኒና ማቾና ዛላ
ዓካሪ ዒንሢ ላኣላ ዓኒንሢም ዒንሢኮ ዓይሢንቱዋቴ፤ ዬያይዲፆና ሃጊ ፆኦሲ ቃኣሎ'' ጉሙርቂ ዔኪባኣ ዓኒንሢ ዓኣቶ ዻንጋና ኬኤዚሢና ሌሊቱዋንቴ ማቾንሢኮ ናንጋ ናንጎ ዛጊ ፆኦሲ ባንሢ ማዓኒ ዳንዳዓኔ። + ያዒ ዔያታ ማዓኒ ዳንዳዓሢ' ጌኤሺ ማዔም፤ ሃሣ ፆኦሲ ቦንቻያ ማዒ ዒንሢ ናንጌም ዛጌቶኬ። ዒንሢኮ ሚዛጱማ ቶኦኪ ማዢንቲና፥ ዎርቄ ዋይዚዳ ዓኣሥሢና፥ ቃራ ጊኢጋ ማኣዖ ማይንቲ ዙሌ''ና ጴዻ ሚዛጱሞና ማዖፖ። + ጋዓንቴ ዒንሢኮ ሚዛጱማ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ሚርጌ ቦንቺንቴያ ማዔ ሃሣ ባይቁዋ ፓልሞ ሼሌዑሞና ሂርኪ ጌይሢ ዓያና ዒንሢ ፓልሚሴ ዒና ዓኣሺንቲ ዓኣ ጋሮ ማዖንጎ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ሚናኣ ዎዶ''ና ፔኤኮ ዓኣ ማሊፆ ፆኦሲዳ ጌሢ፥ ዱማዺ ዓንጂንቴ ላኣላ ፓልሜሢ ዬያ ጉዴያናኬ፤ ሓሣ ዓኒንሢማኣ ዔያታ ዓይሢንቴኔ። ሳኣራ ዬያጉዲ ዓብራሃሜም፦ «ታ ጎዳሢዮ!» ጌዒ ጌዒ ዓይሢንቴ ጎይፆ፥ ዒንሢያ ዓይጎዋ ዒጊጩዋዖ ዒንሢ ዓኒንሢም ኮሺ ባኣዚ'' ማዼቶ ዒዞኮ ዒንሢ ናኣቶ''ኬ። +
ዒንሢያ ዓኒንሢ! ዒንሢኮ ማቾንሢና ዎላ'' ዔሪ ናንጉዋቴ፤ ዒንሢዳፓ ባሼ ዔያታ ላቢ''ንቴ ማዢንቲ ማዔሢሮ፥ ሃሣ ዒንሢና ዎላ'' ዔያታ ፆኦሲ ኮሹሞና ዒንጌ ናንጎ ዻካላንዳሢሮ ዔያቶ ቦንቹዋቴ፤ ያዺ ዒንሢ ማዒ ናንጌቶ ዒንሢ ሺኢጲፆኮ ዹቆ ማዓ ባኣዚ'' ባኣያ ማዓንዳኔ። +
ኮሺ ማዻያታዖ ሜቶ ዔኪሢ
ማይ ዓካሪ ቢያሢ ሴካና ሃንጋና ዎላ'' ጊኢጊ ናንጉዋቴ፤ ሜሌ'' ዓሲኮ ሜቶ ዓዳ'' ዒንሢ ሜቶ ማሂ ዛጉዋቴ፤ ዎሊኮ ጌርሲና ጌሮና ዎሊ ናሽካ ናሹሞና ዎሊ ናሽኩዋቴ፤ ኮሺ ዓሲ፥ ሃሣ ሚጪንታ ዓሲ ማዑዋቴ። ፑርቴሢም ፑርታ፥ ጫሽካሢማኣ ጫሽኪ ማሂፖቴ፤ ጋዓንቴ ዓንጁዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢ ዔኤሊ''ንቴሢ ዬያይዲ ማዺፆና ፆኦሲዳፓ ዓንጆ ዔካኒኬ፤ 10 ጌኤዦ ማፃኣፓ፦
«ናንጊ ፔኤኮ ናሽካ ዓሲና ኮሺ ዎዴ ዛጋኒ ኮዓ ዓሲ
ዻንጋ ዒዛኮ ፑርታ ባኣዚ'' ጌስቱዋጉዲ
ሙኡጫኣ ዒዛኮ ማልቲሢ ሃይሴ ጌስቱዋጉዲ ካፖንጎ።
11 ፑርታይዳፓ ሃኪ፥ ኮሺ ባኣዚ'' ማዾንጎ፤
ሓሣ ኮሹሞ ሌሊ ኮዒ ዒማ ጊንፆ ሃንቶንጎ፤
12 ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ዛጋሢ ፂሎ'' ዓሶ ባንሢኬ፤
ዋያኣ ዒዛኮ ዔያቶ ሺኢጲፆ ዋይዛኒ ቡሊ''ንቲ ዓኣኔ፤
ፑርታ ማዻ ዓሶ ዑፃ ጋዓንቴ
ዻጋ ዓኣፒ ካራ ፆኦሲ ሺርሻኔ» ጋዓኔ። +
13 ዬያሮ ዒንሢ ኮሺ ባኣዚ'' ማዻኒ ኮዔቶ ዒንሢዳ ፑርታ ባኣዚ'' ሄሊ''ሳንዳሢ ዖናዳይ? 14 ኮሺ ማዾ ማዻያታዖ ዒንሢ ሜቶ ዔኬቶ ፆኦሲዳፓ ዓንጆ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፤ ዓሶኮ ዚርቂፆሮ ዒጊጪ ሜታዺፖቴ። 15 ጎዳ ማዔ ኪሪስቶሴ ዒንሢኮ ዒኖና ቦንቹዋቴ፤ ዒንሢም ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ'' ዛሎ''ሮ ጌዒባካ ዒንሢ ዖኦጫ ዓሶም ቢያ ማሂ ኬኤዛኒ ጊኢጊንቴያ ማዑዋቴ። + 16 ጋዓንቴ ዒንሢኮ ማሂፃ ሼሌዑሞና ቦንቾና ማዖንጎ፤ ዒንሢ ኪሪስቶሴሮ ማዒፆና ዒንሢኮ ዓኣ ኮዦ ማሊፆይዳ ፑርታ ጌስታ ዓሳ ፔኤኮ ፑርቶ ጌኤዞና ቦርሲንታንዳጉዲ ዒንሢኮ ኮሺ ዒና ዓኣያ ማዖንጎ። 17 ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ማሊፆታቴያ ዒንሢም ኮሺ ማዺ ሜቶ ዔኪሢ ማዓንዳኣፓዓቴም፥ ፑርታ ማዺ ሜቶ ዔኪሢቱዋሴ። 18 ኪሪስቶሴ ፔ ቶኦኪና ፆኦሲ ባንሢ ኑና ዑኪሳኒ ዒዚ ፂሎ''ታዖ፥ ኑና ፂሉ''ማ ባኣ ዓሶም ኑ ጎሞ ዛሎ''ሮ ፔቴ''ና ሜቶ ዔኪ ሃይቄኔ፤ ዒዚ ዓሽኮና ሃይቄኔ፤ ጋዓንቴ ዓያኖና ናንጊና ናንጋያ ማዔኔ። 19 ሃሣ ዒዚ ሲዖሌ ጌይንታ ዹሞ ዔቶ''ይዳ ቱኡቲ ዓኣ ዓሶ ባንሢ ዓያናና ዓኣዺ፥ ዒኢካ ሼምፖም ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ'' ኬኤዜኔ። 20 ዬያታ ቱኡዞ ቤዞይዳ ዓኣ ሼምፓ፥ ቤርታ ኖሄ ዎዶ''ና ዋኣፆ ካኣሚላ ማዢንታኣና ሃሣ ፆኦሲ ዔያቶ ባይዛንዳዖ ጊቢ'' ካፓኣና ዔያታ «ኑ ዋይዛዓ» ጌዔዞንሢኬ። ጋዓንቴ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ጌሊ ዋኣፆይዳፓ ዻቄዞንሢኮ ፓይዳ'' ዻካ''፥ ሳሊ'' ዓሲ ሌሊኬ። + 21 ዬይ ዋኣፃ ሃሢ ዒንሢ ዻቂሻ ዋኣፆ ማስቲፆ ኮኦኪንሦኬ፤ ዬይ ዋኣፆ ማስቲፃ ዑፃፓ ኪንሢ ጌኤሺሢቱዋንቴ ኮሺ ዒናና ፆኦሲ ባንሢ ሺኢኪሢ ጫኣቁሞኬ፤ ዒንሢ ዬይ ዻቂሻሢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሃይባ''ፓ ዔቂፆ ዛሎ''ናኬ፤ 22 ዒዚ ጫሪንጮ ዓኣዺ ፆኦሲ፥ ዓዳሢኮ ሚዛቆ ዛላ'' ዓኣኔ፤ ፆኦሲኮ ኪኢታንቾና ጫሪንጫ ዎልቆና ዓኣ ባካ ቢያ ዒዛም ዓይሢንታኔ።
+ 3:1 ዔፕ. 5፥22፤ ቆላ. 3፥18። + 3:3 1ፂሞ. 2፥9። + 3:6 ማዢ. ማፃ 18፥12። + 3:7 ዔፕ. 5፥25፤ ቆላ. 3፥19። + 3:12 ዓይኑ. 34፥12-16። + 3:15 ማቲ. 5፥10፤ ዒሲ. 8፥12-13። + 3:20 ማዢ. ማፃ 6፥1—7፥24።