4
ፆኦሲም ዱማዺ ናንጊሢ
ኪሪስቶሴ ዓሲ ማዒ ሜቶ ዔኬያታሢሮ ዒንሢ ዬይ ማሊፃ ዓዳ'' ዖልዚ ዓንጋሞጉዲ ዶዲሾንጎ፤ ፔ ዑፆ ዓሽኮና ሜቶ ዔኬሢ ጎሜ ማዾ ሃሼ''ኔ ጌይሢኬ። ሃካፓ ሴካ ሳዖይዳ ዒንሢ ናንጋኣና ዓሲ ማሊፆኮ ፑርቶ ሱኡኮ ኩንሢ ኩንሢቱዋንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኩንሥሢና ናንጉዋቴ። ፆኦሲ ዔሩዋ ዓሳ ማዻሢ ጎይፆ፦ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲ ዓርቂ ዓማሊ''ሢና፥ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሃኒ ሱኡካዺሢና፥ ዑሽኪ ማሢንቲሢና፥ ኮይሱዋ ኮሢ ኮርጊሢና፥ ኮይሱዋ ጎይሢ ዑሽኪ ኮኦሚሢና፤ ሃሣ ዒሣያ ማዔ ሜሌ'' ካኣዦ ካኣሽኪ ካኣሽኪ ዒንሢ ናንጌ ዎዳ'' ማይ ጊዳንዳኔ። ሃሢ ጋዓንቴ ዬያ ባኮ ቢያና ዒንሢ ዎጌባኣ ጎይሢ ዔያቶና ዎላ'' ማዺ ሃንቱዋኣሢሮ ዔያታ ሄርሺ ዲቃታንዳኔ፤ ሃሣ ዔያታ ዒንሢ ጫሽኪያ ጫሽካንዳኔ። ጋዓንቴ ሼምፔና ዓኣ ዓሶና ሃይቄ ዓሶናይዳ ዎጋኒ ጊኢጊንቴ ፆኦዛሢም ዔያታ ማሂ ኬኤዛንዳኔ። ቤርታ ዋይዜዖ ሃይቄ ዓሶማኣ ጉቤ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንቴሢ ዬያይዳፓ ዔቄያናኬ፤ ዬያሮ ዓሽኮና ዔያታ ዓሳ ዎጊንታሢ ጎይፆ ዎጊንታንዳኔ፤ ዓያኖና ጋዓንቴ ዔያታ ፆኦሲ ናንጋ ጎይፆ ሼምፔና ናንጋንዳኔ።
ፆኦሲፓ ዒንጊንቴ ዒንጊፆ ቃራ ጎይሢና ዓርቂ ቆሊሢ
ማይ ዓካሪ ቢያ ባኣዚ''ኮ ጋፒንሢ ዑኬኔ፤ ዬያሮ ዒንሢ ዶዲ ሺኢቃንዳጉዲ ፒዜ ማሊሢ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዖንጎ፤ ሃሣ ዒንሢ ቶኦኮ'' ዔሪ ናንጋያ ማዑዋቴ። ናሹሞ ሚርጌ ዻቢንቲ ዓቶም ጌይሳያ ማዔሢሮ ቢያ ባኣዚ''ፓ ዑሣ ዓኣዼ ሴካና ሃንጋና ዎሊ ኮሺ'' ናሽኩዋቴ። + ሴካና ሃንጋና ጉንዱማ ባኣያ ሾኦቺንሢ ዎሊ ዔኩዋቴ። 10 ፔቴ'' ፔቴ'' ዒንሢ ባኣካ'' ዓኣ ዓሳ ፆኦሲ ዱማ ዱማ ማሂ ዒንጌ ዒንጊፆ ጉሙርቂንቲሢና ዓርቂ ቆሊ፥ ዒንጊንቴ ዒንጊንቶ ጎይፆ ባጋሢም ማዾንጎ። 11 ፆኦሲ ቃኣሎ'' ዔርዛሢ፡ ፆኦሲ ዒዛና ማዒ ኬኤዛያ ማሂ ኬኤዞንጎ፤ ማዻሢያ ፆኦሲ ዒንጋ ዎልቆና ጉሙርቂንቲ ማዾንጎ፤ ያዺ ማዔቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ማዒ ቢያ ባኣዚ''ና ፆኦሲ ጋላቲንታንዳኔ፤ ቦንቾና ዎልቄና ናንጊና ዒዛም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።
ሜቶ ዎዴና ዶዲሢ
12 ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ዓዳ'' ታሚጉዲ ሜታሲ ዒንሢ ዻቢሳኒ ጋዓ ሜቶይዳ ዒንሢ ጌሌ ዎዶ''ና ዓኪ ባኣዚ'' ዒንሢዳ ሄሌ''ጉዲ ዲቃቲ ሄርሺፖቴ፤ 13 ባሼ ኪሪስቶሴ ሙካ ዎዶ''ና ዒንሢም ዼኤፒ ዎዛ ማዓንዳጉዲ ዒዛኮ ሜቶ'' ዒዛና ዎላ'' ዒንሢ ዔካ ጎይፆማና ሃሢ ዎዛዹዋቴ። 14 ኪሪስቶሴ ሱ'ንፆ ዛሎ''ሮ ዒንሢ ጫሽኪንቴቴ ቦንቺንቴያ ማዔ ፆኦሲ ዓያና'' ዒንሢዳ ማዓንዳሢሮ ዒንሢ ዎዎዛዹዋቴ። 15 ዒንሢዳፓ ዖናታቴያ ሜቶ ዔካኣና ዓሲ ዎዺ፥ ዉኡቂ፥ ፑርታ ማዾ ማዺ፥ ዓሲ ሃይሴኮ ባኣካ ጌሊ ሜቶ ዔካያ ማዖፓ። 16 ጋዓንቴ ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኪፆና ሌሊ ሜቶይዳ ጌላይ ዓኣቶ ኪሪስቶሴ ሱ'ንፆ ዛሎ''ሮ ጌዒ ፆኦሲ ጋጋላቶንጎ፤ ቦርሲንቶፓ።
17 ዎጌ ዎጊንታንዳ ዎዳ'' ዑኬኔ፤ ጋዓንቴ ዎጊፃ ዓርቂንታሢ ፆኦሲ ዓሶይዳፓኬ፤ ሂዳዖ ዎጊፃ ኑ ጊዳ''ፓ ዓርቃያ ማዔቶ ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ጉሙርቁዋ ዓሶኮ ጋፒንፃ ዓይጎ ማዓንዳይ? 18 ጌኤዦ ማፃኣፓ ኬኤዛዖ፦
«ፂሎ'' ዓሲ ዻቃኒ ዳንዳዓሢ ሚርጌ ሜቶና ማዔቶ
ፆኦሲ ካኣሽኩዋ ዓሳ ዎዎይታንዳይ?» ጋዓኔ። +
19 ዬያሮ ፆኦሲ ማሊሢ ማዔም ሜቶ ዔካ ዓሳ ቢያ ዔያታ ፔኤኮ ሼምፓሢ ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ማዤሢም ዒንጊ ኮሺ ባኣዚ'' ማዺሢዳፓ ጊንሢም ጎዖፓ፤
+ 4:8 ኮኦኪ. 10፥12። + 4:18 ኮኦኪ. 11፥31።