5
ፆኦሲ ዓሶ ዎይሣዞንሢም ዓይሢንቴ ዳምቤ
ዓካሪ፡ ታኣኒ ዔያቶና ዎላ'' ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ጪሞ ማዔሢ፥ ኪሪስቶሴ ሜቶ''ኮዋ ማርካ ማዔሢ፤ ሃሣ ሃጊ ቤርታ ጴዻንዳ ዎዞ'' ዔያቶና ዎላ'' ዴንቃንዳሢ፥ ዒንሢ ባኣካ'' ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ጪሞ ታ ዞራኔ። ዒንሢም ሃዳራና ዒንጊንቴ ፆኦሲ ማራቶ ሄንቁዋቴ፤ ዒንሢ ሄንቃ ዎዶ''ና ዖኦኒያ ዎልቃዼምቱዋንቴ ፆኦሲ ናሽካ ጎይፆ ናሹሞና ሄንቃያ ማዖንጎ፤ ሃሣ ሚኢሼ ናሹሞናቱዋንቴ ዒንሢኮ ማዻኒ ዓኣ ዒናፓ ማዔ ማሊሢና ማዖንጎ። + ዬያጉዲ ሃሣ ዒንሢኮ ዴማ'' ዓኣ ዓሶ ሜታሲ ዎይሥሢናቱዋንቴ ማራቶም ኮሺ ኮኦኪንሢ ማዓ ባኣዚ'' ዻዊሢና ማዖንጎ። ያዼ ዒንሢ ማዼቶ ማራቶ ሄንቃ ዓሶኮ ሱኡጋሢ ሙኬ ዎዶ''ና ፑርቲ ባይቁዋ፥ ቶኦካ'' ዓጎ ቦንቾ ባኮ ዒንሢ ዔካንዳኔ።
ዬያጉዲ ዒንሢ፥ ዼጌዞቴ! ጋርቾ ዓሶም ዓይሢንቱዋቴ፤ ቢያሢ ሼሌዑሞ ዓዳ'' ማኣዖጉዲ ማይንቲ ፔቴ''ይ ባጋሢም ዓይሢንቲ ማዾንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦
«ፆኦሲ ዖቶርቃ ዓሶ ዒፃኔ፤
ኮዦ ዓሶም ጋዓንቴ ዒዚ ፔ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊፆ ዒንጋኔ»
ጋዓሢሮኬ። +
ዓካሪ፡ ፆኦሲ ፔ ማሊ ጌሤ ዎዶ''ና ዒንሢ ዼ'ጊዳንዳጉዲ ፆኦሲኮ ዼኤፖ ዎልቆ ዴማ'' ዒንሢ ቶኦኮ'' ሂርኪሱዋቴ። + ዒዚ ዒንሢ ዛሎ'' ማላያታሢሮ ዒንሢ ሜታሳ ማሊፆ ጉቤ ዒዛ ዑፃ ጌሡዋቴ።
ዒንሢ ቶኦኮ'' ዔሪ ናንጉዋቴ፥ ሃሣ ጴጩዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢኮ ሞርካሢ፥ ፃላሄ ዓዳ'' ዔኤዻንዳ ባኣዚ'' ኮዒ ጉዻ ዞቢ''ጉዲ ዒንሢ ዓጮ ሺሪ ሺሪ ዒንሢ ካታ''ኔ። ዓጮ'' ቢያይዳ ዓኣ ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬ፥ ዒንሢኮ ጌርሲንሢንታ ጌሮንሢንታ ማዔ ዓሳ ዬያጉዴ ሜቶ'' ዔካያ ማዔሢ ዔሪጋፓ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዲ ሞርካሢ ማኩዋቴ። 10 ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ፔኤኮ ናንጊና ናንጎ ቦንቾ ባንሢ ዒንሢ ዔኤሌ''፥ ዒዛይዳፓ ማዔ ኮሹሞ ዒንጊፆኮ ቢያ ፆኦዛሢ' ዻካ'' ዎዴ ዒንሢ ሜታዼስካፓ ዒ ፔኤሮ ዒንሢ ዶዲሺ ዔቂሳንዳኔ። 11 ናንጊና ቦንቾና ዎልቄና ዒዛም ማዖንጎ! ዓኣሜን።
ጋፒንሢ ሳራሥሢ
12 «ታኣኮ ጉሙርቂንታ ጌርሲኬ» ጌዒ ታ ማላ ሲልዋኖሴ ጎዖሢ ዑፆይዳ ሃኖ' ኪኢቶ'' ዻካ''ና ታ ዒንሢም ፃኣፔኔ፤ ታ ፃኣፔሢያ ዒንሢ ዞራኒና ዬይ ባካ ፆኦሲ ፔ ኮሹሞና ዒንጌ ጎኔ ዒንጊሢ ማዔሢ ማርካዻኒ ጌዒኬ፤ ዬያሮ ሃያ፥ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዶዲ ዔቁዋቴ። +
13 ባብሎኔይዳ ዓኣ ዒንሢኮ ጌሮ ማዒ ዒንሢጉዲ ዶኦሪንቴ ሺኢጲፆ ማኣሬላ ዒንሢ «ኮሺዳ» ጋዓኔ፤ ሃሣ ታኣኮ ናዓሢ ማርቆሴያ ዒንሢ «ኮሺዳ» ጋዓኔ። + 14 ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬ ዓሲ ጎይሢ ናሹሞና ሴካና ሃንጋና ዎሊ ኮሺ ዔኤሊ''ሢ ዔኤሉ''ዋቴ።
ኪሪስቶሴሮ ማዔ ዓሶ ዒንሢ ቢያሢም ኮሺ ማዖንጎ።
+ 5:2 ዮሓ. 21፥15-17። + 5:5 ኮኦኪ. 3፥34። + 5:6 ማቲ. 23፥12፤ ሉቃ. 14፥11፤ 18፥14። + 5:12 ዳኪ. ማዾ'' 15፥22። + 5:13 ዳኪ. ማዾ'' 12፥12፤ 13፥13፤ 15፥37-39፤ ቆላ. 4፥10፤ ፒልሞ. 24።