2
ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሶ
ቤርታኣ ዎዶ''ና ዴሮ'' ባኣኮ''ይዳ ሉኡዙሞና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛኔ ጋዓ ዓሲ ዓኣሢጉዲ ዒንሢ ባኣኮ''ይዳኣ ሃሢ ሉኡዙሞ ባኮ ዔርዛ ዓሲ ጴዻንዳኔ፤ ዔያታ ባይሲንታ ባንሢ ዔኪ ዓኣዻ ሉኡዙሞ ባኣዚ'' ዔራቶ ዴሜና ዔኪ ጌልዛንዳኔ። ዬያይዲፆና ዔያቶ ሻንቂ ጌኤሼ ጎዳሢታዖ ዔያታ ዔሩዋሴ ጌዔም ባይሲንታ ዑኬና ዔያቶ ሄላ''ንዳኔ፤ ዬያ ዛሎ''ና ሚርጌ ዓሳ ዔያቶኮ ቦርሲሳ ማዾ'' ማዻንዳኔ፤ ዔያቶኮ ዬያ ማዾ''ይዳፓ ዔቄያና ጎኑሞ ጎይፃ ጫሽኪንታንዳኔ። ዬያታ ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሳ ሚኢሼ ዛጊ ጎጋይቂሢዳፓ ዔቄያና ፔኤኮ ኬሴ'' ሃይሴ ኬኤዚ ኬኤዚ ዎልቆ ዒንሢሲ ጌሺ ሙዓንዳኔ። ዖዶሲ ዎዴኮ ቤርታፓ ዓርቂ ፑርታ ዎጌ ዔያቶም ጊኢጊንቲ ዓኣኔ፤ ባይሲንታ ሃሣ ዔያቶ ጴጪ ካፒ ዓኣኔ።
ፆኦሲ ጎሜ ማዼ ኪኢታንቾታዖ ዼኤፖ ዹሞይዳ ካኒ ቢራታና ቱኪ'' ዎጎ ኬሎ'' ካፓንዳጉዲ ኬኤሬያፓዓቴም ዔያቶም ሚጪንቲባኣሴ። ዬያጉዲ ፆኦሲ ሃያኮ ቤርታ ጎሞ ዓሳ ናንጋ ዓጮ''ይዳ ባይሲንቶ ዋኣፆ ዔኪ ሙካዖ ጌኤሹሞ ዛሎ'' ኬኤዛ ኖሄ ላንካይ ዓሲና ዎላ'' ዓይሴያፓዓቴም ቤርታዻ ዓጮ''ም ዒዚ ሚጪንቲባኣሴ። + ሃሣ ጊንሣ ጎሜ ማዻ ዓሲም ቢያ ዎጊንቲሢኮ ኮኦኪንሢ ማዓንዳጉዲ ሶዶኦሜና ጋሞኦራና ካታማ'' ዲቢንሢ ማዓንዳያ ሄላ''ንዳኣና ታሚና ሚቺንቲ ባይቃንዳጉዲ ዎጌኔ። + ዓይሢንቲፆ ዒፃ ዓሶኮ ቦርሲሳ ማዾ'' ዛጊ ዒኖና ማሊ ማሊ ሜታዺ ናንጋ ጌኤዣሢ፥ ሎኦፄ ጋዓንቴ ዒዚ ዓይሴኔ። + ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬይ ጌኤዦ ዓሢ ዔያቶ ባኣካ'' ናንጋኣና ቢያ ኬሊ'' ዒ ዛጋ ባኮና ዋይዛ ፑርቶ ማዾ'' ዛሎ''ና ጌኤሺ ማዔ ሼምፓሢ ዒዛኮ ሜታዼኔ። ዓካሪ ዬይ ቢያ ያዺ ማዔቶ ፆኦሲ ጎኑሞና ካኣሽኪ ናንጋ ዓሶ ዻቢሳ ባኣዚ''ዳፓ ዓይሲ፤ ሃሣ ጎሞ ዓሶ ሜታሲ ዎጎ ኬሎ'' ሄላ''ንዳኣና ጌሢ ዎይቲ ካፓንዳቴያ ፆኦሲ ዔራኔ። 10 ባሼ ዬኖ ዒኢሳያ ማዔ ዓሶ ማሊፆ ሱኡኮ ኩንሣዞንሢና ፆኦሲኮ ዔራቶ ቦሃዞንሢና ዎጌም ዒዚ ካፒ ጌሤኔ።
ዬያታ ሉኡዙሞ ባኮ ዔርዛ ዓሳ ጫርቃያና ዖቶርቃያና ማዔሢሮ፥ ጫሪንጫ ዎልቄና ዓኣ ማዢንቶ ጫሽካኣና ዔያታ ዒጊጩዋሴ። 11 ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ዔያቶይዳፓ ዎልቄና ቢታንቶና ባሻያ ማዔቶዋ ጎዳ ቤርቶይዳ ጫሪንጫ ቢታንታ ዓኣዞንሢ ጫሽኩዋሴ። 12 ዬያታ ሉኡዙሞ ባኮ ዔርዛ ዓሳ ጋዓንቴ ፔኤሮ ማሊ ዒና ዔኪ ዔሩዋ ጫሺ ጫሽካኔ፤ ዔያታ ፒሮና ዓርቂንቲ ባይቃኒ ሾይንቴያ፥ ሃሣ ፔ ሼና'' ዓይሣ ጎይፆ ኩንሣያ ዒናባኣ ካዮ ቦዖጉዴያኬ፤ ዬያሮ ዔያታ ካዮ ቦዓ ባይቃሢጉዲ ባይቃንዳኔ። 13 ዔያቶኮ ፑርቱሞ ዛሎ''ም ዒንጎ ዎጎ ዔያታ ዔካንዳኔ፤ ዔያቶኮ ዎዛ'' ቢያ ኬሊ'' ዓሲ ማሊሢም ኮይሳ ባኮ ኩንሥሢኬ፤ ጌሻያ ማዔ ዓሲም ኮይሳ ባኮና ቢያ ኬሊ'' ዎዛዻያታዖ ዒንሢ ናሹሞና ሙዓ ሙዖ ቤዞ ዓኣዺፆና ዒንሢ ቦርሲሳያኬ። 14 ጎሜ ማዺሢዳፓ ጊንሢም ጎውዋያና ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂሢ ሌሊ ዛጋ ዓኣፒ ዔያቶኮ ዓኣኔ፤ ዶዲ ዔቂባኣ ዓሶዋ ዔያታ ዻቢሻኔ፤ ሃሣ ሚኢሼ ዛጊ ጎጋይቂሢ ዔራ ዒኔ ዔያቶኮ ዓኣኔ፤ ዬያሮ ዔያታ ጋዳንቂንቴ ዓሲኬ። 15 ዔያታ ፒዜ ማዔ ጎይፆ ሃሺ'' ፑርቶ ማዾ''ሮ ዒዛም ዒንጎ ቦንቾ ማዔ ሚኢሾ ናሽኬ፥ ቢዖሬ ናኣዚ''፥ ባኣላኣሜ ጎይፆማ ዓኣዺ ዻቢንታኔ። 16 ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ባኣላኣሜ ጋዓንቴ ዒዚ ማዼ ጎሞ ዛሎ'' ቆዲ''ንቴኔ፤ ሃሣ ጌስቲ ዔሩዋ ሃሬስኬና ዓሲ ዑኡሲና ዒዛም ኬኤዚ ዒዛኮ ዣኣሹሞ ማዾ'' ላኣጌኔ። +
17 ያኣታ ዓሳ ዓልቃያታዖ ሚጬ ዎርዚጉዴያኬ፤ ሃሣ ዢባሬ ሂዒ ዔኪ ዓኣዻ ሻኣሬጉዴያኬ፤ ዬያሮ ዔያቶ ሻኔ ዹሚ ካፒ ዓኣኔ። 18 ዓይጎሮ ጌዔቶ ዣኣሊ ናንጋ ዓሶ ባኣካ''ፓ ኬስኪ ሙኬዖ ናንጊባኣ ዓሶም ጉሪ ማዔ ዼኤፒ ሃይሴ ኬኤዚ ኬኤዚ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂ ዓሲ ማሊሢ ሱኡኬ ኩንሦ ጎይሢና ዔያቶ ጌሻኔ። 19 ጊንሣ፦ «ጎሜ ዓይላ''ቶይዳፓ ዒንሢ ኬስካንዳኔ» ጌዒ ጌዒ ዓሶም ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንጋኔ። ዔያታ ጋዓንቴ ፔ ቶኦኪና ጎሜኮ ዓይሌ''ኬ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲ ባሺንታዖ ባሼሢም ዓይሌ'' ማዒ ቆሊንታኔ። 20 ኑ ጎዳሢ፥ ኑና ዻቂሼ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዔሪ ሳዖይዳ ዒኢሳ ባኮይዳፓ ቶላ''ዖ ጊንሣ ዬኖ ዒኢሳ ባኮና ዓርቂንቲ ዔያታ ባሺንቴቴ ቤርታኣስካፓ ዑሣ ጊንፃኣሲ ዔያቶም ባሼ ፑርታንዳኔ፤ 21 ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ጎይፆ ዔሪ ዔያቶም ዒንጊንቴ ዱማዼ ዓይሢፆ ሃሺ'' ጊንሢም ማዓስካፓ ቤርታ ዔያታ ጌኤዦ ጎይፆ ዔሩዋዖ ዓቴቶ ቃራታዖኬ። 22 «ካኒ ጮኦሽኬ ጮኦዦ ጊንሣ ሙዓኔ» ዬያጉዲ ሃሣ «ጉዱንሢ ዑፆ ማስቴስካፓ ጊንሣ ዾቃሌይዳ ኮላዻኔ» ጌይንቲ ኬኤዚንቴ ኮኦኪንሣ ዔያቶይዳ ጎኔ ማዒ ኩሜኔ። +
+ 2:5 ማዢ. ማፃ 6፥1—7፥24። + 2:6 ማዢ. ማፃ 19፥24። + 2:7 ማዢ. ማፃ 19፥1-16። + 2:16 ፓይ. ማፃ 22፥4-35። + 2:22 ኮኦኪ. 26፥11።