3
ጎዳ ዬሱሴኮ ላሚ ሙኪፆ ዛሎ''
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃይ ታ ዒንሢም ፃኣፓ ላምዓሲ ኪኢታኬ፤ ላምዖ ኪኢቶ'' ታ ዒንሢም ፃኣፔሢ ሃንሢ ባኮንሢ ዒንሢ ጶቂሳንዳጉዲና ፒዜ ማሊሢ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ዒንሢ ጴቻኒ ጌዒኬ። ሃያኮ ቤርታ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ጌኤዦ ዓሳ ኬኤዜ ቃኣሎ''፤ ዬያጉዲ ዳኪንቴ ዓሶ ዛሎ''ና ዒንሢ ዴንቄ ኑ ጎዳሢ፥ ሃሣ ኑና ዻቂሼሢኮ ዓይሢፆዋ ዒንሢ ጶቂሣንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። ሃሣ ቢያ ባኣዚ''ኮ ቤርታ ዬያ ባኮ ጶቂሱዋቴ፤ ዬይ ዓይጎዳይ ጌዔቶ ጋፒንፆ ኬሎ''ና ቦሃ ዓሲና ፔኤኮ ፑርቶ ሱኡኮ ሌሊ ኩንሣ ጌሻ ዓሲ ሙካንዳኔ፤ + ዔያታ ሙካዖ፦ « ‹ጎዳ ዬሱሴ ሙካንዳኔ› ጌይንታ ዎዛ'' ዒንጊንቲባኣዓዳ? ሂዳዖ ሃሢ ዎካ ዓኣይ? ኑኡኮ ቤርታ ዓዶንሢ ሃይቄስካፓ ዓርቃዖ ቢያ ባካ ማዢንቶኮ ዓይፆይዳፓ ሃኖ'' ሄላ''ንዳኣና ዓኣማ ጉዴያኬ» ጋዓንዳኔ። ዬያታ ዓሳ ሚርጌ ዎዴኮ ቤርታ ሳዖንታ ጫሪንጮንታ ፆኦሲ ቃኣሎ''ና ማዢንቴሢ ሳዚ «ኑ ዔሩዋሴ» ጋዓንዳኔ፤ ሳዓ ማዢንቴሢ ዋኣሢ ባኣካፓ፤ ሃሣ ዋኣሢና ማዢንቴሢ «ዔሩዋሴ» ጋዓንዳኔ። + ቤርታዻ ሳዓ ዬያይዲፆና ዋኣሢና ዔኤዺንቲ ባይቄኔ። + ሃሢ ዓኣ ጫሪንጮንታ ሳዖንታ ዓይሢንቶ ዒፃ ዓሳኣ ባይቃንዳ ጋፒንፆ ዎጎ ኬሎ'' ሄላ''ንዳኣና ዬያ ፆኦሲ ዎልቆና ታሚም ካፒንቲ ዓኣኔ።
ዒጊኖንሢዮቴ! ዒንሢ ጋዓንቴ ጎዳሢ ኮራ ፔቴ'' ኬሊ'' ሺያ ሌዔ፥ ሺያ ሌዔ ፔቴ'' ኬሊ''ጉዴያ ማዔሢ ዬማ ፔቴ'' ባኣዚ'' ዋሊ''ፖቴ። + ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሶም ናጋያ ማላሢጉዲ ጎዳ ዬሱሴ ዒዚ ኬኤዜ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ'' ቃኣሎ'' ኩንሣኒ ናጊንዱዋሴ፤ ጋዓንቴ ዓሲ ቢያ ጎሜፓ ማዓንዳጉዲና ሃሣ ፔቴ''ታዖ ዓሲ ባይቁዋጉዲ ዒንሢ ዛሎ''ሮ ጌዒ ዒዚ ጊቢ'' ካፓኔ።
10 ጎዳሢኮ ኬላ'' ጋዓንቴ ዉሲጉዲ ዔሩዋንቴ ሙካንዳኔ፤ ዬኖ ኬሎ''ና ጫሪንጫ ዼኤፒ ዑኡሲና ዓኣዻንዳኔ፤ ጫሪንጮ ማዢንታኣ ቢያ ታሚና ሚቺንቲ ባይቃንዳኔ፤ ሳዖና ሳዖይዳ ዓኣ ባካ ቢያ ሚቺንታንዳኔ፤ + 11 ዓካሪ ቢያ ባኣዚ'' ዬያይዲ ባይቃያ ማዔቴ ሂዳዖ ጌኤሹሞና ሃሣ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒ ናንጊሢ ዎይቲ ዒንሢም ኮይሱዋዖ ዓታንዳይ? 12 ዬያሮ ፆኦሲኮ ኬላ'' ሙካንዳሢ ጶቂሢ ካፓያና ዒዚ ዑኬ ሙካንዳሢ ዔሪ ማዻያ ማዑዋቴ፤ ዬኖ ኬሎ''ና ጫሪንጫ ታሚና ሚቺንቲ ባይቃንዳኔ፤ ጫሪንጫ ዓኣ ማዢንታ ታሞኮ ዖይዻፓ ዔቄያና ዓልቃንዳኔ፤ 13 ጋዓንቴ ፂሉ''ሞኮ ማኣሪ ማዔ ዓኮ ጫሪንጮና ዓኮ ሳዖና ዒዚ ኬኤዜ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ'' ቃኣሎ'' ጎይፆ ኑ ካፓኔ። +
14 ዬያሮ ዒጊኖንሢዮቴ! ዬይ ቢያ ማዓንዳ ኬሎ'' ካፒሢዳ ዒንሢ ዓኣቶ ቦርሲሳ ባኣዚ'' ባኣያ ሃሣ ዒንሢ ቦሂሳ ባኣዚ'' ባኣያ ማዒ ዒንሢ ዓኣንቴ ጎዳ ዒንሢ ኮሺና ሙኪ ዴንቃንዳጉዲ ዶዲ ማዹዋቴ፤ 15 ኑ ጎዳሢ ጊቢ'' ዴዔሢ ዒንሢ ዻቃንዳጉዲ ጌይ ማዔሢ ዋሊ''ፖቴ፤ ናሽኪንታ ኑ ዒሻሢ ጳውሎሴያ ፔኤም ዒንጊንቴ ዔራቶ ጎይፆና ዒንሢም ፃኣፔሢ ዬያኬ። 16 ዒዚ ዬኖ ዛሎ'' ፔ ኪኢቶ''ይዳ ቢያ ሃማ ጎይፆ ፃኣፔኔ፤ ዒዛኮ ኪኢቶ''ይዳ ፔቴ'' ፔቴ'' ዔራኒ ሜታሳ ባኣዚ'' ዓኣኔ። ዔራቶ ፓጬ ዓሶና ሴካ ሃንጋ ጌዒ ሺራ ዓሳ ጌኤዦ ማፃኣፖ ማሊፆ ዎቢሳሢጉዲ ዬንሢ ባኮዋ ዎቢሳንዳኔ፤ ያዒ ዔያታ ማዺፆና ባይቃንዳኔ፤
17 ዒንሢ ጋዓንቴ ዒጊኖንሢዮቴ! ዬያ ቤርታዺ ዔሬሢሮ ዓይሢንቶ ዒፃ ዓሶ ማሊፆይዳ ጌሊ ዒንሢ ዶዲ ዔቄ ቤዛፓ ሎኦሙዋጉዲ ኮሺ'' ዔሩዋቴ፤ 18 ቢያፓ ባሼ ኑ ጎዳሢና ኑና ዻቂሻ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞና ዒንጊንታ ዒንጊፆና ጊንሣ ዒዛ ዔሪሢና ዲጩዋቴ፤ ዒዛም ሃሢያ ሃጊያ ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ! ዓኣሜን።
+ 3:3 ዪሁ. 18። + 3:5 ማዢ. ማፃ 1፥6-9። + 3:6 ማዢ. ማፃ 7፥11። + 3:8 ዓይኑ. 90፥4። + 3:10 ማቲ. 24፥43፤ ሉቃ. 12፥39፤ 1ቴስ. 5፥2፤ ዮሓ. ፆፔዻ 16፥15። + 3:13 ዒሲ. 65፥17፤ 66፥22፤ ዮሓ. ፆፔዻ 21፥1።