2
Potong Re Nga Kavang
Minmina na kapunu, na iau ka matea ta one roleng ka ragau ta ri ngeke kavkava te Nutu ta ragau kinung. Ngeke kuma minmina ka taningareanganame te i, ba ka balinglaga ngareanganame te i, ba ka kavang ngareanganame te i re nga kalaunge ragau pattoto. Ba ngeke kalapagpage kurumea oru ri i kuma ki te ri. Ba ngeke kava te i ta i kalaunge kelangpatalime ba ragau kinung reke taoamugmuga. Minmina na ragau ke sane ke la tungnge maenangme te ita ba ita kaka la tarang masi nga ina ita nga umma ta pangakosining ka bainga rae Nutu mate rea ba bainga reke tupu nga ragau ragureame. Kavang matana nginngina keke pepe ba keke tupu nge Nutu a i a Aravunglelekana ae ita raguna. Ka i a Aravunglelekana ae ita ore matea ta ravunglelenge ragau kinung. Ba ke matea ta ri kinung nga loreamatana masi ka pangamologa e te Karais a kaomannmannangana kia. Iau ka role minmina kurumea, ka Nutu kena mana, ba ka agau kena mana e maisi ngaliua nge Nutu ba ragau. Ka i ae Karais Iesus, ore tunge i muni ta kolinglelenge ragau kinung. I ke kuma minmina ka kae ae Nutu pulia ta pangakosining roma, Nutu ke matea ta ravunglelenge ragau kinung ka kaomannmannangana. Ba kurumea ollaeala mana, na i ke puli iau ta iau a apulingmalaga pangamologakana ba aposel te. Ke puli iau ta iau a apangalomatanakana orae ragau ra sana ri ra Iura ta pangalomatana rea ta ri nga loreapatokona ta pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia. (Pangamologa laekia a iau paꞌe gialgiala ka kaomanna kia, iau ka sana goga.)
Minmina na iau ka matea ta rapanung re nga iname kinung ngeke kinpataea kamarea ta ri kavang. Iau ka matea ta ri kiningpataenge kamarea onra ri sane ke pamukuna rea ka kumangng ngareangana ka bainga re nga iu ba palingtete.
Ba bole, iau ka matea ta ravale ngeke kavitule mirareame ka lungapaga ra sana ri ra pangavalenga. Sane ngeke mania gilireame, ba sane ngeke kavitulu raumane mirareame ka gol, o lollo ra kunreame ke bollau, o lungapaga ra kunreame ke bollau. 10 Ke sa. Ngeke kavitulu rea ka kumangng reke pepe ra ravale reke patpatoe ri muni ka ra kalangapagakana kae Nutu ke kumkuma ki.
11 Ba nga ina ravale nge rarave potong, na ri ngeke rurulu ka ulongpisigingarea kerea bavakena. 12 Ngeke rarave potong, ava iau ka sana ngatngatakale ravale ta ri pangalomatanange rapanung. Ba ka sana ngatngatakala rea ta ri taongamuga ka rapanung bole. Ke sa. Ngeke tara ba ngeke rulu. 13 Iau ka role minmina kurumea, Nutu ke koipage Aram kapunu. Na ngarume na i ke koipage Eva. 14 Ba mue laeala ke sane goaꞌe Aram. Ke sa. Ke goaꞌe avale ae i, na avale laeala ke longosa te Nutu. 15 Ava ngaroma ravale ngeke kapite lopatokona ae ri, ba ngeke loakurumea bainga e nga matengraumanange ragau pattoto ba bainga e nga momongvalakala nga bainga reke sosoali nge Nutu raguna, ba ngaroma ri ngeke loakurumea bainga e nga kaungamasinge mirareame, na ri keke la penga nga toangapisigi ngareangana ka goeme.*
* 2:15 Kaling ae Girikme ke sane potamasi nga inaekia.