3
Potong Reke Loa Ta Kelangpatalime Ba Ra Kalaungapagakana
Iau ka la roleng kamiau ka kaomannmannangana roma, ngaroma agau te nge matea ta i a kelangpatali nga ra lopatokonakana, na agau laeala ke matea kumangng e pe. Na kelangpatali nga ra lopatokonakana nga i a agau ora sana agau te totorong ta i patonge ka bainga te e soali. Ba i nga nena ka avale kena mana, ba nga i a agau e kaumasia mirana, ba agau e bavaia bainga reke pepe, ba agau ora ragau pattoto ke alapage, ba agau e rarave ragau ta bale ae i. Ba nga i a agau a kana ka lomatana ta pangalomatanange ra lopatokonakana, ba sana nga i a inungkana o iukana. Ke sa. Nga i a agau e legemasia ragau, ba sana nga i a apalingtetekana. Ba sana nga i a agau e materaumane lollokanna. Kelangpatali nga ra lopatokonakana nga i a agau e kelapatalimasi ta ragau nga balekaina ae i, ba agau e potpote goe rae ri ta ri longa te i ba ta ri ulongpisigi rea muni ngape nge i. (Ava ngaroma agau te sana nga lonamatana ta kelangpatalimasi ta balekaina ae i muni, na i ke la kelangpatali ta ginunga orae ra loreapatokona te Nutu mina ngaetai?) Kelangpatali nga ra lopatokonakana sana nga i a alopatokonakana a pau ta baina i sane nge kinpataea i muni giana raumana na ala nga tongana kena me Satan orae Nutu kalinane ba ke tunge alang e soali te i. Ba kelangpatali nga ra lopatokonakana nga i a agau a bainganame ke pe nga ra sana loreapatokona te Karais ragureame, ta baina sana nga pamau ta ri rolengsoali kia ba ta i pupunga lakallo ta mata ae Satan kanna.
Ba nga ragau ra kalaungapagakana nga ra lopatokonakana, ri nga tongarea kena ma kelangpatalime. Nga ri ra ragau ra baingareame ke pe. Sana nga ri ra ragau ra goangakana, o ra inungkana, o ragau reke matea raumana ta goange ragau ta ravunge lollokanna ra kanrea. Ke sa. Nga ri ra ragau reke kaminte oru ra ita lorapatokona tao reke ko ka lorea reke lelle. 10 Ava pala ta ri leleng ra kalaungapagakana nga ra lopatokonakana, na miau ngaka ava rea. Na ngaroma nga ri ra ragau onra agau te sane totorong ta patongo rea ka bainga te e soali, na miau ngaka ngatakala rea ta ri kumangng ka kumangng e nga akalaungapagakana.
11 Ba nareapengana memena nga tongarea kena me ri. Nga ri ra ragau ra baingareame ke pe. Sana nga ri ra ragau reke utupallala ka pangamologa ta baingasoalinge ragau pattoto. Ke sa. Nga ri ra ragau reke kaumasia mirareame, ba ragau ra lokalakana nga orume kinung.
12 Ba nga agau akalaungapagakana nga ra lopatokonakana, i nga nena ka avale kena mana. Ba nga i a agau e kelapatalimasi ta goe rae i ba ragau re nga balekaina ae i. 13 I nge kuma ka bainga nginngina kurumea, ragau reke kuma masi ka kumangng e nga akalaungapagakana keke la ravunge gia e bollau ngaliua nga ra lopatokonakana, ba ke sane ke la mataunga ta turungpotange lopatokona ae ri te Karais Iesus ta ragau pattoto.
14 Iau ka laupatokona roma, isura mana na iau ka la atung ta kelanga one. Ava iau ka papaꞌe oru nginngina ta baina, 15 ngaroma sana nga atu bolvole, na one nga longmatana ka bainga reke pepe ta ragau re nga balekaina ae Nutu ta ri loangakurume rea. Balekaina laeala ka i a ra lopatokonakana ginungareame onrae Nutu e momo mauli passavele. Ba balekaina laeala ka i a maisi e maisgingging ka pangamologa ae Nutu kanna ora kaomannmannangana kia. 16 Ba ita kinung ka loramatana roma, bainga laekia ae ita e nga lopatokona te Nutu ba loangakurumea ka i a talung e bollau raumana ba ka puna nge:
I e lele ka mira a agau,
ba i orae Kannu E Tupu pakosining roma, ka i a agau a baingana tupu ka kaomannmannangana.
Ba ka i a i ora anggelome ke kele,
ba ora ragau ke pulimalage pangamologa e te i ngaliua nga ragau re nga ina matantana.
Ba ka i a i ora ragau re nga mogalo laekia ka loreapatokona te,
ba orae Nutu ravupataea lakailu be tunge gia e bollau raumana te i.