4
Potong Palu Rae Pol Tungu Rea Te Timoti
Nae Kannu E Tupu ke rolepota roma, nga kae re ngarume na ragau palu keke la kange lopatokona a kaomannmannangana kia, na keke la loangakurumea kannu ra goangakana ba kannu reke sosoali pangalomatana ngareanganame. Pangalomatana matana nginngina ka onrae ragau ra kamongpalipiliukana ba goangakana kanrea. Ka ri ra ragau ra sana karea balenga nga baingarea reke sosoali. Ka ri ra ragau reke palomatantane ragau pattoto ta ri nga manereasa kamangpitakama. Ba keke rorole kerea ta ri nga manereasa kaninge kaning matana palu. Avae Nutu ke koipage kaning nginngina ta baina ra lopatokonakana ra loreamatana ka pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia ngeke kani rea, ba ngeke kalapage Nutu kurumea tungngana ka kaning nginngina te ri. Iau ka role minmina kurumea, orume kinung rae Nutu koipaga rea keke pepe. Ba ita sana ngaka tangulelea otte. Ke sa. Ita ngaka rave ka kalangapaga ngarangana kae Nutu kurumea tungngana ka ollaeala te ita. Ita sana ngaka tangulelea ollaeala kurumea, pangamologa ae Nutu kanna kala nga kavang rae ita keke kuma kia ta i a oru e tupu nge Nutu raguna.
Ngaroma one ngo tunge potong kokorai ta kolingara memena ngallo nga Karais, na ka la one a akumangngatulu e pe ae Karais Iesus kanna. Ka la one a akumangngatulu e umma ta ravunge gingginga ka kaeme kinung nga pangamologa re nga lopatokona ae ita ba pangalomatana reke tupu ra one loakurume rea ka kae papatu tapu. Ava one sano ngo longlongo ta panganana matantana ra sana purea onre sane ke kalaue ragau ta ri loreamatana kae Nutu. Ke sa. One ngo palomatantana one muni ta loangakurumea bainga rae Nutu mate rea. Iau ka role minmina kurumea, bainga e nga pangagingginge mira ke la kalaunga ita ka panna inte mana. Ava bainga e nga pangaginggingi ita muni ta loangakurumea bainga rae Nutu mate rea ke la kalaunga ita nga orume kinung. Ke la kalaunga ita nga momongara nga mogalo laekia e ngape, ba ke la kalaunga ita nga momongara e ngarume bole.
Pangamologa laeala ka kaomannmannangana kia ba ka i a pangamologa ora ragau kinung ngeke ngatakale mannangana. 10 Ka kaomanna, bainga e nga pangaginggingi ita muni ta loangakurumea bainga rae Nutu mate rea ke la kalaunga ita nga orume kinung. Minmina na ita kaka tololea maenangme ba kaka tumvugvugu. Ita kaka kumkuma minmina kurumea, ita kaka ella ba kaka momalla te Nutu e momo mauli passavele, a i ae Aravunglelekana e bai ta ravunglelenge ragau kinung. Ba i ke la ravunglelenge ragau ra loreapatokona te i ka kaomannmannangana.
11 One ngo tungtunge potong kokorai ta ra lopatokonakana, ba ngo role gingging kerea ta ri loangakurume rea. 12 Ka one a taulai tale, ava sano ngo ngatakale agau te ta i kelangalokalasa kone. Ke sa. Nga pangamologangangme, ba nga baingangme, ba nga kumangngang e nga matengraumanange ragau pattoto, ba nga lopatokona ae one, ba nga taongang e lelle, one ngo umma ta pangakosining ka bainga reke pepe ta ra lopatokonakana ta ri loangakurume rea. 13 One sano ngo panna ta patonge pangamologa reke momo nga Lau Ae Nutu Kanna nga ra lopatokonakana kinung ragureame. Ba sano ngo panna ta rolenge pangamologa re nga pangaginggingi rea ba pangalomatana rea. One ngo kuma minmina ta nge lele nga ina iau nga atu te miau. 14 Ba sano ngo baipalikovauu ka tunga ae Kannu E Tupu pulluia ngallo nge one pala kurumea pangamologa e nga tonge Nutu kaona a one rave ka ina reke taoamugmuga ka ra lopatokonakana ke ulopaia kamareame nge one.
15 One ngo kuma kaligi ta loangakurumea oru kokorai ra iau role kone ki. Ngo tunge longo mannangana ta loangakurume rea ta baina ragau kinung ngeke kela roma, ka one a agau e umma ta matuanga. 16 Ngo ella masi ta taongang ba pangalomatanangangme. Ba sano ngo panna ta loangakurumea oru nginngina ra one palomatantane ragau pattoto ki kurumea, ngaroma one ngo kuma minmina, na one ko la ravunglele one ba ko la ravunglelenge reke longlongo te one bole.