5
Potong Re Ta Ravale Ra Nareatale Memena Ke Matepatali Rea, Ba Ravollalau, Ba Ragau Ra Kumangngatulu
One sano ngo sanggipitaginggingia agau avolau. Ke sa. One ngo patupe ma i a tamang. Ba ngo patupe ra taulai ma ri ra teiteikone memena, ba ravale ravolau ma ri ra name memena. Ba ngo patupe ra malaui ma ri ra lingupiau memena kurumea bainga reke lelle mannangana.
One ngo kalaue ravale ra nareatale memena ke matepatali rea onreke moro ta orume mannangana. Ava ngaroma avale a natale matepatalia nga nena goe palu o nga sivuna palu, na miau ngaka kalaue goe nginngina ta loreamatana masi roma, kumangngarea e kapunu nge Nutu raguna ka i a kumangng e nga kelangpatali masi ta ragau re nga balekaina ae ri muni, ba kumangng e nga alanggaliunge kumangng palu ra tamarea ba nareame ke kuma ki te ri. Ngeke kuma minmina kurumea, bainga laeala ke pe nge Nutu raguna. Na avale a natale matepatalia ore moro ta orume mannangana ba ke mommo mana me i, avale matana laeala ke ella ba ke momalla te Nutu mana. Ba i ke kavkava te i ka rigo ba ka kae, ba ke balaglage ta i kalaunge. Ava avale a natale matepatalia ore pulia ramana ta loangakurumea mirana lonamatenganame, avale matana laeala ke momomauli nga mogalo laekia e ngape tale ava kannuna ke basema i e mate tapu. One ngo tunge potong kokorai ta ra lopatokonakana bole, ta baina nga ri ra ragau onra agau te sane totorong ta patongo rea ka bainga te e soali. Ba agau e sane kelapatali masi ta rakia memena ka i a agau e kausikale lopatokona a kaomannmannangana kia. Ka i a agau e soali nga agau a sana i a alopatokonakana. Ba agau e sane kelapatali masi ta ragau reke momo nga bale ae i muni ka i a agau matana laeala raumana muni.
Na one sano ngo paꞌe avale te a natale matepatalia giana nga lau e nga kalaunge ravale ra nareatale memena ke matepatali rea ngaroma sana nga i a avale matana laekia minakai roma: Nga i a avale a natale matepatalia a kana ka pesingmataname ka ri 60 ke rongo tapu, ba avale a natale matepatalia a nena apanung kena mana. 10 Ba bole i nga i a avale e rave gia e pe kurumea kumangngana ka kumangng reke pepe basema: ke kelapatali masi ta goe rae i, ba ke pakosining ka bainga e nga ravunge ragau ta bale ae i, ba ke mume ragau rae Nutu reke tupu kaerea puname, ba ke kalaue ragau reke kanimaia maenangme, ba ke matea raumana ta kumangng ka kumangng matantana reke pepe. Ngo paꞌe avale matana laeala giana nga lau e nga kalaunge ravale ra nareatale memena ke matepatali rea.
11 Ava one sano ngo paꞌe ravale ra nareatale memena ke matepatali rea giareame onre sane ke papisigi tale nga lau laeala. Sano ngo paꞌe ravale matana laeala giareame kurumea, nga ina mirarea loreamatenganame nge bollau nga matengraumana ngareangana kae Karais, na ale ngeke matea ta ri kamangpitakama muni. 12 Minmina na keke la utunge Nutu kalingnanangana te ri kurumea balingareangana ka girea ta patongkala a ri ke kuma kia pala. 13 Ba baingarea matana te bole, ka kae papatu na ravale matana laeala ka omoreasa lili ba keke liuapaga kalaoveka ta baleme. Ba ka sana omoreasa lili mana. Ke sa. Ka kae papatu, na ka ri ra ragau reke utupallala ka pangamologa, ba ragau reke tota ka kaoreame ta oru rae ragau pattoto kanrea beke rorolea pangamologa ra ri manereasa rolenge rea. 14 Minmina na iau ka matea ravale nginngina ra nareatale memena ke matepatali rea onre sane ke papisigi tale ta ri ngeke kamapitakama muni. Ba ngeke toapisigia goeme ba ngeke kelapatali ta bale nga ri. Ngeke kuma minmina ta baina ri sane ngeke kuma ka pamau ta reke baiꞌiu kita ta ri rolengsoali kita. 15 Iau ka role minmina kurumea, palu nge ri keke taopa tapu kurumea Satan.
16 Ngaroma ravale palu ra nareatale memena ke matepatali rea ngeke ella ta avale te alopatokonakana ta i kalaunga rea, na avale laeala nge kalau rea. Sane nge ule maenang nga ra lopatokonakana ginungarea ka balinglagangana kerea ta ri kalaunga rea. Ke sa. I muni nge kalau rea ta baina ra lopatokonakana ginungarea ngeke kalaue ravale ra nareatale memena ke matepatali rea onreke moro ta orume mannangana.
17 Ragau re kapunu nga ra lopatokonakana onreke kelapatali masi ngeke rave alangpaga ba ngeke rave kumangng ngareangana kunna bole. Ba ra nginngina reke umma kaligi ta pulingmalagange pangamologa ba ta pangalomatanange ra lopatokonakana ka ri ra ragau reke pepe raumana muni ta ri ravunge alangpaga ba kumangng ngareangana kunna. 18 Iau ka role minmina kurumea, pangamologa eke paꞌe pala nga Lau Ae Nutu Kanna ke role roma, “Nga ina bulmakau nge paꞌtalolle pailli kanname, na nga manengsa kangngakale kaona ka otte ta baina sane nge kani.” Ba pangamologa pattoto keke role bole roma, “Barangalele te nge rave kuru e nga kumangngana.” 19 Ngaroma agau kena nge role kone roma, “Agau laeala e taoamugmuga ka ra lopatokonakana ke kuma ka bainga e soali.” Na sano ngo longo ta pangamologa laeala. Ava ngaroma pana lua o pana mologi ngeke role minmina, na ngo longo. 20 Ba ngaroma te e nga reke taoamugmuga ore baia bainga e soali nge Nutu raguna sana nga omona ta ronga ka baingana laeala, na one ngo patupe nga ra lopatokonakana kinung ragureame. Ngo kuma minmina ta baina ragau pattoto ngeke matau bole.
21 Iau ka la turungpota ka kaomannmannangana nge Nutu raguna ba nge Karais Iesus raguna ba nga anggelo rae Nutu toro rea ragurea, ba nga role kone gingging ta one ngo loakurumea potong kokorai ra iau tungu rea te one. Ngo kuma minmina ka kumangngang ka bainga matana kena mana ta ragau kinung. Sano ngo kuma ka otte ka ulongang ka agau te ngailu nga tetoto.
22 One sano ngo bolvole ta ulongpainge kamangme nga agau te ta pulinge ta i a ataongamugakana nga ra lopatokonakana. Ngaroma ngo kuma minmina, na nga kae palu ka la one a agau e kalaue agau tetoto ta i kumangng ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Ava nge one, one ngo momopatali nga bainga reke sosoali.
23 One sano ngo innue me mana, ava ngo rave uain isunte ta kalaunge siang ba ta kalaunga one nga soaling nginngina reke lele nge one palimule.
24 Ragau palu baingarea reke sosoali keke momo nga karakarangana, ba baingarea nginngina reke sosoali keke taoamugmuga kerea ta kalingnana. Ava nga ragau pattoto, baingarea reke sosoali keke koko nga girea ba ri keke la leleng nga karakarangana ngarume. 25 Minmina mana na, bainga reke pepe keke momo nga karakarangana, ba ne nge sane ke momo nga karakarangana ke sane ke la kongalu. Minmina na sana ngaka bolvole ta pulinge agau te ta i a ataongamugakana nga ra lopatokonakana.