6
Ra lopatokonakana kinung onra ri ra ra kumangngatulu ra ragau pattoto kanrea ngeke kele ravollalaukerea memena ma ri ra ragau reke pepe ta ravunge alangpaga. Ri ngeke kuma minmina ta baina agau te nga manenasa rolengsoali kae Nutu ba pangalomatana rae ita. Ba ra nginngina onra ravollalaukerea memena ka ri ra ra lopatokonakana bole sane ngeke roma, “Avolaukau laekia ka i a kolingau te ngallo nge Karais, minmina na ka sana i a agau e momo ngailu nge iau ta iau nga tunge alangpaga te i.” Ri sana nga loreavavai minmina. Ke sa. Ri ngeke umma raumana ta longa te ri kurumea, ravollalaukerea nginngina onra ra kumangngatulu kumangng ngareanganame ke kalau rea ka ri ra ra lopatokonakana bole, ba ka ri ra ragau ra ra kumangngatulu nginngina ke materaumana rea. One ngo palomatane ra lopatokonakana ka oru kokorai, ba ngo role kerea gingging ta ri loangakurume rea.
Bainga E Nga Matengraumanange Lollokanna
Ngaroma agau te nge bai ta tungnge pangalomatana ore sane loakurumea pangalomatana kokorai, ba ke sane ngatakale pangamologa ra kaomannmannangana ki onrae Iesus Karais A Avolaukita kanna, ba ke sane ngatakale pangalomatana re nga loangakurumea bainga rae Nutu mate rea, na agau laeala ka i a agau e matea ta pangavolaunge i muni giana ba ka i a agau a sana lonamatana ka otte. Ka i a agau a lonamatengana e soali pasigipage ta i pulinge ramana nga balinglaga reke kalipale ragau ba palingtete re ta pangamologa reke bai ka kelangalele, ba rolengbainga, ba bainga e nga rolengsoali ka agau tetoto, ba kalingnana ra goanga. Ba keke bavaia iu ngaliua nga ragau ra loreavainganame ke soali onra sana loreamatana ka pangamologa ra kaomannmannangana ki bavakena. Ka ri ra ragau ra loreangana roma, taonga e nga loangakurumea bainga rae Nutu mate rea ka i a pamau e nga ravunge lollokanna mana.
Ava ngaroma agau nga lonape ka oru rae Nutu tungu rea te i tapu, na taonga e nga loangakurumea bainga rae Nutu mate rea ka i a pamau e nga ravunge kavingtulu e pe raumana ka kaomannmannangana. Iau ka role minmina kurumea, ita kaka lele nga mogalo laekia e ngape ka kamarame mana. Minmina na ita ka sana ka la loanga ka otte nga ina ita la kange mogalo laekia e ngape bole. Ba ngaroma nga kara kaning palu ba lungapaga palu, na ita nga lorape ba ita sana ngaka pulia loramatengana raumana ta kara oru palu muni. Ava ka kae papatu na, ragau reke matea ta ri ra kilipukana keke pupu lakallo ta avangme ba ta mata ae Satan kanna. Ba keke kanimaimaia lomatengana papatu rae ragau ra sana ramarea ba lomatengana papatu reke sosoali onreke baisoali rea beke taoamuga kerea ta ri soaling bavakena. 10 Iau ka role minmina kurumea, bainga e nga matengraumanange lollokanna ka i a bainga matantana reke sosoali purea. Ba ragau palu reke matea lollokanna raumana pala keke taopa ba keke kaꞌe lopatokona a kaomannmannangana kia. Na keke tunge miralali papatu te ri muni.
Potong Palu Rae Pol Tungu Rea Te Timoti
11 Ava one a one a agau ae Nutu kanna, one ngo kapatali nga oru nginngina. Ba ngo matea ta one a agau a baingana tupu nge Nutu raguna, ba agau e lolakurumea bainga rae Nutu mate rea, ba agau e lolakurumea bainga e nga lopatokona, ba bainga e nga matengraumanange ragau pattoto, ba bainga e nga maisinggingging ba tolonge maenangme, ba bainga e nga kumangng masi ka ragau. 12 One ngo balvali kaligi nga baling e pe ore nga lopatokona. Ba ngo rapite mauling e momo passavele orae Nutu kiu one ta ravunge ka ina one turunane lopatokona ae one te Karais nga ra lopatokonakana papatu ragureame. 13 Iau nga role kone gingging nge Nutu raguna e tungtunge mauling ta orume kinung, ba nge Karais Iesus raguna e turupote turungpatokona e pe ngamuga nge Pontius Pilatus, 14 ta one ngo loakurumea bangapaga e nga pangamologa e pe e te Karais ka bainga reke lelle ba bainga onra agau te sane totorong ta patongo rea ka otte e soali. One ngo kuma minmina ta nge lele nga Iesus Karais A Avolaukita lelengana ngarume 15 nga kae laeala ae Nutu pulia. Ka i ae Nutu a i a akavingtulukana, ba i kasikena ke ngailu. Ka i a kelangpatalime kinung kelangapatali ae ri, ba ravollalau kinung Avolaukerea. 16 I kasikena ke sane la mateng, ba ke mommo nga olamana e bollau raumana ora agau te sane gingging ta loanga kokoro te. Ka i ae Nutu ora agau te sane kele ka kae te, bae Nutu ora agau te sane totorong ta kelange bole. Minmina na ita ngaka tungtunge alangpaga te i a kana ka ginggingame kinung passavele. Ka kaomannmannangana.
17 One ngo role gingging ka ragau ra karea oru papatu nga mogalo laekia sonrau ta ri sane ngeke kinpataea ri muni giareame raumana. Ba ngo role kerea ta ri sane ngeke pulia lopatokona ae ri nga kilipu reke la saningrea mana bole. Sane ngeke pulia lopatokona ae ri nga oru nginngina kurumea, ka i ae Nutu e tungtunge orume kinung ta pangaserenge ita. 18 One ngo role kerea gingging ta ri kumangng ka bainga reke pepe, ba ta ri ra kilipukana ka bainga re nga kalaunge ragau pattoto. Ba ngo role kerea ta ri ra tungakana, ba ta ri ra ragau ra loreasereng ta tungnge oru ra kanrea ta kalaunge ragau pattoto. 19 Ngaroma ri ngeke kuma minmina, na keke la pulingkinungu karea kilipu onreke la kalaunga rea ngarume. Ba kilipu nginngina keke la momong gingging. Ngeke kuma minmina ta baina ri ngeke rapite mauling a i a mauling a kaomannmannangana kia
20 Timoti, one ngo kelapatali masi ta oru rae Nutu tungu rea te one ta one kelang tao. Ngo momopatali nga pangamologa ra sana purea onrae ragau nginngina re sane ke loakurumea bainga rae Nutu mate rea. Ba ngo momopatali nga pangamologa reke ketea pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia. Keke patpatoe pangamologa nginngina re nga keteng ka “lomatana mannangana”, ava keke goga. 21 Ka i a lomatana laeala ora ragau palu ke loakurumea, na keke taopa ba keke kaꞌe lopatokona a kaomannmannangana kia.
Iala na, lopengana ae Nutu a i tungtungumane nge momo kala nge one.