3
Imaaumi Mamaga Fooge
Ufainagai oi Iesu Kristo alopakoꞌania alogai, Deo agogai auga oi omae koa iꞌopoga. Kai pau oi Iesu Kristo opakoꞌania aisama, oi isa fou kaimialao maeai omaunimue koa iꞌopoga. Ke ega koa oi faagamiai emia koa aisama, oi ufai Iesu Kristo Amaꞌa Deo kaina kainai epaagua afugai amu kapaꞌi mo kekae auꞌi fokapuniꞌi. Ke oi alomi fofouga ufai kapaꞌina kekae auꞌi eeꞌiai amooge kai aagoa kapaꞌi eeꞌiai folooge. Gome oi auga iꞌina agofaꞌa laoꞌi maiꞌi eeꞌiai omae efua. Ke pau oi agu mamagai oague mo ganinagai, pau auga Deo oi emi agu maunina koꞌa ipauma auga Iesu Kristo eegai eogefake ekae. Ke Iesu Kristo iꞌa aꞌa agu maunina koꞌa ipauma auga, ega eaea ke isapu akaikiꞌagai agemai pugu aisama, oi isafa isa fou egaꞌina eaea, ke isapuga alogai agoapafoki.
Ega puo oi alomiai iꞌina agofaꞌa laoꞌi maiꞌi apalaꞌi kekae auꞌi fopamaeꞌi. Egaꞌina laoꞌi maiꞌi auꞌi inamoꞌeꞌi: aufalao agaꞌo fou aloamage kai fou ofeu aage mo auga laoga maina. Ke amage koa laoꞌi maiꞌi apalaꞌi ipaumaꞌi auꞌi. Ke papiau iꞌoina agaꞌo fou fofeu aage mo auga mo laoga maina anina oani. Ke laomai apalaꞌi mo oisaꞌi omaaniꞌi. Ke omogemoge alogaina, ke oi omogemoge alogaina kapa maꞌo eemiai keka aisama, egaꞌina kapaꞌi oi emi deo koa kemia maami kelaꞌa meꞌe. Ke iꞌina laoꞌi maiꞌi kaiꞌiai Deo ega guakupu, papiau kapaꞌi isa aina laagai keaopagai auꞌi eeꞌi emai. Ufainagai oi emi agu alogai iꞌina laoꞌi maiꞌi okapaiꞌi olao omai. Kai pau auga oi ifomi emi laomai iina koaꞌi auꞌi maꞌoai fopuakeꞌi: guakupu, eꞌefa, alomi koꞌagai papiau aniꞌi agaꞌo aloani auga laoga maina, papiau maꞌoai eeꞌiai oifa apala, papiau okafaꞌi. 9-10 Ke oi agaꞌo agaꞌo ifomi mo folofogeimi, gome oi emi agu ufaina, ke laomai apalaꞌi okapaiꞌi auꞌi laoꞌi maiꞌi fou oafiiꞌi opuakeꞌi, ke pau agu mamaga oafiia efua. Ke agu mamaga egaꞌina auga, mamaga emia elaoaina aefua koa agelao Deo agologo felo, ke Deo oi epagamaimi auga iisa mo agoꞌopo muninai agopea. 11 Egaꞌina aguga alogai, oi Grik, o Iudea aumu ma, o oi maguaemu faaga iifalaina emia, o aemia ma, o oi ago iꞌoina aumu ma, o oi ago alo auꞌi apalaꞌi ipaumaꞌi koa lokagakaga* ma, o oi kalaꞌafi, o loagu aage mo ifomu emu pinauga lokapa ma ganinagai, kapa akaikiꞌa auga oi Iesu Kristo apuga, ke isa oi maꞌoai alomiai eague, ke ufai ke agofaꞌa fofouga isafa alogai eague.
12 Ega puo oi auga Deo oi animi eani alogaina, ke ekinanimi ega papiau epamiaimi aumi, ke Isa maagai alo lolofa aumi omia koa iꞌopoga, oi guani ke gafegafe laoga maina, ke ifomi eꞌelemi fopamiaimi auga laoga maina, ke papiau gagafeꞌi mo foafia auga laoga maina, ke kapaꞌina eemiai fekemia fokiekie alogaina mo ganinagai, gamuga mo foopo, foafiapia mo auga laoꞌi maiꞌi maꞌoai tiapu koa fopamiaꞌi foiꞌiukaꞌi. 13 Ke agaꞌo agaꞌo eemiai laomai apala agaꞌo okapaisa koa aisama, agaꞌo agaꞌo eemiai kapaꞌina okapaisa auga foꞌagegeaina. Lopia Iesu oi emi laomai apala eꞌagegeainiꞌi koa iꞌopoga, oi agaꞌo agaꞌo emi apala foꞌagegeainiꞌi. 14 Ke oi alomi koꞌagai papiau maꞌoai aniꞌi foani auga laoga maina, egaꞌina laoꞌi maiꞌi maꞌoai laaꞌiai foogeaua. Egaꞌina auga oi alomi koꞌagai papiau maꞌoai aniꞌi agoani auga laoga maina papiau maꞌoai eafi kougainiꞌi, ke emaiseiniꞌi agaꞌomo epamiaꞌi.
15 Ke Iesu Kristo ega gagao oi alomiai feka feꞌimaimi, gome oi maꞌoai famili agaꞌomogai omai koa iꞌopoga, Deo oi eifanimi gagaoai foagu eoma. Ke Deo tenkiu fopenia faefuafua. 16 Oi ikifa maꞌoai agopapinauga agaꞌo agaꞌo agopamalelenimi, ke magogomi agoauga alogai, guami alogai tenkiu iifiꞌi foifiniꞌi Deo eega felao. Egaꞌina agokapa alogai, Deo ega iifa iifiꞌi foifiniꞌi, ke Deo isau afagaina iifiꞌi foifiniꞌi, ke Deo ega Spiritu iifi kapa epalogonimi auga foifiniꞌi. Ega koa fokapa, Iesu Kristo ega iifa oi alomi fepapogua. 17 Ke kapaꞌina agoifania o agokapa alogai, egaꞌina kapaꞌi maꞌoai Lopia Iesu Kristo akagai fokapaꞌi. Ke egaꞌina agokapa alogai, Iesu Kristo akagai Amaꞌa Deo tenkiu fopenia.
Kristiano Familina Ala Fekeagu Oma Auga Fouga
18 Ke oi papie aumi, oi akafami kapaꞌina akeifania auga ainaꞌi fologo, gome Lopia eegai egaꞌina laoga maina auga felo.
19 Ke oi au aumi alomi koꞌagai akafami aniꞌi foani, ke eeꞌiai folofaꞌiꞌi.
20 Ke imoi aumi, kapa maꞌoai agokapaꞌi alogai, inami amami ainaꞌi foafia. Gome egaꞌina laoga maina Lopia alo epagama.
21 Ke oi ina ama aumi, gaumi eeꞌiai kapa agaꞌo agokapa guaꞌi agopakupua auga laoga maina folokapa guaꞌi folopakupua, o laaꞌi koa aisama, aloꞌi agopaapokenia.
22 Ke kalaꞌafi aumi, oi kapa maꞌoai agokapaꞌi alogai, oi emi lopia agofaꞌai keagu auꞌi ainaꞌi foafia. Ke isa oi animi kegaani mo puogai, agoꞌiai mo folopinauga kapula kai, maaꞌi oapugai isafa fopinauga kapula. Ke ega koa agokapa alogai, Lopia fomaniꞌiaina, ke alomi koꞌagai emi pinauga fokapa. 23 Ke kapaꞌina agokapa alogai, papiau aumauni eꞌi pinauga folopamia folokapa kai, egaꞌina pinaugaga Lopia ega pinauga koa fopamia, alomi koꞌagai guami fofougai fokapa. 24 Gome oi ologo oi emi pinauga afa Lopia eegai kapaꞌina oi apumi eoma auga agoafia. Ke kapaꞌina okapa auga papiau aumauni eꞌi pinauga alokapa kai, Lopia Iesu Kristo ega pinauga okapa. 25 Lau ega laifa oma, gome kaisau laomai apala ekapa auga, kapaꞌina apala ekapa auga afa ageafia. Gome Deo kai agaꞌo afegai aeaulao.
* 3:11 Grik malagai auga, ‘Scythian ago aumu.’