4
Ke oi lopia aumi, oi emi kalaꞌafi kapaꞌina fekeafia auga fopeniꞌi, ke maꞌoai iꞌopoga mo fopeniꞌi. Gome oi ologo oi isafa emi Lopia agaꞌo ufai eague.
Fua Pamaleleꞌi Isaꞌi
Ke oi maꞌoai fomegamega faefuafua, ke emi megamega alogai maami fekiakae foagu, ke Deo tenkiu fopenia faefuafua. Ke lai isafa faumaisai fomegamega, ega koa lai emai iifa faifafoua auga keagaga agaꞌo Deo fepaagalaisa, ega koa lau Iesu Kristo ega ogefake iifaga fouga faifafoua. Lau egaꞌina iifaga laifafoua puogai tipula au lamia. Ke fomegamega ega koa lau egaꞌina iifaga papiau maaꞌiai faifa maeinia, gome lau egaꞌina fakapa paisa puo alakapa. Ke oi papiau iifi eꞌa alogai laaꞌi auꞌi eeꞌiai auga, oi ikifai fokagakaga, emi laomai foisa felo. Ke egaꞌina agokapa alogai, kina maaga folopafua aagenia mo. Ke papiau fou agoniniꞌani alogai, aufa kina gafegafeai foniniꞌani. Ke kapaꞌina agoifania auga, foꞌamai kikimalu aoge foꞌama gamuga felo epamia koa iꞌopoga, oi emi niniꞌaniai isafa ega foniniꞌani oma, ega koa papiau maꞌoai eꞌi paꞌani afa ala fooge oma auga agologo.
Pamego Fua
Tikikus, lau fou oi maamiai ageifania. Isa auga lau akiu, Kristiano auga anina laani alogaina, ke isa alo koꞌagai Iesu Kristo fouga eifafoua, ke isa isafa lau fou Lopia ega pinauga akapa. Lau isa egaꞌina mo fekapa laoma puogai laulaisa, ega koa oi lai ala aagu oma auga fouga maamiai feifania, ega koa alomi fekakipo laoma. Ke isa lai akimaiagai Kristiano auga Onesimus auniꞌi aulaiꞌi oi eemi kefai. Onesimus auga oi emi papiau agaꞌo, ke isa alo koꞌagai Iesu Kristo ega pinauga ekapa. Ke isa auniꞌi kapaꞌina mo inae kemia auꞌi maꞌoai oi maamiai akeifaniꞌi.
10 Ke Aristakus lau fou atipula auga, ega pamego iifaꞌi eemiai eulaisa, ke Mako Banabas akina auga isafa ega pamego iifaꞌi eemiai eulaisa. Ke oi isa faagagai kapaꞌina fokapa auga fouga ologo efua. Ega puo agefai aisama foifa koko. 11 Ke au agaꞌo aka Iesu, keifaga Justus keoma auga isafa ega pamego iifaꞌi eemiai eulaisa. Iudea auꞌi iꞌina auꞌi mo lau fou Deo ega agofaꞌa pinaugaga akapa. Ke isa lau eꞌu alomafuai kepaameisau. 12 Ke Epafras, oi emi papiau agaꞌo, ke Iesu Kristo ega pinauga ekapa auga, ega pamego iifaꞌi oi eemiai eulaisa. Isa aufa kina mo oi faumiai megamegai eafipugu, ega koa oi foapa kapula, alomi fekapula, Deo kapaꞌina anina eani fokapa eoma auga fologo felo eoma. 13 Gome isa oi faumiai, Laodisia taonina papiauꞌi, ke Hierapolis taonina papiauꞌi isafa fauꞌiai epinauga kapula alogaina auga lau ifou isa fouga koꞌa auga laifafoua. 14 Ke iꞌa ekefaꞌaꞌa anina aani alogaina auga aka Luka toketa auga, ke Demas isafa oi eemiai eꞌi pamego iifaꞌi keulaiꞌi. 15 Lau eꞌu pamego iifaꞌi iꞌa aaꞌa akiꞌa Kristiano papiauꞌi Laodisia taoninai keague auꞌi, ke Kristiano papiega aka Nimfa, ke iifi eꞌa papiauꞌi isa ega eꞌai kelaꞌafou auꞌi isafa fopeniꞌi.
16 Ke iꞌina malelega oi agomiai ikuapina agemia afegai aisama, foisa Laodisia iifi eꞌa papiauꞌi isafa agoꞌiai feikuapi. Ke oi isafa Laodisia iifi eꞌa papiauꞌi eꞌi malele fokuapina.
17 Ke Akripus fopaina foinaka, “Lopia faugai pinauga loafia auga fokapa fopafua,” fooma.
18 Lau Paulo ifou imauai iꞌina pamegoꞌi lapapuaꞌi. Ke lau latipula auga foopolaga faefuafua. Lau lamegamega ega koa Deo ega gafegafe fepenimi laoma. Amen.