2
Iesu Kristo Faagagai Mauni Mamaga Oafiia
Ke oi auga ufainagai Deo ega iifa laaꞌiai oaopagai, ke laomai apalaꞌi okapaiꞌi kainai, Deo maagai auga oi omae koa iꞌopoga. Ke ega kinaꞌiai oi iꞌina agofaꞌa laoꞌi maiꞌi muniꞌiai opea, ke tiapolo eꞌi lopia ega isapuai ufa gua eꞌima auga, ke pau eague papiau Deo aina laagai keaopagai auꞌi aloꞌiai epinauga auga laoga maina muninai opea. Ke kina isaꞌi kelao efua alogai, iꞌa maꞌoai isafa papiau egaꞌina Deo aina laagai keaopagai auꞌi koa iꞌopoꞌi amia, iꞌa aꞌa papiau aumauni laoga maina apala kapaꞌina anina eani auga mo akapaiꞌi, ke imaauꞌa ke opolaꞌa fou kapaꞌina kemaaniꞌi auꞌi mo muniꞌiai apea. Ke iꞌa papiau aumauni aꞌa laomai apalaꞌi kainai, iꞌa papiau egaꞌina koa iꞌopoꞌi amia, Deo ega guakupu papagai aagu. 4-5 Kai Deo alo koꞌagai iꞌa aniꞌa eani alogaina kainai, ke guani alo epogu kainai, iꞌa laomai apalaꞌi akapaiꞌi lalauꞌaisai amae mo ganinagai, Iesu Kristo fou kaiꞌalao epamaunimueiꞌa. Ke Isa ega gafegafe akaikiꞌa kainai, oi kaniami eagamauga. Ke Deo ega gafegafe akaikiꞌagai iꞌa Isa maagai amae koa iꞌopoga auꞌa Iesu Kristo fou epamaunimueiꞌa. Ke Deo iꞌa eafiiꞌa Isa Iesu Kristo fou ufai keague auga afugai epaaguiꞌa. Deo ega koa ekapaisa, ega koa iꞌa Iesu Kristo apakoꞌania auꞌa eeꞌaisai egafegafe auga muni Iesu Kristo agemai aisama, Isa ega gafegafe egaꞌina kapa agaꞌo fou agaoge opo afaekaina auga papiau maꞌoai fepakinaꞌi eoma. 8-9 Gome Deo ega gafegafe akaikiꞌa kainai, oi Iesu opakoꞌania aisama, kaniami eagamauga. Kai Deo oi kaniami eagamauga auga, oi emi pinauga faugai aekapaisa kai, ega pipeni epeniimi, ega koa kai agaꞌo faeainaꞌau eoma. 10 Lau ega laifa oma, gome Deo iꞌa epagamaiꞌa. Ke iꞌa Iesu Kristo apakoꞌania aisama, Deo iꞌa papiau mamaꞌa epamiaiꞌa, ega koa pinauga felo fakapa eoma. Ke egaꞌina pinaugaga auga Deo ufainagai epafua eka fakapa eoma.
Iesu Apakoꞌania Aisama Papiau Agaꞌomo Amia
11 Ega puo iꞌina foloꞌagege: oi aumi mauniai Iudea papiaumi laaꞌi. Ufainagai papiau imaꞌiai au maguaeꞌi faagaꞌi keifalaisa auꞌi, ke ifoꞌi keifaniꞌi faagaꞌi iifalaina emia keoma auꞌi, oi keifanimi maguaemi faaga iifalaina aemia aumi keoma. 12 Ke ega kinagai oi Iesu Kristo fou laaꞌi. Ke oi auga, Israel papiauꞌi Deo ega papiau auꞌi epoꞌiai laaꞌi, ke Deo ega iifa koꞌa kapula ekapaisa auga eegai au aꞌimi omia. Ke iꞌina agofaꞌagai oagu alogai, emi afiaꞌama agaꞌo laaꞌi, ke Deo isafa emi agu alogai laaꞌi. 13 Kai pau auga oi Iesu Kristo opakoꞌania kainai, isa ifagai oi ufainagai aakai ipauma oagu aumi emaiseinimi kainagai, Deo eegai oague.
14-15 Iesu emae kainai, isa imaaugai Moses ega iifa alogai iifa kapulaꞌi isaꞌi, ke Iudea papiauꞌi eꞌi kagakaga maꞌoai kaiꞌiai fapea, Deo maagai alo opai auꞌa famia auꞌi iifaꞌi isafa eauokaꞌi. Ega koa ekapaisa iꞌa Iudea auꞌa, ke Iudea auꞌi laaꞌi auꞌi fou Moses ega iifa kainai epoꞌaisai pou koa eka, ke aloꞌa koꞌagai aniꞌa alaani auga laoga maina epoꞌaisai pou koa iꞌopoga eka, eꞌeaiꞌa auga pouga eauoka. Ke epoꞌaisai ou koa amia, pou epoꞌaisai eka auga pouga isafa eauoka, ke maꞌoai epoꞌaisai gagao ekokoaina, agaꞌomo epamiaiꞌa. Isa ega koa ekapaisa auga, isa ifo faagagai papiau auniꞌi auga femaiseiniꞌi papiau agaꞌomo mamaga fepamia, ega koa auniꞌi epoꞌiai gagao fekokoaina eoma.
16 Ke Iesu imaauga egaꞌina agaꞌomogai kolotiai emae, ega koa papiau auniꞌi egaꞌina auꞌi epoꞌiai ou gamuga auga eauoka, Deo fou epoꞌiai gagao ekokoaina. 17 Isa emai gagao iifaga Iudea papiauꞌi ifoꞌi keifaniꞌi Deo eegai keagu keoma auꞌi maaꞌiai einogonia, ke egae kai oi Iudea papiaumi laaꞌi aumi, Deo eegai aloagu kai, aakai oagu aumi isafa gagao iifaga egaꞌina aꞌo ologonia. 18 Gome isa faagagai iꞌa Iudea auꞌa, ke Iudea auꞌa laaꞌi auꞌa fou kaiꞌalao Deo ega Spiritu agaꞌomogai Deo eega falao auga keagaga epaagalaisa.
19 Ega puo pau oi auga au aꞌimi, ke ago iꞌoina aumi koa laaꞌi kai, oi isafa Deo ega papiau ipaumami omia efua, ke Deo ega papiau fou Deo ega famili alogai okoko ega eꞌai oague. 20 Ke ega koa emia oi apostolo ke profeta auꞌi fou uuꞌu kefauga auga uuꞌuga laagai emi eꞌa opaapa, ke Iesu Kristo ifo auga kiuga uuꞌuga kapula ipauma auga. 21 Ke isa faagagai eꞌa egaꞌina fofouga kapa maꞌoai kepaꞌanifouꞌi kekae ke kepaapa elaolao, Lopia Iesu fou akemia, ke egaꞌina eꞌa Lopia ega eꞌa lolofaga ipauma emia. 22 Ke oi isafa Lopia faagagai eꞌa koa kepaapa agaꞌonimi mo, ega koa oi eꞌa koa iꞌopoga omia, ke Deo ega Spirituai egaꞌina eꞌa alogai eagu.