3
Paulo Ega Pinauga Auga Iudea Papiauꞌi Laaꞌi Auꞌi Feinogoniꞌi
Ega kainai lau Paulo oi Iudea papiaumi laaꞌi aumi faumiai Iesu Kristo puogai tipula au lamia. Iifa gome oi faumiai Deo ega gafegafe akaikiꞌa lau epeniiau auga ala epinauga oma auga fouga ologo efua. Egaꞌina auga lau iꞌina malelegai omaꞌe fouga afaꞌagamo lapapua koa iꞌopoga, Deo ega ogefake kapaꞌi ifo epafokia epalogoniau. Oi iꞌina fouga agokuapina aisama, lau Iesu Kristo fouga ogefake kapa emia auga fouga lalogo auga, oko agologo felo. Ke pau auga Deo ega apostolo, ke ega profeta kelolofa auꞌi Deo ega Spirituai Iesu Kristo fouga ogefake kapa emia auga Deo isa epalogoniꞌi. Kai ufainagai auga ega koa aemia kainai, Deo papiau aumauni aepalogoniꞌi. Ke egaꞌina ogefake auga, iifa faunina Iesu Kristo fouga faagagai Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi isafa Iudea papiauꞌi fou Deo kapaꞌina isa apuꞌi eoma auga fekeafia eoma. Ke isa Deo ega papiau fou agaꞌomo fekemia, ke Deo Iesu Kristo faagagai pakoꞌa iifaga kapula ekapaisa, kapaꞌina isa agepeniꞌi eoma auga, fou kaiꞌalao fekeafia eoma.
Lau auga Deo ega gafegafe akaikiꞌa pipenina, Isa ega isapuai epinauga auga lau epeniiau, iifa faunina Iesu Kristo fouga faifafoua pinaugaga au lamia. Ke Deo ega papiau epoꞌiai lau auga kapa agaꞌo laaꞌi mo ganinagai, Deo ega gafegafe akaikiꞌa egaꞌina lau epeniiau, ega koa Iesu Kristo epaꞌamuꞌamu alogai, oi pika agoopolaga afaekaina auga fouga, Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi maaꞌiai fainogonia eoma. Kai ufainagai ogefake kapa egaꞌina auga, Deo kapa maꞌoai epagamaꞌi auga eegai ekafake eka. Kai pau auga lau ogefake kapa egaꞌina ala agepinauga oma auga papiau maꞌoai maaꞌiai faifa ofakaea fekelogo eoma. 10 Isa ega koa ekapaisa auga, ufai isapu keafia auꞌi, ke isapu keafia kapa maꞌoai ufai kekae auꞌi keꞌimaꞌi auꞌi, iifi eꞌa faagagai, Deo ega ikifa akaikiꞌa ipaumaꞌi maꞌo auga, pau papiau epalogoniꞌi auga fekelogo eoma. 11 Ke Deo ega koa ekapaisa auga, Isa kapaꞌina fekapa aoniamo eoma auga, iꞌa aꞌa Lopia Iesu Kristo faagagai ekapaisa efua. 12 Ke iꞌa Iesu Kristo apakoꞌania kainai isa faagagai iꞌa kina maaga kapagai ma ganinagai, afalamaniꞌi aloꞌa agapakapulania Deo eega agalao aage mo agekaina. 13 Ega puo lagoinimi, lau oi faumiai lakiekie auga kainai alomi folopaapokenia, gome egaꞌina kapaꞌi lau faagauai kemia auga, lau oi au akaikiꞌami koa iꞌopomi lapamiaimi faumiai lakiekie auga ainaꞌauga fopaꞌaua.
Paulo Deo Ega Ikifa Akaikiꞌa Auga Megamega Epaꞌaua
14-15 Ega kainai lau aagoai, ke ufai keagu auꞌi maꞌoai akaꞌi Amaꞌa Deo epeniꞌi auga Deoga agogai laanifeꞌu lamegamega. 16 Lau lamegamega, ega koa Isa ega isapu ke ega eaea akaikiꞌa ipauma auga kainai oi isapu fepenimi, ega koa Isa ega Spirituai oi alomi fekapula laoma. 17 Deo ega koa fekapa, ega koa oi emi pakoꞌai Iesu Kristo oi alomiai feagu laoma. Ke lau lamegamega ega koa oi papiau maꞌoai aniꞌi foani auga laoga maina alomiai gagamuga koa feoge, ke egaꞌina laoga maina alomiai feuki akaikiꞌa femia laoma. 18 Ega koa Deo ega papiau maꞌoai fou kaimialao isapu foafia, Iesu Kristo papiau maꞌoai aniꞌi eani auga laoga maina, uufa ala koa, ega maefa ala koa, ega paomaefa ala koa, ke ega moai ala koa auga fologo felo laoma. 19 Ke lau lamegamega, ega koa Iesu papiau maꞌoai aniꞌi eani alogaina auga laoga maina, logo maꞌoai ekaꞌegainiꞌi auga fouga fologo, ega koa Deo ega laomai maꞌoai oi alomi fepapogua laoma.
20 Ke Deo ega isapu iꞌa aloꞌaisai epinauga auga faagagai, iꞌa kapa isaꞌi aopolaniꞌi ke agoina aisama, kapa maꞌoai epeniꞌa, ke egaꞌina kapaꞌi isaꞌi alagoina ke alaopopolaniꞌi auꞌi isafa maꞌo alogaina agepeniꞌa agekaina. 21 Iesu Kristo faagagai iifi eꞌa papiauꞌi, pau Deo eegai keague auꞌi, ke muni akemai auꞌi isafa Deo Au Akaikiꞌa fekepamia fekeau afagaina aoniamo. Amen.