ISAIA
1
Isaia, Amoso natuna, ena mata-hanai, Iuda bona Ierusalem daidiai e e itaia, Iuda pavapavadia Usia bona Iotam bona Ahasa bona Hesekia edia nega ai.
 
Guba e, a kamonai! Tanobada e, a hakala!
Badina be Iehova vada e hereva, eto:
Natugu vada na reḡudia bona na hadibadibadia,
to idia ese vada e daḡedaḡe henigu.
Boromakau maruanena na biaguna dibana,
bona doniki na biaguna ese ana e atoa patana dibana;
a Israel na asi dibana,
egu bese taudia na lalodia asie pararamu.
 
Kara dika besena o!
Kara havara ese e hametaudiamu taudia,
kara dika taudia natudia,
kara koikoi e karamu memerodia.
Idia ese Iehova vada e rakatania,
Israel ena Helaḡa Diravana e dadaraia,
ena amo vada e raka oho vaitani.
 
Dahuka dainai mata-hakani doini o vaveamu,
bena o daḡedaḡe louloumu?
Kwara idoinai e hisihisimu;
kudou idoinai e hetahamu.
Ae lalona amo ela bona kwara
asi namona ta;
a rara aru-kubou bona toto,
bona e raramu berodia;
rara se hadodoa, bero se kumidia,
bona dehoro amo se haḡavedia.
 
Emui tano vada e vahu,
emui hanua na lahi ese e aradia;
umui vaira-tuhutuhumui ai
idau taudia ese emui tano anidia vada e ha-oredia
ia na vada e ḡaḡae,
idau taudia ese vada e havahuraia.
Siona natuna hahinena na e nohomu,
kalaga vine imeana lalonai na heto,
rumaruma kiukamba umana ai na heto,
e koua heḡeḡe hanuana na heto.
 
Iehova Saboata ese
kwabukwabuda basinema hamaurida,
ita na Sodoma heḡereḡerena ai baitama noho,
bona Gomora heḡereḡerena ai baitama hahelao.
Helao kerehai
10 Sodoma lohiamui e,
Iehova ena hereva a kamonai!
Gomora taumui e,
eda Dirava ena hahediba herevadia a hakala heni!
11 Iehova na e tomu:
Emui boubou ḡaudia momo egu ai be dahaka?
Mamoe mamaruanedia e haḡoledia oho ḡaudia,
bona ubu-ubu ḡaudia digaradia,
vada na abi davana.
Boromakau mamaruanedia eiava mamoe natudia eiava nani mamaru-anedia
raradia asina moalelaimu.
 
12 Vairagu ai o hedinaraimu negadia ai,
daika ese e hamaoromui egu ikou tanodia ba moimoilai?
13 Herahia ḡaudia asi anidia haida ma basio mailaidia;
muramura mai bonana na ḡau dika-rohorohona egu ai.
Hua matamatadia bona dina helaḡadia bona hebou boiboidia,
kara havara bona hebou helaḡadia,
na egu ai seme heḡereḡere.
 
14 Emui hua matamatadia bona emui aria negadia na
lau laumagu ese e inai henidiamu;
idia na maduna metauna egu ai,
ihuadia ai na hesikumu.
15 Imamui ba toi roro negana ai,
lau vairagu baina hunia emui ai;
ena e ḡuriḡuri momo ba gwaurai,
to lau basina kamonai;
imamui na rara ai e honumu.
16 Sibomui ba hehuri; sibomui ba haheḡoeva;
emui kerere na vairagu amo bavabi oho.
Kara dika ba hadoko,
17 kara namo ikarana dalana ba tahua;
hahemaoro ḡoevaḡoeva ba tahua;
hahehisi karadia ba lao ahu;
ihareha ba gimaia,
vabu dainai ba hereva.
 
18 Iehova na e tomu:
Aoma, aita hereva hebou.
Ena be emui dika na paira na heto,
to bae huroka-kuroka snow heḡereḡerena;
ena be idia na kakakaka herea,
to mamoe huina heḡerḡerena ai baela.
19 Lalomui bema manada bona boma kamonai,
umui ese tano anina namona boma ania;
20 a boma gwau edeede bona boma daḡedaḡe,
dare ese bema alamui mamase;
badina be Iehova uduna vada e hereva.
Siona ihahemaorohenina bona ihamaurina
21 Kara momokani hanuana, hahemaoro ḡoevaḡoeva ai e honuva hanuana,
na ariara hahinena heḡereḡerena ai vada ela.
Kara maoromaoro na ia lalonai e nohova,
a harihari roroma taudia ese e noholaiamu.
22 Emu silver na ḡau mirona ai vada ela,
emui vine ranuna na ranu ida vada e hebulo.
23 Emui lohia na daḡedaḡe taudia,
bona henao taudia ibamodia;
iboudiai na koikoi henitaona e ura heniamu,
bona herahia ḡaudia e ḡavadiamu.
Idia ese ihareha se gimaiamu,
bona vabu ena heatu-kau dalana se haeroamu.
 
24 Taunabunai Ḡaubada, Iehova Sabaota,
Israel ena Goada Diravana, eto:
A! Egu badu na inaigu latadiai baina seia kau,
bona e inai henigumu taudia baina hadava henidia.
25 Imagu na baina toi roro henimui,
emui miro na muramura amo baina havevea oho,
e bulolaimui ḡauna dikana idoinai baina abia oho.
26 Emui hahemaoro taudia baina haginidia lou, gunaguna heḡereḡerena,
bona emui haealo taudia danu, nega gunadia ai na heheto.
Gaeamo bae gwauraimui kara maoromaoro hanuana,
bona kara momokani hanuana.
 
27 Siona na hahemaoro ḡoevaḡoeva ese baine hamauria,
bona ia lalonai vada e helalo kerehai taudia na
kara maoromaoro ese baine hamauridia.
28 A daḡedaḡe taudia bona kara dika taudia na bae habuadia tari hebou,
bona Iehova e rakataniamu taudia na bae aradia ore.
29 Badina be oak audia, o moalelaiva ḡaudia, daidiai ba hemarai,
bona uma-uma, vada o abi hidi ḡaudia, daidiai vairamui bae kakakaka.
30 Badina be umui na oak auna, rauna e maraimu ḡauna,
bona uma-uma asi pariparina,
heḡereḡeredia ai ba hahelao.
31 Goada tauna na varo haura-haurana ai bainela,
bona ena ḡaukara na lahi kimoremorena ai bainela;
ruaosi bae ara bou,
bona tau ta ese basine habododia.