8
Bema oi na lau taihugu,
sinagu ratana e inuava tauna,
ariara ai baitama hedavari bena bama harahumu,
bona ta ese basinema ihi-ihiraigu.
Sinagu ena ruma ai,
e havaragu hahinena ena daiutu ai,
bama hakaumu vareai.
Vine ranuna mai muramurana bama henimu,
egu rimono ranuna bama ha-inulaimu.
 
Imana laurina amo bema hahekwinagu,
imana idibana amo bema rosigu.
 
Ierusalem kekenimui e, na haḡanimuimu,
uraheni na basio haoa,
ela bona sibona baine noga.
*****
 
Una na daika, tano ḡaḡaena amo e maimu,
ena lalokau tauna enai e tabe kaumu?
*****
 
Apolo auna henunai na haomu;
unuseni ai sinamu e hekamonaiva,
unuseni ai e havaramu hahinena na hisi e aniva.
 
Toagu avatoa lalomu ai,
toagu avatoa imamu ai.
Lalokau ena goada na mase ena goada heḡereḡerena,
bona mama ena daḡedaḡe na mase gabuna ena daḡedaḡe heḡereḡerena;
ena ḡaraḡara na lahi ḡaraḡarana na heto,
ena siahu na lahi hururu-hururuna siahuna na heto.
Ranu momo ese lalokau basie habodoa diba;
utu-utu badadia ese basie utua dae diba.
Tau ta ese ena taḡa idoinai bema heni dudu kau, lalokau davana,
to basinema heḡereḡere;
bema dadaraia vaitani.
*****
 
Tadimai ta do asi ratana.
Tadimai ede baia durua toma,
tau ta ese baine herevalaia negana ai?
Ia na bema magu, silver amo baia ha-aukaia;
bema iduara, sida reireidia amo baia koua ahu.
*****
 
10 Lau na maḡu, ratagu na kohoro na heto;
e herevalaigu tauna vairanai
lau na maino imailaina.
*****
 
11 Solomon ena vine imeana ta be Baal-hamono ai;
ia ese imea ireguna taudia e habadinalaidia.
Ta ta silver monidia daha-ta daha-ta e heni,
imea anina davana.
 
12 Solomon e, oiemu daha-ta bavabia;
vine ireḡuna taudia edia sinahu-rua bae abi danu.
A lauegu vine imeana na lauegu korikori,
lau sibogu egu.
 
13 Imea ai o nohomu taumu e,
bamogu na e hakalamu, gadomu ikamonaina totona;
lau danu eremu bama kamonai.
 
14 Egu lalokau e, aoma haraḡa,
uda nanina eiava dia natuna
muramura ororodia ai na heto.