15
Maduna metauna Moab latanai
Maduna metauna Moab latanai:
Ara na hanuaboi tamona ai vada e havahua dainai,
Moab na vada e baia;
Kiri na hanuaboi tamona ai vada e havahua dainai,
Moab na vada e baia.
Dibon natuna kekenina vada e dae lao,
atai gabudia ai baine taitai totona;
Nebo bona Medeba latadiai,
Moab na e tai lolololomu.
Kwara iboudiai vada e naudia,
auki iboudiai huidia vada e abi;
ariara ai puse dabuadia e riomu;
ruma guhidia ai bona hanua bogaragidiai danu
taunimanima iboudiai na e tai lolololomu,
bona taitaidia ai taudia e manokamu.
Hesebon bona Eleale e lolomu,
gadodia na e kamonaimu ela bona Iahasa;
taunabunai, Moab ena tuari taudia na e tai badabadamu,
laumadia na e dauremu.
Moab dainai lalogu na e taimu,
ena heau-mauri taudia na e heaumu
ela bona Soara ela bona Eglata-selisia;
badina be Luhiti dae-lao dalana ai,
mai taitaidia ida e dae laomu;
bona Horonaimi dalana ai,
hahebua-tari dainai e taitaimu.
Nimirimi ranu-gabudia vada e kororo,
rei vada e marai, bona matamatadia se tubumu;
tano ai e varamu ḡaudia iboudiai vada e ore.
Taunabunai edia taḡa idoinai
bona vada e habou ḡaudia iboudiai
e huadia hanaimu,
Arabimi Sinavaina unukahana ai.
Badina be Moab tanona hegegemadai ai,
taitai na vada ela;
taitai reḡedia na e laomu ela bona Eglaimi,
e laomu ela bona Bere-elim.
Badina be Dibon ranu gabudia na rara ai e honumu,
ḡau tamona Dibon ena hisi ma baina habadaia;
leona ta baina siaia Moab amo e roho maurimu taudia ediai,
bona tano taudia kwabukwabudia ediai.