14
Babulono pavapavana iḡonaḡonalaina
Iehova ese Iakob baine bogaia hisi bona Israel baine abia hidi lou; edia tano korikori ai baine atodia lou, bena idau bese taudia na idia ida bae tamona, Iakob besena enai bae tao. Bena unu bese taudia ese bae abidia, edia gabu korikori bae mailaidia; bena Israel taudia ese bae abidia, Iehova ena tano ai, edia hesiai taudia bona hahinedia ai bae halaodia; e abidia mauriva taudia na idia ese bae abidia mauri, bona e hahisidiava taudia na idia ese bae biagudia.
Iehova ese emui hisihisi bona emui hekwarahi bona emui hesiai-laoheniaukana amo laḡa-ani baine henimui negana ai, umui ese ina Babulono pavapavana iḡonaḡonalaina anena ba ladaia isi:
A itaia! Hahehisi tauna vada e doko,
heaḡi baduna vada e ore.
Iehova ese kara dika taudia edia itotohi vada e hakwaidua,
bona pavapava edia dagi auna danu.
Ia ese mai baduna ida bese idau-idau taudia e rahudia mase asi dokona;
ia ese mai baduna ida basileia idau-idau taudia e biagudia,
e hahisidia, se bogadia hisi.
Tanobada idoinai e laḡa animu, asi reḡereḡena;
idia ese ane e ladaia isimu.
Beroso* audia na oi daimu ai e moalemu,
bona Lebanon sida audia danu, e tomu,
Oi o moru negana ema bona hari,
au-utu tauna ta na ai ihadikamai se maimu.
Mase Gabuna na e marere-mareremu henumai ai,
oi ihedavari-henimu totona;
mase laulaudia na e haodiamu,
oi ihahenamo-henimu totona,
tanobada ena hegunalai taudia laulaudia iboudiai;
basileia idau-idau pavapavadia iboudiai na
edia terono amo e hatoredia isimu.
10 Iboudiai bae hereva,
bae hamaoromu, baeto,
Oi danu vada o manoka-manoka, ai bamomai;
oi na ai heḡereḡeremai ai vada ola.
11 Oi hairaimu na Mase Gabuna ai vada e hadihoa,
emu hatai-hatai ḡaudia reḡedia danu;
uloulo na emu hekure gedana,
bona biluga na emu hetaru.
 
12 Daba hisiuna, daba-matana natuna,
guba amo vada o moru!
Basileia idau-idau o hamorudia taumu,
tano ai vada e hamorumu!
13 Lalomu ai oto:
Guba ai baina dae,
Dirava ena hisiu daediai,
atai ai egu terono baina hadaia;
hebou ororona ai baina helai,
dauhai, mirigini kahana ai;
14 lau na atai oridia daediai baina dae,
Herea Mikamika heḡereḡerena ai baina hahelao.
15 A oi na Mase Gabuna ai vada e hadihomu,
mase gurina ena dobu gabudia ai.
16 Bae itamu taudia bae raraimu tao,
bona bae haerolaimu, baeto:
Ina na tanobada e haheude-heudea
bona basileia idau-idau e hamareredia tauna a?
17 Ina be tanobada na tano ḡaḡaena ai e halaoa,
bona ena hanua badadia e ḡiḡidia dobi,
bona e ḡuidia taudia se kahudia nege tauna a?
18 Bese idau-idau pavapavadia iboudiai na hairai ai e hekuremu,
ta ta ena gara ena gara ai;
19 a oi na emu gara amo vada e negemu daudau,
vara-dika merona, taunimanima ese e dadaraiamu ḡauna, na heto,
dare ai e mase taudia na emu hetaru,
Mase Gurina ena dobu gabudia nadidia ai
mase tau-anina e moimoilaiamu na heto.
20 Oi na idia ida basie gurimui hebou,
badina be emu tano vada o havahua,
bona emu bese taudia vada o aladia mase.
 
Kara dika taudia vevedia ladadia na
basie hato lou ela bona hanaihanai.
21 Natuna iala-masedia dalana ba lailaia,
tamadia edia kerere daidiai,
bae tore isi bena tanobada bae ḡaunaia
bona tanobada kopina na hanua badadia amo bae hahonua na garina.
 
22 Iehova Sabaota na e tomu, Lau na ihadikadia totona baina tore isi Iehova na e tomu, Lau ese ladana bona kwabukwabuna, natuna bona garana na Babulono amo baina negedia daure. 23 Iehova Sabaota na e tomu, Lau ese migu ena gabu bona gohugohu gabuna ai baina halaoa, bona hahebua-tari idarona amo baina daroa.
 
Asuria baine darere
24 Iehova Sabaota vada e gwau hamata, eto:
Vada na laloa hata heḡereḡerena,
unu baine vara toma;
bona vada na lalo-hadailaia heḡereḡerena,
unu baine gini toma.
25 Lau ese Asuria tauna na egu tano ai baina huaria,
bona egu tano ororodia ai baina moimoilaia;
ena maduna na edia amo baine heabi oho,
bona ena maduna metauna idia paḡadia amo danu.
26 Lalo-hadai binai vada e lalo-hadailaiamu,
tanobada idoinai dainai;
e toia roromu imana binai,
basileia iboudiai daediai.
27 Badina be Iehova Sabaota ese vada e lalo-hadailaia,
bena daika ese baine utua?
Ia imana vada eme hetoi roro,
bena daika ese baine haloua?
 
Maduna metauna Filistia latanai
28 King Ahasa ena mase laḡanina ai ina maduna metauna herevana e kau:
29 Filistia taumui iboumui ai, basio moale,
e rahumui mase auna vada e kwaidu dainai;
badina be gaigai ramuna amo duba ta baine vara,
bona huahuana baine dobi, roho gaigaina ta.
30 Ogoḡami tauna natuna roboana baine aniani,
bona e dabumu tauna baine hekure diho mai namona ida;
a lau ese ramumu na doe amo baina hamasea,
bona emu taunimanima kwabukwabudia baina aladia mase.
31 Ikoukou e, a tai! Hanua badana e, a tai lolololo;
Filistia taumui iboumui ai, gari ese kudoumui baine hahetahadia!
Badina be tuari kwalahuna na mirigini amo e lasi e maimu,
bona tuari oreana ai tau ta se halahemu.
32 Basileia ena gwaukau taudia na
ede bae haere henidia toma?
Iehova ese Siona vada e hadaia,
bona ia lalonai ena hisihisi taudia ese mauri bae davaria.
* 14:8 “Beroso” na au ta ladana, Heberu gado ai.