21
Maduna metauna tano ḡaḡaena latanai
Maduna metauna tano ḡaḡaena, davara kahana ḡauna, latanai;
Koe-hirihiri na diho kahana amo e daro e maimu na heto,
ia na tano ḡaḡaena amo e maimu,
tano dika amo e maimu.
Mata-hanai aukana vada e hahedinarai henigu:
dadidadi tauna ese e dadidadimu,
hahebua-tari tauna ese e hahebua tarimu.
Elam e, a dae lao!
Media e, a hahegegea ahu!
Ḡanaḡana idoinai ia ese vada e havaraia na
lau ese na hadokoamu.
Taunabunai, koekoegu e hisihisi hereamu;
hisi ese e gugubagumu,
hahine ena hekamonai hisidia na heheto.
Lau na e ha-igogu dihomu dainai asina kamonaimu;
kudougu e hahetahaiamu dainai asina heitamu.
Daragu e dokomu, gari ese e butugu taomu;
adorahi vaburana na hekise-hekise henia,
to ia na egu heude-heude negana ai vada ela.
Pata e dabaraiamu, geda e tahomu;
e anianimu bona e muinumu.
Lohia taumui e, a tore isi;
kesi na ba dehorodia.
Badina be Ḡaubada ese ini e hamaorogu toma:
Aola, gima tauna bavatoa;
e itaiamu ḡauna na baine gwauraia hedinarai.
Gui taudia baine itadia, hosi-gui taudia rarua rarua amo,
bona doniki-gui taudia bona kamelo-gui taudia danu;
una negana ai baine hakala balaheni,
baine hakala balaheni-balaheni.
Bena e roharoha tauna na e boi lolo, eto:
Ḡaubada e, gima kohorona ai na ginimu, dina idoinai;
bona egu gima gabuna ai na hegimamu, hanuaboi idoidiai.
A itaia, gui taudia na e maimu,
hosi-gui taudia, rarua rarua amo.
Bena ia na e haere, eto:
Babulono vada e moru, vada e moru;
ena dirava laulaudia iboudiai na
ia ese vada e huaridia kohi tano ai.
10 Bamogu e, e kwadimu bona e tapomu taumu e,
Iehova Sabaota, Israel Diravana, ena amo vada na kamonai ḡauna na
oi na hahedinarai henimumu.
 
Maduna metauna Duma latanai
11 Maduna metauna Duma latanai:
Ta ese Seiri amo e boi henigumu, e tomu:
Gima taumu, hanuaboi be edeheto?
Gima taumu, hanuaboi be edeheto?
12 Gima tauna e tomu:
Daba na e maimu, a hanuaboi danu ma bainema;
bema henanadai o uramu, vada ba henanadai,
ma ba lou mai.
 
Maduna metauna Arabia latanai
13 Maduna metauna Arabia latanai:
Dedan laolao hebou oreana taumui e,
Arabia uda hedoma-hedomadia lalodiai ba taruha.
14 Ranu ba mailaia,
ranu-mase tauna ba henia;
Tema tanona inoholaina taumui e,
flaoa bavabia kau,
heau-mauri tauna ba hedavarilai henia.
15 Badina be dare amo vada e heau,
e veria lasi darena amo,
e marea pevana amo,
bona tuari siahuna amo.
 
16 Badina be Ḡaubada ese ini e hamaorogu toma: Laḡani tamona lalonai, ḡaukara tauna ena gwauhamata laḡanina na heto, Kedara hairaina idoinai baine ore: 17 bona Kedara garana bogaragidiai goada taudia edia peva taudia oredia bae gadoi; badina be Iehova, Israel Diravana, vada e hereva.