22
Maduna metauna mata-hanai kourana latanai
Maduna metauna mata-hanai kourana latanai:
 
Heloḡo-heloḡo hanuana, moale hisidae hanuana,
o lalo heboumu taumui e!
Emui lalo-hadai be dahaka, bena vada o dae,
iboumui ai ruma guhidia ai vada o dae kau?
Emui mase taudia na dare amo asie aladia,
eiava tuari ai asie mase.
Emui lohia iboudiai nega tamona vada e heau karoho;
asi edia peva taudia ese e abidia mauri.
E davarimui taumui, ena be haida e heau daudau,
to iboumui ai e abimui mauri.
Taunabunai lau nato:
Basio haḡeregu, baina tai lalo dika;
egu bese hane-ulatona vada e habuaia tari,
taugu ihalona basio gugulaia.
 
Badina be Ḡaubada, Iehova Sabaota, na mai ena dina,
heloḡo-heloḡo bona raka gurudia bona daradara dinana
mata-hanai kourana lalonai,
magu iḡiḡi-dobidia
bona ororo ilolo-henidia dinana.
Elam ese diba pauana e abia kau,
bona Aram na hosi ai e gui,
bona Kiri ese kesi e abia heḡaeḡae.
Emu koura namo-hereadia na kariota ese e hahonudia,
bona hosi-gui taudia na ikoukou ai e gini.
Ia ese Iuda ena maḡu vada e abia oho.
 
Una dina ai, tuari ḡaudia Uda Rumana lalonai o haḡeredia; bona David ena hanua maḡuna o itaia, gabu momo vada e heḡiḡi dobi; bona henu gohuna ranudia o haboudia; 10 bona Ierusalem rumadia o duahidia, bena ruma na o haheḡiḡidia dobi, maḡu iha-aukana totona. 11 Ranu ihabouna gabunana maḡu ruaosi padadiai o karaia, gohu gunana ranuna ihabouna. A ikarana tauna asio haḡerea, bona idau nega ai e laloa hata tauna na asio kamonai henia.
 
12 Una dina ai Ḡaubada, Iehova Sabaota, ese e boi henidia,
bae taitai bona bae lalo hisihisi,
kwaradia bae nau bona puse dabuadia bae rio.
13 To, a itaia, moale bona hisi-dae,
boromakau bona mamoe ialadia,
vamu ianina bona vine ranuna i'inuna.
“Aita aniani bona aita inuinu,
badina be kerukeru baita mase.”
14 Iehova Sabaota ese vada e hahedinarai henigu,
taiagu ai vada e hereva, eto:
Ina emui kara havara na basine hegwau tao ela bona ba mase.
Ḡaubada, Iehova Sabaota, na unu e gwau tomamu.
 
Eliakimi ese Sebna gabuna baine abia
15 Ḡaubada. Iehova Sabaota, ini e gwau tomamu: Aoma, hari rum; ireguna tauna Sebna dekena baola, ba hamaoroa, baoto: 16 Gara na ata gabuna ai vada o ḡeiamu bona emu noho gabuna na haga-nadina ai o utuamu taumu e, iniseni ai dahaka o karamu, bona iniseni ai daika na dekemu a bena gara gabuna na iniseni ai vada o ḡeia sibomu emu a? 17 Goada taumu e, a itaia, Iehova ese baine negemu daure mai dagedagena ida. Ia ese baine dabaimu tao, 18 bena baine davemu heḡeḡe-heḡeḡe, bolo na heto, tano mai lababana lalonai; unuseni ai ba mase, bona unuseni ai emu kariota, ḡoeva-daedia bae mia, biagumu ena ruma ihahemaraina taumu e! 19 Emu dagi amo baina dorimu lasi, emu ḡaukara gabuna amo ba henege dobi. 20 Una dina ai, lau ese egu hesiai tauna Eliakim Hilkia baina boiria, 21 oiemu dabua amo baina hadabualaia, oiemu gaba ḡauna amo baina ḡeḡelaia, bona oiemu siahu na ia imana ai baina atoa. Bena ia na Ierusalem inoholaina taudia bona Iuda iduhuna taudia tamadia ai bainela. 22 David ena ruma kina na ia paḡana ai baina atoa; ia ese baine kehoa, bena ta ese basine koua; ia ese baine koua, bena ta ese basine kehoa. 23 Ikoko e kokoa kaumu na heto baina kokoa kau, gabu aukana ai; bena ia na hairai teronona ai bainela, tamana ena iduhu lalonai. 24 Tamana ena iduhu metauna idoinai na ienai baine hetau dae, garana bona vevena idoinai, uda-uda ḡaudia maraḡidia iboudiai, kebere amo e dae ela bona bio iboudiai. 25 Iehova Sabaota na e tomu: Una dina ai gabu aukana ai e kokoa kau ikokona baine heraḡa; bena bae utua dobi, bena baine moru; bena ia latanai e miava madunana baine henege daure, badina be Iehova vada e hereva.