23
Maduna metauna Turo bona Sidono latadiai
Maduna metauna Turo latanai:
Tarasisi lagatoidia e, ba taitai;
badina be Turo vada e havahua,
asi rumana bona asi hetu gabuna.
Kupro tanona amo
vada e hahedinarai henidia.
Kone taumui e, eremui!
Sidono hoihoi taumui e, eremui!
Emui gwaukau taudia na gadobada e hanaia,
davara idau-idau momo ai e laolao;
emui habou-habou ḡaudia na Sihoro uitina,
bona Nilo tanona anianidia;
umui na bese idau-idau edia hoihoi taudia.
Sidono e, ba hemarai; badina be davara vada e hereva,
davara ena gabu aukana vada e hereva, eto:
Asina hekamonai, bona asina mara;
uhau asina ubudia bona ulato rami-heboudia asina regudia.
Ina hari na Aigupto ai baine kau negana ai,
lalodia bae hisihisi herea, Turo harina dainai.
Tarasisi enai ba hanai;
kone taumui e, ba taitai!
O moalelaia hisi dae hanuana,
nega gunadia ai e hadaia hanuana,
aena amo ela bona gabu daudau ai ma e noho
hanuana binai a?
Turo, havava ḡaudia ihenidia hanuana;
ena kohu-hoi taudia na lolohia,
ena hoihoi taudia na tanobada ese e heatolaidiamu;
daika ese ia ihadikana na ini e lalo hadailaia tomamu?
Iehova Sabaota ese e lalo hadailaia,
e heaḡilaiamu hairaina idoinai baine hamiroa totona,
tanobada ai e matauraidiamu taudia iboudiai baine hahemaraidia totona.
10 Tarasisi hahinemu e,
emu tano ba da'ania, Nilo sinavaina na heto;
asi ilao-ahumu dalana ta mia.
11 Ia ese imana vada e toia roro, davara daenai;
basileia vada e haheude heudedia.
Iehova vada e haheḡani Kanaan dainai,
ena gabu aukadia bae habuadia tari.
12 Ia eto: Sidono hane-ulato rami-hebouna e,
e hahisimumu kekenimu e,
basio moale hisi dae lou.
A tore isi, Kupro enai ba hanai,
a unuseni ai danu basio laḡa ani diba.
13 Kaldea tanona a itaia; besena bunai, dia Asuria. Turo na uda boromadia edia gabu ai bae halaoa eto. Idia ese tano na hanuana e lareba henia: ena lohia rumadia e haheḡiḡidia dobi, bona hanuana e habuaia tari.
14 Tarasisi lagatoidia e, a taitai;
badina be emu gabu aukana vada e havahua.
15 Una dina ai, Turo na bae laloa boio ela bona laḡani hitu-ahui bae? ore, hanua pavapavana ta ena nega heḡereḡerena. Bena laḡani hitu-ahui dokona ai, kara ta Turo enai baine vara, ariara hahinena anena lalonai na heto:
16 Ariara hahinemu e,
vada e lalomu boio.
Gitara avabia,
hanua lalonai ba loa eva-eva;
ba hataia gaiho-gaiho,
ane momo bavabi,
bae lalomu tao helaoreana.
17 Laḡani hitu-ahui dokona ai, Iehova ese Turo baine vadivadi heni? bena ena hehoi-nege karana baine lou henia, bona basileia iboudiai tanobada kopina ai ediai baine hehoi nege. 18 Ena hoihoi ḡaudia bona davana na baine hahelaḡadia, Iehova ena; basine haboudia bona basine gogosidia; a ena hoih? ḡaudia ese Iehova vairanai e nohomu taudia na bae ubudia bona bae hadabua-laidia aniani momo bona dabua namo-hereadia danu.